Đang tải...
Tìm thấy 39 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn nam Magical Day Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam Magical Day

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.6 crt - AAAAA

  22.208.101,00 ₫
  10.171.649  - 155.871.895  10.171.649 ₫ - 155.871.895 ₫
 2. Nhẫn nam Beamard Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam Beamard

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.03 crt - AAAAA

  19.093.776,00 ₫
  10.202.781  - 112.117.388  10.202.781 ₫ - 112.117.388 ₫
 3. Nhẫn nam Abel Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam Abel

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.03 crt - AAAAA

  17.091.710,00 ₫
  9.132.974  - 25.764.781  9.132.974 ₫ - 25.764.781 ₫
 4. Nhẫn nam Buizel Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam Buizel

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.045 crt - AAAAA

  12.605.599,00 ₫
  6.928.268  - 75.990.198  6.928.268 ₫ - 75.990.198 ₫
 5. Nhẫn nam Hercules Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam Hercules

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.24 crt - AAAAA

  20.020.659,00 ₫
  9.933.914  - 135.452.183  9.933.914 ₫ - 135.452.183 ₫
 6. Nhẫn nam Heroic Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam Heroic

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.6 crt - AAAAA

  27.027.889,00 ₫
  14.442.383  - 65.038.557  14.442.383 ₫ - 65.038.557 ₫
 7. Nhẫn nam Motivo Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam Motivo

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  1.02 crt - AAAAA

  18.982.551,00 ₫
  8.114.678  - 2.078.480.712  8.114.678 ₫ - 2.078.480.712 ₫
 8. Nhẫn nam Paul Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam Paul

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.43 crt - AAAAA

  23.728.188,00 ₫
  12.679.184  - 175.668.972  12.679.184 ₫ - 175.668.972 ₫
 9. Nhẫn nam Ty Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam Ty

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.11 crt - AAAAA

  25.211.200,00 ₫
  12.124.470  - 149.659.661  12.124.470 ₫ - 149.659.661 ₫
 10. Nhẫn nam Aquil Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam Aquil

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.8 crt - AAAAA

  32.107.205,00 ₫
  13.725.217  - 1.907.396.613  13.725.217 ₫ - 1.907.396.613 ₫
 11. Nhẫn nam Expai Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam Expai

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.048 crt - AAAAA

  11.715.792,00 ₫
  6.439.214  - 71.490.220  6.439.214 ₫ - 71.490.220 ₫
 12. Nhẫn nam Silent Approval Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam Silent Approval

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.12 crt - AAAAA

  35.443.982,00 ₫
  16.233.885  - 253.159.172  16.233.885 ₫ - 253.159.172 ₫
 13. Nhẫn nam Bellanca Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam Bellanca

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.088 crt - AAAAA

  17.091.710,00 ₫
  8.872.032  - 101.900.451  8.872.032 ₫ - 101.900.451 ₫
 14. Nhẫn nam Final Round Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam Final Round

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.36 crt - AAAAA

  28.844.579,00 ₫
  15.413.134  - 175.867.086  15.413.134 ₫ - 175.867.086 ₫
 15. Nhẫn nam Fine Tune Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam Fine Tune

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.06 crt - AAAAA

  29.623.161,00 ₫
  22.613.100  - 175.201.997  22.613.100 ₫ - 175.201.997 ₫
 16. Nhẫn nam Alecander Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam Alecander

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.27 crt - AAAAA

  22.208.101,00 ₫
  11.358.341  - 968.415.214  11.358.341 ₫ - 968.415.214 ₫
 17. Nhẫn nam Relaxing Voyage Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam Relaxing Voyage

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.1 crt - AAAAA

  42.117.536,00 ₫
  19.290.474  - 245.376.194  19.290.474 ₫ - 245.376.194 ₫
 18. Nhẫn nam Perfect Balance Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam Perfect Balance

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.14 crt - AAAAA

  30.920.795,00 ₫
  12.982.013  - 191.008.522  12.982.013 ₫ - 191.008.522 ₫
 19. Nhẫn nam Balconi Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam Balconi

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.13 crt - AAAAA

  29.511.935,00 ₫
  13.967.480  - 175.810.485  13.967.480 ₫ - 175.810.485 ₫
 20. Nhẫn nam Admetus Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam Admetus

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.4 crt - AAAAA

  27.064.965,00 ₫
  12.396.167  - 392.969.831  12.396.167 ₫ - 392.969.831 ₫
 21. Nhẫn nam Bogdan Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam Bogdan

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.24 crt - AAAAA

  26.842.513,00 ₫
  12.294.280  - 254.149.731  12.294.280 ₫ - 254.149.731 ₫
 22. Nhẫn nam Cledwyn Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam Cledwyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAAAA

  21.355.369,00 ₫
  12.226.356  - 247.159.200  12.226.356 ₫ - 247.159.200 ₫
 23. Nhẫn nam Ciprian Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam Ciprian

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.1 crt - AAAAA

  22.875.457,00 ₫
  13.096.635  - 140.334.237  13.096.635 ₫ - 140.334.237 ₫
 24. Nhẫn nam Beau Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam Beau

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  1.6 crt - AAAAA

  29.511.935,00 ₫
  13.516.917  - 1.121.032.421  13.516.917 ₫ - 1.121.032.421 ₫
 25. Nhẫn nam Cohen Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam Cohen

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.12 crt - AAAAA

  26.101.007,00 ₫
  13.150.125  - 159.621.877  13.150.125 ₫ - 159.621.877 ₫
 26. Nhẫn nam Allame Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam Allame

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.03 crt - AAAAA

  22.764.231,00 ₫
  10.947.683  - 133.131.443  10.947.683 ₫ - 133.131.443 ₫
 27. Nhẫn nam Pineiro Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam Pineiro

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.07 crt - AAAAA

  19.872.358,00 ₫
  9.556.935  - 120.763.574  9.556.935 ₫ - 120.763.574 ₫
 28. Nhẫn nam Plante Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam Plante

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.09 crt - AAAAA

  20.317.261,00 ₫
  9.770.896  - 124.725.820  9.770.896 ₫ - 124.725.820 ₫
 29. Nhẫn nam Scraggy Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam Scraggy

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.18 crt - AAAAA

  28.103.073,00 ₫
  12.013.527  - 176.518.027  12.013.527 ₫ - 176.518.027 ₫
 30. Nhẫn nam Sewaddle Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam Sewaddle

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.285 crt - AAAAA

  30.030.988,00 ₫
  12.837.674  - 196.668.873  12.837.674 ₫ - 196.668.873 ₫
 31. Nhẫn nam Surrett Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam Surrett

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.18 crt - AAAAA

  24.543.845,00 ₫
  11.803.528  - 155.801.146  11.803.528 ₫ - 155.801.146 ₫
 32. Nhẫn nam Warden Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam Warden

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.03 crt - AAAAA

  24.506.769,00 ₫
  11.785.698  - 143.107.808  11.785.698 ₫ - 143.107.808 ₫
 33. Nhẫn nam Ardito Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam Ardito

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.025 crt - AAAAA

  19.167.927,00 ₫
  10.242.404  - 112.032.486  10.242.404 ₫ - 112.032.486 ₫
 34. Nhẫn nam Horrell Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam Horrell

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.1 crt - AAAAA

  31.476.926,00 ₫
  14.416.912  - 189.579.290  14.416.912 ₫ - 189.579.290 ₫
 35. Nhẫn nam Jefferson Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam Jefferson

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.008 crt - AAAAA

  21.577.822,00 ₫
  10.377.120  - 124.272.995  10.377.120 ₫ - 124.272.995 ₫
 36. Nhẫn nam Komala Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam Komala

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.445 crt - AAAAA

  23.654.038,00 ₫
  11.736.736  - 173.206.724  11.736.736 ₫ - 173.206.724 ₫
 37. Nhẫn nam Bisogno Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam Bisogno

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.144 crt - AAAAA

  22.912.532,00 ₫
  11.019.004  - 146.461.568  11.019.004 ₫ - 146.461.568 ₫
 38. Nhẫn nam Vacanza Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam Vacanza

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.35 crt - AAAAA

  19.872.358,00 ₫
  9.556.935  - 1.324.550.322  9.556.935 ₫ - 1.324.550.322 ₫
 39. Nhẫn nam Viaggio Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam Viaggio

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.5 crt - AAAAA

  20.317.261,00 ₫
  9.770.896  - 1.143.900.235  9.770.896 ₫ - 1.143.900.235 ₫

You’ve viewed 39 of 39 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng