Đang tải...
Tìm thấy 109 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Gunhilda

  Vòng tay nữ Gunhilda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  8.005.432,00 ₫
  4.430.922  - 48.226.185  4.430.922 ₫ - 48.226.185 ₫
 2. Vòng tay nữ Hraf

  Vòng tay nữ Hraf

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.054 crt - AAA

  7.654.207,00 ₫
  4.194.319  - 46.796.941  4.194.319 ₫ - 46.796.941 ₫
 3. Vòng tay nữ Otillie

  Vòng tay nữ Otillie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.33 crt - AA

  18.817.551,00 ₫
  7.707.982  - 961.820.910  7.707.982 ₫ - 961.820.910 ₫
 4. Vòng tay nữ Vivacity

  Vòng tay nữ Vivacity

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.304 crt - AAA

  19.569.810,00 ₫
  8.657.505  - 127.372.030  8.657.505 ₫ - 127.372.030 ₫
 5. Vòng tay nữ Leifa

  Vòng tay nữ Leifa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.036 crt - AAA

  8.116.658,00 ₫
  4.436.299  - 48.268.636  4.436.299 ₫ - 48.268.636 ₫
 6. Vòng tay Alreda

  Vòng tay GLAMIRA Alreda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.952 crt - AAA

  57.980.950,00 ₫
  19.202.739  - 112.989.652  19.202.739 ₫ - 112.989.652 ₫
 7. Vòng tay nữ Haakon

  Vòng tay nữ Haakon

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  28.451.184,00 ₫
  10.904.098  - 46.581.286  10.904.098 ₫ - 46.581.286 ₫
 8. Vòng tay nữ Verta

  Vòng tay nữ Verta

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.374 crt - AAA

  13.088.144,00 ₫
  6.261.762  - 91.909.940  6.261.762 ₫ - 91.909.940 ₫
 9. Vòng tay nữ Gullie

  Vòng tay nữ Gullie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.056 crt - AAA

  16.098.602,00 ₫
  7.763.170  - 92.433.519  7.763.170 ₫ - 92.433.519 ₫
 10. Vòng tay nữ Aosgara

  Vòng tay nữ Aosgara

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.18 crt - AAA

  10.309.194,00 ₫
  5.221.673  - 67.924.204  5.221.673 ₫ - 67.924.204 ₫
 11. Vòng tay nữ Odeleite

  Vòng tay nữ Odeleite

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.036 crt - AAA

  14.122.856,00 ₫
  7.349.965  - 82.655.266  7.349.965 ₫ - 82.655.266 ₫
 12. Vòng tay nữ Fika

  Vòng tay nữ Fika

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.266 crt - AAA

  12.832.862,00 ₫
  5.370.257  - 87.579.769  5.370.257 ₫ - 87.579.769 ₫
 13. Vòng đeo ngón tay Vaxt

  Vòng đeo ngón tay Vaxt

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.314 crt - AAA

  17.655.763,00 ₫
  7.417.322  - 117.933.395  7.417.322 ₫ - 117.933.395 ₫
 14. Vòng đeo ngón tay Wookie

  Vòng đeo ngón tay Wookie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.133 crt - AAA

  11.626.358,00 ₫
  5.943.367  - 66.311.000  5.943.367 ₫ - 66.311.000 ₫
 15. Vòng đeo ngón tay Helsara

  Vòng đeo ngón tay Helsara

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.555 crt - AA

  18.250.100,00 ₫
  7.211.285  - 970.778.409  7.211.285 ₫ - 970.778.409 ₫
 16. Vòng tay Ozeanoa

  Vòng tay GLAMIRA Ozeanoa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.81 crt - AAA

  51.302.585,00 ₫
  17.218.786  - 142.193.664  17.218.786 ₫ - 142.193.664 ₫
 17. Vòng tay nữ Vallapena

  Vòng tay nữ Vallapena

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.262 crt - AAA

  12.798.335,00 ₫
  6.176.857  - 80.079.808  6.176.857 ₫ - 80.079.808 ₫
 18. Vòng tay nữ Bernilai

  Vòng tay nữ Bernilai

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.234 crt - AAA

  11.780.602,00 ₫
  5.837.235  - 76.740.193  5.837.235 ₫ - 76.740.193 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay Andersa

  Vòng tay GLAMIRA Andersa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  44.624.221,00 ₫
  17.410.105  - 67.756.658  17.410.105 ₫ - 67.756.658 ₫
 21. Vòng tay nữ Joyous

  Vòng tay nữ Joyous

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.444 crt - AAA

  21.915.460,00 ₫
  8.922.127  - 151.541.733  8.922.127 ₫ - 151.541.733 ₫
 22. Vòng tay nữ Reticence

  Vòng tay nữ Reticence

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.126 crt - AAA

  10.971.739,00 ₫
  5.455.162  - 60.891.217  5.455.162 ₫ - 60.891.217 ₫
 23. Vòng đeo lòng bàn tay Ewelinda

  Vòng đeo lòng bàn tay Ewelinda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.292 crt - AAA

  32.721.353,00 ₫
  13.249.748  - 69.745.705  13.249.748 ₫ - 69.745.705 ₫
 24. Vòng tay nữ Gaiety

  Vòng tay nữ Gaiety

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.256 crt - AAA

  16.657.843,00 ₫
  8.281.092  - 111.339.089  8.281.092 ₫ - 111.339.089 ₫
 25. Vòng tay nữ Gird

  Vòng tay nữ Gird

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  2.162 crt - AAA

  70.720.983,00 ₫
  22.399.138  - 452.997.847  22.399.138 ₫ - 452.997.847 ₫
 26. Vòng tay nữ Bighero

  Vòng tay nữ Bighero

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.174 crt - AAA

  29.343.538,00 ₫
  11.902.584  - 46.096.762  11.902.584 ₫ - 46.096.762 ₫
 27. Vòng tay nữ Discretion

  Vòng tay nữ Discretion

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.174 crt - AAA

  11.806.923,00 ₫
  5.900.915  - 67.697.790  5.900.915 ₫ - 67.697.790 ₫
 28. Vòng tay nữ Tagticket

  Vòng tay nữ Tagticket

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.174 crt - AAA

  13.623.613,00 ₫
  6.663.364  - 78.098.685  6.663.364 ₫ - 78.098.685 ₫
 29. Vòng tay nữ Arvora

  Vòng tay nữ Arvora

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.042 crt - AAA

  9.276.748,00 ₫
  5.051.862  - 52.641.258  5.051.862 ₫ - 52.641.258 ₫
 30. Vòng tay nữ Astrii

  Vòng tay nữ Astrii

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.046 crt - AAA

  8.886.466,00 ₫
  4.860.825  - 52.881.821  4.860.825 ₫ - 52.881.821 ₫
 31. Vòng tay nữ Scrape

  Vòng tay nữ Scrape

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.23 crt - AAA

  12.643.241,00 ₫
  6.007.047  - 71.702.490  6.007.047 ₫ - 71.702.490 ₫
 32. Vòng tay Kantidad

  Vòng tay GLAMIRA Kantidad

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.188 crt - AAA

  40.355.750,00 ₫
  15.614.642  - 70.311.740  15.614.642 ₫ - 70.311.740 ₫
 33. Vòng tay Commit

  Vòng tay GLAMIRA Commit

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.222 crt - AAA

  41.328.765,00 ₫
  15.585.209  - 63.787.621  15.585.209 ₫ - 63.787.621 ₫
 34. Vòng tay Pixar

  Vòng tay GLAMIRA Pixar

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.4 crt - AAA

  70.885.984,00 ₫
  23.115.456  - 111.407.017  23.115.456 ₫ - 111.407.017 ₫
 35. Vòng tay nữ Concealment

  Vòng tay nữ Concealment

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.126 crt - AAA

  12.046.923,00 ₫
  6.070.725  - 67.046.849  6.070.725 ₫ - 67.046.849 ₫
 36. Vòng tay nữ Contented

  Vòng tay nữ Contented

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.266 crt - AAA

  15.888.319,00 ₫
  7.519.209  - 91.994.841  7.519.209 ₫ - 91.994.841 ₫
 37. Vòng tay nữ Coreyta

  Vòng tay nữ Coreyta

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.272 crt - AAA

  11.993.715,00 ₫
  5.051.862  - 82.131.684  5.051.862 ₫ - 82.131.684 ₫
 38. Vòng tay nữ Demonstrate

  Vòng tay nữ Demonstrate

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.174 crt - AAA

  12.029.375,00 ₫
  6.028.272  - 68.971.365  6.028.272 ₫ - 68.971.365 ₫
 39. Vòng tay nữ Display

  Vòng tay nữ Display

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.126 crt - AAA

  10.934.663,00 ₫
  5.433.936  - 60.678.952  5.433.936 ₫ - 60.678.952 ₫
 40. Vòng tay nữ Flosiva

  Vòng tay nữ Flosiva

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.104 crt - AAA

  9.657.405,00 ₫
  4.945.731  - 56.900.670  4.945.731 ₫ - 56.900.670 ₫
 41. Vòng tay nữ Gisli

  Vòng tay nữ Gisli

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.33 crt - AAA

  15.329.643,00 ₫
  6.418.837  - 106.400.438  6.418.837 ₫ - 106.400.438 ₫
 42. Vòng tay nữ Hallex

  Vòng tay nữ Hallex

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.195 crt - AAA

  10.928.719,00 ₫
  5.624.973  - 74.702.471  5.624.973 ₫ - 74.702.471 ₫
 43. Vòng đeo lòng bàn tay Jokull

  Vòng đeo lòng bàn tay Jokull

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.146 crt - AAA

  24.291.675,00 ₫
  10.715.892  - 39.162.831  10.715.892 ₫ - 39.162.831 ₫
 44. Vòng đeo lòng bàn tay Matter

  Vòng đeo lòng bàn tay Matter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  23.471.207,00 ₫
  10.198.819  - 40.576.786  10.198.819 ₫ - 40.576.786 ₫
 45. Vòng tay nữ Tarhilda

  Vòng tay nữ Tarhilda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.056 crt - AAA

  11.093.437,00 ₫
  5.848.274  - 63.777.999  5.848.274 ₫ - 63.777.999 ₫
 46. Vòng tay nữ Apnapon

  Vòng tay nữ Apnapon

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.284 crt - AAA

  15.036.436,00 ₫
  7.315.436  - 103.428.752  7.315.436 ₫ - 103.428.752 ₫
 47. Vòng tay Cvijet

  Vòng tay GLAMIRA Cvijet

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1 crt - AAA

  61.140.274,00 ₫
  20.235.753  - 137.371.045  20.235.753 ₫ - 137.371.045 ₫
 48. Vòng tay nữ Flounder

  Vòng tay nữ Flounder

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.17 crt - AAA

  16.485.203,00 ₫
  8.082.980  - 96.310.862  8.082.980 ₫ - 96.310.862 ₫
 49. Vòng tay nữ Daraja

  Vòng tay nữ Daraja

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.436 crt - AAA

  16.899.539,00 ₫
  7.172.795  - 122.574.882  7.172.795 ₫ - 122.574.882 ₫
 50. Vòng tay Fastpass

  Vòng tay GLAMIRA Fastpass

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.206 crt - AAA

  34.132.195,00 ₫
  18.488.119  - 57.225.009  18.488.119 ₫ - 57.225.009 ₫
 51. Vòng tay Fjola

  Vòng tay GLAMIRA Fjola

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1 crt - AAA

  46.880.719,00 ₫
  13.725.217  - 104.692.709  13.725.217 ₫ - 104.692.709 ₫
 52. Vòng tay nữ Gadget

  Vòng tay nữ Gadget

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.126 crt - AAA

  12.640.127,00 ₫
  6.153.932  - 70.443.059  6.153.932 ₫ - 70.443.059 ₫
 53. Vòng tay Jaunty

  Vòng tay GLAMIRA Jaunty

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  48.405.902,00 ₫
  18.183.876  - 72.837.389  18.183.876 ₫ - 72.837.389 ₫
 54. Vòng tay Label

  Vòng tay GLAMIRA Label

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.506 crt - AAA

  43.293.189,00 ₫
  15.747.095  - 82.646.776  15.747.095 ₫ - 82.646.776 ₫
 55. Vòng tay nữ Philotimo

  Vòng tay nữ Philotimo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.678 crt - AAA

  19.615.660,00 ₫
  6.907.891  - 148.173.823  6.907.891 ₫ - 148.173.823 ₫
 56. Vòng tay nữ Poppins

  Vòng tay nữ Poppins

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.174 crt - AAA

  13.178.710,00 ₫
  6.418.837  - 75.551.528  6.418.837 ₫ - 75.551.528 ₫
 57. Vòng tay nữ Renao

  Vòng tay nữ Renao

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.188 crt - AAA

  10.955.040,00 ₫
  5.688.651  - 74.348.698  5.688.651 ₫ - 74.348.698 ₫
 58. Vòng tay nữ Represent

  Vòng tay nữ Represent

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.158 crt - AAA

  12.871.352,00 ₫
  6.296.573  - 73.627.004  6.296.573 ₫ - 73.627.004 ₫
 59. Vòng tay Dyarvin

  Vòng tay GLAMIRA Dyarvin

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.768 crt - AAA

  51.737.300,00 ₫
  18.042.932  - 131.709.562  18.042.932 ₫ - 131.709.562 ₫
 60. Vòng tay Furlall

  Vòng tay GLAMIRA Furlall

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.482 crt - AAA

  46.389.118,00 ₫
  16.762.561  - 80.564.899  16.762.561 ₫ - 80.564.899 ₫
 61. Vòng tay Gungwa

  Vòng tay GLAMIRA Gungwa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.667 crt - AAA

  58.597.927,00 ₫
  20.334.809  - 132.908.424  20.334.809 ₫ - 132.908.424 ₫

You’ve viewed 60 of 109 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng