Đang tải...
Tìm thấy 43 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ lỗ tai Phlive

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  4.638.373,00 ₫
  2.559.610  - 8.729.391  2.559.610 ₫ - 8.729.391 ₫
 2. Xỏ lỗ tai Unurn

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.024 crt - AAA

  4.843.277,00 ₫
  2.645.647  - 8.334.298  2.645.647 ₫ - 8.334.298 ₫
 3. Xỏ lỗ tai Cneen

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.045 crt - AAA

  4.873.561,00 ₫
  2.581.119  - 8.015.055  2.581.119 ₫ - 8.015.055 ₫
 4. Xỏ lỗ tai Elleo

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.15 crt - AAA

  7.096.663,00 ₫
  2.688.666  - 153.961.533  2.688.666 ₫ - 153.961.533 ₫
 5. Xỏ lỗ tai Uvass

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  4.564.223,00 ₫
  2.516.591  - 8.629.769  2.516.591 ₫ - 8.629.769 ₫
 6. Xỏ lỗ tai Malla

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.036 crt - AAA

  5.747.801,00 ₫
  2.989.796  - 11.338.812  2.989.796 ₫ - 11.338.812 ₫
 7. Xỏ lỗ tai Eskina

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.054 crt - AAA

  6.541.100,00 ₫
  3.269.418  - 14.193.894  3.269.418 ₫ - 14.193.894 ₫
 8. Xỏ lỗ tai Lydrot

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.07 crt - AAA

  5.195.633,00 ₫
  2.538.100  - 12.868.238  2.538.100 ₫ - 12.868.238 ₫
 9. Xỏ lỗ tai Ulloon

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.016 crt - AAA

  4.869.598,00 ₫
  2.710.175  - 7.747.886  2.710.175 ₫ - 7.747.886 ₫
 10. Xỏ lỗ tai Azid

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.008 crt - AAA

  4.311.487,00 ₫
  2.452.063  - 6.414.307  2.452.063 ₫ - 6.414.307 ₫
 11. Xỏ lỗ tai Pygou

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.164 crt - AAA

  9.661.084,00 ₫
  3.355.455  - 19.713.867  3.355.455 ₫ - 19.713.867 ₫
 12. Xỏ lỗ tai Reki

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.114 crt - AAA

  7.745.340,00 ₫
  3.376.965  - 21.801.405  3.376.965 ₫ - 21.801.405 ₫
 13. Xỏ lỗ tai Ddod

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.012 crt - AAA

  4.488.090,00 ₫
  2.538.100  - 7.179.586  2.538.100 ₫ - 7.179.586 ₫
 14. Xỏ lỗ tai Hriht

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.27 crt - AAA

  9.410.614,00 ₫
  2.602.629  - 847.296.738  2.602.629 ₫ - 847.296.738 ₫
 15. Xỏ lỗ tai Rewi

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.008 crt - AAA

  4.274.413,00 ₫
  2.430.554  - 6.364.497  2.430.554 ₫ - 6.364.497 ₫
 16. Xỏ lỗ tai Klifica

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.17 crt - AAA

  7.726.095,00 ₫
  2.774.703  - 31.472.680  2.774.703 ₫ - 31.472.680 ₫
 17. Xỏ lỗ tai Minite

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.006 crt - AAA

  4.385.638,00 ₫
  2.495.082  - 6.513.930  2.495.082 ₫ - 6.513.930 ₫
 18. Xỏ lỗ tai Anism

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  5.692.330,00 ₫
  2.645.647  - 10.626.740  2.645.647 ₫ - 10.626.740 ₫
 19. Xỏ lỗ tai Arvise

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.008 crt - AAA

  4.200.262,00 ₫
  2.387.535  - 6.264.874  2.387.535 ₫ - 6.264.874 ₫
 20. Xỏ lỗ tai Byros

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.006 crt - AAA

  4.533.940,00 ₫
  2.581.119  - 6.713.174  2.581.119 ₫ - 6.713.174 ₫
 21. Xỏ lỗ tai Ftea

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.064 crt - AAA

  6.419.118,00 ₫
  3.247.908  - 13.408.236  3.247.908 ₫ - 13.408.236 ₫
 22. Xỏ lỗ tai Fyht

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.015 crt - AAA

  4.228.564,00 ₫
  2.387.535  - 6.830.909  2.387.535 ₫ - 6.830.909 ₫
 23. Xỏ lỗ tai Hetio

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.07 crt - AAA

  5.381.010,00 ₫
  2.645.647  - 13.117.294  2.645.647 ₫ - 13.117.294 ₫
 24. Xỏ lỗ tai Lalyp

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.012 crt - AAA

  4.758.372,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 25. Xỏ lỗ tai Latisca

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.008 crt - AAA

  4.385.638,00 ₫
  2.495.082  - 6.513.930  2.495.082 ₫ - 6.513.930 ₫
 26. Xỏ lỗ tai Nelois

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.016 crt - AAA

  4.869.598,00 ₫
  2.710.175  - 7.747.886  2.710.175 ₫ - 7.747.886 ₫
 27. Xỏ lỗ tai Onor

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  7.112.228,00 ₫
  2.796.212  - 15.503.698  2.796.212 ₫ - 15.503.698 ₫
 28. Xỏ lỗ tai Orlen

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  4.490.072,00 ₫
  2.473.572  - 8.530.146  2.473.572 ₫ - 8.530.146 ₫
 29. Xỏ lỗ tai Pyrrit

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.17 crt - AAA

  7.402.038,00 ₫
  2.882.249  - 17.599.159  2.882.249 ₫ - 17.599.159 ₫
 30. Xỏ lỗ tai Scyc

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.064 crt - AAA

  6.159.592,00 ₫
  3.097.343  - 13.059.559  3.097.343 ₫ - 13.059.559 ₫
 31. Xỏ khuyên tai Distortion

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.008 crt - AAA

  4.200.262,00 ₫
  2.387.535  - 6.264.874  2.387.535 ₫ - 6.264.874 ₫
 32. Xỏ khuyên tai Astoria

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.032 crt - AAA

  4.771.107,00 ₫
  2.538.100  - 8.821.088  2.538.100 ₫ - 8.821.088 ₫
 33. Xỏ khuyên tai Akromatic

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.2 crt - AAA

  12.524.939,00 ₫
  4.351.394  - 129.220.140  4.351.394 ₫ - 129.220.140 ₫
 34. Xỏ khuyên tai Esters

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.038 crt - AAA

  5.318.464,00 ₫
  2.839.231  - 10.112.780  2.839.231 ₫ - 10.112.780 ₫
 35. Xỏ khuyên tai Martiney

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.016 crt - AAA

  4.758.372,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 36. Xỏ khuyên tai Kirust

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.04 crt - AAA

  5.366.293,00 ₫
  2.817.722  - 10.204.478  2.817.722 ₫ - 10.204.478 ₫
 37. Xỏ khuyên tai Larapidite

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.05 crt - AAA

  5.010.258,00 ₫
  2.430.554  - 21.392.728  2.430.554 ₫ - 21.392.728 ₫
 38. Xỏ khuyên tai Konijo

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.04 crt - AAA

  4.958.466,00 ₫
  2.581.119  - 9.656.556  2.581.119 ₫ - 9.656.556 ₫
 39. Xỏ khuyên tai Mahbub

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.024 crt - AAA

  4.583.750,00 ₫
  2.495.082  - 7.985.621  2.495.082 ₫ - 7.985.621 ₫
 40. Xỏ khuyên tai Moai

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.024 crt - AAA

  4.583.750,00 ₫
  2.495.082  - 7.985.621  2.495.082 ₫ - 7.985.621 ₫
 41. Xỏ khuyên tai Denbora

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - AAA

  4.682.241,00 ₫
  2.667.156  - 6.912.418  2.667.156 ₫ - 6.912.418 ₫
 42. Xỏ khuyên tai Koha

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - AAA

  4.645.165,00 ₫
  2.645.647  - 6.862.607  2.645.647 ₫ - 6.862.607 ₫
 43. Xỏ khuyên tai Yashil

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.048 crt - AAA

  5.451.198,00 ₫
  2.817.722  - 10.940.324  2.817.722 ₫ - 10.940.324 ₫

You’ve viewed 43 of 43 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng