Đang tải...
Tìm thấy 159 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Heans Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Heans

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.88 crt - AAAAA

  10.306.541,00 ₫
 2. Bông Tai Hehw Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Hehw

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.06 crt - AAAAA

  7.189.786,00 ₫
 3. Bông Tai Ifera Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Ifera

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.134 crt - AAA

  10.782.382,00 ₫
 4. Bông Tai Latipicco Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Latipicco

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.66 crt - AAAAA

  8.358.570,00 ₫
 5. Bông Tai Crocon Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Crocon

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.12 crt - AAAAA

  7.933.557,00 ₫
 6. Bông Tai Edesbo Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Edesbo

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.222 crt - AAAAA

  8.464.823,00 ₫
 7. Bông Tai Edieren Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Edieren

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.174 crt - AAAAA

  8.323.151,00 ₫
 8. Bông Tai Etirhpen Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Etirhpen

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.204 crt - AAAAA

  8.500.240,00 ₫
 9. Bông Tai Florena Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Florena

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.024 crt - AAAAA

  8.146.063,00 ₫
 10. Bông Tai Sneham Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Sneham

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.291 crt - AAA

  11.337.979,00 ₫
 11. Bông Tai Acus Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Acus

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.282 crt - AAA

  11.464.239,00 ₫
 12. Bông Tai Farton Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Farton

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.099 crt - AAA

  10.606.916,00 ₫
 13. Bông Tai Lanu Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Lanu

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.028 crt - AAA

  8.939.311,00 ₫
 14. Bông Tai Gleor Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Gleor

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.66 crt - AAAAA

  7.366.875,00 ₫
 15. Bông Tai Bonge Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Bonge

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  10.959.200,00 ₫
 16. Bông Tai Anthoy Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Anthoy

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.242 crt - AAAAA

  7.508.545,00 ₫
 17. Bông Tai Aphaph Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Aphaph

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.426 crt - AAAAA

  9.916.947,00 ₫
 18. Bông Tai Asdeop Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Asdeop

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.048 crt - AAAAA

  7.827.305,00 ₫
 19. Bông Tai Bentarema Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Bentarema

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.12 crt - AAAAA

  8.429.405,00 ₫
 20. Bông Tai Borke Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Borke

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.2 crt - AAAAA

  6.764.774,00 ₫
 21. Bông Tai Brytta Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Brytta

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  6.162.674,00 ₫
 22. Bông Tai Byldra Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Byldra

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.25 crt - AAAAA

  7.296.039,00 ₫
 23. Bông Tai Cogese Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Cogese

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.168 crt - AAAAA

  9.775.276,00 ₫
 24. Bông Tai Dellele Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Dellele

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.008 crt - AAAAA

  6.623.104,00 ₫
 25. Bông Tai Digeal Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Digeal

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.246 crt - AAAAA

  7.225.204,00 ₫
 26. Bông Tai Discea Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Discea

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.054 crt - AAAAA

  7.083.534,00 ₫
 27. Bông Tai Domocr Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Domocr

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.128 crt - AAAAA

  7.473.128,00 ₫
 28. Bông Tai Donbando Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Donbando

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.286 crt - AAAAA

  8.358.570,00 ₫
 29. Bông Tai Dryrs Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Dryrs

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.06 crt - AAAAA

  8.039.810,00 ₫
 30. Bông Tai Edwen Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Edwen

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.248 crt - AAAAA

  7.827.305,00 ₫
 31. Bông Tai Elfco Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Elfco

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.168 crt - AAAAA

  7.048.115,00 ₫
 32. Bông Tai Eoldo Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Eoldo

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  7.048.115,00 ₫
 33. Bông Tai Eoted Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Eoted

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.176 crt - AAAAA

  7.650.216,00 ₫
 34. Bông Tai Equing Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Equing

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.112 crt - AAAAA

  6.729.357,00 ₫
 35. Bông Tai Essendora Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Essendora

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.198 crt - AAAAA

  8.358.570,00 ₫
 36. Bông Tai Etarda Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Etarda

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.53 crt - AAAAA

  8.996.088,00 ₫
 37. Bông Tai Euorma Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Euorma

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.064 crt - AAAAA

  8.500.240,00 ₫
 38. Bông Tai Eyro Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Eyro

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.132 crt - AAAAA

  6.339.762,00 ₫

You’ve viewed 60 of 159 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...