Đang tải...
Tìm thấy 45 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ lỗ tai Cneen

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.045 crt - AAA

  4.647.147,00 ₫
  2.581.119  - 8.015.055  2.581.119 ₫ - 8.015.055 ₫
 2. Xỏ lỗ tai Elleo

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.15 crt - AAA

  4.945.730,00 ₫
  2.688.666  - 153.961.533  2.688.666 ₫ - 153.961.533 ₫
 3. Xỏ lỗ tai Hactub

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.066 crt - AAA

  6.221.290,00 ₫
  2.624.137  - 10.492.023  2.624.137 ₫ - 10.492.023 ₫
 4. Xỏ lỗ tai Unurn

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.024 crt - AAA

  4.645.165,00 ₫
  2.645.647  - 8.334.298  2.645.647 ₫ - 8.334.298 ₫
 5. Xỏ lỗ tai Anism

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.06 crt - AAA

  5.522.519,00 ₫
  2.645.647  - 10.626.740  2.645.647 ₫ - 10.626.740 ₫
 6. Xỏ lỗ tai Arvise

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.008 crt - AAA

  4.143.658,00 ₫
  2.387.535  - 6.264.874  2.387.535 ₫ - 6.264.874 ₫
 7. Xỏ lỗ tai Azid

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.008 crt - AAA

  4.254.883,00 ₫
  2.452.063  - 6.414.307  2.452.063 ₫ - 6.414.307 ₫
 8. Xỏ lỗ tai Byros

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.006 crt - AAA

  4.477.336,00 ₫
  2.581.119  - 6.713.174  2.581.119 ₫ - 6.713.174 ₫
 9. Xỏ lỗ tai Ddod

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.012 crt - AAA

  4.431.486,00 ₫
  2.538.100  - 7.179.586  2.538.100 ₫ - 7.179.586 ₫
 10. Xỏ lỗ tai Eskina

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.054 crt - AAA

  5.946.763,00 ₫
  3.269.418  - 14.193.894  3.269.418 ₫ - 14.193.894 ₫
 11. Xỏ lỗ tai Ftea

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.064 crt - AAA

  5.881.385,00 ₫
  3.247.908  - 13.408.236  3.247.908 ₫ - 13.408.236 ₫
 12. Xỏ lỗ tai Fyht

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.015 crt - AAA

  4.171.960,00 ₫
  2.387.535  - 6.830.909  2.387.535 ₫ - 6.830.909 ₫
 13. Xỏ lỗ tai Gossec

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.066 crt - AAA

  6.072.988,00 ₫
  2.538.100  - 10.292.779  2.538.100 ₫ - 10.292.779 ₫
 14. Xỏ lỗ tai Hetio

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.07 crt - AAA

  4.843.277,00 ₫
  2.645.647  - 13.117.294  2.645.647 ₫ - 13.117.294 ₫
 15. Xỏ lỗ tai Hriht

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.27 crt - AAA

  4.797.429,00 ₫
  2.602.629  - 847.296.738  2.602.629 ₫ - 847.296.738 ₫
 16. Xỏ lỗ tai Klifica

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.17 crt - AAA

  5.829.877,00 ₫
  2.774.703  - 31.472.680  2.774.703 ₫ - 31.472.680 ₫
 17. Xỏ lỗ tai Lalyp

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.012 crt - AAA

  4.616.863,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 18. Xỏ lỗ tai Latisca

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.008 crt - AAA

  4.329.034,00 ₫
  2.495.082  - 6.513.930  2.495.082 ₫ - 6.513.930 ₫
 19. Xỏ lỗ tai Lydrot

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.07 crt - AAA

  4.657.900,00 ₫
  2.538.100  - 12.868.238  2.538.100 ₫ - 12.868.238 ₫
 20. Xỏ lỗ tai Malla

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.036 crt - AAA

  5.351.577,00 ₫
  2.989.796  - 11.338.812  2.989.796 ₫ - 11.338.812 ₫
 21. Xỏ lỗ tai Minite

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.006 crt - AAA

  4.329.034,00 ₫
  2.495.082  - 6.513.930  2.495.082 ₫ - 6.513.930 ₫
 22. Xỏ lỗ tai Nelois

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.016 crt - AAA

  4.728.089,00 ₫
  2.710.175  - 7.747.886  2.710.175 ₫ - 7.747.886 ₫
 23. Xỏ lỗ tai Onor

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.12 crt - AAA

  6.772.607,00 ₫
  2.796.212  - 15.503.698  2.796.212 ₫ - 15.503.698 ₫
 24. Xỏ lỗ tai Orlen

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.03 crt - AAA

  4.461.770,00 ₫
  2.473.572  - 8.530.146  2.473.572 ₫ - 8.530.146 ₫
 25. Xỏ lỗ tai Phlive

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.03 crt - AAA

  4.610.071,00 ₫
  2.559.610  - 8.729.391  2.559.610 ₫ - 8.729.391 ₫
 26. Xỏ lỗ tai Pygou

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.164 crt - AAA

  6.406.383,00 ₫
  3.355.455  - 19.713.867  3.355.455 ₫ - 19.713.867 ₫
 27. Xỏ lỗ tai Pyrrit

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.17 crt - AAA

  5.619.028,00 ₫
  2.882.249  - 17.599.159  2.882.249 ₫ - 17.599.159 ₫
 28. Xỏ lỗ tai Reki

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.114 crt - AAA

  6.528.364,00 ₫
  3.376.965  - 21.801.405  3.376.965 ₫ - 21.801.405 ₫
 29. Xỏ lỗ tai Rewi

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.008 crt - AAA

  4.217.809,00 ₫
  2.430.554  - 6.364.497  2.430.554 ₫ - 6.364.497 ₫
 30. Xỏ lỗ tai Scyc

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.064 crt - AAA

  5.621.859,00 ₫
  3.097.343  - 13.059.559  3.097.343 ₫ - 13.059.559 ₫
 31. Xỏ lỗ tai Ulloon

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.016 crt - AAA

  4.728.089,00 ₫
  2.710.175  - 7.747.886  2.710.175 ₫ - 7.747.886 ₫
 32. Xỏ lỗ tai Uvass

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.03 crt - AAA

  4.535.921,00 ₫
  2.516.591  - 8.629.769  2.516.591 ₫ - 8.629.769 ₫
 33. Xỏ khuyên tai Distortion

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.008 crt - AAA

  4.143.658,00 ₫
  2.387.535  - 6.264.874  2.387.535 ₫ - 6.264.874 ₫
 34. Xỏ khuyên tai Astoria

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.032 crt - AAA

  4.516.391,00 ₫
  2.538.100  - 8.821.088  2.538.100 ₫ - 8.821.088 ₫
 35. Xỏ khuyên tai Akromatic

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.2 crt - AAA

  7.911.754,00 ₫
  4.351.394  - 129.220.140  4.351.394 ₫ - 129.220.140 ₫
 36. Xỏ khuyên tai Esters

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.038 crt - AAA

  5.120.351,00 ₫
  2.839.231  - 10.112.780  2.839.231 ₫ - 10.112.780 ₫
 37. Xỏ khuyên tai Martiney

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.016 crt - AAA

  4.616.863,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 38. Xỏ khuyên tai Kirust

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.04 crt - AAA

  5.026.672,00 ₫
  2.817.722  - 10.204.478  2.817.722 ₫ - 10.204.478 ₫
 39. Xỏ khuyên tai Larapidite

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.05 crt - AAA

  4.444.223,00 ₫
  2.430.554  - 21.392.728  2.430.554 ₫ - 21.392.728 ₫
 40. Xỏ khuyên tai Konijo

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.04 crt - AAA

  4.618.845,00 ₫
  2.581.119  - 9.656.556  2.581.119 ₫ - 9.656.556 ₫
 41. Xỏ khuyên tai Mahbub

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.024 crt - AAA

  4.385.638,00 ₫
  2.495.082  - 7.985.621  2.495.082 ₫ - 7.985.621 ₫
 42. Xỏ khuyên tai Moai

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.024 crt - AAA

  4.385.638,00 ₫
  2.495.082  - 7.985.621  2.495.082 ₫ - 7.985.621 ₫
 43. Xỏ khuyên tai Denbora

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - AAA

  4.625.637,00 ₫
  2.667.156  - 6.912.418  2.667.156 ₫ - 6.912.418 ₫
 44. Xỏ khuyên tai Koha

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - AAA

  4.588.561,00 ₫
  2.645.647  - 6.862.607  2.645.647 ₫ - 6.862.607 ₫
 45. Xỏ khuyên tai Yashil

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.048 crt - AAA

  5.054.974,00 ₫
  2.817.722  - 10.940.324  2.817.722 ₫ - 10.940.324 ₫

You’ve viewed 45 of 45 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng