Đang tải...
Tìm thấy 148 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Abbisha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  6.87 crt - AAA

  19.813.207,00 ₫
  11.398.530  - 172.485.030  11.398.530 ₫ - 172.485.030 ₫
 2. Bông tai nữ Masselin

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  3.4 crt - AAA

  10.274.949,00 ₫
  5.391.483  - 79.711.879  5.391.483 ₫ - 79.711.879 ₫
 3. Bông tai nữ Alviss

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.2 crt - AAA

  20.850.749,00 ₫
  11.757.113  - 225.579.114  11.757.113 ₫ - 225.579.114 ₫
 4. Bông tai nữ Cambaria

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.16 crt - AAA

  26.300.818,00 ₫
  14.122.573  - 253.159.175  14.122.573 ₫ - 253.159.175 ₫
 5. Bông tai nữ Nachiket

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  6.67 crt - AAA

  24.076.865,00 ₫
  12.973.522  - 186.678.355  12.973.522 ₫ - 186.678.355 ₫
 6. Bông tai nữ Casiphia

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  28.16 crt - AAA

  23.297.435,00 ₫
  13.429.180  - 305.290.999  13.429.180 ₫ - 305.290.999 ₫
 7. Bông tai nữ Adairyn

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  5.98 crt - AAA

  24.378.279,00 ₫
  13.100.880  - 196.937.738  13.100.880 ₫ - 196.937.738 ₫
 8. Bông tai nữ Alurea

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  24.16 crt - AAA

  21.661.028,00 ₫
  11.637.680  - 347.885.141  11.637.680 ₫ - 347.885.141 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông tai nữ Jonita

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  7.402 crt - AAA

  20.928.861,00 ₫
  10.338.629  - 1.097.669.321  10.338.629 ₫ - 1.097.669.321 ₫
 11. Bông tai nữ Zavia

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  6.6 crt - AAA

  21.889.423,00 ₫
  11.804.660  - 167.928.447  11.804.660 ₫ - 167.928.447 ₫
 12. Bông tai nữ Kostenka

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  3.2 crt - AAA

  13.675.122,00 ₫
  7.253.738  - 97.400.476  7.253.738 ₫ - 97.400.476 ₫
 13. Bông tai nữ Claireta

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  28.23 crt - AAA

  29.933.913,00 ₫
  16.298.978  - 342.521.957  16.298.978 ₫ - 342.521.957 ₫
 14. Bông tai nữ Keohi

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  3.2 crt - AAA

  22.017.064,00 ₫
  11.711.265  - 145.159.689  11.711.265 ₫ - 145.159.689 ₫
 15. Bông tai nữ Barindra

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  6.78 crt - AAA

  18.256.044,00 ₫
  10.378.251  - 169.202.024  10.378.251 ₫ - 169.202.024 ₫
 16. Bông tai nữ Jaylen

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  28.2 crt - AAA

  45.542.613,00 ₫
  24.639.505  - 436.045.099  24.639.505 ₫ - 436.045.099 ₫
 17. Bông tai nữ Carialis

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.102 crt - AAA

  24.647.995,00 ₫
  13.494.275  - 235.498.882  13.494.275 ₫ - 235.498.882 ₫
 18. Bông tai nữ Francess

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.56 crt - AAA

  18.050.007,00 ₫
  9.327.125  - 153.353.042  9.327.125 ₫ - 153.353.042 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Kristle

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.07 crt - AAA

  18.339.817,00 ₫
  9.840.518  - 136.258.783  9.840.518 ₫ - 136.258.783 ₫
 21. Bông tai nữ Asthore

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  3.2 crt - AAA

  14.972.758,00 ₫
  7.947.132  - 104.829.691  7.947.132 ₫ - 104.829.691 ₫
 22. Bông tai nữ Lacresia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  6.42 crt - AAA

  18.531.137,00 ₫
  9.496.935  - 204.749.024  9.496.935 ₫ - 204.749.024 ₫
 23. Bông tai nữ Abanelis

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.2 crt - AAA

  37.117.463,00 ₫
  19.734.811  - 306.974.952  19.734.811 ₫ - 306.974.952 ₫
 24. Bông tai nữ Abdely

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  6.76 crt - AAA

  16.884.257,00 ₫
  9.958.253  - 153.989.831  9.958.253 ₫ - 153.989.831 ₫
 25. Bông tai nữ Acakina

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.11 crt - AAA

  29.082.030,00 ₫
  15.225.210  - 241.229.986  15.225.210 ₫ - 241.229.986 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông tai nữ Achima

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.496 crt - AAA

  34.679.835,00 ₫
  17.388.596  - 342.337.996  17.388.596 ₫ - 342.337.996 ₫
 28. Bông tai nữ Adareli

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  6.744 crt - AAA

  30.676.268,00 ₫
  14.711.250  - 235.895.103  14.711.250 ₫ - 235.895.103 ₫
 29. Bông tai nữ Alberga

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.28 crt - AAA

  29.022.879,00 ₫
  13.494.275  - 279.338.291  13.494.275 ₫ - 279.338.291 ₫
 30. Bông tai nữ Alcestis

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.16 crt - AAA

  25.611.952,00 ₫
  13.675.406  - 245.432.793  13.675.406 ₫ - 245.432.793 ₫
 31. Bông tai nữ Alhanis

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.572 crt - AAA

  24.946.012,00 ₫
  12.906.730  - 207.550.899  12.906.730 ₫ - 207.550.899 ₫
 32. Bông tai nữ Alizya

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.976 crt - AAA

  20.841.409,00 ₫
  11.801.830  - 210.848.053  11.801.830 ₫ - 210.848.053 ₫
 33. Bông tai nữ Almodia

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.736 crt - AAA

  23.140.078,00 ₫
  12.265.979  - 194.574.547  12.265.979 ₫ - 194.574.547 ₫
 34. Bông tai nữ Alorna

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.272 crt - AAA

  17.011.899,00 ₫
  9.285.238  - 125.334.307  9.285.238 ₫ - 125.334.307 ₫
 35. Bông tai nữ Alriya

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.58 crt - AAA

  19.173.020,00 ₫
  10.146.177  - 147.466.277  10.146.177 ₫ - 147.466.277 ₫
 36. Bông tai nữ Alvertia

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.36 crt - AAA

  24.743.655,00 ₫
  13.290.502  - 255.055.389  13.290.502 ₫ - 255.055.389 ₫
 37. Bông tai nữ Alyeska

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.604 crt - AAA

  17.615.857,00 ₫
  9.955.140  - 146.758.730  9.955.140 ₫ - 146.758.730 ₫
 38. Bông tai nữ Amadis

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.568 crt - AAA

  26.263.742,00 ₫
  14.458.798  - 302.984.408  14.458.798 ₫ - 302.984.408 ₫
 39. Bông tai nữ Amadita

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  30.496 crt - AAA

  26.855.815,00 ₫
  14.884.456  - 436.030.949  14.884.456 ₫ - 436.030.949 ₫
 40. Bông tai nữ Amarilla

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.358 crt - AAA

  27.153.549,00 ₫
  14.208.610  - 284.871.286  14.208.610 ₫ - 284.871.286 ₫
 41. Bông tai nữ Arelinn

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.7 crt - AAA

  25.067.993,00 ₫
  11.815.415  - 190.442.491  11.815.415 ₫ - 190.442.491 ₫
 42. Bông tai nữ Argelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.42 crt - AAA

  33.011.446,00 ₫
  16.560.769  - 312.805.116  16.560.769 ₫ - 312.805.116 ₫
 43. Bông tai nữ Arletha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  28.16 crt - AAA

  30.786.645,00 ₫
  15.599.925  - 348.168.154  15.599.925 ₫ - 348.168.154 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông tai nữ Arunika

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.38 crt - AAA

  20.534.051,00 ₫
  11.221.078  - 158.744.523  11.221.078 ₫ - 158.744.523 ₫
 46. Bông tai nữ Arvinda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  28.56 crt - AAA

  31.194.474,00 ₫
  15.408.039  - 370.484.091  15.408.039 ₫ - 370.484.091 ₫
 47. Bông tai nữ Asodelis

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.24 crt - AAA

  23.260.643,00 ₫
  13.118.427  - 243.112.051  13.118.427 ₫ - 243.112.051 ₫
 48. Bông tai nữ Balendu

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.44 crt - AAA

  16.735.956,00 ₫
  9.636.745  - 216.876.325  9.636.745 ₫ - 216.876.325 ₫
 49. Bông tai nữ Bazilla

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  30.712 crt - AAA

  37.236.897,00 ₫
  20.114.054  - 548.190.789  20.114.054 ₫ - 548.190.789 ₫
 50. Bông tai nữ Brettnie

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.88 crt - AAA

  30.304.949,00 ₫
  15.217.851  - 343.328.556  15.217.851 ₫ - 343.328.556 ₫
 51. Bông tai nữ Cameshia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.16 crt - AAA

  25.818.839,00 ₫
  13.865.027  - 250.399.752  13.865.027 ₫ - 250.399.752 ₫
 52. Bông tai nữ Candias

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.63 crt - AAA

  28.058.922,00 ₫
  14.210.875  - 284.659.024  14.210.875 ₫ - 284.659.024 ₫
 53. Bông tai nữ Carlicia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.22 crt - AAA

  23.016.681,00 ₫
  12.288.620  - 237.310.188  12.288.620 ₫ - 237.310.188 ₫
 54. Bông tai nữ Carlonda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.66 crt - AAA

  21.125.841,00 ₫
  11.558.435  - 634.539.439  11.558.435 ₫ - 634.539.439 ₫
 55. Bông tai nữ Carmesha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.07 crt - AAA

  23.202.058,00 ₫
  12.075.791  - 224.277.232  12.075.791 ₫ - 224.277.232 ₫
 56. Bông tai nữ Carniela

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.4 crt - AAA

  20.940.464,00 ₫
  11.595.227  - 242.234.694  11.595.227 ₫ - 242.234.694 ₫
 57. Bông tai nữ Cauline

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.49 crt - AAA

  24.314.317,00 ₫
  13.310.879  - 252.805.402  13.310.879 ₫ - 252.805.402 ₫
 58. Bông tai nữ Caurie

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  28.16 crt - AAA

  27.116.191,00 ₫
  14.793.325  - 327.154.107  14.793.325 ₫ - 327.154.107 ₫
 59. Bông tai nữ Cedettie

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.06 crt - AAA

  21.741.122,00 ₫
  11.725.415  - 207.267.883  11.725.415 ₫ - 207.267.883 ₫
 60. Bông tai nữ Celinka

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.32 crt - AAA

  23.498.660,00 ₫
  13.337.200  - 248.050.704  13.337.200 ₫ - 248.050.704 ₫
 61. Bông tai nữ Chalise

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.07 crt - AAA

  24.076.300,00 ₫
  12.611.260  - 231.932.861  12.611.260 ₫ - 231.932.861 ₫
 62. Bông tai nữ Chamisa

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.87 crt - AAA

  25.411.011,00 ₫
  13.132.578  - 287.489.201  13.132.578 ₫ - 287.489.201 ₫
 63. Bông tai nữ Charalin

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  24.18 crt - AAA

  23.106.964,00 ₫
  12.970.692  - 356.729.436  12.970.692 ₫ - 356.729.436 ₫
 64. Bông tai nữ Charela

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.07 crt - AAA

  18.366.704,00 ₫
  9.412.030  - 199.244.336  9.412.030 ₫ - 199.244.336 ₫

You’ve viewed 60 of 148 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng