Đang tải...
Tìm thấy 69 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Nashs

  Vòng tay nữ Nashs

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.062 crt - AAA

  9.677.782,00 ₫
  5.200.446  - 57.749.722  5.200.446 ₫ - 57.749.722 ₫
  Mới

 2. Vòng đeo ngón tay Vahams

  Vòng đeo ngón tay Vahams

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.135 crt - AAA

  9.223.256,00 ₫
  4.648.562  - 53.023.326  4.648.562 ₫ - 53.023.326 ₫
  Mới

 3. Vòng đeo ngón tay Wando

  Vòng đeo ngón tay Wando

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  12.418.524,00 ₫
  6.296.573  - 76.626.990  6.296.573 ₫ - 76.626.990 ₫
  Mới

 4. Vòng tay nữ Heraps

  Vòng tay nữ Heraps

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  14.643.891,00 ₫
  7.567.888  - 86.292.039  7.567.888 ₫ - 86.292.039 ₫
  Mới

 5. Vòng tay nữ Projekt

  Vòng tay nữ Projekt

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.296 crt - AAA

  14.479.740,00 ₫
  6.410.346  - 97.980.664  6.410.346 ₫ - 97.980.664 ₫
  Mới

 6. Vòng tay nữ Infinito

  Vòng tay nữ Infinito

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.492 crt - AAA

  38.024.535,00 ₫
  14.802.948  - 92.655.407  14.802.948 ₫ - 92.655.407 ₫
  Mới

 7. Vòng tay Bagsh

  Vòng tay GLAMIRA Bagsh

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  0.408 crt - AAA

  42.767.627,00 ₫
  16.527.091  - 95.673.507  16.527.091 ₫ - 95.673.507 ₫
  Mới

 8. Vòng tay nữ Geojedo

  Vòng tay nữ Geojedo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  17.976.139,00 ₫
  8.637.694  - 110.942.868  8.637.694 ₫ - 110.942.868 ₫
  Mới

 9. Vòng tay nữ Astiraw

  Vòng tay nữ Astiraw

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  10.644.003,00 ₫
  5.073.088  - 72.353.423  5.073.088 ₫ - 72.353.423 ₫
  Mới

 10. Vòng tay nữ Ebjant

  Vòng tay nữ Ebjant

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  8.194.771,00 ₫
  4.409.412  - 50.023.345  4.409.412 ₫ - 50.023.345 ₫
  Mới

 11. Vòng tay nữ Ebringdi

  Vòng tay nữ Ebringdi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.328 crt - AAA

  36.929.822,00 ₫
  14.359.176  - 60.638.201  14.359.176 ₫ - 60.638.201 ₫
  Mới

 12. Vòng tay nữ Hvlang

  Vòng tay nữ Hvlang

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  8.009.394,00 ₫
  4.301.866  - 48.962.028  4.301.866 ₫ - 48.962.028 ₫
  Mới

 13. Vòng tay nữ Jindo

  Vòng tay nữ Jindo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.056 crt - AAA

  15.574.735,00 ₫
  7.944.301  - 90.268.433  7.944.301 ₫ - 90.268.433 ₫
  Mới

 14. Vòng tay nữ Gunhili

  Vòng tay nữ Gunhili

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  30.146.458,00 ₫
  16.514.072  - 176.235.008  16.514.072 ₫ - 176.235.008 ₫
  Mới

 15. Vòng tay nữ Spirel

  Vòng tay nữ Spirel

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  13.725.216,00 ₫
  6.707.514  - 78.282.641  6.707.514 ₫ - 78.282.641 ₫
  Mới

 16. Vòng tay nữ Sugrmi

  Vòng tay nữ Sugrmi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  8.454.298,00 ₫
  4.499.978  - 51.509.185  4.499.978 ₫ - 51.509.185 ₫
  Mới

 17. Vòng tay Takatsuma

  Vòng tay GLAMIRA Takatsuma

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  41.374.331,00 ₫
  16.041.433  - 65.331.764  16.041.433 ₫ - 65.331.764 ₫
  Mới

 18. Vòng tay Ticinese

  Vòng tay GLAMIRA Ticinese

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.792 crt - AAA

  38.730.947,00 ₫
  15.056.532  - 121.188.103  15.056.532 ₫ - 121.188.103 ₫
  Mới

 19. Vòng tay nữ Tanitan

  Vòng tay nữ Tanitan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  10.327.591,00 ₫
  5.540.067  - 61.966.683  5.540.067 ₫ - 61.966.683 ₫
  Mới

 20. Vòng tay nữ Abjura

  Vòng tay nữ Abjura

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  0.18 crt - AAA

  9.014.389,00 ₫
  4.691.015  - 64.627.049  4.691.015 ₫ - 64.627.049 ₫
  Mới

 21. Vòng tay Anlauch

  Vòng tay GLAMIRA Anlauch

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  0.866 crt - AAA

  57.181.709,00 ₫
  18.505.100  - 153.177.006  18.505.100 ₫ - 153.177.006 ₫
  Mới

 22. Vòng tay nữ Atlasov

  Vòng tay nữ Atlasov

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  15.693.037,00 ₫
  7.722.982  - 98.843.869  7.722.982 ₫ - 98.843.869 ₫
  Mới

 23. Vòng tay nữ Belkovsky

  Vòng tay nữ Belkovsky

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  11.306.265,00 ₫
  5.922.141  - 70.259.093  5.922.141 ₫ - 70.259.093 ₫
  Mới

 24. Vòng tay nữ Bordigheraness

  Vòng tay nữ Bordigheraness

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.15 crt - AAA

  66.235.723,00 ₫
  21.829.141  - 132.668.427  21.829.141 ₫ - 132.668.427 ₫
  Mới

 25. Vòng đeo lòng bàn tay Konnyu

  Vòng đeo lòng bàn tay Konnyu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.05 crt - AA

  41.416.783,00 ₫
  13.313.144  - 2.561.263.331  13.313.144 ₫ - 2.561.263.331 ₫
  Mới

 26. Vòng tay nữ Changseondo

  Vòng tay nữ Changseondo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  7.627.887,00 ₫
  4.129.791  - 44.433.747  4.129.791 ₫ - 44.433.747 ₫
  Mới

 27. Vòng tay nữ Cittadella

  Vòng tay nữ Cittadella

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.25 crt - AAA

  13.931.252,00 ₫
  6.452.799  - 199.300.935  6.452.799 ₫ - 199.300.935 ₫
  Mới

 28. Vòng tay nữ Cadorna

  Vòng tay nữ Cadorna

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.218 crt - AAA

  10.098.346,00 ₫
  5.327.804  - 73.655.303  5.327.804 ₫ - 73.655.303 ₫
  Mới

 29. Vòng tay nữ Colonne

  Vòng tay nữ Colonne

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.48 crt - AAA

  19.723.207,00 ₫
  8.538.072  - 110.674.001  8.538.072 ₫ - 110.674.001 ₫
  Mới

 30. Vòng tay Dimitrisn

  Vòng tay GLAMIRA Dimitrisn

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.424 crt - AAA

  39.563.302,00 ₫
  15.230.871  - 72.179.655  15.230.871 ₫ - 72.179.655 ₫
  Mới

 31. Vòng đeo ngón tay Fekete

  Vòng đeo ngón tay Fekete

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.27 crt - AAA

  15.134.643,00 ₫
  6.282.988  - 89.263.721  6.282.988 ₫ - 89.263.721 ₫
  Mới

 32. Vòng đeo lòng bàn tay Gustron

  Vòng đeo lòng bàn tay Gustron

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.684 crt - AAA

  33.099.180,00 ₫
  12.855.504  - 69.790.987  12.855.504 ₫ - 69.790.987 ₫
  Mới

 33. Vòng tay nữ Lodi

  Vòng tay nữ Lodi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  9.650.613,00 ₫
  4.860.825  - 61.853.477  4.860.825 ₫ - 61.853.477 ₫
  Mới

 34. Vòng tay nữ Insied

  Vòng tay nữ Insied

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  9.753.065,00 ₫
  4.903.278  - 69.381.739  4.903.278 ₫ - 69.381.739 ₫
  Mới

 35. Vòng tay nữ Kwadrat

  Vòng tay nữ Kwadrat

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  8.925.522,00 ₫
  4.818.372  - 51.862.954  4.818.372 ₫ - 51.862.954 ₫
  Mới

 36. Vòng tay nữ Lipiti

  Vòng tay nữ Lipiti

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.124 crt - AAA

  11.907.394,00 ₫
  6.007.047  - 72.466.637  6.007.047 ₫ - 72.466.637 ₫
  Mới

 37. Vòng tay nữ Missori

  Vòng tay nữ Missori

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  16.514.354,00 ₫
  8.340.525  - 95.985.387  8.340.525 ₫ - 95.985.387 ₫
  Mới

 38. Vòng tay Obsydian

  Vòng tay GLAMIRA Obsydian

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  40.216.222,00 ₫
  15.570.492  - 62.718.947  15.570.492 ₫ - 62.718.947 ₫
  Mới

 39. Vòng tay nữ Pagano

  Vòng tay nữ Pagano

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  9.665.047,00 ₫
  5.306.578  - 56.009.167  5.306.578 ₫ - 56.009.167 ₫
  Mới

 40. Vòng tay nữ Pavese

  Vòng tay nữ Pavese

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.212 crt - AAA

  11.886.734,00 ₫
  6.367.893  - 83.716.577  6.367.893 ₫ - 83.716.577 ₫
  Mới

 41. Vòng tay nữ Piacenza

  Vòng tay nữ Piacenza

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.27 crt - AAA

  14.207.760,00 ₫
  5.752.330  - 83.957.141  5.752.330 ₫ - 83.957.141 ₫
  Mới

 42. Vòng tay nữ Pollim

  Vòng tay nữ Pollim

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  14.126.818,00 ₫
  7.231.097  - 83.985.445  7.231.097 ₫ - 83.985.445 ₫
  Mới

 43. Vòng tay nữ Puidre

  Vòng tay nữ Puidre

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.222 crt - AAA

  32.405.222,00 ₫
  13.138.805  - 61.868.760  13.138.805 ₫ - 61.868.760 ₫
  Mới

 44. Vòng tay Portaness

  Vòng tay GLAMIRA Portaness

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  40.956.597,00 ₫
  16.100.300  - 57.436.707  16.100.300 ₫ - 57.436.707 ₫
  Mới

 45. Vòng tay Reperos

  Vòng tay GLAMIRA Reperos

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  41.258.577,00 ₫
  15.467.473  - 67.209.869  15.467.473 ₫ - 67.209.869 ₫
  Mới

 46. Vòng tay nữ Rownowaga

  Vòng tay nữ Rownowaga

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.25 crt - AAA

  14.028.328,00 ₫
  5.455.162  - 133.372.006  5.455.162 ₫ - 133.372.006 ₫
  Mới

 47. Vòng tay nữ Segantini

  Vòng tay nữ Segantini

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.146 crt - AAA

  13.015.691,00 ₫
  6.771.194  - 81.126.972  6.771.194 ₫ - 81.126.972 ₫
  Mới

 48. Vòng tay nữ Spilosy

  Vòng tay nữ Spilosy

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.124 crt - AAA

  11.944.469,00 ₫
  6.028.272  - 72.678.894  6.028.272 ₫ - 72.678.894 ₫
  Mới

 49. Vòng tay Stilusos

  Vòng tay GLAMIRA Stilusos

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.514 crt - AAA

  40.670.748,00 ₫
  15.595.397  - 96.278.032  15.595.397 ₫ - 96.278.032 ₫
  Mới

 50. Vòng tay nữ Tovabbi

  Vòng tay nữ Tovabbi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  10.156.365,00 ₫
  4.372.620  - 68.773.258  4.372.620 ₫ - 68.773.258 ₫
  Mới

 51. Vòng tay nữ Velorix

  Vòng tay nữ Velorix

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.15 crt - AAA

  11.866.356,00 ₫
  6.113.178  - 76.046.803  6.113.178 ₫ - 76.046.803 ₫
  Mới

 52. Vòng tay nữ Xugus

  Vòng tay nữ Xugus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.542 crt - AAA

  76.423.221,00 ₫
  23.306.493  - 235.776.239  23.306.493 ₫ - 235.776.239 ₫
  Mới

 53. Vòng tay nữ Diomede

  Vòng tay nữ Diomede

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  7.405.434,00 ₫
  4.000.735  - 43.160.164  4.000.735 ₫ - 43.160.164 ₫
  Mới

 54. Vòng tay nữ Ganghwado

  Vòng tay nữ Ganghwado

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.232 crt - AAA

  38.881.795,00 ₫
  15.738.038  - 70.801.926  15.738.038 ₫ - 70.801.926 ₫
  Mới

 55. Vòng tay Gozaisho

  Vòng tay GLAMIRA Gozaisho

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.331 crt - AAA

  38.082.836,00 ₫
  15.215.021  - 78.186.419  15.215.021 ₫ - 78.186.419 ₫
  Mới

 56. Vòng tay nữ Jejudo

  Vòng tay nữ Jejudo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.172 crt - AAA

  12.511.354,00 ₫
  6.304.215  - 79.853.390  6.304.215 ₫ - 79.853.390 ₫
  Mới

 57. Vòng tay nữ Jinba

  Vòng tay nữ Jinba

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.648 crt - AAA

  47.706.565,00 ₫
  16.836.146  - 116.587.371  16.836.146 ₫ - 116.587.371 ₫
  Mới

 58. Vòng tay nữ Karangetang

  Vòng tay nữ Karangetang

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  8.221.091,00 ₫
  4.415.073  - 47.829.957  4.415.073 ₫ - 47.829.957 ₫
  Mới

 59. Vòng tay nữ Johova

  Vòng tay nữ Johova

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.056 crt - AAA

  9.086.559,00 ₫
  4.797.147  - 53.122.388  4.797.147 ₫ - 53.122.388 ₫
  Mới

 60. Vòng tay nữ Komsomolets

  Vòng tay nữ Komsomolets

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.152 crt - AAA

  10.313.157,00 ₫
  5.094.315  - 64.924.214  5.094.315 ₫ - 64.924.214 ₫
  Mới

You’ve viewed 60 of 69 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng