Đang tải...
Tìm thấy 117 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây chuyền nữ Armita

  Dây chuyền nữ Armita

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.102 crt - AAA

  9.058.257,00 ₫
  3.842.245  - 19.606.319  3.842.245 ₫ - 19.606.319 ₫
 2. Dây chuyền nữ Freugde

  Dây chuyền nữ Freugde

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.402 crt - AA

  12.923.145,00 ₫
  5.476.955  - 267.649.673  5.476.955 ₫ - 267.649.673 ₫
 3. Mặt dây chuyền nữ Querteira

  Mặt dây chuyền nữ Querteira

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.075 crt - AAA

  9.950.894,00 ₫
  3.441.492  - 44.801.670  3.441.492 ₫ - 44.801.670 ₫
 4. Dây chuyền nữ Vrednosto

  Dây chuyền nữ Vrednosto

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.434 crt - AAA

  18.275.289,00 ₫
  7.139.117  - 106.626.852  7.139.117 ₫ - 106.626.852 ₫
 5. Mặt dây chuyền nữ Croes

  Mặt dây chuyền nữ Croes

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.086 crt - AAA

  13.790.310,00 ₫
  5.221.673  - 63.537.432  5.221.673 ₫ - 63.537.432 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Feierabend

  Mặt dây chuyền nữ Feierabend

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.15 crt - AAA

  12.554.090,00 ₫
  4.627.336  - 64.584.597  4.627.336 ₫ - 64.584.597 ₫
 7. Dây chuyền nữ Kalipay

  Dây chuyền nữ Kalipay

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.75 crt - AA

  40.581.597,00 ₫
  12.168.903  - 2.824.585.661  12.168.903 ₫ - 2.824.585.661 ₫
 8. Dây chuyền nữ Eiliv

  Dây chuyền nữ Eiliv

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.32 crt - AAA

  21.259.709,00 ₫
  8.620.713  - 61.847.252  8.620.713 ₫ - 61.847.252 ₫
 9. Dây chuyền nữ Ugniblanc

  Dây chuyền nữ Ugniblanc

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.21 crt - AAA

  10.934.663,00 ₫
  4.487.525  - 190.414.187  4.487.525 ₫ - 190.414.187 ₫
 10. Dây chuyền nữ Kamalia

  Dây chuyền nữ Kamalia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.104 crt - AAA

  10.986.172,00 ₫
  4.960.730  - 51.311.069  4.960.730 ₫ - 51.311.069 ₫
 11. Mặt dây chuyền nữ Gojra

  Mặt dây chuyền nữ Gojra

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  13.917.102,00 ₫
  5.391.483  - 68.914.765  5.391.483 ₫ - 68.914.765 ₫
 12. Dây chuyền nữ Gerdas

  Dây chuyền nữ Gerdas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.27 crt - AAA

  28.189.676,00 ₫
  11.544.850  - 162.338.848  11.544.850 ₫ - 162.338.848 ₫
 13. Dây chuyền nữ Dembeni

  Dây chuyền nữ Dembeni

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.054 crt - AAA

  10.692.400,00 ₫
  5.003.749  - 47.094.111  5.003.749 ₫ - 47.094.111 ₫
 14. Dây chuyền nữ Aljezur

  Dây chuyền nữ Aljezur

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  12.088.525,00 ₫
  5.865.537  - 53.504.456  5.865.537 ₫ - 53.504.456 ₫
 15. Mặt dây chuyền nữ Luvlife

  Mặt dây chuyền nữ Luvlife

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  8.298.073,00 ₫
  2.581.119  - 38.801.700  2.581.119 ₫ - 38.801.700 ₫
 16. Mặt dây chuyền nữ Kruco

  Mặt dây chuyền nữ Kruco

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.188 crt - AAA

  13.751.253,00 ₫
  5.264.125  - 74.065.681  5.264.125 ₫ - 74.065.681 ₫
 17. Dây chuyền nữ Teiubesc

  Dây chuyền nữ Teiubesc

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.56 crt - AAA

  20.440.372,00 ₫
  7.917.697  - 126.155.055  7.917.697 ₫ - 126.155.055 ₫
 18. Dây chuyền nữ Inghave

  Dây chuyền nữ Inghave

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.34 crt - AAA

  15.876.432,00 ₫
  5.154.314  - 93.749.549  5.154.314 ₫ - 93.749.549 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Dây chuyền nữ Elipzo

  Dây chuyền nữ Elipzo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.9 crt - AAA

  43.646.678,00 ₫
  16.172.753  - 134.864.641  16.172.753 ₫ - 134.864.641 ₫
 21. Mặt dây chuyền nữ Paradise

  Mặt dây chuyền nữ Paradise

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  11.988.620,00 ₫
  3.441.492  - 62.971.396  3.441.492 ₫ - 62.971.396 ₫
 22. Mặt dây chuyền nữ Recovery

  Mặt dây chuyền nữ Recovery

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.363 crt - AAA

  15.690.490,00 ₫
  5.094.315  - 71.490.222  5.094.315 ₫ - 71.490.222 ₫
 23. Dây chuyền nữ Aoga

  Dây chuyền nữ Aoga

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  19.096.040,00 ₫
  8.719.769  - 39.426.603  8.719.769 ₫ - 39.426.603 ₫
 24. Mặt dây chuyền nữ Sobremesa

  Mặt dây chuyền nữ Sobremesa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.15 crt - AAA

  13.406.821,00 ₫
  5.115.541  - 69.466.647  5.115.541 ₫ - 69.466.647 ₫
 25. Mặt dây chuyền nữ Jagsam

  Mặt dây chuyền nữ Jagsam

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  12.129.564,00 ₫
  4.627.336  - 53.914.837  4.627.336 ₫ - 53.914.837 ₫
 26. Mặt dây chuyền nữ Finality

  Mặt dây chuyền nữ Finality

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.098 crt - AAA

  13.816.631,00 ₫
  5.285.352  - 61.994.985  5.285.352 ₫ - 61.994.985 ₫
 27. Mặt dây chuyền nữ Vreugde

  Mặt dây chuyền nữ Vreugde

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.57 crt - AA

  24.714.503,00 ₫
  8.738.165  - 327.663.536  8.738.165 ₫ - 327.663.536 ₫
 28. Vòng Cổ Yebo

  GLAMIRA Vòng Cổ Yebo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  2.318 crt - AA

  139.478.393,00 ₫
  31.683.245  - 1.729.491.798  31.683.245 ₫ - 1.729.491.798 ₫
 29. Mặt dây chuyền nữ Libilove

  Mặt dây chuyền nữ Libilove

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.034 crt - AAA

  8.762.503,00 ₫
  2.817.722  - 33.466.817  2.817.722 ₫ - 33.466.817 ₫
 30. Dây chuyền nữ Secretion

  Dây chuyền nữ Secretion

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.326 crt - AAA

  17.115.765,00 ₫
  7.415.058  - 37.979.817  7.415.058 ₫ - 37.979.817 ₫
 31. Dây chuyền nữ Ingatan

  Dây chuyền nữ Ingatan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.314 crt - AAA

  21.897.914,00 ₫
  8.719.769  - 125.928.645  8.719.769 ₫ - 125.928.645 ₫
 32. Mặt dây chuyền nữ Sitina

  Mặt dây chuyền nữ Sitina

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.124 crt - AAA

  11.398.812,00 ₫
  4.160.357  - 57.141.233  4.160.357 ₫ - 57.141.233 ₫
 33. Dây chuyền nữ Direndra

  Dây chuyền nữ Direndra

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.034 crt - AAA

  8.651.278,00 ₫
  3.885.264  - 32.830.030  3.885.264 ₫ - 32.830.030 ₫
 34. Dây chuyền nữ Dogmar

  Dây chuyền nữ Dogmar

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.11 crt - AAA

  12.115.979,00 ₫
  5.589.596  - 59.207.264  5.589.596 ₫ - 59.207.264 ₫
 35. Dây chuyền nữ Lisbel

  Dây chuyền nữ Lisbel

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.032 crt - AAA

  10.681.645,00 ₫
  5.046.767  - 45.537.512  5.046.767 ₫ - 45.537.512 ₫
 36. Dây chuyền nữ Bohlokoa

  Dây chuyền nữ Bohlokoa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.622 crt - AAA

  30.287.968,00 ₫
  10.872.400  - 190.867.012  10.872.400 ₫ - 190.867.012 ₫
 37. Vòng Cổ Livvia

  GLAMIRA Vòng Cổ Livvia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  2.64 crt - AA

  116.928.688,00 ₫
  28.867.787  - 2.482.714.645  28.867.787 ₫ - 2.482.714.645 ₫
 38. Dây chuyền nữ Zieds

  Dây chuyền nữ Zieds

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.508 crt - AAA

  15.889.451,00 ₫
  6.502.327  - 100.202.350  6.502.327 ₫ - 100.202.350 ₫
 39. Dây chuyền nữ Enwrap

  Dây chuyền nữ Enwrap

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.446 crt - AAA

  30.232.779,00 ₫
  12.418.525  - 164.588.837  12.418.525 ₫ - 164.588.837 ₫
 40. Dây chuyền nữ Diyre

  Dây chuyền nữ Diyre

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.17 crt - AAA

  40.757.635,00 ₫
  21.462.916  - 67.741.941  21.462.916 ₫ - 67.741.941 ₫
 41. Dây chuyền nữ Karalyl

  Dây chuyền nữ Karalyl

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.975 crt - AAA

  40.189.619,00 ₫
  13.327.860  - 265.385.527  13.327.860 ₫ - 265.385.527 ₫
 42. Dây chuyền nữ Kines

  Dây chuyền nữ Kines

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.343 crt - AAA

  14.663.419,00 ₫
  4.820.354  - 76.089.259  4.820.354 ₫ - 76.089.259 ₫
 43. Mặt dây chuyền nữ Assert

  Mặt dây chuyền nữ Assert

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.338 crt - AAA

  16.064.073,00 ₫
  5.518.841  - 74.688.319  5.518.841 ₫ - 74.688.319 ₫
 44. Dây chuyền nữ Enlace

  Dây chuyền nữ Enlace

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.848 crt - AAA

  31.043.342,00 ₫
  11.746.642  - 172.315.217  11.746.642 ₫ - 172.315.217 ₫
 45. Dây chuyền nữ Darth

  Dây chuyền nữ Darth

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.378 crt - AAA

  25.851.102,00 ₫
  10.532.496  - 131.022.958  10.532.496 ₫ - 131.022.958 ₫
 46. Vòng Cổ Radost

  GLAMIRA Vòng Cổ Radost

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.642 crt - AA

  112.736.349,00 ₫
  30.403.440  - 1.288.083.511  30.403.440 ₫ - 1.288.083.511 ₫
 47. Vòng Cổ Entwine

  GLAMIRA Vòng Cổ Entwine

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  2.132 crt - AAA

  93.102.575,00 ₫
  28.579.109  - 665.657.214  28.579.109 ₫ - 665.657.214 ₫
 48. Vòng Cổ Entwist

  GLAMIRA Vòng Cổ Entwist

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.704 crt - AAA

  139.589.054,00 ₫
  36.641.146  - 807.236.736  36.641.146 ₫ - 807.236.736 ₫
 49. Dây chuyền nữ Borer

  Dây chuyền nữ Borer

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.206 crt - AAA

  12.829.466,00 ₫
  5.455.445  - 60.466.691  5.455.445 ₫ - 60.466.691 ₫
 50. Dây chuyền nữ Borjes

  Dây chuyền nữ Borjes

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.116 crt - AAA

  17.066.520,00 ₫
  8.101.093  - 86.263.737  8.101.093 ₫ - 86.263.737 ₫
 51. Mặt dây chuyền nữ Bringabout

  Mặt dây chuyền nữ Bringabout

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.186 crt - AAA

  13.204.181,00 ₫
  4.409.412  - 56.844.067  4.409.412 ₫ - 56.844.067 ₫
 52. Dây chuyền nữ Scuttle

  Dây chuyền nữ Scuttle

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.798 crt - AAA

  34.640.778,00 ₫
  12.864.278  - 74.096.251  12.864.278 ₫ - 74.096.251 ₫
 53. Dây chuyền nữ Ifuru

  Dây chuyền nữ Ifuru

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.072 crt - AAA

  42.510.362,00 ₫
  13.557.671  - 160.947.537  13.557.671 ₫ - 160.947.537 ₫
 54. Mặt dây chuyền nữ Desbunda

  Mặt dây chuyền nữ Desbunda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.18 crt - AAA

  12.285.790,00 ₫
  4.516.959  - 65.263.840  4.516.959 ₫ - 65.263.840 ₫
 55. Mặt dây chuyền nữ Openup

  Mặt dây chuyền nữ Openup

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.206 crt - AAA

  12.087.960,00 ₫
  3.893.188  - 56.221.428  3.893.188 ₫ - 56.221.428 ₫
 56. Dây chuyền nữ Secrecy

  Dây chuyền nữ Secrecy

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.23 crt - AAA

  13.548.614,00 ₫
  5.692.047  - 26.154.213  5.692.047 ₫ - 26.154.213 ₫
 57. Mặt dây chuyền nữ Unlock

  Mặt dây chuyền nữ Unlock

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.266 crt - AAA

  13.716.442,00 ₫
  4.624.505  - 63.268.561  4.624.505 ₫ - 63.268.561 ₫
 58. Mặt dây chuyền nữ Ruhe

  Mặt dây chuyền nữ Ruhe

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.094 crt - AAA

  11.267.209,00 ₫
  3.893.188  - 51.070.509  3.893.188 ₫ - 51.070.509 ₫
 59. Dây chuyền nữ Secretiveness

  Dây chuyền nữ Secretiveness

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.266 crt - AAA

  16.451.241,00 ₫
  7.245.248  - 77.546.796  7.245.248 ₫ - 77.546.796 ₫
 60. Dây chuyền nữ Xorita

  Dây chuyền nữ Xorita

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.314 crt - AAA

  15.965.865,00 ₫
  5.865.537  - 91.966.538  5.865.537 ₫ - 91.966.538 ₫
 61. Dây chuyền nữ Atmintis

  Dây chuyền nữ Atmintis

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.466 crt - AA

  23.143.473,00 ₫
  9.483.916  - 244.132.048  9.483.916 ₫ - 244.132.048 ₫

You’ve viewed 60 of 117 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng