Đang tải...
Tìm thấy 196 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Laelia Mother Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Laelia Mother

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.196 crt - AAA

  11.897.902,00 ₫
  Mới

 2. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Maxilaria Daughter Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maxilaria Daughter

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  7.950.319,00 ₫
  Mới

 3. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Cereus Mother Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay GLAMIRA Cereus Mother

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  16.089.895,00 ₫
  Mới

 4. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Encyclia Mother Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Encyclia Mother

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  6.456.289,00 ₫
  Mới

 5. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Oleander Mother Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Oleander Mother

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  15.831.157,00 ₫
  Mới

 6. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Catasetum Mother Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Catasetum Mother

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  16.294.020,00 ₫
  Mới

 7. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Gippeum Mother Vàng Vàng-Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gippeum Mother

  Vàng Vàng-Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.078 crt - AAA

  9.776.356,00 ₫
  Mới

 8. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Arzuw Daughter Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Arzuw Daughter

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.228 crt - AAA

  9.583.859,00 ₫
  Mới

 9. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Ishonch Daughter Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay GLAMIRA Ishonch Daughter

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.125 crt - AAA

  16.509.500,00 ₫
  Mới

 10. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Misneachd Daughter Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Misneachd Daughter

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.336 crt - AAA

  11.115.199,00 ₫
  Mới

 11. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Gwyrth Mother Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Gwyrth Mother

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  15.045.480,00 ₫
  Mới

 12. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Merekara Mother Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Merekara Mother

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  14.693.196,00 ₫
  Mới

 13. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Ariocarpus Daughter Vàng 585

  Dây Chuyền GLAMIRA Ariocarpus Daughter

  Vàng 585
  8.373.439,00 ₫
  Mới

 14. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Ariocarpus Mother Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Ariocarpus Mother

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.256 crt - AAA

  13.030.456,00 ₫
  Mới

 15. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ascocenda Daughter Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Ascocenda Daughter

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  9.316.738,00 ₫
  Mới

 16. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ascocenda Mother Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Ascocenda Mother

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  14.089.201,00 ₫
  Mới

 17. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Betrouwen Daughter Vàng 585

  Bông Tai GLAMIRA Betrouwen Daughter

  Vàng 585
  8.110.646,00 ₫
  Mới

 18. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Betrouwen Mother Vàng 585

  Bông Tai GLAMIRA Betrouwen Mother

  Vàng 585
  9.208.593,00 ₫
  Mới

 19. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Dovera Daughter Vàng 585

  Vòng Tay GLAMIRA Dovera Daughter

  Vàng 585
  15.973.369,00 ₫
  Mới

 20. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Dovera Mother Vàng 585

  Vòng Tay GLAMIRA Dovera Mother

  Vàng 585
  17.000.481,00 ₫
  Mới

 21. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Epidendrum Daughter Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Epidendrum Daughter

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  9.344.856,00 ₫
  Mới

 22. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Epidendrum Mother Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Epidendrum Mother

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  11.028.142,00 ₫
  Mới

 23. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Euphorbia Daughter Vàng Vàng-Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Euphorbia Daughter

  Vàng Vàng-Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  17.604.474,00 ₫
  Mới

 24. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Euphorbia Mother Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Euphorbia Mother

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  16.807.711,00 ₫
  Mới

 25. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Geraniumas Daughter Vàng 585

  Nhẫn GLAMIRA Geraniumas Daughter

  Vàng 585
  7.437.711,00 ₫
  Mới

 26. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Geraniumas Mother Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Geraniumas Mother

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  14.237.362,00 ₫
  Mới

 27. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Gigantea Daughter Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay GLAMIRA Gigantea Daughter

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  16.010.679,00 ₫
  Mới

 28. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Gigantea Mother Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay GLAMIRA Gigantea Mother

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.156 crt - AAA

  20.271.344,00 ₫
  Mới

 29. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Indobya Daughter Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Indobya Daughter

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.266 crt - AAA

  15.156.599,00 ₫
  Mới

 30. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Indobya Mother Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Indobya Mother

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.266 crt - AAA

  17.246.241,00 ₫
  Mới

 31. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Jacaranda Daughter Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Jacaranda Daughter

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  7.489.889,00 ₫
  Mới

 32. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Jacaranda Mother Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Jacaranda Mother

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.156 crt - AAA

  11.644.300,00 ₫
  Mới

 33. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Kalanchoe Daughter Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Kalanchoe Daughter

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  10.478.493,00 ₫
  Mới

 34. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Kalanchoe Mother Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Kalanchoe Mother

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  13.099.401,00 ₫
  Mới

 35. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Laelia Daughter Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Laelia Daughter

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  7.383.635,00 ₫
  Mới

 36. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Ludisia Daughter Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Ludisia Daughter

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.018 crt - AAA

  9.606.568,00 ₫
  Mới

 37. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Ludisia Mother Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Ludisia Mother

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.018 crt - AAA

  11.554.539,00 ₫
  Mới

 38. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Lulepasioni Daughter Vàng 585 & Đá Swarovski

  Dây Chuyền GLAMIRA Lulepasioni Daughter

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.112 crt - AAAAA

  9.258.880,00 ₫
  Mới

 39. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Lulepasioni Mother Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Lulepasioni Mother

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  12.937.182,00 ₫
  Mới

 40. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Lycaste Daughter Vàng 585

  Vòng tay GLAMIRA Lycaste Daughter

  Vàng 585
  16.398.380,00 ₫
  Mới

 41. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Lycaste Mother Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay GLAMIRA Lycaste Mother

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.268 crt - AAA

  23.501.111,00 ₫
  Mới

 42. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Maculatus Daughter Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maculatus Daughter

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  8.375.330,00 ₫
  Mới

 43. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Maculatus Mother Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maculatus Mother

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  10.712.897,00 ₫
  Mới

 44. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Maxilaria Mother Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maxilaria Mother

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  0.204 crt - AAA

  10.996.238,00 ₫
  Mới

 45. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Miltonia Daughter Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay GLAMIRA Miltonia Daughter

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  16.010.679,00 ₫
  Mới

 46. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Miltonia Mother Vàng 585 & Đá Swarovski

  Vòng tay GLAMIRA Miltonia Mother

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.156 crt - AAAAA

  18.771.365,00 ₫
  Mới

 47. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Narcissuse Mother Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Narcissuse Mother

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  13.172.939,00 ₫
  Mới

 48. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Narcissuse Daughter Vàng 585

  Nhẫn GLAMIRA Narcissuse Daughter

  Vàng 585
  7.862.722,00 ₫
  Mới

 49. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Neriund Mother Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Neriund Mother

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.136 crt - AAA

  11.892.225,00 ₫
  Mới

 50. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Neriund Daughter Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Neriund Daughter

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  10.038.340,00 ₫
  Mới

 51. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Obesum Mother Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Obesum Mother

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.312 crt - AAA

  13.971.054,00 ₫
  Mới

 52. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Obesum Daughter Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Obesum Daughter

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  7.406.077,00 ₫
  Mới

 53. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Oleander Daughter Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Oleander Daughter

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  12.446.741,00 ₫
  Mới

 54. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Parella Mother Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Parella Mother

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.608 crt - AAA

  18.940.341,00 ₫
  Mới

 55. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Parella Daughter Vàng Vàng-Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Parella Daughter

  Vàng Vàng-Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  12.744.952,00 ₫
  Mới

 56. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Passiflora Mother Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay GLAMIRA Passiflora Mother

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.152 crt - AAA

  37.705.219,00 ₫
  Mới

 57. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Passiflora Daughter Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay GLAMIRA Passiflora Daughter

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.304 crt - AAA

  38.611.479,00 ₫
  Mới

 58. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Rainlily Mother Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay GLAMIRA Rainlily Mother

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.256 crt - AAA

  41.951.824,00 ₫
  Mới

 59. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Rainlily Daughter Vàng 585

  Vòng tay GLAMIRA Rainlily Daughter

  Vàng 585
  34.850.988,00 ₫
  Mới

 60. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Sinloe Mother Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Sinloe Mother

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.354 crt - AAA

  18.002.990,00 ₫
  Mới

You’ve viewed 60 of 196 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...