Đang tải...
Tìm thấy 380 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Violette Đá Opan Lửa

  Vòng Tay GLAMIRA Violette

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  0.52 crt - AAA

  12.646.810,00 ₫
  5.414.037  - 805.806.108  5.414.037 ₫ - 805.806.108 ₫
 2. Vòng Tay Holland Đá Opan Lửa

  Vòng Tay GLAMIRA Holland

  Vàng Hồng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  0.895 crt - AAA

  18.689.442,00 ₫
  7.102.729  - 1.378.517.972  7.102.729 ₫ - 1.378.517.972 ₫
 3. Vòng Tay Gland Đá Opan Lửa

  Vòng Tay GLAMIRA Gland

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.47 crt - AAA

  11.195.498,00 ₫
  4.652.421  - 260.157.667  4.652.421 ₫ - 260.157.667 ₫
 4. Vòng tay Alexandria Đá Opan Lửa

  Vòng tay GLAMIRA Alexandria

  Vàng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  0.78 crt - AAA

  22.061.422,00 ₫
  10.011.575  - 1.195.306.956  10.011.575 ₫ - 1.195.306.956 ₫
 5. Vòng Tay Maryjane Đá Opan Lửa

  Vòng Tay GLAMIRA Maryjane

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  0.455 crt - AAA

  12.177.458,00 ₫
  6.053.988  - 277.271.700  6.053.988 ₫ - 277.271.700 ₫
 6. Vòng Tay Jammie Đá Opan Lửa

  Vòng Tay GLAMIRA Jammie

  Vàng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  2.32 crt - AAA

  27.527.911,00 ₫
  11.365.017  - 353.554.882  11.365.017 ₫ - 353.554.882 ₫
 7. Vòng tay Phuong Đá Opan Lửa

  Vòng tay GLAMIRA Phuong

  Vàng 14K & Fire Opal

  3.04 crt - AAA

  37.734.148,00 ₫
  17.509.847  - 299.165.233  17.509.847 ₫ - 299.165.233 ₫
 8. Vòng Tay Alethia Đá Opan Lửa

  Vòng Tay GLAMIRA Alethia

  Vàng Hồng 14K & Fire Opal

  0.5 crt - AAA

  14.627.226,00 ₫
  6.934.833  - 1.050.985.617  6.934.833 ₫ - 1.050.985.617 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng Tay Anya Đá Opan Lửa

  Vòng Tay GLAMIRA Anya

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal

  1.25 crt - AAA

  36.585.102,00 ₫
  18.509.113  - 1.186.221.647  18.509.113 ₫ - 1.186.221.647 ₫
 11. Vòng Tay Ashli Đá Opan Lửa

  Vòng Tay GLAMIRA Ashli

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal

  0.5 crt - AAA

  21.073.243,00 ₫
  10.625.301  - 1.087.890.290  10.625.301 ₫ - 1.087.890.290 ₫
 12. Vòng Tay Brandy Đá Opan Lửa

  Vòng Tay GLAMIRA Brandy

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  2.65 crt - AAA

  35.570.696,00 ₫
  13.910.223  - 3.405.152.320  13.910.223 ₫ - 3.405.152.320 ₫
 13. Vòng Tay Carolin Đá Opan Lửa

  Vòng Tay GLAMIRA Carolin

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.64 crt - AAA

  20.737.451,00 ₫
  10.257.606  - 162.569.811  10.257.606 ₫ - 162.569.811 ₫
 14. Vòng Tay Adelle Đá Opan Lửa

  Vòng Tay GLAMIRA Adelle

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  32.535.320,00 ₫
  15.593.238  - 942.475.062  15.593.238 ₫ - 942.475.062 ₫
 15. Vòng Tay Genia Đá Opan Lửa

  Vòng Tay GLAMIRA Genia

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal

  0.65 crt - AAA

  34.141.552,00 ₫
  13.085.612  - 1.315.963.880  13.085.612 ₫ - 1.315.963.880 ₫
 16. Vòng Tay Janeen Đá Opan Lửa

  Vòng Tay GLAMIRA Janeen

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Fire Opal

  0.16 crt - AAA

  19.114.456,00 ₫
  9.725.530  - 120.433.597  9.725.530 ₫ - 120.433.597 ₫
 17. Vòng Tay Chau Đá Opan Lửa

  Vòng Tay GLAMIRA Chau

  Vàng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  6.57 crt - AAA

  62.594.650,00 ₫
  13.745.300  - 13.526.663.236  13.745.300 ₫ - 13.526.663.236 ₫
 18. Vòng Tay Gertrud Đá Opan Lửa

  Vòng Tay GLAMIRA Gertrud

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Fire Opal

  1.05 crt - AAA

  13.887.781,00 ₫
  6.370.314  - 972.133.984  6.370.314 ₫ - 972.133.984 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng Tay Jamey Đá Opan Lửa

  Vòng Tay GLAMIRA Jamey

  Vàng Hồng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  0.503 crt - AAA

  11.729.196,00 ₫
  5.545.163  - 270.350.386  5.545.163 ₫ - 270.350.386 ₫
 21. Vòng Tay Keli Đá Opan Lửa

  Vòng Tay GLAMIRA Keli

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal

  2.5 crt - AAA

  27.765.832,00 ₫
  12.706.022  - 2.129.521.325  12.706.022 ₫ - 2.129.521.325 ₫
 22. Vòng Tay Tera Đá Opan Lửa

  Vòng Tay GLAMIRA Tera

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  1.728 crt - AAA

  20.853.707,00 ₫
  7.342.002  - 3.579.672.221  7.342.002 ₫ - 3.579.672.221 ₫
 23. Kiểu Đá
  Vòng Tay Dwana - Round Đá Opan Lửa

  Vòng Tay GLAMIRA Dwana - Round

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  0.96 crt - AAA

  14.929.761,00 ₫
  5.743.339  - 1.359.916.935  5.743.339 ₫ - 1.359.916.935 ₫
 24. Vòng Tay Freddie Đá Opan Lửa

  Vòng Tay GLAMIRA Freddie

  Vàng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  3.478 crt - AAA

  61.047.357,00 ₫
  20.877.501  - 2.478.131.794  20.877.501 ₫ - 2.478.131.794 ₫
 25. Vòng Tay Jacki Đá Opan Lửa

  Vòng Tay GLAMIRA Jacki

  Vàng 14K & Fire Opal

  0.25 crt - AAA

  30.625.199,00 ₫
  14.777.009  - 238.218.719  14.777.009 ₫ - 238.218.719 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng Tay Lynne Đá Opan Lửa

  Vòng Tay GLAMIRA Lynne

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  0.648 crt - AAA

  23.069.879,00 ₫
  8.190.403  - 1.191.246.091  8.190.403 ₫ - 1.191.246.091 ₫
 28. Vòng Tay Malinda Đá Opan Lửa

  Vòng Tay GLAMIRA Malinda

  Vàng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  1.054 crt - AAA

  25.393.115,00 ₫
  9.876.393  - 1.337.006.843  9.876.393 ₫ - 1.337.006.843 ₫
 29. Vòng Tay Prudence Đá Opan Lửa

  Vòng Tay GLAMIRA Prudence

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  0.66 crt - AAA

  23.827.437,00 ₫
  10.561.765  - 86.185.522  10.561.765 ₫ - 86.185.522 ₫
 30. Vòng Tay Leia Đá Opan Lửa

  Vòng Tay GLAMIRA Leia

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  0.5 crt - AAA

  15.505.368,00 ₫
  6.813.169  - 821.500.730  6.813.169 ₫ - 821.500.730 ₫
 31. Vòng Tay Ari Đá Opan Lửa

  Vòng Tay GLAMIRA Ari

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  1.708 crt - AAA

  46.864.337,00 ₫
  16.624.135  - 1.652.260.895  16.624.135 ₫ - 1.652.260.895 ₫
 32. Vòng Tay Mae Đá Opan Lửa

  Vòng Tay GLAMIRA Mae

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal

  0.8 crt - AAA

  24.686.116,00 ₫
  21.144.349  - 1.674.923.880  21.144.349 ₫ - 1.674.923.880 ₫
 33. Vòng Tay Mariella Đá Opan Lửa

  Vòng Tay GLAMIRA Mariella

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  11.685 crt - AAA

  94.544.636,00 ₫
  21.174.360  - 13.147.472.447  21.174.360 ₫ - 13.147.472.447 ₫
 34. Vòng Tay Emory Đá Opan Lửa

  Vòng Tay GLAMIRA Emory

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  1.016 crt - AAA

  20.092.363,00 ₫
  6.358.958  - 2.856.448.765  6.358.958 ₫ - 2.856.448.765 ₫
 35. Vòng Tay Marianne Đá Opan Lửa

  Vòng Tay GLAMIRA Marianne

  Vàng Hồng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  0.86 crt - AAA

  14.397.418,00 ₫
  5.526.238  - 1.743.144.264  5.526.238 ₫ - 1.743.144.264 ₫
 36. Vòng Tay Shemeka Đá Opan Lửa

  Vòng Tay GLAMIRA Shemeka

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  1.65 crt - AAA

  23.803.107,00 ₫
  5.885.821  - 1.292.488.178  5.885.821 ₫ - 1.292.488.178 ₫
 37. Vòng tay Dee Đá Opan Lửa

  Vòng tay GLAMIRA Dee

  Vàng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  1.11 crt - AAA

  32.985.476,00 ₫
  13.565.779  - 1.566.754.523  13.565.779 ₫ - 1.566.754.523 ₫
 38. Vòng Tay Kadalina Đá Opan Lửa

  Vòng Tay GLAMIRA Kadalina

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  1.3 crt - AAA

  37.753.074,00 ₫
  15.052.780  - 1.093.580.915  15.052.780 ₫ - 1.093.580.915 ₫
 39. Vòng tay Lou Đá Opan Lửa

  Vòng tay GLAMIRA Lou

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  1.15 crt - AAA

  35.778.876,00 ₫
  14.811.616  - 1.558.419.745  14.811.616 ₫ - 1.558.419.745 ₫
 40. Vòng tay Mai Đá Opan Lửa

  Vòng tay GLAMIRA Mai

  Vàng Hồng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  0.71 crt - AAA

  28.390.912,00 ₫
  12.285.335  - 906.167.896  12.285.335 ₫ - 906.167.896 ₫
 41. Vòng tay Ola Đá Opan Lửa

  Vòng tay GLAMIRA Ola

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  0.92 crt - AAA

  30.727.936,00 ₫
  13.295.955  - 819.036.095  13.295.955 ₫ - 819.036.095 ₫
 42. Vòng tay Ina Đá Opan Lửa

  Vòng tay GLAMIRA Ina

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  1.135 crt - AAA

  32.279.826,00 ₫
  13.392.746  - 1.350.257.920  13.392.746 ₫ - 1.350.257.920 ₫
 43. Vòng Tay Mylah Đá Opan Lửa

  Vòng Tay GLAMIRA Mylah

  Vàng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  0.816 crt - AAA

  21.175.438,00 ₫
  7.744.303  - 872.221.000  7.744.303 ₫ - 872.221.000 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng Tay Ora Đá Opan Lửa

  Vòng Tay GLAMIRA Ora

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal

  0.44 crt - AAA

  19.114.186,00 ₫
  7.924.906  - 766.970.498  7.924.906 ₫ - 766.970.498 ₫
 46. Vòng Tay Tierney Đá Opan Lửa

  Vòng Tay GLAMIRA Tierney

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  2.88 crt - AAA

  36.343.937,00 ₫
  10.828.614  - 8.207.950.867  10.828.614 ₫ - 8.207.950.867 ₫
 47. Vòng Tay Terisa Đá Opan Lửa

  Vòng Tay GLAMIRA Terisa

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.284 crt - AAA

  24.407.911,00 ₫
  9.745.537  - 1.026.058.067  9.745.537 ₫ - 1.026.058.067 ₫
 48. Vòng Tay Naya Đá Opan Lửa

  Vòng Tay GLAMIRA Naya

  Vàng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  1.27 crt - AAA

  31.301.919,00 ₫
  12.856.884  - 551.729.463  12.856.884 ₫ - 551.729.463 ₫
 49. Kiểu Đá
  Vòng Tay Jayla - Princess Đá Opan Lửa

  Vòng Tay GLAMIRA Jayla - Princess

  Vàng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  1.05 crt - AAA

  22.640.812,00 ₫
  7.818.924  - 2.428.741.715  7.818.924 ₫ - 2.428.741.715 ₫
 50. Vòng Tay Soleil Đá Opan Lửa

  Vòng Tay GLAMIRA Soleil

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  0.31 crt - AAA

  12.308.044,00 ₫
  5.753.343  - 215.939.647  5.753.343 ₫ - 215.939.647 ₫
 51. Vòng Tay Liz Đá Opan Lửa

  Vòng Tay GLAMIRA Liz

  Vàng Hồng 14K & Fire Opal

  1.95 crt - AAA

  25.639.148,00 ₫
  7.911.929  - 3.844.729.429  7.911.929 ₫ - 3.844.729.429 ₫
 52. Vòng Tay Giuliana Đá Opan Lửa

  Vòng Tay GLAMIRA Giuliana

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal

  0.88 crt - AAA

  32.596.963,00 ₫
  13.098.590  - 1.526.375.132  13.098.590 ₫ - 1.526.375.132 ₫
 53. Vòng Tay Karsyn Đá Opan Lửa

  Vòng Tay GLAMIRA Karsyn

  Vàng Hồng 14K & Fire Opal

  1.32 crt - AAA

  31.167.549,00 ₫
  11.766.236  - 2.988.245.766  11.766.236 ₫ - 2.988.245.766 ₫
 54. Vòng Tay Madisyn Đá Opan Lửa

  Vòng Tay GLAMIRA Madisyn

  Vàng Hồng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  1.5 crt - AAA

  31.984.047,00 ₫
  12.112.302  - 2.599.386.762  12.112.302 ₫ - 2.599.386.762 ₫
 55. Vòng Tay Raziela Đá Opan Lửa

  Vòng Tay GLAMIRA Raziela

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal

  1.44 crt - AAA

  17.565.270,00 ₫
  6.472.511  - 199.433.929  6.472.511 ₫ - 199.433.929 ₫
 56. Vòng Tay Aimee Đá Opan Lửa

  Vòng Tay GLAMIRA Aimee

  Vàng 14K & Fire Opal

  4.84 crt - AAA

  61.183.082,00 ₫
  12.999.637  - 8.236.394.235  12.999.637 ₫ - 8.236.394.235 ₫
 57. Vòng Tay Emery Đá Opan Lửa

  Vòng Tay GLAMIRA Emery

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  0.78 crt - AAA

  35.133.517,00 ₫
  13.783.692  - 1.529.503.784  13.783.692 ₫ - 1.529.503.784 ₫
 58. Vòng tay Kinslee Đá Opan Lửa

  Vòng tay GLAMIRA Kinslee

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  1.122 crt - AAA

  33.784.401,00 ₫
  13.438.978  - 2.450.487.625  13.438.978 ₫ - 2.450.487.625 ₫
 59. Vòng Tay Marjorie Đá Opan Lửa

  Vòng Tay GLAMIRA Marjorie

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  0.97 crt - AAA

  41.009.065,00 ₫
  17.617.452  - 1.122.111.875  17.617.452 ₫ - 1.122.111.875 ₫
 60. Vòng tay Missay Đá Opan Lửa

  Vòng tay GLAMIRA Missay

  Vàng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  0.476 crt - AAA

  37.192.609,00 ₫
  16.465.161  - 258.938.327  16.465.161 ₫ - 258.938.327 ₫
 61. Vòng Tay Vavva Đá Opan Lửa

  Vòng Tay GLAMIRA Vavva

  Vàng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  0.476 crt - AAA

  26.992.320,00 ₫
  12.186.382  - 245.234.122  12.186.382 ₫ - 245.234.122 ₫
 62. Vòng Tay Dorissa Đá Opan Lửa

  Vòng Tay GLAMIRA Dorissa

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.5 crt - AAA

  21.427.419,00 ₫
  9.384.330  - 1.007.047.160  9.384.330 ₫ - 1.007.047.160 ₫
 63. Vòng Tay Pulga Đá Opan Lửa

  Vòng Tay GLAMIRA Pulga

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal

  1.25 crt - AAA

  15.936.599,00 ₫
  7.475.561  - 1.068.005.027  7.475.561 ₫ - 1.068.005.027 ₫
 64. Vòng Tay Rines Đá Opan Lửa

  Vòng Tay GLAMIRA Rines

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal

  13.64 crt - AAA

  119.182.628,00 ₫
  13.963.214  - 23.140.124.680  13.963.214 ₫ - 23.140.124.680 ₫

You’ve viewed 60 of 380 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng