Đang tải...
Tìm thấy 204 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Pesaro

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.772 crt - AAA

  35.556.622,00 ₫
  14.513.704  - 191.829.274  14.513.704 ₫ - 191.829.274 ₫
 2. Bông tai nữ Sicilia

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.196 crt - AAA

  13.996.347,00 ₫
  7.089.588  - 85.924.117  7.089.588 ₫ - 85.924.117 ₫
 3. Bông tai nữ Tarkus

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  12.168.902,00 ₫
  6.091.952  - 65.334.594  6.091.952 ₫ - 65.334.594 ₫
 4. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Someone - SET

  Bông tai nữ Someone - SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  13.900.687,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  7.132.041  - 87.509.012  7.132.041 ₫ - 87.509.012 ₫
 5. Bông tai nữ Yhppy

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.32 crt - AAA

  19.497.358,00 ₫
  9.393.917  - 112.343.799  9.393.917 ₫ - 112.343.799 ₫
 6. Bông tai nữ Nomada

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.552 crt - AAA

  18.672.363,00 ₫
  8.069.395  - 99.141.038  8.069.395 ₫ - 99.141.038 ₫
 7. Bông tai nữ Legislator

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.424 crt - AAA

  33.152.105,00 ₫
  14.228.422  - 202.442.432  14.228.422 ₫ - 202.442.432 ₫
 8. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Someone - A

  Bông tai nữ Someone - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  14.530.967,00 ₫
  8.200.431  - 91.117.487  8.200.431 ₫ - 91.117.487 ₫
 9. Bông tai nữ Mieszany

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  16.617.938,00 ₫
  8.293.545  - 90.806.169  8.293.545 ₫ - 90.806.169 ₫
 10. Bông tai nữ Amestecat

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  18.026.798,00 ₫
  8.815.995  - 98.872.164  8.815.995 ₫ - 98.872.164 ₫
 11. Bông tai nữ Amagezi

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  17.433.593,00 ₫
  8.741.844  - 95.475.954  8.741.844 ₫ - 95.475.954 ₫
 12. Bông tai nữ Procse

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  9.578.161,00 ₫
  5.441.860  - 55.174.263  5.441.860 ₫ - 55.174.263 ₫
 13. Bông Tai GLAMIRA Ohtonka

  Vàng 14K
  13.792.008,00 ₫
  7.580.340  - 78.961.882  7.580.340 ₫ - 78.961.882 ₫
 14. Bông tai nữ Livorno

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.258 crt - AAA

  16.961.521,00 ₫
  8.171.281  - 104.645.723  8.171.281 ₫ - 104.645.723 ₫
 15. Bông tai nữ Weisheit

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  16.877.464,00 ₫
  8.436.186  - 92.292.009  8.436.186 ₫ - 92.292.009 ₫
 16. Bông tai nữ Casertada

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.148 crt - AAA

  13.933.801,00 ₫
  7.280.625  - 83.419.413  7.280.625 ₫ - 83.419.413 ₫
 17. Bông tai nữ Collegno

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.098 crt - AAA

  10.098.346,00 ₫
  5.398.841  - 60.778.005  5.398.841 ₫ - 60.778.005 ₫
 18. Bông tai nữ Dermisan

  Vàng 14K
  11.789.943,00 ₫
  6.749.967  - 67.499.677  6.749.967 ₫ - 67.499.677 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Hasiera

  Vàng 14K
  15.237.946,00 ₫
  8.375.054  - 87.240.150  8.375.054 ₫ - 87.240.150 ₫
 21. Bông tai nữ Bulu

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.344 crt - AAA

  13.667.764,00 ₫
  6.431.573  - 78.579.815  6.431.573 ₫ - 78.579.815 ₫
 22. Bông tai nữ Legislation

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.44 crt - AAA

  23.156.492,00 ₫
  10.301.837  - 133.046.534  10.301.837 ₫ - 133.046.534 ₫
 23. Bông tai nữ Segss

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.256 crt - AAA

  15.306.718,00 ₫
  7.726.377  - 79.075.089  7.726.377 ₫ - 79.075.089 ₫
 24. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Acireale - A

  Bông tai nữ Acireale - A

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.268 crt - AAA

  17.067.936,00 ₫
  8.089.772  - 91.655.219  8.089.772 ₫ - 91.655.219 ₫
 25. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Acireale - B

  Bông tai nữ Acireale - B

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.268 crt - AAA

  16.771.334,00 ₫
  7.926.754  - 89.957.114  7.926.754 ₫ - 89.957.114 ₫
 26. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Acireale - SET

  Bông tai nữ Acireale - SET

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.268 crt - AAA

  17.067.936,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  8.089.772  - 91.655.219  8.089.772 ₫ - 91.655.219 ₫
 27. Bông tai nữ Arezzo

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.412 crt - AAA

  22.469.609,00 ₫
  9.965.046  - 118.485.282  9.965.046 ₫ - 118.485.282 ₫
 28. Bông tai nữ Bharavase

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  12.721.919,00 ₫
  6.813.646  - 74.023.229  6.813.646 ₫ - 74.023.229 ₫
 29. Bông tai nữ Boginja

  Vàng 14K
  16.424.355,00 ₫
  8.776.373  - 94.032.570  8.776.373 ₫ - 94.032.570 ₫
 30. Bông tai nữ Catanian

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.148 crt - AAA

  10.485.798,00 ₫
  5.377.332  - 63.678.941  5.377.332 ₫ - 63.678.941 ₫
 31. Bông tai nữ Comonte

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.232 crt - AAA

  16.078.506,00 ₫
  7.763.736  - 96.240.103  7.763.736 ₫ - 96.240.103 ₫
 32. Xỏ khuyên tai Compasion

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  7.314.586,00 ₫
  4.194.319  - 42.127.152  4.194.319 ₫ - 42.127.152 ₫
 33. Bông tai nữ Diyosa

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.28 crt - AAA

  19.570.659,00 ₫
  8.915.051  - 103.471.201  8.915.051 ₫ - 103.471.201 ₫
 34. Bông tai nữ Endersa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  11.898.622,00 ₫
  6.065.631  - 76.046.807  6.065.631 ₫ - 76.046.807 ₫
 35. Bông tai nữ Errukia

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.036 crt - AAA

  11.693.434,00 ₫
  6.516.478  - 65.476.104  6.516.478 ₫ - 65.476.104 ₫
 36. Bông tai nữ Esangani

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.52 crt - AAA

  25.473.273,00 ₫
  8.680.713  - 110.490.037  8.680.713 ₫ - 110.490.037 ₫
 37. Bông tai nữ Espwa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  17.605.387,00 ₫
  8.680.713  - 111.027.770  8.680.713 ₫ - 111.027.770 ₫
 38. Bông tai nữ Favorab

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  14.245.119,00 ₫
  7.280.625  - 77.221.329  7.280.625 ₫ - 77.221.329 ₫
 39. Bông tai nữ Grimbers

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.176 crt - AAA

  16.297.846,00 ₫
  8.273.167  - 87.424.109  8.273.167 ₫ - 87.424.109 ₫
 40. Bông tai nữ Hafalach

  Vàng 14K
  10.010.329,00 ₫
  5.731.104  - 57.311.047  5.731.104 ₫ - 57.311.047 ₫
 41. Bông tai nữ Hemely

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.176 crt - AAA

  17.669.632,00 ₫
  9.027.126  - 95.277.847  9.027.126 ₫ - 95.277.847 ₫
 42. Bông tai nữ Hididy

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.352 crt - AAA

  19.298.398,00 ₫
  9.129.013  - 112.527.766  9.129.013 ₫ - 112.527.766 ₫
 43. Bông tai nữ Hikmah

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  11.212.586,00 ₫
  3.828.660  - 43.669.596  3.828.660 ₫ - 43.669.596 ₫
 44. Bông tai nữ Ibyiringiro

  Vàng 14K
  9.417.124,00 ₫
  5.391.483  - 53.914.837  5.391.483 ₫ - 53.914.837 ₫
 45. Bông tai nữ Inaccuracy

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  10.503.344,00 ₫
  5.420.351  - 66.735.527  5.420.351 ₫ - 66.735.527 ₫
 46. Bông tai nữ Inflexibility

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  12.186.449,00 ₫
  6.216.196  - 74.900.584  6.216.196 ₫ - 74.900.584 ₫
 47. Bông tai nữ Jumalatar

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  16.614.825,00 ₫
  8.680.713  - 96.310.859  8.680.713 ₫ - 96.310.859 ₫
 48. Bông tai nữ Kebaikan

  Vàng 14K
  9.491.274,00 ₫
  5.506.388  - 54.339.360  5.506.388 ₫ - 54.339.360 ₫
 49. Bông tai nữ Kompato

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  13.211.540,00 ₫
  7.152.418  - 75.976.053  7.152.418 ₫ - 75.976.053 ₫
 50. Bông tai nữ Laskavost

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  9.355.708,00 ₫
  5.312.804  - 53.900.681  5.312.804 ₫ - 53.900.681 ₫
 51. Bông tai nữ Legally

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.384 crt - AAA

  20.032.261,00 ₫
  9.190.144  - 119.164.526  9.190.144 ₫ - 119.164.526 ₫
 52. Bông tai nữ Legislate

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.144 crt - AAA

  18.882.361,00 ₫
  9.469.765  - 114.706.997  9.469.765 ₫ - 114.706.997 ₫
 53. Bông tai nữ Luccas

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.436 crt - AAA

  22.978.757,00 ₫
  10.539.572  - 125.376.760  10.539.572 ₫ - 125.376.760 ₫
 54. Bông tai nữ Lugn

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.384 crt - AAA

  16.318.788,00 ₫
  7.641.472  - 86.744.863  7.641.472 ₫ - 86.744.863 ₫
 55. Bông tai nữ Messinas

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.196 crt - AAA

  18.890.285,00 ₫
  9.232.031  - 113.942.850  9.232.031 ₫ - 113.942.850 ₫
 56. Bông tai nữ Mixtum

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  17.264.916,00 ₫
  8.415.808  - 93.070.305  8.415.808 ₫ - 93.070.305 ₫
 57. Bông tai nữ Naatsamee

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.064 crt - AAA

  13.993.234,00 ₫
  7.492.888  - 75.834.541  7.492.888 ₫ - 75.834.541 ₫
 58. Bông tai nữ Nadiya

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.216 crt - AAA

  18.045.479,00 ₫
  8.782.599  - 93.551.439  8.782.599 ₫ - 93.551.439 ₫
 59. Bông tai nữ Nushen

  Vàng 14K
  11.678.718,00 ₫
  6.686.289  - 66.862.890  6.686.289 ₫ - 66.862.890 ₫
 60. Bông tai nữ Olbia

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.164 crt - AAA

  12.888.899,00 ₫
  6.601.383  - 78.098.685  6.601.383 ₫ - 78.098.685 ₫
 61. Bông tai nữ Padova

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.148 crt - AAA

  19.272.643,00 ₫
  9.648.067  - 113.985.303  9.648.067 ₫ - 113.985.303 ₫

You’ve viewed 60 of 204 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng