Đang tải...
Tìm thấy 130 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Ifera Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Ifera

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.134 crt - AAA

  9.971.290,00 ₫
 2. Thiết kế mới nhất
 3. Bông Tai Wananga Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Wananga

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.134 crt - AAA

  9.166.957,00 ₫
 4. Bông Tai Lanu Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Lanu

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.028 crt - AAA

  8.858.202,00 ₫
 5. Bông Tai Gleor Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Gleor

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.66 crt - AAA

  15.126.319,00 ₫
 6. Bông Tai Valoa Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Valoa

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.03 crt - AAA

  7.174.916,00 ₫
 7. Bông Tai Bonge Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Bonge

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.112 crt - AAA

  10.932.164,00 ₫
 8. Bông Tai Formue Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Formue

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.2 crt - AAA

  12.809.840,00 ₫
 9. Bông Tai Bong Zijn Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Bong Zijn

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.112 crt - AAA

  10.932.164,00 ₫
 10. Bông Tai Asdeop Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Asdeop

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.048 crt - AAA

  8.232.850,00 ₫
 11. Bông Tai Borke Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Borke

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.2 crt - AAA

  9.252.121,00 ₫
 12. Bông Tai Brytta Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Brytta

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.03 crt - AAA

  6.324.892,00 ₫
 13. Bông Tai Byldra Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Byldra

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.25 crt - AAA

  10.026.714,00 ₫
 14. Bông Tai Cogese Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Cogese

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.168 crt - AAA

  10.910.804,00 ₫
 15. Bông Tai Dellele Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Dellele

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.008 crt - AAA

  6.677.176,00 ₫
 16. Bông Tai Digeal Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Digeal

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.246 crt - AAA

  8.820.351,00 ₫
 17. Bông Tai Discea Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Discea

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.054 crt - AAA

  7.489.079,00 ₫
 18. Bông Tai Domocr Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Domocr

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.128 crt - AAA

  8.446.438,00 ₫
 19. Bông Tai Dryrs Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Dryrs

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.06 crt - AAA

  8.364.246,00 ₫
 20. Bông Tai Eoldo Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Eoldo

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.03 crt - AAA

  7.210.333,00 ₫
 21. Bông Tai Equing Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Equing

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.112 crt - AAA

  7.567.485,00 ₫
 22. Bông Tai Euorma Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Euorma

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.064 crt - AAA

  9.040.967,00 ₫
 23. Bông Tai Fedu Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Fedu

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.018 crt - AAA

  6.262.437,00 ₫
 24. Bông Tai Ferch Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Ferch

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.464 crt - AAA

  13.612.281,00 ₫
 25. Bông Tai Fnde Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Fnde

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.12 crt - AAA

  7.644.808,00 ₫
 26. Bông Tai Ftarw Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Ftarw

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.288 crt - AAA

  14.037.023,00 ₫
 27. Bông Tai Ganci Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Ganci

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.352 crt - AAA

  12.998.824,00 ₫

You’ve viewed 60 of 130 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...