Đang tải...
Tìm thấy 130 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Thiết kế mới nhất
 2. Bông Tai Lanu Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Lanu

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.028 crt - AAA

  9.020.420,00 ₫
 3. Bông Tai Gleor Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Gleor

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.66 crt - AAA

  15.342.610,00 ₫
 4. Bông Tai Valoa Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Valoa

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  7.445.280,00 ₫
 5. Bông Tai Bonge Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Bonge

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.112 crt - AAA

  11.824.365,00 ₫
 6. Bông Tai Formue Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Formue

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  16.324.571,00 ₫
 7. Bông Tai Bong Zijn Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Bong Zijn

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.112 crt - AAA

  11.824.365,00 ₫
 8. Bông Tai Asdeop Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Asdeop

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.048 crt - AAA

  8.557.287,00 ₫
 9. Bông Tai Borke Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Borke

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  8.630.284,00 ₫
 10. Bông Tai Brytta Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Brytta

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  6.595.256,00 ₫
 11. Bông Tai Byldra Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Byldra

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.25 crt - AAA

  13.162.935,00 ₫
 12. Bông Tai Cogese Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Cogese

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.168 crt - AAA

  12.397.805,00 ₫
 13. Bông Tai Dellele Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Dellele

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.008 crt - AAA

  6.731.249,00 ₫
 14. Bông Tai Digeal Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Digeal

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.246 crt - AAA

  9.658.479,00 ₫
 15. Bông Tai Discea Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Discea

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.054 crt - AAA

  7.570.189,00 ₫
 16. Bông Tai Domocr Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Domocr

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.128 crt - AAA

  9.473.820,00 ₫
 17. Bông Tai Donbando Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Donbando

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.286 crt - AAA

  23.634.130,00 ₫
 18. Bông Tai Dryrs Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Dryrs

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.06 crt - AAA

  8.904.974,00 ₫
 19. Bông Tai Eoldo Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Eoldo

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  7.480.697,00 ₫
 20. Bông Tai Eoted Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Eoted

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.176 crt - AAA

  17.058.880,00 ₫
 21. Bông Tai Equing Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Equing

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.112 crt - AAA

  8.459.686,00 ₫
 22. Bông Tai Euorma Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Euorma

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.064 crt - AAA

  9.500.586,00 ₫
 23. Bông Tai Eyro Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Eyro

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.132 crt - AAA

  13.396.260,00 ₫
 24. Bông Tai Farnicato Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Farnicato

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.176 crt - AAA

  16.881.792,00 ₫
 25. Bông Tai Fedu Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Fedu

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.018 crt - AAA

  6.289.474,00 ₫
 26. Bông Tai Ferch Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Ferch

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.464 crt - AAA

  18.181.431,00 ₫
 27. Bông Tai Fnde Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Fnde

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.12 crt - AAA

  8.509.972,00 ₫
 28. Bông Tai Ftarw Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Ftarw

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.288 crt - AAA

  16.875.844,00 ₫
 29. Bông Tai Ganci Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Ganci

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.352 crt - AAA

  16.459.482,00 ₫
 30. Bông Tai Haenos Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Haenos

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.06 crt - AAA

  7.559.102,00 ₫

You’ve viewed 60 of 130 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...