Đang tải...
Tìm thấy 413 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Pakirag

  Bông tai nữ Pakirag

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  11.746.358,00 ₫
  6.028.272  - 73.301.533  6.028.272 ₫ - 73.301.533 ₫
  Mới

 2. Dây chuyền nữ Stubs

  Dây chuyền nữ Stubs

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  9.285.520,00 ₫
  4.121.866  - 39.976.220  4.121.866 ₫ - 39.976.220 ₫
  Mới

 3. Bông tai nữ Karshas

  Bông tai nữ Karshas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  8.569.486,00 ₫
  4.495.450  - 50.249.759  4.495.450 ₫ - 50.249.759 ₫
  Mới

 4. Nhẫn Sybisl

  Nhẫn GLAMIRA Sybisl

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  10.517.779,00 ₫
  5.872.047  - 60.891.217  5.872.047 ₫ - 60.891.217 ₫
  Mới

 5. Dây chuyền nữ Lumpler

  Dây chuyền nữ Lumpler

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.09 crt - AAA

  6.196.667,00 ₫
  3.118.853  - 40.457.354  3.118.853 ₫ - 40.457.354 ₫
  Mới

 6. Nhẫn Varhdi

  Nhẫn GLAMIRA Varhdi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.062 crt - AAA

  10.122.686,00 ₫
  5.455.162  - 60.296.880  5.455.162 ₫ - 60.296.880 ₫
  Mới

 7. Nhẫn Valenza

  Nhẫn GLAMIRA Valenza

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.046 crt - AAA

  14.188.232,00 ₫
  7.580.340  - 83.235.446  7.580.340 ₫ - 83.235.446 ₫
  Mới

 8. Mặt dây chuyền nữ Seshesh

  Mặt dây chuyền nữ Seshesh

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  6.378.081,00 ₫
  3.355.455  - 39.622.450  3.355.455 ₫ - 39.622.450 ₫
  Mới

 9. Bông tai nữ Sanford

  Bông tai nữ Sanford

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  11.365.699,00 ₫
  6.134.404  - 68.702.500  6.134.404 ₫ - 68.702.500 ₫
  Mới

 10. Bông tai nữ Mutrino

  Bông tai nữ Mutrino

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.18 crt - AAA

  13.579.745,00 ₫
  6.561.478  - 84.763.746  6.561.478 ₫ - 84.763.746 ₫
  Mới

 11. Vòng tay nữ Nashs

  Vòng tay nữ Nashs

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.062 crt - AAA

  9.677.782,00 ₫
  5.200.446  - 57.749.722  5.200.446 ₫ - 57.749.722 ₫
  Mới

 12. Nhẫn Elbruz

  Nhẫn GLAMIRA Elbruz

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  10.111.931,00 ₫
  5.497.614  - 58.655.374  5.497.614 ₫ - 58.655.374 ₫
  Mới

 13. Dây chuyền nữ Asbasyh

  Dây chuyền nữ Asbasyh

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.18 crt - AAA

  11.885.884,00 ₫
  5.154.314  - 30.993.813  5.154.314 ₫ - 30.993.813 ₫
  Mới

 14. Dây chuyền nữ Cienki

  Dây chuyền nữ Cienki

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  31.141.549,00 ₫
  16.587.090  - 51.583.904  16.587.090 ₫ - 51.583.904 ₫
  Mới

 15. Mặt dây chuyền nữ Gungula

  Mặt dây chuyền nữ Gungula

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  10.718.721,00 ₫
  3.936.207  - 45.749.777  3.936.207 ₫ - 45.749.777 ₫
  Mới

 16. Nhẫn Flowds

  Nhẫn GLAMIRA Flowds

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  15.300.492,00 ₫
  8.191.658  - 88.273.162  8.191.658 ₫ - 88.273.162 ₫
  Mới

 17. Dây chuyền nữ Anjwado

  Dây chuyền nữ Anjwado

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  0.16 crt - AAA

  13.797.951,00 ₫
  6.714.590  - 76.485.478  6.714.590 ₫ - 76.485.478 ₫
  Mới

 18. Dây chuyền nữ Lapafa

  Dây chuyền nữ Lapafa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  9.283.538,00 ₫
  4.186.394  - 39.311.127  4.186.394 ₫ - 39.311.127 ₫
  Mới

 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Bluasg

  Bông tai nữ Bluasg

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  9.385.142,00 ₫
  4.968.655  - 54.919.544  4.968.655 ₫ - 54.919.544 ₫
  Mới

 21. Nhẫn Zazala

  Nhẫn GLAMIRA Zazala

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.056 crt - AAA

  10.310.043,00 ₫
  5.570.916  - 60.127.065  5.570.916 ₫ - 60.127.065 ₫
  Mới

 22. Dây chuyền nữ Legranda

  Dây chuyền nữ Legranda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.11 crt - AAA

  6.207.421,00 ₫
  3.075.834  - 18.217.270  3.075.834 ₫ - 18.217.270 ₫
  Mới

 23. Bông tai nữ Avondys

  Bông tai nữ Avondys

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  15.787.565,00 ₫
  7.785.811  - 96.438.216  7.785.811 ₫ - 96.438.216 ₫
  Mới

 24. Nhẫn Cinquantadue

  Nhẫn GLAMIRA Cinquantadue

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.036 crt - AAA

  17.376.708,00 ₫
  9.332.785  - 100.725.931  9.332.785 ₫ - 100.725.931 ₫
  Mới

 25. Bông tai nữ Nycha

  Bông tai nữ Nycha

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.228 crt - AAA

  14.219.930,00 ₫
  6.602.232  - 79.612.823  6.602.232 ₫ - 79.612.823 ₫
  Mới

 26. Nhẫn Plason

  Nhẫn GLAMIRA Plason

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  12.717.957,00 ₫
  6.941.004  - 73.825.120  6.941.004 ₫ - 73.825.120 ₫
  Mới

 27. Bông tai nữ Corinhdy

  Bông tai nữ Corinhdy

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  13.203.049,00 ₫
  6.541.100  - 81.268.478  6.541.100 ₫ - 81.268.478 ₫
  Mới

 28. Bông tai nữ Paspany

  Bông tai nữ Paspany

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  14.167.855,00 ₫
  7.335.813  - 82.301.489  7.335.813 ₫ - 82.301.489 ₫
  Mới

 29. Nhẫn Wagnerx

  Nhẫn GLAMIRA Wagnerx

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  22.135.082,00 ₫
  10.688.156  - 127.739.958  10.688.156 ₫ - 127.739.958 ₫
  Mới

 30. Vòng Cổ Kinka

  GLAMIRA Vòng Cổ Kinka

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.288 crt - AAA

  91.300.886,00 ₫
  28.757.410  - 598.780.176  28.757.410 ₫ - 598.780.176 ₫
  Mới

 31. Nhẫn Kahity

  Nhẫn GLAMIRA Kahity

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  15.522.944,00 ₫
  8.313.922  - 89.546.744  8.313.922 ₫ - 89.546.744 ₫
  Mới

 32. Xỏ khuyên tai Tagas

  Xỏ khuyên tai Tagas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.45 crt - AAA

  14.259.553,00 ₫
  5.603.746  - 309.819.280  5.603.746 ₫ - 309.819.280 ₫
  Mới

 33. Vòng đeo ngón tay Vahams

  Vòng đeo ngón tay Vahams

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.135 crt - AAA

  9.223.256,00 ₫
  4.648.562  - 53.023.326  4.648.562 ₫ - 53.023.326 ₫
  Mới

 34. Bông tai nữ Shikotan

  Bông tai nữ Shikotan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.15 crt - AAA

  16.025.583,00 ₫
  8.003.735  - 99.339.150  8.003.735 ₫ - 99.339.150 ₫
  Mới

 35. Vòng đeo ngón tay Wando

  Vòng đeo ngón tay Wando

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  12.418.524,00 ₫
  6.296.573  - 76.626.990  6.296.573 ₫ - 76.626.990 ₫
  Mới

 36. Bông tai nữ Arjuno

  Bông tai nữ Arjuno

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  12.538.807,00 ₫
  6.028.272  - 71.178.901  6.028.272 ₫ - 71.178.901 ₫
  Mới

 37. Vòng tay nữ Heraps

  Vòng tay nữ Heraps

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  14.643.891,00 ₫
  7.567.888  - 86.292.039  7.567.888 ₫ - 86.292.039 ₫
  Mới

 38. Nhẫn Kolinit

  Nhẫn GLAMIRA Kolinit

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  15.310.398,00 ₫
  7.886.000  - 92.560.879  7.886.000 ₫ - 92.560.879 ₫
  Mới

 39. Bông tai nữ Magro

  Bông tai nữ Magro

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  11.160.794,00 ₫
  6.049.499  - 64.910.065  6.049.499 ₫ - 64.910.065 ₫
  Mới

 40. Vòng tay nữ Projekt

  Vòng tay nữ Projekt

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.296 crt - AAA

  14.479.740,00 ₫
  6.410.346  - 97.980.664  6.410.346 ₫ - 97.980.664 ₫
  Mới

 41. Dây chuyền nữ Takavax

  Dây chuyền nữ Takavax

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  14.778.890,00 ₫
  6.417.422  - 38.553.777  6.417.422 ₫ - 38.553.777 ₫
  Mới

 42. Bông tai nữ Wolin

  Bông tai nữ Wolin

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  7.675.716,00 ₫
  4.108.281  - 44.957.328  4.108.281 ₫ - 44.957.328 ₫
  Mới

 43. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Clomis - A

  Bông tai nữ Clomis - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.172 crt - AAA

  17.725.385,00 ₫
  8.518.827  - 107.008.920  8.518.827 ₫ - 107.008.920 ₫
  Mới

 44. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Clomis - B

  Bông tai nữ Clomis - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  10.289.665,00 ₫
  5.242.899  - 61.598.757  5.242.899 ₫ - 61.598.757 ₫
  Mới

 45. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Clomis - SET

  Bông tai nữ Clomis - SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.136 crt - AAA

  11.259.567,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  5.603.746  - 68.490.235  5.603.746 ₫ - 68.490.235 ₫
  Mới

 46. Vòng tay nữ Infinito

  Vòng tay nữ Infinito

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.492 crt - AAA

  38.024.535,00 ₫
  14.802.948  - 92.655.407  14.802.948 ₫ - 92.655.407 ₫
  Mới

 47. Dây chuyền nữ Darmowy

  Dây chuyền nữ Darmowy

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.139 crt - AAA

  15.575.866,00 ₫
  7.845.245  - 31.941.355  7.845.245 ₫ - 31.941.355 ₫
  Mới

 48. Bông tai nữ Montanelli

  Bông tai nữ Montanelli

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.236 crt - AAA

  12.872.484,00 ₫
  6.219.309  - 83.815.635  6.219.309 ₫ - 83.815.635 ₫
  Mới

 49. Nhẫn Sens

  Nhẫn GLAMIRA Sens

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  0.104 crt - AAA

  13.166.822,00 ₫
  7.068.362  - 80.249.613  7.068.362 ₫ - 80.249.613 ₫
  Mới

 50. Bông tai nữ Klabat

  Bông tai nữ Klabat

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  9.963.630,00 ₫
  5.412.709  - 57.806.322  5.412.709 ₫ - 57.806.322 ₫
  Mới

 51. Vòng tay Bagsh

  Vòng tay GLAMIRA Bagsh

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  0.408 crt - AAA

  42.767.627,00 ₫
  16.527.091  - 95.673.507  16.527.091 ₫ - 95.673.507 ₫
  Mới

 52. Vòng tay nữ Geojedo

  Vòng tay nữ Geojedo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  17.976.139,00 ₫
  8.637.694  - 110.942.868  8.637.694 ₫ - 110.942.868 ₫
  Mới

 53. Dây chuyền nữ Bilans

  Dây chuyền nữ Bilans

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  13.069.465,00 ₫
  5.627.520  - 167.334.109  5.627.520 ₫ - 167.334.109 ₫
  Mới

 54. Nhẫn Lecce

  Nhẫn GLAMIRA Lecce

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  14.783.418,00 ₫
  7.845.245  - 88.626.932  7.845.245 ₫ - 88.626.932 ₫
  Mới

 55. Bông tai nữ Alberredo

  Bông tai nữ Alberredo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.472 crt - AAA

  23.578.188,00 ₫
  9.382.030  - 129.961.641  9.382.030 ₫ - 129.961.641 ₫
  Mới

 56. Bông tai nữ Barakhna

  Bông tai nữ Barakhna

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.522 crt - AAA

  25.335.445,00 ₫
  10.099.480  - 142.824.792  10.099.480 ₫ - 142.824.792 ₫
  Mới

 57. Nhẫn Allapveto

  Nhẫn GLAMIRA Allapveto

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.052 crt - AAA

  14.192.195,00 ₫
  7.768.830  - 82.669.414  7.768.830 ₫ - 82.669.414 ₫
  Mới

 58. Nhẫn Anklars

  Nhẫn GLAMIRA Anklars

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.395 crt - AAA

  19.701.415,00 ₫
  9.210.522  - 122.603.190  9.210.522 ₫ - 122.603.190 ₫
  Mới

 59. Mặt dây chuyền nữ Abauxi

  Mặt dây chuyền nữ Abauxi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.09 crt - AAA

  9.993.913,00 ₫
  3.269.418  - 44.433.748  3.269.418 ₫ - 44.433.748 ₫
  Mới

 60. Dây chuyền nữ Aphaedo

  Dây chuyền nữ Aphaedo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.152 crt - AAA

  12.791.259,00 ₫
  5.778.085  - 63.792.145  5.778.085 ₫ - 63.792.145 ₫
  Mới

 61. Bông tai nữ Kemukus

  Bông tai nữ Kemukus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.248 crt - AAA

  14.287.289,00 ₫
  6.834.873  - 93.933.513  6.834.873 ₫ - 93.933.513 ₫
  Mới

You’ve viewed 60 of 413 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng