Đang tải...
Tìm thấy 131 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng cổ Paperclip Peebles

  Vòng cổ Paperclip GLAMIRA Peebles

  Vàng 14K
  24.594.733,00 ₫
  10.059.850  - 35.708.279  10.059.850 ₫ - 35.708.279 ₫
 2. Vòng cổ Paperclip Maron

  Vòng cổ Paperclip GLAMIRA Maron

  Vàng 14K
  28.065.664,00 ₫
  10.367.956  - 31.433.543  10.367.956 ₫ - 31.433.543 ₫
 3. Vòng cổ Paperclip Magares

  Vòng cổ Paperclip GLAMIRA Magares

  Vàng 14K
  29.482.372,00 ₫
  10.900.898  - 43.062.870  10.900.898 ₫ - 43.062.870 ₫
 4. Dây chuyền trơn Checs

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Checs

  Vàng 14K
  6.764.774,00 ₫
  6.764.774  - 7.441.251  6.764.774 ₫ - 7.441.251 ₫
 5. Dây chuyền trơn Twist 25 Micron

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Twist 25 Micron

  Vàng 14K
  6.516.850,00 ₫
  5.865.165  - 6.516.850  5.865.165 ₫ - 6.516.850 ₫
 6. Dây chuyền trơn Twist 20 Micron

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Twist 20 Micron

  Vàng 14K
  5.277.232,00 ₫
  4.749.508  - 5.277.232  4.749.508 ₫ - 5.277.232 ₫
 7. Dây chuyền trơn Kensda

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Kensda

  Vàng Trắng-Vàng 14K
  12.998.285,00 ₫
  12.998.285  - 14.298.113  12.998.285 ₫ - 14.298.113 ₫
 8. Dây chuyền trơn Micro Link

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Micro Link

  Vàng 14K
  7.083.534,00 ₫
  6.375.180  - 7.083.534  6.375.180 ₫ - 7.083.534 ₫
 9. Dây chuyền trơn Bevelled Gourmet 3,5 mm

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Bevelled Gourmet 3,5 mm

  Vàng 14K
  10.094.036,00 ₫
  10.094.036  - 11.103.439  10.094.036 ₫ - 11.103.439 ₫
 10. Dây chuyền trơn Bevelled Gourmet 1,45 mm

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Bevelled Gourmet 1,45 mm

  Vàng 14K
  5.100.144,00 ₫
  4.590.129  - 5.100.144  4.590.129 ₫ - 5.100.144 ₫
 11. Dây chuyền trơn Nonna 1,8 mm

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Nonna 1,8 mm

  Vàng 14K
  7.685.633,00 ₫
  6.917.069  - 7.685.633  6.917.069 ₫ - 7.685.633 ₫
 12. Dây chuyền trơn Nonna 3,1 mm

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Nonna 3,1 mm

  Vàng 14K
  13.883.727,00 ₫
  13.883.727  - 15.272.099  13.883.727 ₫ - 15.272.099 ₫
 13. Dây chuyền trơn Manila

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Manila

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  14.556.662,00 ₫
  13.100.995  - 14.556.662  13.100.995 ₫ - 14.556.662 ₫
 14. Dây chuyền trơn Box 0,70 mm

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Box 0,70 mm

  Vàng 14K
  5.702.243,00 ₫
  5.702.243  - 6.272.467  5.702.243 ₫ - 6.272.467 ₫
 15. Dây chuyền trơn Round Snake 1,1 mm

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Round Snake 1,1 mm

  Vàng 14K
  9.598.187,00 ₫
  8.638.368  - 10.558.005  8.638.368 ₫ - 10.558.005 ₫
 16. Dây chuyền trơn Round Snake 1,85 mm

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Round Snake 1,85 mm

  Vàng 14K
  19.656.806,00 ₫
  17.691.125  - 21.622.486  17.691.125 ₫ - 21.622.486 ₫
 17. Dây chuyền trơn Round Snake 1 mm

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Round Snake 1 mm

  Vàng 14K
  8.748.164,00 ₫
  7.873.347  - 9.622.980  7.873.347 ₫ - 9.622.980 ₫
 18. Dây chuyền trơn Box 1,8 mm

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Box 1,8 mm

  Vàng 14K
  14.485.826,00 ₫
  13.037.243  - 15.934.408  13.037.243 ₫ - 15.934.408 ₫
 19. Dây chuyền trơn Box 2,35 mm

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Box 2,35 mm

  Vàng 14K
  24.048.598,00 ₫
  21.643.738  - 26.453.457  21.643.738 ₫ - 26.453.457 ₫
 20. Dây chuyền trơn Wide Vienna

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Wide Vienna

  Vàng 14K
  30.742.538,00 ₫
  27.668.284  - 30.742.538  27.668.284 ₫ - 30.742.538 ₫
 21. Dây chuyền trơn Cuban Figaro 1,4 mm

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Cuban Figaro 1,4 mm

  Vàng 14K
  6.587.686,00 ₫
  5.928.917  - 7.246.454  5.928.917 ₫ - 7.246.454 ₫
 22. Dây chuyền trơn Alternated Twist

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Alternated Twist

  Vàng 14K
  7.968.974,00 ₫
  7.968.974  - 8.765.871  7.968.974 ₫ - 8.765.871 ₫
 23. Dây chuyền trơn Micro Rolo

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Micro Rolo

  Vàng 14K
  4.498.043,00 ₫
  4.048.238  - 4.947.847  4.048.238 ₫ - 4.947.847 ₫
 24. Dây chuyền trơn Forzentina 25 Micron

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Forzentina 25 Micron

  Vàng 14K
  4.781.384,00 ₫
  4.303.245  - 5.259.522  4.303.245 ₫ - 5.259.522 ₫
 25. Dây chuyền trơn Thin Mirror Popcorn

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Thin Mirror Popcorn

  Vàng 14K
  7.933.557,00 ₫
  7.140.201  - 8.726.912  7.140.201 ₫ - 8.726.912 ₫
 26. Dây chuyền trơn Handmade Cuban 5,8 mm

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Handmade Cuban 5,8 mm

  Vàng 14K
  39.384.450,00 ₫
  35.446.005  - 43.322.895  35.446.005 ₫ - 43.322.895 ₫
 27. Dây chuyền trơn Cuban 3 mm

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Cuban 3 mm

  Vàng 14K
  24.154.851,00 ₫
  21.739.365  - 26.570.336  21.739.365 ₫ - 26.570.336 ₫
 28. Dây chuyền trơn Gourmet 2,30 mm

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Gourmet 2,30 mm

  Vàng 14K
  25.394.470,00 ₫
  22.855.023  - 27.933.917  22.855.023 ₫ - 27.933.917 ₫
 29. Dây chuyền trơn Handmade Cuban 6,8 mm

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Handmade Cuban 6,8 mm

  Vàng 14K
  55.180.731,00 ₫
  49.662.657  - 60.698.804  49.662.657 ₫ - 60.698.804 ₫
 30. Dây chuyền trơn Flat Snake 3,20 mm

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Flat Snake 3,20 mm

  Vàng 14K
  21.144.349,00 ₫
  19.029.914  - 21.144.349  19.029.914 ₫ - 21.144.349 ₫
 31. Dây chuyền trơn Matte Cuban

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Matte Cuban

  Vàng 14K
  48.309.704,00 ₫
  43.478.733  - 53.140.674  43.478.733 ₫ - 53.140.674 ₫
 32. Dây chuyền trơn Bevelled Gourmet 4,75 mm

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Bevelled Gourmet 4,75 mm

  Vàng 14K
  21.498.526,00 ₫
  19.348.673  - 23.648.378  19.348.673 ₫ - 23.648.378 ₫
 33. Dây chuyền trơn Bevelled Gourmet 4 mm

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Bevelled Gourmet 4 mm

  Vàng 14K
  17.744.252,00 ₫
  15.969.826  - 19.518.677  15.969.826 ₫ - 19.518.677 ₫
 34. Dây chuyền trơn Bevelled Gourmet 2,20 mm

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Bevelled Gourmet 2,20 mm

  Vàng 14K
  6.977.281,00 ₫
  6.279.552  - 7.675.009  6.279.552 ₫ - 7.675.009 ₫
 35. Dây chuyền trơn Thin Flat Wheat

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Thin Flat Wheat

  Vàng 14K
  6.835.610,00 ₫
  6.835.610  - 7.519.171  6.835.610 ₫ - 7.519.171 ₫
 36. Dây chuyền trơn Belcher 5,1 mm

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Belcher 5,1 mm

  Vàng 14K
  31.380.057,00 ₫
  28.242.051  - 34.518.062  28.242.051 ₫ - 34.518.062 ₫
 37. Dây chuyền trơn Wide Concave Box

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Wide Concave Box

  Vàng 14K
  32.690.510,00 ₫
  29.421.459  - 35.959.561  29.421.459 ₫ - 35.959.561 ₫
 38. Dây chuyền trơn Micro Valentino

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Micro Valentino

  Vàng 14K
  4.356.373,00 ₫
  3.920.735  - 4.792.010  3.920.735 ₫ - 4.792.010 ₫
 39. Dây chuyền trơn Wide D/C Oval Popcorn

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Wide D/C Oval Popcorn

  Vàng 14K
  16.433.799,00 ₫
  16.433.799  - 18.077.178  16.433.799 ₫ - 18.077.178 ₫
 40. Dây chuyền trơn Delarge

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Delarge

  Vàng 14K
  22.065.209,00 ₫
  19.858.688  - 24.271.729  19.858.688 ₫ - 24.271.729 ₫

You’ve viewed 60 of 131 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng