Đang tải...
Tìm thấy 179 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ khuyên tai Welkin

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.068 crt - AAA

  10.224.290,00 ₫
  5.221.673  - 59.433.678  5.221.673 ₫ - 59.433.678 ₫
 2. Xỏ khuyên tai Keid

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.1 crt - AAA

  9.898.253,00 ₫
  5.391.483  - 60.933.671  5.391.483 ₫ - 60.933.671 ₫
 3. Xỏ khuyên tai Bians

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.068 crt - AAA

  7.590.811,00 ₫
  4.108.281  - 44.079.974  4.108.281 ₫ - 44.079.974 ₫
 4. Xỏ khuyên tai Tagas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.45 crt - AAA

  14.889.833,00 ₫
  5.964.594  - 313.427.755  5.964.594 ₫ - 313.427.755 ₫
 5. Xỏ khuyên tai Ifera

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.134 crt - AAA

  12.028.525,00 ₫
  5.752.330  - 66.523.262  5.752.330 ₫ - 66.523.262 ₫
 6. Xỏ khuyên tai Bertholdo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  8.144.960,00 ₫
  4.436.299  - 49.966.742  4.436.299 ₫ - 49.966.742 ₫
 7. Xỏ khuyên tai Heans

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.88 crt - AAAAA

  11.975.320,00 ₫
  6.581.855  - 1.628.666.808  6.581.855 ₫ - 1.628.666.808 ₫
 8. Xỏ khuyên tai Charon

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski & Đá Sapphire Trắng

  0.222 crt - AAAAA

  10.554.854,00 ₫
  5.816.010  - 72.792.105  5.816.010 ₫ - 72.792.105 ₫
 9. Xỏ khuyên tai Elkarrekin

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.132 crt - AAA

  11.231.266,00 ₫
  5.603.746  - 72.226.067  5.603.746 ₫ - 72.226.067 ₫
 10. Xem Cả Bộ
  Xỏ khuyên tai Pinus - B

  Xỏ khuyên tai Pinus - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  8.491.373,00 ₫
  4.521.204  - 49.627.120  4.521.204 ₫ - 49.627.120 ₫
 11. Xem Cả Bộ
  Xỏ khuyên tai Pinus - Set

  Xỏ khuyên tai Pinus - Set

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.104 crt - AAA

  11.971.639,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  6.367.893  - 73.244.929  6.367.893 ₫ - 73.244.929 ₫
 12. Xỏ khuyên tai Riflessione

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.055 crt - AAA

  9.608.443,00 ₫
  5.306.578  - 58.160.099  5.306.578 ₫ - 58.160.099 ₫
 13. Xỏ khuyên tai Lanu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.028 crt - AAA

  10.025.046,00 ₫
  5.561.294  - 57.112.934  5.561.294 ₫ - 57.112.934 ₫
 14. Xỏ khuyên tai Hehw

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.06 crt - AAAAA

  8.267.789,00 ₫
  4.733.467  - 51.834.653  4.733.467 ₫ - 51.834.653 ₫
 15. Xỏ khuyên tai Pillasres

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.04 crt - AAAAA

  9.787.877,00 ₫
  5.603.746  - 59.660.089  5.603.746 ₫ - 59.660.089 ₫
 16. Xỏ khuyên tai Sneham

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.291 crt - AAA

  12.573.052,00 ₫
  5.837.235  - 71.136.447  5.837.235 ₫ - 71.136.447 ₫
 17. Xỏ khuyên tai Ferch

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.464 crt - AAAAA

  12.383.148,00 ₫
  7.089.588  - 113.574.930  7.089.588 ₫ - 113.574.930 ₫
 18. Xỏ khuyên tai Edieren

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.174 crt - AAAAA

  9.305.898,00 ₫
  5.398.841  - 69.834.566  5.398.841 ₫ - 69.834.566 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xỏ khuyên tai Latipicco

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  1.2 crt - AAAAA

  9.454.199,00 ₫
  5.412.709  - 126.013.546  5.412.709 ₫ - 126.013.546 ₫
 21. Bông tai nữ Lomawai
  Mới

  Bông tai nữ Lomawai

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.054 crt - AAA

  11.381.265,00 ₫
  5.990.914  - 67.414.771  5.990.914 ₫ - 67.414.771 ₫
 22. Bông tai nữ Tannu
  Mới

  Bông tai nữ Tannu

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Kim Cương Nâu

  0.104 crt - AAA

  12.718.523,00 ₫
  5.709.878  - 67.853.447  5.709.878 ₫ - 67.853.447 ₫
 23. Bông tai nữ Tremestieri
  Mới

  Bông tai nữ Tremestieri

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.028 crt - AAA

  9.802.593,00 ₫
  5.433.936  - 57.112.931  5.433.936 ₫ - 57.112.931 ₫
 24. Bông tai nữ Desposecho
  Mới

  Bông tai nữ Desposecho

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Kim Cương Đen

  0.17 crt - VS1

  13.549.744,00 ₫
  6.282.988  - 79.188.297  6.282.988 ₫ - 79.188.297 ₫
 25. Bông tai nữ Traditional
  Mới

  Bông tai nữ Traditional

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.056 crt - AAA

  11.014.474,00 ₫
  5.900.915  - 64.160.070  5.900.915 ₫ - 64.160.070 ₫
 26. Bông tai nữ Whitne
  Mới

  Bông tai nữ Whitne

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Nâu

  0.134 crt - AAA

  12.369.278,00 ₫
  5.412.709  - 62.787.430  5.412.709 ₫ - 62.787.430 ₫
 27. Xỏ khuyên tai Crocon

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.12 crt - AAAAA

  8.823.920,00 ₫
  5.119.220  - 61.556.310  5.119.220 ₫ - 61.556.310 ₫
 28. Xỏ khuyên tai Edesbo

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.222 crt - AAAAA

  9.491.274,00 ₫
  5.506.388  - 75.310.957  5.506.388 ₫ - 75.310.957 ₫
 29. Xỏ khuyên tai Etirhpen

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.204 crt - AAAAA

  9.565.426,00 ₫
  5.549.407  - 163.640.732  5.549.407 ₫ - 163.640.732 ₫
 30. Xỏ khuyên tai Florena

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.024 crt - AAAAA

  9.231.748,00 ₫
  5.285.352  - 55.061.056  5.285.352 ₫ - 55.061.056 ₫
 31. Xỏ khuyên tai Czysty

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.534 crt - AAA

  20.374.430,00 ₫
  6.155.631  - 96.565.577  6.155.631 ₫ - 96.565.577 ₫
 32. Xỏ khuyên tai Sunglow

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.502 crt - AAA

  22.515.174,00 ₫
  8.843.731  - 1.319.031.479  8.843.731 ₫ - 1.319.031.479 ₫
 33. Xỏ khuyên tai Innamorato

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  0.676 crt - AA

  33.521.160,00 ₫
  7.784.113  - 1.313.993.767  7.784.113 ₫ - 1.313.993.767 ₫
 34. Xỏ khuyên tai Borderline

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Đá Sapphire Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.642 crt - AAA

  17.343.877,00 ₫
  6.834.873  - 110.490.039  6.834.873 ₫ - 110.490.039 ₫
 35. Xỏ khuyên tai Acus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.282 crt - AAA

  12.556.919,00 ₫
  4.904.127  - 66.509.112  4.904.127 ₫ - 66.509.112 ₫
 36. Xỏ khuyên tai Loistaa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.481 crt - AAA

  16.306.053,00 ₫
  5.624.973  - 80.419.426  5.624.973 ₫ - 80.419.426 ₫
 37. Xỏ khuyên tai Wananga

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.134 crt - AAA

  10.622.494,00 ₫
  5.157.993  - 59.872.350  5.157.993 ₫ - 59.872.350 ₫
 38. Xỏ khuyên tai Incassable

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.124 crt - AAA

  11.285.887,00 ₫
  5.667.425  - 64.089.311  5.667.425 ₫ - 64.089.311 ₫
 39. Xỏ khuyên tai Pinkflower

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  11.016.738,00 ₫
  5.291.295  - 66.622.323  5.291.295 ₫ - 66.622.323 ₫
 40. Xỏ khuyên tai Farton

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.099 crt - AAA

  11.918.999,00 ₫
  6.240.536  - 68.546.842  6.240.536 ₫ - 68.546.842 ₫
 41. Xỏ khuyên tai Kasmaran

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  10.136.271,00 ₫
  5.624.973  - 65.617.610  5.624.973 ₫ - 65.617.610 ₫
 42. Xỏ khuyên tai Carydella

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.22 crt - AAA

  13.438.519,00 ₫
  6.219.309  - 72.947.762  6.219.309 ₫ - 72.947.762 ₫
 43. Xỏ khuyên tai Casualidade

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.032 crt - AAA

  9.405.519,00 ₫
  5.157.993  - 54.523.319  5.157.993 ₫ - 54.523.319 ₫
 44. Xỏ khuyên tai Gleor

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.66 crt - AAAAA

  8.267.789,00 ₫
  4.796.580  - 79.343.957  4.796.580 ₫ - 79.343.957 ₫
 45. Xỏ khuyên tai Valoa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  8.095.149,00 ₫
  4.581.487  - 48.013.920  4.581.487 ₫ - 48.013.920 ₫
 46. Xỏ khuyên tai Bonge

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  12.287.771,00 ₫
  6.516.478  - 75.466.622  6.516.478 ₫ - 75.466.622 ₫
 47. Xỏ khuyên tai Orabelle

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.182 crt - AAA

  13.139.653,00 ₫
  6.728.741  - 77.759.059  6.728.741 ₫ - 77.759.059 ₫
 48. Xỏ khuyên tai Szerencse

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.015 crt - AAA

  10.123.536,00 ₫
  5.731.104  - 58.612.927  5.731.104 ₫ - 58.612.927 ₫
 49. Xỏ khuyên tai Formue

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  13.090.974,00 ₫
  6.474.025  - 183.749.124  6.474.025 ₫ - 183.749.124 ₫
 50. Xỏ khuyên tai Bong Zijn

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  12.287.771,00 ₫
  6.516.478  - 75.466.622  6.516.478 ₫ - 75.466.622 ₫
 51. Xỏ khuyên tai Anthoy

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.332 crt - AAAAA

  8.490.242,00 ₫
  4.860.825  - 69.438.346  4.860.825 ₫ - 69.438.346 ₫
 52. Xỏ khuyên tai Aphaph

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.426 crt - AAAAA

  11.270.888,00 ₫
  6.452.799  - 99.876.878  6.452.799 ₫ - 99.876.878 ₫
 53. Xỏ khuyên tai Asdeop

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.048 crt - AAAAA

  9.009.295,00 ₫
  5.157.993  - 55.995.010  5.157.993 ₫ - 55.995.010 ₫
 54. Xỏ khuyên tai Bentarema

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.12 crt - AAAAA

  9.639.576,00 ₫
  5.518.841  - 66.169.491  5.518.841 ₫ - 66.169.491 ₫
 55. Xỏ khuyên tai Borke

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.2 crt - AAAAA

  7.711.660,00 ₫
  4.415.073  - 242.772.430  4.415.073 ₫ - 242.772.430 ₫
 56. Xỏ khuyên tai Brytta

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  7.044.306,00 ₫
  4.032.999  - 43.131.870  4.032.999 ₫ - 43.131.870 ₫
 57. Xỏ khuyên tai Byldra

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.25 crt - AAAAA

  8.379.016,00 ₫
  4.797.147  - 126.791.851  4.797.147 ₫ - 126.791.851 ₫
 58. Xỏ khuyên tai Cogese

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.168 crt - AAAAA

  11.196.738,00 ₫
  6.410.346  - 79.556.223  6.410.346 ₫ - 79.556.223 ₫
 59. Xỏ khuyên tai Dellele

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.008 crt - AAAAA

  7.600.435,00 ₫
  4.351.394  - 44.249.787  4.351.394 ₫ - 44.249.787 ₫
 60. Xỏ khuyên tai Digeal

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.246 crt - AAAAA

  8.119.488,00 ₫
  4.710.543  - 57.211.986  4.710.543 ₫ - 57.211.986 ₫
 61. Xỏ khuyên tai Discea

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.054 crt - AAAAA

  8.119.488,00 ₫
  4.648.562  - 51.410.126  4.648.562 ₫ - 51.410.126 ₫

You’ve viewed 60 of 179 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng