Đang tải...
Tìm thấy 45 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ lỗ tai Cneen Vàng 585 & Đá Sapphire

  Xỏ lỗ tai GLAMIRA Cneen

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.045 crt - AAA

  4.424.504,00 ₫
 2. Xỏ lỗ tai Hactub Vàng 585 & Đá Sapphire

  Xỏ lỗ tai GLAMIRA Hactub

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.066 crt - AAA

  7.415.269,00 ₫
 3. Xỏ lỗ tai Elleo Vàng 585 & Đá Sapphire

  Xỏ lỗ tai GLAMIRA Elleo

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.15 crt - AAA

  5.017.413,00 ₫
 4. Xỏ lỗ tai Rewi Vàng 585 & Đá Sapphire

  Xỏ lỗ tai GLAMIRA Rewi

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.008 crt - AAA

  3.933.253,00 ₫
 5. Xỏ lỗ tai Arvise Vàng 585 & Đá Sapphire

  Xỏ lỗ tai GLAMIRA Arvise

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.008 crt - AAA

  3.862.417,00 ₫
 6. Xỏ lỗ tai Lydrot Vàng 585 & Đá Sapphire

  Xỏ lỗ tai GLAMIRA Lydrot

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.07 crt - AAA

  4.210.105,00 ₫
 7. Xỏ lỗ tai Phlive Vàng 585 & Đá Sapphire

  Xỏ lỗ tai GLAMIRA Phlive

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.03 crt - AAA

  4.137.377,00 ₫
 8. Xỏ lỗ tai Azid Vàng 585 & Đá Sapphire

  Xỏ lỗ tai GLAMIRA Azid

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.008 crt - AAA

  3.968.670,00 ₫
 9. Xỏ lỗ tai Byros Vàng 585 & Đá Sapphire

  Xỏ lỗ tai GLAMIRA Byros

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.006 crt - AAA

  4.145.758,00 ₫
 10. Xỏ lỗ tai Eskina Vàng 585 & Đá Sapphire

  Xỏ lỗ tai GLAMIRA Eskina

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.054 crt - AAA

  5.900.962,00 ₫
 11. Xỏ lỗ tai Ftea Vàng 585 & Đá Sapphire

  Xỏ lỗ tai GLAMIRA Ftea

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.064 crt - AAA

  5.749.017,00 ₫
 12. Xỏ lỗ tai Gossec Vàng 585 & Đá Sapphire

  Xỏ lỗ tai GLAMIRA Gossec

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.066 crt - AAA

  7.309.016,00 ₫
 13. Xỏ lỗ tai Hetio Vàng 585 & Đá Sapphire

  Xỏ lỗ tai GLAMIRA Hetio

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.07 crt - AAA

  4.387.193,00 ₫
 14. Xỏ lỗ tai Klifica Vàng 585 & Đá Sapphire

  Xỏ lỗ tai GLAMIRA Klifica

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.17 crt - AAA

  7.330.375,00 ₫
 15. Xỏ lỗ tai Latisca Vàng 585 & Đá Sapphire

  Xỏ lỗ tai GLAMIRA Latisca

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.008 crt - AAA

  4.004.087,00 ₫
 16. Xỏ lỗ tai Malla Vàng 585 & Đá Sapphire

  Xỏ lỗ tai GLAMIRA Malla

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.036 crt - AAA

  5.268.039,00 ₫
 17. Xỏ lỗ tai Minite Vàng 585 & Đá Sapphire

  Xỏ lỗ tai GLAMIRA Minite

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.006 crt - AAA

  4.004.087,00 ₫
 18. Xỏ lỗ tai Onor Vàng 585 & Đá Sapphire

  Xỏ lỗ tai GLAMIRA Onor

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.12 crt - AAA

  6.384.102,00 ₫
 19. Xỏ lỗ tai Ulloon Vàng 585 & Đá Sapphire

  Xỏ lỗ tai GLAMIRA Ulloon

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.016 crt - AAA

  4.501.828,00 ₫
 20. Xỏ khuyên tai Distortion Vàng 585 & Đá Sapphire

  Xỏ khuyên tai GLAMIRA Distortion

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.008 crt - AAA

  3.862.417,00 ₫
  Mới

 21. Xỏ khuyên tai Astoria Vàng 585 & Đá Sapphire

  Xỏ khuyên tai GLAMIRA Astoria

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.032 crt - AAA

  4.461.814,00 ₫
  Mới

 22. Xỏ khuyên tai Akromatic Vàng 585 & Đá Sapphire

  Xỏ khuyên tai GLAMIRA Akromatic

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  9.848.815,00 ₫
  Mới

 23. Xỏ khuyên tai Martiney Vàng 585 & Đá Sapphire

  Xỏ khuyên tai GLAMIRA Martiney

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.016 crt - AAA

  4.395.576,00 ₫
  Mới

 24. Xỏ khuyên tai Kirust Vàng 585 & Đá Sapphire

  Xỏ khuyên tai GLAMIRA Kirust

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.04 crt - AAA

  4.959.554,00 ₫
  Mới

 25. Xỏ khuyên tai Larapidite Vàng 585 & Đá Sapphire

  Xỏ khuyên tai GLAMIRA Larapidite

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.05 crt - AAA

  4.825.454,00 ₫
  Mới

 26. Xỏ khuyên tai Konijo Vàng 585 & Đá Sapphire

  Xỏ khuyên tai GLAMIRA Konijo

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.04 crt - AAA

  4.640.795,00 ₫
  Mới

 27. Xỏ khuyên tai Mahbub Vàng 585 & Đá Sapphire

  Xỏ khuyên tai GLAMIRA Mahbub

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.024 crt - AAA

  4.318.251,00 ₫
  Mới

 28. Xỏ khuyên tai Moai Vàng 585 & Đá Sapphire

  Xỏ khuyên tai GLAMIRA Moai

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.024 crt - AAA

  4.318.251,00 ₫
  Mới

 29. Xỏ khuyên tai Yashil Vàng 585 & Đá Sapphire

  Xỏ khuyên tai GLAMIRA Yashil

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.048 crt - AAA

  4.913.862,00 ₫
  Mới

You’ve viewed 45 of 45 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...