Đang tải...
Tìm thấy 81 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Bridgett

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  3.348 crt - AAA

  13.097.484,00 ₫
  7.120.720  - 101.433.478  7.120.720 ₫ - 101.433.478 ₫
 2. Vòng tay nữ Lycoris

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.808 crt - AAA

  12.341.261,00 ₫
  7.181.851  - 99.990.088  7.181.851 ₫ - 99.990.088 ₫
 3. Vòng tay nữ Balia

  Vàng 14K & Đá Garnet

  8 crt - AAA

  22.888.474,00 ₫
  10.749.004  - 182.051.017  10.749.004 ₫ - 182.051.017 ₫
 4. Vòng tay nữ Adimus

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  12.14 crt - AAA

  23.864.318,00 ₫
  11.643.905  - 225.862.129  11.643.905 ₫ - 225.862.129 ₫
 5. Vòng tay nữ Amiee

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  1.6 crt - AAA

  12.341.261,00 ₫
  6.628.269  - 80.858.104  6.628.269 ₫ - 80.858.104 ₫
 6. Vòng tay nữ Fae

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.9 crt - AAA

  11.636.830,00 ₫
  6.512.515  - 104.843.842  6.512.515 ₫ - 104.843.842 ₫
 7. Vòng tay nữ Baldhart

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  2.18 crt - AAA

  16.790.296,00 ₫
  8.626.939  - 136.754.063  8.626.939 ₫ - 136.754.063 ₫
 8. Vòng tay nữ Eadion

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  3.6 crt - AAA

  13.305.217,00 ₫
  7.342.605  - 206.206.562  7.342.605 ₫ - 206.206.562 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng tay nữ Jaye

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.776 crt - AAA

  18.458.684,00 ₫
  10.314.006  - 132.070.124  10.314.006 ₫ - 132.070.124 ₫
 11. Vòng tay nữ Abbellirsi

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Garnet

  6 crt - AAA

  17.072.464,00 ₫
  8.974.767  - 136.994.626  8.974.767 ₫ - 136.994.626 ₫
 12. Vòng tay nữ Adal

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  2.688 crt - AAA

  17.913.310,00 ₫
  9.242.785  - 384.903.828  9.242.785 ₫ - 384.903.828 ₫
 13. Vòng tay nữ Adelyth

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  2.86 crt - AAA

  14.009.649,00 ₫
  7.729.774  - 168.352.973  7.729.774 ₫ - 168.352.973 ₫
 14. Vòng tay nữ Adiie

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  2.382 crt - AAA

  12.415.410,00 ₫
  6.389.402  - 124.301.290  6.389.402 ₫ - 124.301.290 ₫
 15. Vòng tay nữ Aili

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.66 crt - AAA

  18.866.512,00 ₫
  9.830.895  - 123.820.161  9.830.895 ₫ - 123.820.161 ₫
 16. Vòng tay nữ Alphonsine

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.888 crt - AAA

  16.790.296,00 ₫
  8.500.713  - 132.820.119  8.500.713 ₫ - 132.820.119 ₫
 17. Vòng tay nữ Amalda

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.952 crt - AAA

  16.679.070,00 ₫
  8.695.429  - 138.070.097  8.695.429 ₫ - 138.070.097 ₫
 18. Vòng tay nữ Amalsanda

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.96 crt - AAA

  15.603.886,00 ₫
  8.371.657  - 116.348.499  8.371.657 ₫ - 116.348.499 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay nữ Anbreen

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.802 crt - AAA

  14.862.380,00 ₫
  7.975.433  - 101.490.080  7.975.433 ₫ - 101.490.080 ₫
 21. Vòng tay nữ Badhild

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  1.7 crt - AAA

  13.601.820,00 ₫
  6.894.305  - 89.207.117  6.894.305 ₫ - 89.207.117 ₫
 22. Vòng tay nữ Bebiana

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  2.19 crt - AAA

  13.538.425,00 ₫
  7.509.019  - 106.725.901  7.509.019 ₫ - 106.725.901 ₫
 23. Vòng tay nữ Bregie

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  4.4 crt - AAA

  17.786.517,00 ₫
  9.175.993  - 194.121.715  9.175.993 ₫ - 194.121.715 ₫
 24. Vòng tay nữ Bridgette

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  3.93 crt - AAA

  15.265.398,00 ₫
  7.999.206  - 440.828.094  7.999.206 ₫ - 440.828.094 ₫
 25. Vòng tay nữ Brigitte

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  2.512 crt - AAA

  24.539.032,00 ₫
  11.292.398  - 200.673.569  11.292.398 ₫ - 200.673.569 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng tay nữ Brunhilda

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  3.464 crt - AAA

  15.562.000,00 ₫
  8.382.978  - 141.876.681  8.382.978 ₫ - 141.876.681 ₫
 28. Vòng tay nữ Bryanna

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.745 crt - AAA

  12.378.336,00 ₫
  6.833.174  - 93.381.631  6.833.174 ₫ - 93.381.631 ₫
 29. Vòng tay nữ Cailin

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.815 crt - AAA

  14.491.628,00 ₫
  7.994.678  - 111.423.999  7.994.678 ₫ - 111.423.999 ₫
 30. Vòng tay nữ Camaris

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  3.3 crt - AAA

  18.807.080,00 ₫
  9.893.160  - 129.706.930  9.893.160 ₫ - 129.706.930 ₫
 31. Vòng tay nữ Caonredine

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.864 crt - AAA

  15.158.983,00 ₫
  8.133.922  - 111.905.125  8.133.922 ₫ - 111.905.125 ₫
 32. Vòng tay nữ Carolee

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.76 crt - AAA

  15.640.962,00 ₫
  8.156.564  - 106.485.341  8.156.564 ₫ - 106.485.341 ₫
 33. Vòng tay nữ Carroll

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  2.55 crt - AAA

  17.171.804,00 ₫
  8.735.051  - 161.829.415  8.735.051 ₫ - 161.829.415 ₫
 34. Vòng tay nữ Chantal

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  1.6 crt - AAA

  14.343.327,00 ₫
  7.267.889  - 92.320.317  7.267.889 ₫ - 92.320.317 ₫
 35. Vòng tay nữ Charise

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  3.444 crt - AAA

  17.165.011,00 ₫
  8.787.692  - 166.018.075  8.787.692 ₫ - 166.018.075 ₫
 36. Vòng tay nữ Cheryl

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.74 crt - AAA

  14.232.100,00 ₫
  7.852.037  - 103.570.258  7.852.037 ₫ - 103.570.258 ₫
 37. Vòng tay nữ Chin

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  3.1 crt - AAA

  14.958.041,00 ₫
  7.550.907  - 131.829.562  7.550.907 ₫ - 131.829.562 ₫
 38. Vòng tay nữ Cinda

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.64 crt - AAA

  14.565.778,00 ₫
  7.816.943  - 96.876.895  7.816.943 ₫ - 96.876.895 ₫
 39. Vòng tay nữ Conradina

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.785 crt - AAA

  11.673.905,00 ₫
  6.533.175  - 92.744.836  6.533.175 ₫ - 92.744.836 ₫
 40. Vòng tay nữ Danyell

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  3.12 crt - AAA

  13.754.084,00 ₫
  7.549.774  - 111.339.090  7.549.774 ₫ - 111.339.090 ₫
 41. Vòng tay nữ Deena

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.78 crt - AAA

  13.675.971,00 ₫
  7.546.378  - 105.310.818  7.546.378 ₫ - 105.310.818 ₫
 42. Vòng tay nữ Denae

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.63 crt - AAA

  12.452.486,00 ₫
  6.967.041  - 84.098.653  6.967.041 ₫ - 84.098.653 ₫
 43. Vòng tay nữ Emmie

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  4 crt - AAA

  17.027.466,00 ₫
  9.220.710  - 189.423.629  9.220.710 ₫ - 189.423.629 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng tay nữ Estell

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  15.3 crt - AAA

  36.698.315,00 ₫
  16.761.429  - 312.111.724  16.761.429 ₫ - 312.111.724 ₫
 46. Vòng tay nữ Etta

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  14.38 crt - AAA

  23.357.151,00 ₫
  11.766.735  - 232.711.154  11.766.735 ₫ - 232.711.154 ₫
 47. Vòng tay nữ Gayle

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  6.09 crt - AAA

  25.506.104,00 ₫
  11.750.887  - 193.583.985  11.750.887 ₫ - 193.583.985 ₫
 48. Vòng tay nữ Hadu

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  2.048 crt - AAA

  18.792.362,00 ₫
  9.650.896  - 161.603.005  9.650.896 ₫ - 161.603.005 ₫
 49. Vòng tay nữ Heidy

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  1.7 crt - AAA

  14.046.723,00 ₫
  7.539.585  - 91.754.274  7.539.585 ₫ - 91.754.274 ₫
 50. Vòng tay nữ Honora

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  3.19 crt - AAA

  15.311.247,00 ₫
  8.179.205  - 123.876.769  8.179.205 ₫ - 123.876.769 ₫
 51. Vòng tay nữ Jene

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  4.24 crt - AAA

  18.421.608,00 ₫
  9.461.274  - 3.871.425.041  9.461.274 ₫ - 3.871.425.041 ₫
 52. Vòng tay nữ Jone

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  5.2 crt - AAA

  20.117.450,00 ₫
  9.816.744  - 183.253.841  9.816.744 ₫ - 183.253.841 ₫
 53. Vòng tay nữ Kamilah

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.944 crt - AAA

  13.898.422,00 ₫
  7.668.641  - 104.801.382  7.668.641 ₫ - 104.801.382 ₫
 54. Vòng tay nữ Kaylin

  Vàng 14K & Đá Garnet

  4.8 crt - AAA

  16.891.900,00 ₫
  9.127.314  - 127.315.431  9.127.314 ₫ - 127.315.431 ₫
 55. Vòng tay nữ Lisel

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  12.26 crt - AAA

  19.973.394,00 ₫
  10.323.912  - 233.050.778  10.323.912 ₫ - 233.050.778 ₫
 56. Vòng tay nữ Livana

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  12.048 crt - AAA

  25.534.688,00 ₫
  11.692.585  - 258.437.450  11.692.585 ₫ - 258.437.450 ₫
 57. Vòng tay nữ Luthais

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  15 crt - AAA

  18.913.494,00 ₫
  9.193.540  - 225.989.494  9.193.540 ₫ - 225.989.494 ₫
 58. Vòng tay nữ Madalin

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  23.31 crt - AAA

  48.352.977,00 ₫
  22.890.457  - 472.327.947  22.890.457 ₫ - 472.327.947 ₫
 59. Vòng tay nữ Madelie

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  22.1 crt - AAA

  32.267.110,00 ₫
  16.795.956  - 332.078.608  16.795.956 ₫ - 332.078.608 ₫
 60. Vòng tay nữ Mardell

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  1.6 crt - AAA

  21.350.558,00 ₫
  9.832.028  - 132.438.049  9.832.028 ₫ - 132.438.049 ₫
 61. Vòng tay nữ Marit

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  10.65 crt - AAA

  31.114.379,00 ₫
  15.698.981  - 301.328.755  15.698.981 ₫ - 301.328.755 ₫
 62. Vòng tay nữ Melwys

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  4.95 crt - AAA

  22.675.645,00 ₫
  11.381.548  - 173.447.284  11.381.548 ₫ - 173.447.284 ₫
 63. Vòng tay nữ Minni

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  2.85 crt - AAA

  16.827.371,00 ₫
  9.278.445  - 172.909.553  9.278.445 ₫ - 172.909.553 ₫
 64. Vòng tay nữ Mircea

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  2.52 crt - AAA

  15.937.564,00 ₫
  8.549.958  - 160.569.990  8.549.958 ₫ - 160.569.990 ₫

You’ve viewed 60 of 81 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng