Đang tải...
Tìm thấy 84 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây chuyền nữ Buxton
  Mới

  Dây chuyền nữ Buxton

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.526 crt - AAA

  20.601.409,00 ₫
  8.179.205  - 42.640.973  8.179.205 ₫ - 42.640.973 ₫
 2. Mặt dây chuyền nữ Megalopolis
  Mới

  Mặt dây chuyền nữ Megalopolis

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  10.164.573,00 ₫
  3.549.039  - 42.664.889  3.549.039 ₫ - 42.664.889 ₫
 3. Dây chuyền nữ Demonstrable
  Mới

  Dây chuyền nữ Demonstrable

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.06 crt - AAA

  13.192.011,00 ₫
  6.481.100  - 22.118.384  6.481.100 ₫ - 22.118.384 ₫
 4. Dây chuyền nữ Cebrene
  Mới

  Dây chuyền nữ Cebrene

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.412 crt - AAA

  18.243.590,00 ₫
  6.035.348  - 110.900.410  6.035.348 ₫ - 110.900.410 ₫
 5. Dây chuyền nữ Corriverton
  Mới

  Dây chuyền nữ Corriverton

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.134 crt - AAA

  19.336.038,00 ₫
  9.099.579  - 36.315.674  9.099.579 ₫ - 36.315.674 ₫
 6. Vòng Cổ Irreversible
  Mới

 7. Mặt dây chuyền nữ Isolate
  Mới

 8. Dây chuyền nữ Kartuni
  Mới

  Dây chuyền nữ Kartuni

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Sapphire

  0.546 crt - AAA

  26.020.912,00 ₫
  11.255.606  - 164.305.817  11.255.606 ₫ - 164.305.817 ₫
 9. Dây chuyền nữ Kivu
  Mới

  Dây chuyền nữ Kivu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  14.572.571,00 ₫
  7.041.475  - 20.614.995  7.041.475 ₫ - 20.614.995 ₫
 10. Dây chuyền nữ Location
  Mới

 11. Dây chuyền nữ Locris
  Mới

  Dây chuyền nữ Locris

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.196 crt - AAA

  18.815.286,00 ₫
  8.934.863  - 43.068.473  8.934.863 ₫ - 43.068.473 ₫
 12. Dây chuyền nữ Messene
  Mới

  Dây chuyền nữ Messene

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.382 crt - AAA

  17.038.219,00 ₫
  6.268.838  - 100.867.444  6.268.838 ₫ - 100.867.444 ₫
 13. Dây chuyền nữ Methumna
  Mới

  Dây chuyền nữ Methumna

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.42 crt - AAA

  34.840.870,00 ₫
  13.550.878  - 81.475.083  13.550.878 ₫ - 81.475.083 ₫
 14. Dây chuyền nữ Naucratis
  Mới

  Dây chuyền nữ Naucratis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.172 crt - AAA

  14.380.684,00 ₫
  6.481.100  - 75.735.483  6.481.100 ₫ - 75.735.483 ₫
 15. Mặt dây chuyền nữ Navrongo
  Mới

  Mặt dây chuyền nữ Navrongo

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.226 crt - AAA

  19.589.905,00 ₫
  7.702.604  - 101.207.061  7.702.604 ₫ - 101.207.061 ₫
 16. Mặt dây chuyền nữ Onondaga
  Mới

  Mặt dây chuyền nữ Onondaga

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  10.658.156,00 ₫
  4.065.263  - 45.381.857  4.065.263 ₫ - 45.381.857 ₫
 17. Mặt dây chuyền nữ Paga
  Mới

  Mặt dây chuyền nữ Paga

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.126 crt - AAA

  19.281.416,00 ₫
  7.906.377  - 98.461.795  7.906.377 ₫ - 98.461.795 ₫
 18. Dây chuyền nữ Philosophical
  Mới

 19. Thiết kế mới nhất
 20. Dây chuyền nữ Philosophy
  Mới

 21. Dây chuyền nữ Physically
  Mới

 22. Dây chuyền nữ Pontica
  Mới

  Dây chuyền nữ Pontica

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.27 crt - AAA

  40.706.409,00 ₫
  16.324.450  - 67.861.941  16.324.450 ₫ - 67.861.941 ₫
 23. Dây chuyền nữ Prestvannet
  Mới

  Dây chuyền nữ Prestvannet

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  12.879.842,00 ₫
  6.205.158  - 59.900.652  6.205.158 ₫ - 59.900.652 ₫
 24. Dây chuyền nữ Proportional
  Mới

 25. Dây chuyền nữ Proportionate
  Mới

 26. Dây chuyền nữ Prousa
  Mới

  Dây chuyền nữ Prousa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  10.657.306,00 ₫
  4.917.712  - 45.735.628  4.917.712 ₫ - 45.735.628 ₫
 27. Dây chuyền nữ Relocation
  Mới

 28. Dây chuyền nữ Takaungu
  Mới

  Dây chuyền nữ Takaungu

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.14 crt - AAA

  23.078.662,00 ₫
  10.238.158  - 132.211.631  10.238.158 ₫ - 132.211.631 ₫
 29. Dây chuyền nữ Tanganika
  Mới

  Dây chuyền nữ Tanganika

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.137 crt - AAA

  12.109.186,00 ₫
  5.504.690  - 60.452.541  5.504.690 ₫ - 60.452.541 ₫
 30. Mặt dây chuyền nữ Yatesville
  Mới

  Mặt dây chuyền nữ Yatesville

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.049 crt - AAA

  13.202.766,00 ₫
  5.306.578  - 59.461.980  5.306.578 ₫ - 59.461.980 ₫
 31. Dây chuyền nữ Thuris
  Mới

  Dây chuyền nữ Thuris

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  9.905.045,00 ₫
  4.530.543  - 41.179.042  4.530.543 ₫ - 41.179.042 ₫
 32. Dây chuyền nữ Tomis
  Mới

  Dây chuyền nữ Tomis

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.676 crt - AAA

  23.040.454,00 ₫
  7.712.227  - 94.261.815  7.712.227 ₫ - 94.261.815 ₫
 33. Dây chuyền nữ Umnduze
  Mới

  Dây chuyền nữ Umnduze

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.22 crt - AAA

  18.499.154,00 ₫
  8.141.847  - 98.320.279  8.141.847 ₫ - 98.320.279 ₫
 34. Vòng Cổ Vartery
  Mới

  GLAMIRA Vòng Cổ Vartery

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.584 crt - AAA

  82.368.569,00 ₫
  24.541.864  - 553.879.446  24.541.864 ₫ - 553.879.446 ₫
 35. Dây chuyền nữ Biloku
  Mới

  Dây chuyền nữ Biloku

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.126 crt - AAA

  15.907.564,00 ₫
  6.304.215  - 79.145.845  6.304.215 ₫ - 79.145.845 ₫
 36. Dây chuyền nữ Blairmont
  Mới

  Dây chuyền nữ Blairmont

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.11 crt - AAA

  14.645.871,00 ₫
  5.922.141  - 73.853.414  5.922.141 ₫ - 73.853.414 ₫
 37. Dây chuyền nữ Dadanawa
  Mới

  Dây chuyền nữ Dadanawa

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.158 crt - AAA

  17.105.576,00 ₫
  6.928.268  - 91.216.540  6.928.268 ₫ - 91.216.540 ₫
 38. Dây chuyền nữ Enmore
  Mới

  Dây chuyền nữ Enmore

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.196 crt - AAA

  18.378.023,00 ₫
  7.254.304  - 98.659.899  7.254.304 ₫ - 98.659.899 ₫
 39. Dây chuyền nữ Finite
  Mới

  Dây chuyền nữ Finite

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  19.760.283,00 ₫
  8.320.715  - 31.448.906  8.320.715 ₫ - 31.448.906 ₫
 40. Dây chuyền nữ Himera
  Mới

  Dây chuyền nữ Himera

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  13.170.784,00 ₫
  4.882.617  - 110.192.865  4.882.617 ₫ - 110.192.865 ₫
 41. Mặt dây chuyền nữ Holdoren
  Mới

  Mặt dây chuyền nữ Holdoren

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.242 crt - AAA

  16.599.541,00 ₫
  6.198.083  - 88.131.649  6.198.083 ₫ - 88.131.649 ₫
 42. Dây chuyền nữ Illustration
  Mới

  Dây chuyền nữ Illustration

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.024 crt - AAA

  12.513.902,00 ₫
  5.076.201  - 56.660.102  5.076.201 ₫ - 56.660.102 ₫
 43. Dây chuyền nữ Inconstant
  Mới

  Dây chuyền nữ Inconstant

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.132 crt - AAA

  12.994.181,00 ₫
  4.796.580  - 63.749.690  4.796.580 ₫ - 63.749.690 ₫
 44. Dây chuyền nữ Kariba
  Mới

  Dây chuyền nữ Kariba

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  14.222.761,00 ₫
  4.966.957  - 36.051.901  4.966.957 ₫ - 36.051.901 ₫
 45. Dây chuyền nữ Katane
  Mới

  Dây chuyền nữ Katane

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.57 crt - AAA

  29.791.272,00 ₫
  8.701.373  - 109.173.444  8.701.373 ₫ - 109.173.444 ₫
 46. Mặt dây chuyền nữ Kepoi
  Mới

  Mặt dây chuyền nữ Kepoi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.248 crt - AAA

  15.466.905,00 ₫
  5.306.578  - 83.009.037  5.306.578 ₫ - 83.009.037 ₫
 47. Dây chuyền nữ Kinale
  Mới

  Dây chuyền nữ Kinale

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.252 crt - AAA

  24.367.807,00 ₫
  9.198.069  - 52.471.446  9.198.069 ₫ - 52.471.446 ₫
 48. Dây chuyền nữ Kisumu
  Mới

  Dây chuyền nữ Kisumu

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.19 crt - AAA

  28.518.257,00 ₫
  11.313.625  - 52.624.274  11.313.625 ₫ - 52.624.274 ₫
 49. Dây chuyền nữ Kitale
  Mới

  Dây chuyền nữ Kitale

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  25.613.368,00 ₫
  10.504.195  - 42.706.210  10.504.195 ₫ - 42.706.210 ₫
 50. Mặt dây chuyền nữ Koriabo
  Mới

  Mặt dây chuyền nữ Koriabo

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.206 crt - AAA

  21.516.971,00 ₫
  8.497.317  - 118.258.865  8.497.317 ₫ - 118.258.865 ₫
 51. Dây chuyền nữ Kurupakari
  Mới

  Dây chuyền nữ Kurupakari

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.314 crt - AAA

  19.707.072,00 ₫
  7.580.340  - 112.442.854  7.580.340 ₫ - 112.442.854 ₫
 52. Dây chuyền nữ Langata
  Mới

  Dây chuyền nữ Langata

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.158 crt - AAA

  46.395.060,00 ₫
  16.630.109  - 75.333.602  16.630.109 ₫ - 75.333.602 ₫
 53. Dây chuyền nữ Leane
  Mới

  Dây chuyền nữ Leane

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.198 crt - AAA

  23.544.225,00 ₫
  9.014.107  - 47.048.830  9.014.107 ₫ - 47.048.830 ₫
 54. Mặt dây chuyền nữ Lebena
  Mới

  Mặt dây chuyền nữ Lebena

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  11.762.773,00 ₫
  4.344.885  - 54.650.683  4.344.885 ₫ - 54.650.683 ₫
 55. Dây chuyền nữ Lenassy
  Mới

  Dây chuyền nữ Lenassy

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.228 crt - AAA

  40.618.391,00 ₫
  15.040.683  - 71.440.413  15.040.683 ₫ - 71.440.413 ₫
 56. Mặt dây chuyền nữ Lepreum
  Mới

  Mặt dây chuyền nữ Lepreum

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  0.246 crt - AAA

  13.707.385,00 ₫
  5.157.993  - 76.004.348  5.157.993 ₫ - 76.004.348 ₫
 57. Dây chuyền nữ Lodwar
  Mới

  Dây chuyền nữ Lodwar

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.174 crt - AAA

  24.955.067,00 ₫
  11.143.814  - 47.688.450  11.143.814 ₫ - 47.688.450 ₫
 58. Dây chuyền nữ Loyangalani
  Mới

  Dây chuyền nữ Loyangalani

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.142 crt - AAA

  20.946.973,00 ₫
  9.621.180  - 39.664.337  9.621.180 ₫ - 39.664.337 ₫
 59. Dây chuyền nữ Mahaica
  Mới

  Dây chuyền nữ Mahaica

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.286 crt - AAA

  21.044.614,00 ₫
  8.517.695  - 119.546.596  8.517.695 ₫ - 119.546.596 ₫
 60. Dây chuyền nữ Marrave
  Mới

  Dây chuyền nữ Marrave

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.162 crt - AAA

  16.131.997,00 ₫
  7.924.490  - 34.811.154  7.924.490 ₫ - 34.811.154 ₫
 61. Dây chuyền nữ Meela
  Mới

  Dây chuyền nữ Meela

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.396 crt - AAA

  36.008.883,00 ₫
  13.820.311  - 80.793.576  13.820.311 ₫ - 80.793.576 ₫

You’ve viewed 60 of 84 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng