Đang tải...
Tìm thấy 139 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ lỗ tai Elleo

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.15 crt - AAA

  4.754.694,00 ₫
  2.688.666  - 153.961.533  2.688.666 ₫ - 153.961.533 ₫
 2. Xỏ lỗ tai Phlive

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  3.566.020,00 ₫
  2.559.610  - 8.729.391  2.559.610 ₫ - 8.729.391 ₫
 3. Xỏ lỗ tai Cneen

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.045 crt - AAA

  3.792.434,00 ₫
  2.581.119  - 8.015.055  2.581.119 ₫ - 8.015.055 ₫
 4. Xỏ lỗ tai Lalyp

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  3.679.227,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 5. Xỏ lỗ tai Latisca

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  3.367.908,00 ₫
  2.495.082  - 6.513.930  2.495.082 ₫ - 6.513.930 ₫
 6. Xỏ khuyên tai Distortion

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  3.226.399,00 ₫
  2.387.535  - 6.264.874  2.387.535 ₫ - 6.264.874 ₫
 7. Xỏ lỗ tai Azid

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  3.311.304,00 ₫
  2.452.063  - 6.414.307  2.452.063 ₫ - 6.414.307 ₫
 8. Xỏ lỗ tai Rewi

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  3.283.003,00 ₫
  2.430.554  - 6.364.497  2.430.554 ₫ - 6.364.497 ₫
 9. Xỏ lỗ tai Reki

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.114 crt - AAA

  5.688.652,00 ₫
  3.376.965  - 21.801.405  3.376.965 ₫ - 21.801.405 ₫
 10. Xỏ lỗ tai Hactub

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.066 crt - AAA

  4.415.072,00 ₫
  2.624.137  - 10.492.023  2.624.137 ₫ - 10.492.023 ₫
 11. Xỏ khuyên tai Mahbub

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  3.566.020,00 ₫
  2.495.082  - 7.985.621  2.495.082 ₫ - 7.985.621 ₫
 12. Xỏ khuyên tai Koha

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - AAA

  3.566.020,00 ₫
  2.645.647  - 6.862.607  2.645.647 ₫ - 6.862.607 ₫
 13. Xỏ lỗ tai Anism

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  3.849.037,00 ₫
  2.645.647  - 10.626.740  2.645.647 ₫ - 10.626.740 ₫
 14. Xỏ lỗ tai Ddod

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  3.452.813,00 ₫
  2.538.100  - 7.179.586  2.538.100 ₫ - 7.179.586 ₫
 15. Xỏ lỗ tai Duvin

  Vàng 9K
  3.141.494,00 ₫
  2.387.535  - 5.529.029  2.387.535 ₫ - 5.529.029 ₫
 16. Xỏ lỗ tai Onmun

  Vàng 9K
  3.169.796,00 ₫
  2.409.044  - 5.578.840  2.409.044 ₫ - 5.578.840 ₫
 17. Xỏ lỗ tai Uppe

  Vàng 9K
  3.084.891,00 ₫
  2.344.517  - 5.429.408  2.344.517 ₫ - 5.429.408 ₫
 18. Xỏ lỗ tai Uvass

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  3.509.417,00 ₫
  2.516.591  - 8.629.769  2.516.591 ₫ - 8.629.769 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xỏ lỗ tai Minite

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.006 crt - AAA

  3.367.908,00 ₫
  2.495.082  - 6.513.930  2.495.082 ₫ - 6.513.930 ₫
 21. Xỏ lỗ tai Scac

  Vàng 9K
  3.367.908,00 ₫
  2.559.610  - 5.927.518  2.559.610 ₫ - 5.927.518 ₫
 22. Xỏ lỗ tai Toble

  Vàng 9K
  3.367.908,00 ₫
  2.559.610  - 5.927.518  2.559.610 ₫ - 5.927.518 ₫
 23. Xỏ lỗ tai Pardi

  Vàng 9K
  3.311.305,00 ₫
  2.516.591  - 5.827.896  2.516.591 ₫ - 5.827.896 ₫
 24. Xỏ lỗ tai Ftigen

  Vàng 9K
  3.339.606,00 ₫
  2.538.100  - 5.877.706  2.538.100 ₫ - 5.877.706 ₫
 25. Xỏ lỗ tai Gidd

  Vàng 9K
  3.424.512,00 ₫
  2.602.629  - 6.027.141  2.602.629 ₫ - 6.027.141 ₫
 26. Xỏ lỗ tai Onor

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  4.415.072,00 ₫
  2.796.212  - 15.503.698  2.796.212 ₫ - 15.503.698 ₫
 27. Xỏ lỗ tai Ulloon

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  3.764.132,00 ₫
  2.710.175  - 7.747.886  2.710.175 ₫ - 7.747.886 ₫
 28. Xỏ lỗ tai Hriht

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.27 crt - AA

  5.716.953,00 ₫
  2.602.629  - 847.296.738  2.602.629 ₫ - 847.296.738 ₫
 29. Xỏ lỗ tai Tred

  Vàng 9K & Ngọc Trai Trắng
  3.367.908,00 ₫
  2.559.610  - 5.927.518  2.559.610 ₫ - 5.927.518 ₫
 30. Xỏ lỗ tai Twit

  Vàng 9K
  3.226.399,00 ₫
  2.452.063  - 5.678.462  2.452.063 ₫ - 5.678.462 ₫
 31. Xỏ lỗ tai Arvise

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  3.226.399,00 ₫
  2.387.535  - 6.264.874  2.387.535 ₫ - 6.264.874 ₫
 32. Xỏ lỗ tai Lydrot

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.07 crt - AAA

  3.622.623,00 ₫
  2.538.100  - 12.868.238  2.538.100 ₫ - 12.868.238 ₫
 33. Xỏ lỗ tai Malla

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.036 crt - AAA

  4.528.279,00 ₫
  2.989.796  - 11.338.812  2.989.796 ₫ - 11.338.812 ₫
 34. Xỏ lỗ tai Unurn

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  3.764.132,00 ₫
  2.645.647  - 8.334.298  2.645.647 ₫ - 8.334.298 ₫
 35. Xỏ lỗ tai Gossec

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.066 crt - AAA

  4.301.865,00 ₫
  2.538.100  - 10.292.779  2.538.100 ₫ - 10.292.779 ₫
 36. Xỏ lỗ tai Tises

  Vàng 9K
  3.254.701,00 ₫
  2.473.572  - 5.728.273  2.473.572 ₫ - 5.728.273 ₫
 37. Xỏ lỗ tai Blenti

  Vàng 9K
  3.169.796,00 ₫
  2.409.044  - 5.578.840  2.409.044 ₫ - 5.578.840 ₫
 38. Xỏ lỗ tai Exem

  Vàng 9K
  3.367.908,00 ₫
  2.559.610  - 5.927.518  2.559.610 ₫ - 5.927.518 ₫
 39. Xỏ lỗ tai Fyht

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.015 crt - AAA

  3.254.701,00 ₫
  2.387.535  - 6.830.909  2.387.535 ₫ - 6.830.909 ₫
 40. Xỏ lỗ tai Klifica

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.17 crt - AAA

  6.339.592,00 ₫
  2.774.703  - 31.472.680  2.774.703 ₫ - 31.472.680 ₫
 41. Xỏ lỗ tai Kottet

  Vàng 9K
  3.509.417,00 ₫
  2.667.156  - 6.176.573  2.667.156 ₫ - 6.176.573 ₫
 42. Xỏ lỗ tai Rogi

  Vàng 9K
  3.481.115,00 ₫
  2.645.647  - 6.126.762  2.645.647 ₫ - 6.126.762 ₫
 43. Xỏ lỗ tai Afrum

  Vàng 9K
  3.566.020,00 ₫
  2.710.175  - 6.276.195  2.710.175 ₫ - 6.276.195 ₫
 44. Xỏ lỗ tai Agendp

  Vàng 9K
  3.254.701,00 ₫
  2.473.572  - 5.728.273  2.473.572 ₫ - 5.728.273 ₫
 45. Xỏ lỗ tai Agens

  Vàng 9K
  3.679.227,00 ₫
  2.796.212  - 6.475.439  2.796.212 ₫ - 6.475.439 ₫
 46. Xỏ lỗ tai Asac

  Vàng 9K
  3.283.003,00 ₫
  2.495.082  - 5.778.085  2.495.082 ₫ - 5.778.085 ₫
 47. Xỏ lỗ tai Barcal

  Vàng 9K
  3.226.399,00 ₫
  2.452.063  - 5.678.462  2.452.063 ₫ - 5.678.462 ₫
 48. Xỏ lỗ tai Bergyl

  Vàng 9K
  3.424.512,00 ₫
  2.602.629  - 6.027.141  2.602.629 ₫ - 6.027.141 ₫
 49. Xỏ lỗ tai Berot

  Vàng 9K
  3.424.512,00 ₫
  2.602.629  - 6.027.141  2.602.629 ₫ - 6.027.141 ₫
 50. Xỏ lỗ tai Blead

  Vàng 9K
  3.679.227,00 ₫
  2.796.212  - 6.475.439  2.796.212 ₫ - 6.475.439 ₫
 51. Xỏ lỗ tai Boly

  Vàng 9K
  3.113.192,00 ₫
  2.366.025  - 5.479.217  2.366.025 ₫ - 5.479.217 ₫
 52. Xỏ lỗ tai Byros

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.006 crt - AAA

  3.481.115,00 ₫
  2.581.119  - 6.713.174  2.581.119 ₫ - 6.713.174 ₫
 53. Xỏ lỗ tai Ceafo

  Vàng 9K
  3.226.399,00 ₫
  2.452.063  - 5.678.462  2.452.063 ₫ - 5.678.462 ₫
 54. Xỏ lỗ tai Cluv

  Vàng 9K
  3.311.305,00 ₫
  2.516.591  - 5.827.896  2.516.591 ₫ - 5.827.896 ₫
 55. Xỏ lỗ tai Defuta

  Vàng 9K
  3.226.399,00 ₫
  2.452.063  - 5.678.462  2.452.063 ₫ - 5.678.462 ₫
 56. Xỏ lỗ tai Devort

  Vàng 9K
  3.367.908,00 ₫
  2.559.610  - 5.927.518  2.559.610 ₫ - 5.927.518 ₫
 57. Xỏ lỗ tai Diur

  Vàng 9K
  3.537.719,00 ₫
  2.688.666  - 6.226.385  2.688.666 ₫ - 6.226.385 ₫
 58. Xỏ lỗ tai Eskina

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.054 crt - AAA

  5.207.522,00 ₫
  3.269.418  - 14.193.894  3.269.418 ₫ - 14.193.894 ₫
 59. Xỏ lỗ tai Etar

  Vàng 9K
  3.650.926,00 ₫
  2.774.703  - 6.425.629  2.774.703 ₫ - 6.425.629 ₫
 60. Xỏ lỗ tai Eunt

  Vàng 9K
  3.198.098,00 ₫
  2.430.554  - 5.628.652  2.430.554 ₫ - 5.628.652 ₫
 61. Xỏ lỗ tai Fesci

  Vàng 9K
  3.311.305,00 ₫
  2.516.591  - 5.827.896  2.516.591 ₫ - 5.827.896 ₫

You’ve viewed 60 of 139 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng