Đang tải...
Tìm thấy 145 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Ifera Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Ifera

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.134 crt - AAA

  11.971.983,00 ₫
 2. Bông Tai Welkin Vàng Hồng 585 & Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Welkin

  Vàng Hồng 585 & Hồng Ngọc

  0.068 crt - AAA

  9.940.739,00 ₫
 3. Bông Tai Latipicco Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Latipicco

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  1.2 crt - AAA

  14.928.412,00 ₫
 4. Bông Tai Sneham Vàng Hồng 585 & Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Sneham

  Vàng Hồng 585 & Hồng Ngọc

  0.291 crt - AAA

  11.797.598,00 ₫
 5. Thiết kế mới nhất
 6. Bông Tai Elkarrekin Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Elkarrekin

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.132 crt - AAA

  9.831.512,00 ₫
 7. Bông Tai Wananga Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Wananga

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.134 crt - AAA

  10.464.704,00 ₫
 8. Bông Tai Farton Vàng Trắng 585 & Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Farton

  Vàng Trắng 585 & Hồng Ngọc

  0.099 crt - AAA

  11.309.862,00 ₫
 9. Bông Tai Lanu Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Lanu

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.028 crt - AAA

  9.101.529,00 ₫
 10. Bông Tai Gleor Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Gleor

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.66 crt - AAA

  14.423.373,00 ₫
 11. Bông Tai Valoa Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Valoa

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  7.228.989,00 ₫
 12. Bông Tai Bonge Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Bonge

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.112 crt - AAA

  11.608.073,00 ₫
 13. Bông Tai Szerencse Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Szerencse

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.015 crt - AAA

  8.989.598,00 ₫
 14. Bông Tai Formue Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Formue

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  14.134.623,00 ₫
 15. Bông Tai Bong Zijn Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Bong Zijn

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.112 crt - AAA

  11.608.073,00 ₫
 16. Bông Tai Asdeop Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Asdeop

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.048 crt - AAA

  8.476.178,00 ₫
 17. Bông Tai Borke Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Borke

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  8.170.666,00 ₫
 18. Bông Tai Brytta Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Brytta

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  6.378.965,00 ₫
 19. Bông Tai Byldra Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Byldra

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.25 crt - AAA

  12.784.426,00 ₫
 20. Bông Tai Cogese Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Cogese

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.168 crt - AAA

  10.910.804,00 ₫
 21. Bông Tai Dellele Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Dellele

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.008 crt - AAA

  6.758.285,00 ₫
 22. Bông Tai Digeal Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Digeal

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.246 crt - AAA

  8.793.314,00 ₫
 23. Bông Tai Discea Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Discea

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.054 crt - AAA

  7.543.152,00 ₫
 24. Bông Tai Domocr Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Domocr

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.128 crt - AAA

  9.203.457,00 ₫
 25. Bông Tai Donbando Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Donbando

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.286 crt - AAA

  21.606.401,00 ₫
 26. Bông Tai Dryrs Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Dryrs

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.06 crt - AAA

  8.499.428,00 ₫
 27. Bông Tai Eoldo Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Eoldo

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  7.264.406,00 ₫
 28. Bông Tai Eoted Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Eoted

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.176 crt - AAA

  15.788.169,00 ₫
 29. Bông Tai Equing Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Equing

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.112 crt - AAA

  8.243.394,00 ₫
 30. Bông Tai Euorma Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Euorma

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.064 crt - AAA

  9.365.404,00 ₫
 31. Bông Tai Eyro Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Eyro

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.132 crt - AAA

  12.449.986,00 ₫
 32. Bông Tai Farnicato Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Farnicato

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.176 crt - AAA

  15.611.081,00 ₫
 33. Bông Tai Fedu Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Fedu

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.018 crt - AAA

  6.262.437,00 ₫

You’ve viewed 60 of 145 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...