Đang tải...
Tìm thấy 211 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Wiltshire - B

  Bông tai nữ Wiltshire - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  9.114.861,00 ₫
  4.861.108  - 55.782.753  4.861.108 ₫ - 55.782.753 ₫
 2. Bông tai nữ Thorin

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  9.474.860,00 ₫
  5.051.862  - 69.254.387  5.051.862 ₫ - 69.254.387 ₫
 3. Bông tai nữ Sissel

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  16.237.280,00 ₫
  8.162.225  - 107.037.227  8.162.225 ₫ - 107.037.227 ₫
 4. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Manifold - B

  Bông tai nữ Manifold - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.252 crt - AAA

  15.360.492,00 ₫
  7.213.550  - 87.678.826  7.213.550 ₫ - 87.678.826 ₫
 5. Bông tai nữ Encompass

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.85 crt - AAA

  31.906.828,00 ₫
  12.445.412  - 206.206.566  12.445.412 ₫ - 206.206.566 ₫
 6. Bông tai nữ Melamas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  4.684.222,00 ₫
  2.602.629  - 28.485.713  2.602.629 ₫ - 28.485.713 ₫
 7. Bông tai nữ Gourangi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  10.221.176,00 ₫
  5.624.973  - 61.853.477  5.624.973 ₫ - 61.853.477 ₫
 8. Bông tai nữ Lenavas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  14.262.384,00 ₫
  7.621.095  - 84.990.159  7.621.095 ₫ - 84.990.159 ₫
 9. Bông tai nữ Visara

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  16.641.145,00 ₫
  8.499.015  - 100.089.141  8.499.015 ₫ - 100.089.141 ₫
 10. Bông tai nữ Vernaccia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.3 crt - AAA

  12.991.635,00 ₫
  6.028.272  - 355.753.024  6.028.272 ₫ - 355.753.024 ₫
 11. Bông tai nữ Vilda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.14 crt - AAA

  13.505.312,00 ₫
  7.111.663  - 88.060.897  7.111.663 ₫ - 88.060.897 ₫
 12. Bông tai nữ Koidu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  14.753.419,00 ₫
  7.315.436  - 34.070.781  7.315.436 ₫ - 34.070.781 ₫
 13. Bông tai nữ Oliebollen

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.576 crt - AAA

  18.666.703,00 ₫
  7.981.094  - 132.791.822  7.981.094 ₫ - 132.791.822 ₫
 14. Bông tai nữ Marvin

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  12.869.089,00 ₫
  6.948.645  - 74.985.488  6.948.645 ₫ - 74.985.488 ₫
 15. Bông tai nữ Inkpad

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.4 crt - AAA

  17.081.804,00 ₫
  7.661.850  - 104.857.993  7.661.850 ₫ - 104.857.993 ₫
 16. Bông tai nữ Trygg

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  9.077.786,00 ₫
  4.839.599  - 56.787.464  4.839.599 ₫ - 56.787.464 ₫
 17. Bông tai nữ Roscoear

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.17 crt - AAA

  9.362.218,00 ₫
  3.871.679  - 63.254.413  3.871.679 ₫ - 63.254.413 ₫
 18. Bông tai nữ Descota

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  10.624.194,00 ₫
  5.709.878  - 75.834.542  5.709.878 ₫ - 75.834.542 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Mienere

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.188 crt - AAA

  17.385.764,00 ₫
  8.518.827  - 108.650.423  8.518.827 ₫ - 108.650.423 ₫
 21. Bông tai nữ Kinmen

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  16.017.658,00 ₫
  8.241.470  - 92.716.540  8.241.470 ₫ - 92.716.540 ₫
 22. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Sonku - B

  Bông tai nữ Sonku - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  6.675.534,00 ₫
  3.757.057  - 38.872.455  3.757.057 ₫ - 38.872.455 ₫
 23. Bông tai nữ Tubtimkrob

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.644 crt - AAA

  21.306.973,00 ₫
  8.864.108  - 151.654.938  8.864.108 ₫ - 151.654.938 ₫
 24. Bông tai nữ Turbat

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  9.537.406,00 ₫
  4.925.636  - 60.381.786  4.925.636 ₫ - 60.381.786 ₫
 25. Bông tai nữ Brulee

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.18 crt - AAA

  27.771.942,00 ₫
  9.944.103  - 400.721.117  9.944.103 ₫ - 400.721.117 ₫
 26. Bông tai nữ Pigato

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.576 crt - AAA

  24.784.126,00 ₫
  10.717.873  - 167.815.240  10.717.873 ₫ - 167.815.240 ₫
 27. Bông tai nữ Tresleches - SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.894 crt - AA

  21.948.289,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  8.578.826  - 1.045.112.962  8.578.826 ₫ - 1.045.112.962 ₫
 28. Bông tai nữ Aybsiz

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.314 crt - AAA

  11.427.114,00 ₫
  4.215.828  - 82.273.190  4.215.828 ₫ - 82.273.190 ₫
 29. Bông tai nữ Affirm

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.196 crt - AAA

  18.176.232,00 ₫
  8.578.260  - 101.787.246  8.578.260 ₫ - 101.787.246 ₫
 30. Bông tai nữ Lagihain

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.34 crt - AAA

  16.639.448,00 ₫
  6.431.573  - 114.409.834  6.431.573 ₫ - 114.409.834 ₫
 31. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Lasselas - A

  Bông tai nữ Lasselas - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.068 crt - AAA

  10.301.271,00 ₫
  5.257.333  - 58.188.402  5.257.333 ₫ - 58.188.402 ₫
 32. Bông tai nữ Alberco

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.648 crt - AAA

  23.477.150,00 ₫
  9.172.597  - 171.522.767  9.172.597 ₫ - 171.522.767 ₫
 33. Bông tai nữ Symptom

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.322 crt - AAA

  22.207.817,00 ₫
  9.713.161  - 130.838.998  9.713.161 ₫ - 130.838.998 ₫
 34. Bông tai nữ Printon

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.252 crt - AAA

  19.772.452,00 ₫
  9.638.444  - 112.938.143  9.638.444 ₫ - 112.938.143 ₫
 35. Bông tai nữ Polos

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.188 crt - AAA

  12.936.729,00 ₫
  6.580.157  - 83.178.848  6.580.157 ₫ - 83.178.848 ₫
 36. Bông tai nữ Ixabiso

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  0.668 crt - AAA

  23.184.227,00 ₫
  9.469.765  - 176.291.610  9.469.765 ₫ - 176.291.610 ₫
 37. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Lasselas - B

  Bông tai nữ Lasselas - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.11 crt - AAA

  12.280.978,00 ₫
  6.431.573  - 74.164.741  6.431.573 ₫ - 74.164.741 ₫
 38. Bông tai nữ Rohayhu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  15.439.171,00 ₫
  7.987.886  - 93.508.989  7.987.886 ₫ - 93.508.989 ₫
 39. Bông tai nữ Tartetatin

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.02 crt - AA

  23.959.411,00 ₫
  9.108.635  - 1.196.159.419  9.108.635 ₫ - 1.196.159.419 ₫
 40. Bông tai nữ Bhae

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.68 crt - AAA

  24.417.902,00 ₫
  7.790.057  - 178.088.776  7.790.057 ₫ - 178.088.776 ₫
 41. Bông tai nữ Okean

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  2.588 crt - AAA

  71.108.151,00 ₫
  13.471.633  - 550.214.366  13.471.633 ₫ - 550.214.366 ₫
 42. Bông tai nữ Tirass

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.3 crt - AAA

  17.440.671,00 ₫
  8.003.735  - 381.224.607  8.003.735 ₫ - 381.224.607 ₫
 43. Bông tai nữ Beeni

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.18 crt - AAA

  11.862.395,00 ₫
  6.240.536  - 79.131.697  6.240.536 ₫ - 79.131.697 ₫
 44. Bông tai nữ Saanvia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.4 crt - AAA

  21.416.217,00 ₫
  8.736.750  - 143.702.142  8.736.750 ₫ - 143.702.142 ₫
 45. Bông tai nữ Malab

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.188 crt - AAA

  17.867.743,00 ₫
  8.776.373  - 111.409.846  8.776.373 ₫ - 111.409.846 ₫
 46. Bông tai nữ Naara

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.28 crt - AAA

  20.485.373,00 ₫
  9.602.784  - 138.763.486  9.602.784 ₫ - 138.763.486 ₫
 47. Bông tai nữ Nevinny

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.564 crt - AAA

  21.972.913,00 ₫
  8.110.149  - 155.178.504  8.110.149 ₫ - 155.178.504 ₫
 48. Bông tai nữ Miarana

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.044 crt - AAA

  14.591.251,00 ₫
  7.661.850  - 82.754.324  7.661.850 ₫ - 82.754.324 ₫
 49. Bông tai nữ Karri

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.22 crt - AAA

  12.477.675,00 ₫
  5.264.125  - 63.311.015  5.264.125 ₫ - 63.311.015 ₫
 50. Bông tai nữ Washer

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.38 crt - AAA

  16.101.148,00 ₫
  7.356.191  - 102.607.998  7.356.191 ₫ - 102.607.998 ₫
 51. Bông tai nữ Sielsgenoot

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.188 crt - AAA

  14.642.192,00 ₫
  7.254.304  - 92.942.948  7.254.304 ₫ - 92.942.948 ₫
 52. Bông tai nữ Endorse

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.252 crt - AAA

  18.697.269,00 ₫
  8.796.184  - 106.782.511  8.796.184 ₫ - 106.782.511 ₫
 53. Bông tai nữ Hunneg

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.188 crt - AAA

  14.197.288,00 ₫
  7.009.777  - 90.395.791  7.009.777 ₫ - 90.395.791 ₫
 54. Bông tai nữ Evidence

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.34 crt - AAA

  16.583.127,00 ₫
  7.621.095  - 98.829.716  7.621.095 ₫ - 98.829.716 ₫
 55. Bông tai nữ Medovyy

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.532 crt - AAA

  24.647.146,00 ₫
  9.449.955  - 169.003.915  9.449.955 ₫ - 169.003.915 ₫
 56. Bông tai nữ Latabian

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  15.925.961,00 ₫
  8.162.225  - 106.188.175  8.162.225 ₫ - 106.188.175 ₫
 57. Bông tai nữ Blume

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.988 crt - AA

  25.001.483,00 ₫
  10.467.403  - 584.417.037  10.467.403 ₫ - 584.417.037 ₫
 58. Bông tai nữ Torny

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  10.735.419,00 ₫
  5.773.557  - 76.471.330  5.773.557 ₫ - 76.471.330 ₫
 59. Bông tai nữ Weighdo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.38 crt - AAA

  20.290.657,00 ₫
  9.390.521  - 126.593.733  9.390.521 ₫ - 126.593.733 ₫
 60. Bông tai nữ Vilfred

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.4 crt - AAA

  12.847.013,00 ₫
  6.431.573  - 97.089.161  6.431.573 ₫ - 97.089.161 ₫
 61. Bông tai nữ Stigmatize

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.348 crt - AAA

  16.534.448,00 ₫
  7.683.925  - 94.216.531  7.683.925 ₫ - 94.216.531 ₫

You’ve viewed 60 of 211 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng