Đang tải...
Tìm thấy 142 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Cerne
  Mới

  Bông tai nữ Cerne

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  15.666.433,00 ₫
  8.252.790  - 93.325.022  8.252.790 ₫ - 93.325.022 ₫
 2. Bông tai nữ Enterprise
  Mới

  Bông tai nữ Enterprise

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.252 crt - AAA

  21.221.218,00 ₫
  9.602.784  - 135.084.257  9.602.784 ₫ - 135.084.257 ₫
 3. Bông tai nữ Everton
  Mới

  Bông tai nữ Everton

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Sapphire

  0.392 crt - AAA

  19.443.585,00 ₫
  9.331.087  - 138.239.904  9.331.087 ₫ - 138.239.904 ₫
 4. Bông tai nữ Intervention
  Mới

  Bông tai nữ Intervention

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  9.770.612,00 ₫
  5.011.674  - 62.589.322  5.011.674 ₫ - 62.589.322 ₫
 5. Bông tai nữ Invalidate
  Mới

  Bông tai nữ Invalidate

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.036 crt - AAA

  13.351.068,00 ₫
  7.213.550  - 78.424.153  7.213.550 ₫ - 78.424.153 ₫
 6. Bông tai nữ Invisible
  Mới

  Bông tai nữ Invisible

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  17.201.236,00 ₫
  8.925.240  - 103.386.296  8.925.240 ₫ - 103.386.296 ₫
 7. Bông tai nữ Jokulsarlon
  Mới

  Bông tai nữ Jokulsarlon

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  18.908.965,00 ₫
  8.954.674  - 118.018.306  8.954.674 ₫ - 118.018.306 ₫
 8. Bông tai nữ Justified
  Mới

 9. Bông tai nữ Kangaruma
  Mới

  Bông tai nữ Kangaruma

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.648 crt - AAA

  30.035.233,00 ₫
  12.417.393  - 204.069.785  12.417.393 ₫ - 204.069.785 ₫
 10. Bông tai nữ Larabanga
  Mới

  Bông tai nữ Larabanga

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.252 crt - AAA

  25.787.423,00 ₫
  11.699.944  - 159.282.257  11.699.944 ₫ - 159.282.257 ₫
 11. Bông tai nữ Linkage
  Mới

 12. Bông tai nữ Locate
  Mới

 13. Bông tai nữ Makouria
  Mới

  Bông tai nữ Makouria

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  6.895.154,00 ₫
  3.721.114  - 43.712.054  3.721.114 ₫ - 43.712.054 ₫
 14. Bông tai nữ Marawhanna
  Mới

  Bông tai nữ Marawhanna

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.14 crt - AAA

  16.451.807,00 ₫
  8.518.827  - 105.254.212  8.518.827 ₫ - 105.254.212 ₫
 15. Bông tai nữ Metapontum
  Mới

  Bông tai nữ Metapontum

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  18.780.759,00 ₫
  8.995.712  - 111.155.132  8.995.712 ₫ - 111.155.132 ₫
 16. Bông tai nữ Moruca
  Mới

  Bông tai nữ Moruca

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.236 crt - AAA

  16.747.844,00 ₫
  8.069.395  - 106.867.416  8.069.395 ₫ - 106.867.416 ₫
 17. Bông tai nữ Mutilene
  Mới

  Bông tai nữ Mutilene

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  11.476.925,00 ₫
  6.198.083  - 69.339.287  6.198.083 ₫ - 69.339.287 ₫
 18. Bông tai nữ Orealla
  Mới

  Bông tai nữ Orealla

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.252 crt - AAA

  20.967.634,00 ₫
  9.308.445  - 131.688.047  9.308.445 ₫ - 131.688.047 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Oenoe
  Mới

  Bông tai nữ Oenoe

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  13.706.538,00 ₫
  7.004.683  - 85.669.402  7.004.683 ₫ - 85.669.402 ₫
 21. Bông tai nữ Outcome
  Mới

  Bông tai nữ Outcome

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.056 crt - AAA

  12.755.031,00 ₫
  6.962.230  - 74.773.223  6.962.230 ₫ - 74.773.223 ₫
 22. Bông tai nữ Pagasae
  Mới

  Bông tai nữ Pagasae

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  10.957.871,00 ₫
  5.900.915  - 66.367.607  5.900.915 ₫ - 66.367.607 ₫
 23. Bông tai nữ Pangong
  Mới

  Bông tai nữ Pangong

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.012 crt - AAA

  13.868.141,00 ₫
  7.559.964  - 80.051.505  7.559.964 ₫ - 80.051.505 ₫
 24. Bông tai nữ Percote
  Mới

  Bông tai nữ Percote

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.18 crt - AAA

  13.351.350,00 ₫
  6.898.551  - 85.513.739  6.898.551 ₫ - 85.513.739 ₫
 25. Bông tai nữ Pharae
  Mới

  Bông tai nữ Pharae

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.384 crt - AAA

  17.609.632,00 ₫
  7.967.509  - 118.315.473  7.967.509 ₫ - 118.315.473 ₫
 26. Bông tai nữ Tsimlyansk
  Mới

  Bông tai nữ Tsimlyansk

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  10.801.646,00 ₫
  6.070.725  - 62.178.948  6.070.725 ₫ - 62.178.948 ₫
 27. Bông tai nữ Pisidia
  Mới

  Bông tai nữ Pisidia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  17.112.371,00 ₫
  8.796.184  - 101.603.290  8.796.184 ₫ - 101.603.290 ₫
 28. Bông tai nữ Pixous
  Mới

  Bông tai nữ Pixous

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.14 crt - AAA

  18.620.853,00 ₫
  9.390.521  - 113.574.927  9.390.521 ₫ - 113.574.927 ₫
 29. Bông tai nữ Proportionally
  Mới

  Bông tai nữ Proportionally

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  14.189.364,00 ₫
  7.254.304  - 88.584.477  7.254.304 ₫ - 88.584.477 ₫
 30. Bông tai nữ Proportionately
  Mới

  Bông tai nữ Proportionately

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  20.622.919,00 ₫
  9.713.161  - 121.244.704  9.713.161 ₫ - 121.244.704 ₫
 31. Bông tai nữ Publish
  Mới

  Bông tai nữ Publish

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Sapphire

  0.064 crt - AAA

  16.745.579,00 ₫
  8.721.468  - 96.735.389  8.721.468 ₫ - 96.735.389 ₫
 32. Bông tai nữ Reaction
  Mới

  Bông tai nữ Reaction

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.384 crt - AAA

  23.199.228,00 ₫
  10.717.873  - 150.154.947  10.717.873 ₫ - 150.154.947 ₫
 33. Bông tai nữ Reactivate
  Mới

  Bông tai nữ Reactivate

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.024 crt - AAA

  8.716.656,00 ₫
  4.925.636  - 51.212.018  4.925.636 ₫ - 51.212.018 ₫
 34. Bông tai nữ Troliton
  Mới

  Bông tai nữ Troliton

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  9.003.634,00 ₫
  4.733.467  - 55.145.958  4.733.467 ₫ - 55.145.958 ₫
 35. Bông tai nữ Reactor
  Mới

  Bông tai nữ Reactor

  Vàng Trắng 14K
  9.009.295,00 ₫
  5.226.767  - 51.579.937  5.226.767 ₫ - 51.579.937 ₫
 36. Bông tai nữ Rila
  Mới

  Bông tai nữ Rila

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  16.540.675,00 ₫
  8.399.960  - 95.886.336  8.399.960 ₫ - 95.886.336 ₫
 37. Bông tai nữ Saveretik
  Mới

  Bông tai nữ Saveretik

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.102 crt - AAA

  11.106.172,00 ₫
  5.985.820  - 69.792.119  5.985.820 ₫ - 69.792.119 ₫
 38. Bông tai nữ Sillan
  Mới

  Bông tai nữ Sillan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  15.526.906,00 ₫
  7.964.112  - 91.895.786  7.964.112 ₫ - 91.895.786 ₫
 39. Bông tai nữ Skean
  Mới

  Bông tai nữ Skean

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  11.275.134,00 ₫
  5.709.878  - 70.230.795  5.709.878 ₫ - 70.230.795 ₫
 40. Bông tai nữ Thronium
  Mới

  Bông tai nữ Thronium

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.256 crt - AAA

  18.407.459,00 ₫
  8.716.939  - 116.942.839  8.716.939 ₫ - 116.942.839 ₫
 41. Bông tai nữ Trapeze
  Mới

  Bông tai nữ Trapeze

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.384 crt - AAA

  16.633.788,00 ₫
  7.804.491  - 197.390.570  7.804.491 ₫ - 197.390.570 ₫
 42. Bông tai nữ Abbe
  Mới

  Bông tai nữ Abbe

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  11.728.528,00 ₫
  6.601.383  - 67.485.528  6.601.383 ₫ - 67.485.528 ₫
 43. Bông tai nữ Agassiz
  Mới

  Bông tai nữ Agassiz

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  19.748.961,00 ₫
  9.509.388  - 122.489.982  9.509.388 ₫ - 122.489.982 ₫
 44. Bông tai nữ Allunhari
  Mới

  Bông tai nữ Allunhari

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.252 crt - AAA

  20.887.541,00 ₫
  10.163.159  - 133.173.894  10.163.159 ₫ - 133.173.894 ₫
 45. Bông tai nữ Tubenkama
  Mới

  Bông tai nữ Tubenkama

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  19.525.660,00 ₫
  9.132.974  - 123.890.914  9.132.974 ₫ - 123.890.914 ₫
 46. Bông tai nữ Ubsa
  Mới

  Bông tai nữ Ubsa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.204 crt - AAA

  17.522.462,00 ₫
  8.380.148  - 108.806.083  8.380.148 ₫ - 108.806.083 ₫
 47. Bông tai nữ Uddjaure
  Mới

  Bông tai nữ Uddjaure

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  22.420.364,00 ₫
  10.099.480  - 132.862.575  10.099.480 ₫ - 132.862.575 ₫
 48. Bông tai nữ Veselovsky
  Mới

  Bông tai nữ Veselovsky

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  19.988.961,00 ₫
  9.667.878  - 124.188.087  9.667.878 ₫ - 124.188.087 ₫
 49. Bông tai nữ Vuolep
  Mới

  Bông tai nữ Vuolep

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.144 crt - AAA

  28.039.393,00 ₫
  10.724.948  - 228.692.304  10.724.948 ₫ - 228.692.304 ₫
 50. Bông tai nữ Zankle
  Mới

  Bông tai nữ Zankle

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  18.447.081,00 ₫
  9.509.388  - 109.244.762  9.509.388 ₫ - 109.244.762 ₫
 51. Bông tai nữ Aral
  Mới

  Bông tai nữ Aral

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  18.253.780,00 ₫
  8.958.919  - 104.843.838  8.958.919 ₫ - 104.843.838 ₫
 52. Bông tai nữ Ashaiman
  Mới

  Bông tai nữ Ashaiman

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.152 crt - AAA

  20.316.694,00 ₫
  10.024.480  - 141.989.885  10.024.480 ₫ - 141.989.885 ₫
 53. Bông tai nữ Axim
  Mới

  Bông tai nữ Axim

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.322 crt - AAA

  27.067.511,00 ₫
  11.928.339  - 172.513.327  11.928.339 ₫ - 172.513.327 ₫
 54. Bông tai nữ Bawku
  Mới

  Bông tai nữ Bawku

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.152 crt - AAA

  24.871.013,00 ₫
  11.736.736  - 170.008.625  11.736.736 ₫ - 170.008.625 ₫
 55. Bông tai nữ Akragas
  Mới

  Bông tai nữ Akragas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  16.593.316,00 ₫
  8.518.827  - 98.631.602  8.518.827 ₫ - 98.631.602 ₫
 56. Bông tai nữ Alalia
  Mới

  Bông tai nữ Alalia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.432 crt - AAA

  19.244.058,00 ₫
  8.476.940  - 130.414.474  8.476.940 ₫ - 130.414.474 ₫
 57. Bông tai nữ Rosignol
  Mới

  Bông tai nữ Rosignol

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.14 crt - AAA

  13.165.973,00 ₫
  6.792.420  - 81.905.265  6.792.420 ₫ - 81.905.265 ₫
 58. Bông tai nữ Criterian
  Mới

  Bông tai nữ Criterian

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.528 crt - AAA

  22.534.137,00 ₫
  10.005.235  - 152.787.007  10.005.235 ₫ - 152.787.007 ₫
 59. Bông tai nữ Empirically
  Mới

  Bông tai nữ Empirically

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.168 crt - AAA

  20.833.766,00 ₫
  9.621.180  - 128.447.499  9.621.180 ₫ - 128.447.499 ₫
 60. Bông tai nữ Gereatis
  Mới

  Bông tai nữ Gereatis

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  16.041.432,00 ₫
  7.743.359  - 102.735.361  7.743.359 ₫ - 102.735.361 ₫
 61. Bông tai nữ Global
  Mới

  Bông tai nữ Global

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  16.083.035,00 ₫
  8.497.317  - 92.928.798  8.497.317 ₫ - 92.928.798 ₫

You’ve viewed 60 of 142 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng