Đang tải...
Tìm thấy 79 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Yukiko Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Yukiko

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  6.028 crt - AAA

  23.688.202,00 ₫
  11.663.498  - 194.121.281  11.663.498 ₫ - 194.121.281 ₫
 2. Vòng Tay Bridgett Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Bridgett

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.348 crt - AAA

  11.486.679,00 ₫
  6.196.739  - 90.409.685  6.196.739 ₫ - 90.409.685 ₫
 3. Vòng Tay Luthais Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Luthais

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  15 crt - AAA

  15.182.824,00 ₫
  8.028.725  - 207.571.885  8.028.725 ₫ - 207.571.885 ₫
 4. Vòng Tay Nilda Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Nilda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  7 crt - AAA

  14.927.059,00 ₫
  7.913.550  - 101.562.195  7.913.550 ₫ - 101.562.195 ₫
 5. Vòng Tay Shasta Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Shasta

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.56 crt - AAA

  14.374.166,00 ₫
  7.838.389  - 130.396.506  7.838.389 ₫ - 130.396.506 ₫
 6. Vòng Tay Shanel Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Shanel

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.14 crt - AAA

  11.366.368,00 ₫
  6.300.289  - 1.038.589.432  6.300.289 ₫ - 1.038.589.432 ₫
 7. Vòng Tay Chin Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Chin

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.1 crt - AAA

  13.007.746,00 ₫
  6.510.361  - 117.824.585  6.510.361 ₫ - 117.824.585 ₫
 8. Vòng Tay Madelie Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Madelie

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  22.1 crt - AAA

  29.768.957,00 ₫
  14.546.118  - 300.198.562  14.546.118 ₫ - 300.198.562 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng Tay Abbellirsi Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Abbellirsi

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  6 crt - AAA

  15.048.184,00 ₫
  7.776.476  - 121.947.640  7.776.476 ₫ - 121.947.640 ₫
 11. Vòng Tay Adal Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Adal

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.688 crt - AAA

  15.458.055,00 ₫
  7.941.939  - 357.759.040  7.941.939 ₫ - 357.759.040 ₫
 12. Vòng Tay Adelyth Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Adelyth

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.86 crt - AAA

  12.243.427,00 ₫
  6.683.394  - 125.002.745  6.683.394 ₫ - 125.002.745 ₫
 13. Vòng Tay Adiie Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Adiie

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.382 crt - AAA

  11.039.227,00 ₫
  5.614.646  - 99.020.774  5.614.646 ₫ - 99.020.774 ₫
 14. Vòng Tay Adimus Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Adimus

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  12.14 crt - AAA

  20.946.443,00 ₫
  10.016.982  - 202.380.901  10.016.982 ₫ - 202.380.901 ₫
 15. Vòng Tay Aili Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Aili

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.66 crt - AAA

  16.183.171,00 ₫
  8.380.198  - 107.131.693  8.380.198 ₫ - 107.131.693 ₫
 16. Vòng Tay Alphonsine Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Alphonsine

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.888 crt - AAA

  14.553.958,00 ₫
  7.317.668  - 117.756.994  7.317.668 ₫ - 117.756.994 ₫
 17. Vòng Tay Amalda Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Amalda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.952 crt - AAA

  14.447.705,00 ₫
  7.479.346  - 122.772.246  7.479.346 ₫ - 122.772.246 ₫
 18. Vòng Tay Amalsanda Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Amalsanda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.96 crt - AAA

  13.589.299,00 ₫
  7.221.419  - 102.832.905  7.221.419 ₫ - 102.832.905 ₫
 19. Vòng Tay Amiee Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Amiee

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  1.6 crt - AAA

  10.764.267,00 ₫
  5.726.306  - 70.754.228  5.726.306 ₫ - 70.754.228 ₫
 20. Vòng Tay Anbreen Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Anbreen

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.802 crt - AAA

  12.880.945,00 ₫
  6.842.909  - 88.638.798  6.842.909 ₫ - 88.638.798 ₫
 21. Vòng Tay Badhild Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Badhild

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  1.7 crt - AAA

  11.818.416,00 ₫
  5.925.835  - 77.716.103  5.925.835 ₫ - 77.716.103 ₫
 22. Vòng Tay Baldhart Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Baldhart

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.18 crt - AAA

  14.580.994,00 ₫
  7.426.084  - 121.515.052  7.426.084 ₫ - 121.515.052 ₫
 23. Vòng Tay Balia Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Balia

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  8 crt - AAA

  20.103.718,00 ₫
  9.214.001  - 160.731.340  9.214.001 ₫ - 160.731.340 ₫
 24. Vòng Tay Bebiana Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Bebiana

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.19 crt - AAA

  11.774.617,00 ₫
  6.491.977  - 94.857.172  6.491.977 ₫ - 94.857.172 ₫
 25. Bảo hành trọn đời
 26. Vòng Tay Bregie Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Bregie

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.4 crt - AAA

  15.507.532,00 ₫
  7.896.247  - 132.910.894  7.896.247 ₫ - 132.910.894 ₫
 27. Vòng Tay Bridgette Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Bridgette

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.93 crt - AAA

  13.498.998,00 ₫
  6.924.559  - 413.210.677  6.924.559 ₫ - 413.210.677 ₫
 28. Vòng Tay Brigitte Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Brigitte

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.512 crt - AAA

  21.389.569,00 ₫
  9.797.987  - 179.332.379  9.797.987 ₫ - 179.332.379 ₫
 29. Vòng Tay Brunhilda Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Brunhilda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.464 crt - AAA

  13.701.231,00 ₫
  7.270.084  - 127.625.279  7.270.084 ₫ - 127.625.279 ₫
 30. Vòng Tay Bryanna Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Bryanna

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.745 crt - AAA

  10.941.355,00 ₫
  5.982.611  - 83.528.923  5.982.611 ₫ - 83.528.923 ₫
 31. Vòng Tay Cailin Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Cailin

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.815 crt - AAA

  12.641.404,00 ₫
  6.916.989  - 98.939.667  6.916.989 ₫ - 98.939.667 ₫
 32. Vòng Tay Camaris Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Camaris

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  3.3 crt - AAA

  16.161.813,00 ₫
  8.458.063  - 112.958.039  8.458.063 ₫ - 112.958.039 ₫
 33. Vòng Tay Caonredine Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Caonredine

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.864 crt - AAA

  13.208.086,00 ₫
  7.032.164  - 98.993.737  7.032.164 ₫ - 98.993.737 ₫
 34. Vòng Tay Carolee Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Carolee

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.76 crt - AAA

  13.553.882,00 ₫
  7.001.343  - 93.005.180  7.001.343 ₫ - 93.005.180 ₫
 35. Vòng Tay Carroll Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Carroll

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.55 crt - AAA

  14.855.954,00 ₫
  7.523.686  - 145.266.523  7.523.686 ₫ - 145.266.523 ₫
 36. Vòng Tay Chantal Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Chantal

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  1.6 crt - AAA

  12.393.480,00 ₫
  6.229.183  - 80.081.783  6.229.183 ₫ - 80.081.783 ₫
 37. Vòng Tay Charise Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Charise

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.444 crt - AAA

  14.911.920,00 ₫
  7.579.651  - 149.470.684  7.579.651 ₫ - 149.470.684 ₫
 38. Vòng Tay Cheryl Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Cheryl

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.74 crt - AAA

  12.464.315,00 ₫
  6.819.658  - 91.842.614  6.819.658 ₫ - 91.842.614 ₫
 39. Vòng Tay Cinda Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Cinda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.64 crt - AAA

  12.641.404,00 ₫
  6.729.356  - 84.637.416  6.729.356 ₫ - 84.637.416 ₫
 40. Vòng Tay Conradina Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Conradina

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.785 crt - AAA

  10.339.256,00 ₫
  5.727.929  - 83.326.154  5.727.929 ₫ - 83.326.154 ₫
 41. Vòng Tay Danyell Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Danyell

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.12 crt - AAA

  11.972.253,00 ₫
  6.511.443  - 99.061.328  6.511.443 ₫ - 99.061.328 ₫
 42. Vòng Tay Deena Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Deena

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.78 crt - AAA

  11.897.633,00 ₫
  6.508.199  - 93.302.581  6.508.199 ₫ - 93.302.581 ₫
 43. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 44. Vòng Tay Denae Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Denae

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.63 crt - AAA

  10.870.521,00 ₫
  6.023.977  - 73.849.900  6.023.977 ₫ - 73.849.900 ₫
 45. Vòng Tay Eadion Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Eadion

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.6 crt - AAA

  11.614.292,00 ₫
  6.352.469  - 118.743.826  6.352.469 ₫ - 118.743.826 ₫
 46. Vòng Tay Emmie Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Emmie

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4 crt - AAA

  14.709.688,00 ₫
  7.918.957  - 171.424.234  7.918.957 ₫ - 171.424.234 ₫
 47. Vòng Tay Estell Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Estell

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  15.3 crt - AAA

  32.698.891,00 ₫
  14.381.196  - 277.068.933  14.381.196 ₫ - 277.068.933 ₫
 48. Vòng Tay Etta Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Etta

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.38 crt - AAA

  20.287.565,00 ₫
  10.185.148  - 209.937.569  10.185.148 ₫ - 209.937.569 ₫
 49. Vòng Tay Fae Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Fae

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.9 crt - AAA

  10.233.003,00 ₫
  5.668.719  - 94.478.666  5.668.719 ₫ - 94.478.666 ₫
 50. Vòng Tay Gayle Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Gayle

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  6.09 crt - AAA

  21.988.154,00 ₫
  10.025.093  - 169.923.709  10.025.093 ₫ - 169.923.709 ₫
 51. Vòng Tay Hadu Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Hadu

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.048 crt - AAA

  16.316.460,00 ₫
  8.313.689  - 144.239.137  8.313.689 ₫ - 144.239.137 ₫
 52. Vòng Tay Heidy Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Heidy

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  1.7 crt - AAA

  12.208.010,00 ₫
  6.483.325  - 79.946.603  6.483.325 ₫ - 79.946.603 ₫
 53. Vòng Tay Honora Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Honora

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.19 crt - AAA

  13.318.125,00 ₫
  7.056.497  - 110.227.359  7.056.497 ₫ - 110.227.359 ₫
 54. Vòng Tay Jaye Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Jaye

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.776 crt - AAA

  15.899.830,00 ₫
  8.826.569  - 115.621.120  8.826.569 ₫ - 115.621.120 ₫
 55. Vòng Tay Jene Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Jene

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.24 crt - AAA

  15.864.413,00 ₫
  8.096.317  - 3.687.790.750  8.096.317 ₫ - 3.687.790.750 ₫
 56. Vòng Tay Jone Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Jone

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  5.2 crt - AAA

  17.523.635,00 ₫
  8.406.965  - 163.502.567  8.406.965 ₫ - 163.502.567 ₫
 57. Vòng Tay Kamilah Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Kamilah

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.944 crt - AAA

  12.208.010,00 ₫
  6.663.928  - 93.221.470  6.663.928 ₫ - 93.221.470 ₫
 58. Vòng Tay Kaylin Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Kaylin

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  4.8 crt - AAA

  14.831.893,00 ₫
  7.848.664  - 112.295.649  7.848.664 ₫ - 112.295.649 ₫
 59. Vòng Tay Lisel Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Lisel

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  12.26 crt - AAA

  17.571.489,00 ₫
  8.952.288  - 212.289.734  8.952.288 ₫ - 212.289.734 ₫
 60. Vòng Tay Livana Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Livana

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  12.048 crt - AAA

  22.104.951,00 ₫
  10.025.092  - 232.080.372  10.025.092 ₫ - 232.080.372 ₫
 61. Vòng Tay Lycoris Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Lycoris

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.808 crt - AAA

  10.870.521,00 ₫
  6.264.872  - 89.639.153  6.264.872 ₫ - 89.639.153 ₫
 62. Vòng Tay Madalin Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Madalin

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  23.31 crt - AAA

  42.746.696,00 ₫
  19.595.975  - 422.822.112  19.595.975 ₫ - 422.822.112 ₫
 63. Vòng Tay Mardell Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Mardell

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  1.6 crt - AAA

  18.201.979,00 ₫
  8.338.022  - 113.336.550  8.338.022 ₫ - 113.336.550 ₫

You’ve viewed 60 of 79 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng