Đang tải...
Tìm thấy 69 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Airpods® GLAMIRA Caang

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.096 crt - VS

  10.710.230,00 ₫
  5.370.257  - 59.193.111  5.370.257 ₫ - 59.193.111 ₫
 2. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Rivarde - B

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.055 crt - AAA

  10.775.324,00 ₫
  6.007.047  - 65.164.784  6.007.047 ₫ - 65.164.784 ₫
 3. Airpods® GLAMIRA Amarols

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Đen

  0.032 crt - AAA

  15.132.662,00 ₫
  8.130.527  - 87.636.373  8.130.527 ₫ - 87.636.373 ₫
 4. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Distira - SET

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.316 crt - VS

  34.827.568,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  14.585.024  - 201.027.343  14.585.024 ₫ - 201.027.343 ₫
 5. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Distira - A

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.092 crt - VS

  13.508.425,00 ₫
  6.724.496  - 78.707.170  6.724.496 ₫ - 78.707.170 ₫
 6. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Distira - B

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  13.555.405,00 ₫
  6.707.514  - 79.414.710  6.707.514 ₫ - 79.414.710 ₫
 7. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Distira - C

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  8.714.674,00 ₫
  4.924.504  - 49.980.890  4.924.504 ₫ - 49.980.890 ₫
 8. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Distira - D

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.084 crt - VS

  9.539.387,00 ₫
  4.797.147  - 55.895.960  4.797.147 ₫ - 55.895.960 ₫
 9. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Rivarde - SET

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.381 crt - AAA

  31.447.772,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  13.122.956  - 188.206.646  13.122.956 ₫ - 188.206.646 ₫
 10. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Rivarde - A

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  11.613.622,00 ₫
  6.049.499  - 69.862.872  6.049.499 ₫ - 69.862.872 ₫
 11. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Rivarde - C

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.156 crt - AAA

  8.836.087,00 ₫
  4.108.281  - 55.061.053  4.108.281 ₫ - 55.061.053 ₫
 12. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Rivarde - D

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.07 crt - AAA

  7.827.980,00 ₫
  4.065.263  - 47.108.264  4.065.263 ₫ - 47.108.264 ₫
 13. Kẹp tóc GLAMIRA Pantheon

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.114 crt - VS

  17.926.329,00 ₫
  8.716.939  - 101.829.703  8.716.939 ₫ - 101.829.703 ₫
 14. Kẹp tóc GLAMIRA Hattusha

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.528 crt - VS

  26.761.568,00 ₫
  10.262.214  - 158.518.109  10.262.214 ₫ - 158.518.109 ₫
 15. Kẹp tóc GLAMIRA Haiba

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.986 crt - VS

  28.589.580,00 ₫
  8.293.545  - 191.984.934  8.293.545 ₫ - 191.984.934 ₫
 16. Kẹp tóc GLAMIRA Estlife

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.922 crt - VS

  26.041.005,00 ₫
  7.172.795  - 120.508.855  7.172.795 ₫ - 120.508.855 ₫
 17. Kẹp tóc GLAMIRA Espressivo

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.1 crt - VS

  15.475.397,00 ₫
  7.743.359  - 90.027.875  7.743.359 ₫ - 90.027.875 ₫
 18. Airpods® GLAMIRA Avvio

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.28 crt - VS

  22.146.686,00 ₫
  9.050.900  - 132.395.596  9.050.900 ₫ - 132.395.596 ₫
 19. Airpods® GLAMIRA Autore

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.581 crt - AAA

  20.859.522,00 ₫
  7.824.868  - 112.131.543  7.824.868 ₫ - 112.131.543 ₫
 20. Airpods® GLAMIRA Autonomo

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.156 crt - AAA

  20.069.902,00 ₫
  9.087.692  - 119.376.785  9.087.692 ₫ - 119.376.785 ₫
 21. Airpods® GLAMIRA Orora

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.055 crt - AAA

  12.225.223,00 ₫
  6.439.214  - 72.169.461  6.439.214 ₫ - 72.169.461 ₫
 22. Airpods® GLAMIRA Attitudino

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.495 crt - AAA

  22.372.533,00 ₫
  8.915.051  - 141.480.455  8.915.051 ₫ - 141.480.455 ₫
 23. Airpods® GLAMIRA Attecehire

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.07 crt - VS

  12.603.901,00 ₫
  6.398.460  - 73.641.157  6.398.460 ₫ - 73.641.157 ₫
 24. Airpods® GLAMIRA Assemblea

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.156 crt - AAA

  13.692.951,00 ₫
  6.561.478  - 82.867.528  6.561.478 ₫ - 82.867.528 ₫
 25. Kẹp tóc GLAMIRA Anemur

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.782 crt - VS

  47.236.756,00 ₫
  15.595.397  - 249.083.720  15.595.397 ₫ - 249.083.720 ₫
 26. Kẹp tóc GLAMIRA Essenza

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  1.142 crt - VS

  37.267.745,00 ₫
  10.669.760  - 212.970.683  10.669.760 ₫ - 212.970.683 ₫
 27. Kẹp tóc GLAMIRA Seun

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.612 crt - VS

  21.432.067,00 ₫
  6.728.741  - 116.532.460  6.728.741 ₫ - 116.532.460 ₫
 28. Kẹp tóc GLAMIRA Ukukhanya

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.028 crt - VS

  32.070.129,00 ₫
  9.212.219  - 143.843.650  9.212.219 ₫ - 143.843.650 ₫
 29. Kẹp tóc GLAMIRA Farmec

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.362 crt - VS

  19.285.379,00 ₫
  7.784.113  - 114.254.170  7.784.113 ₫ - 114.254.170 ₫
 30. Kẹp tóc GLAMIRA Esultanza

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.156 crt - AAA

  21.701.215,00 ₫
  9.897.122  - 128.716.363  9.897.122 ₫ - 128.716.363 ₫
 31. Kẹp tóc GLAMIRA Marama

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.028 crt - VS

  36.779.541,00 ₫
  11.129.664  - 168.975.611  11.129.664 ₫ - 168.975.611 ₫
 32. Airpods® GLAMIRA Avidita

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.156 crt - AAA

  29.672.403,00 ₫
  11.934.282  - 174.352.940  11.934.282 ₫ - 174.352.940 ₫
 33. Airpods® GLAMIRA Kumirika

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  22.366.308,00 ₫
  9.667.878  - 118.301.323  9.667.878 ₫ - 118.301.323 ₫
 34. Airpods® GLAMIRA Termes

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.296 crt - VS

  22.828.758,00 ₫
  9.945.235  - 133.782.377  9.945.235 ₫ - 133.782.377 ₫
 35. Airpods® GLAMIRA Sumunar

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.052 crt - VS

  10.050.516,00 ₫
  5.349.030  - 56.292.180  5.349.030 ₫ - 56.292.180 ₫
 36. Airpods® GLAMIRA Sijatsi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.028 crt - VS

  14.234.082,00 ₫
  7.621.095  - 80.886.404  7.621.095 ₫ - 80.886.404 ₫
 37. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Rovesciare

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.156 crt - AAA

  18.549.814,00 ₫
  8.974.485  - 110.673.995  8.974.485 ₫ - 110.673.995 ₫
 38. Airpods® GLAMIRA Risplendere

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.068 crt - VS

  14.614.740,00 ₫
  7.519.209  - 84.777.893  7.519.209 ₫ - 84.777.893 ₫
 39. Airpods® GLAMIRA Pesona

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  14.720.305,00 ₫
  7.172.795  - 83.631.671  7.172.795 ₫ - 83.631.671 ₫
 40. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Palanga

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.584 crt - VS

  38.258.024,00 ₫
  14.424.553  - 225.777.224  14.424.553 ₫ - 225.777.224 ₫
 41. Airpods® GLAMIRA Mandrum

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.11 crt - VS

  16.358.412,00 ₫
  8.150.904  - 91.103.340  8.150.904 ₫ - 91.103.340 ₫
 42. Airpods® GLAMIRA Knossos

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.304 crt - VS

  23.044.417,00 ₫
  9.984.858  - 134.942.753  9.984.858 ₫ - 134.942.753 ₫
 43. Airpods® GLAMIRA Hypoge

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.232 crt - VS

  15.434.926,00 ₫
  6.941.004  - 90.749.568  6.941.004 ₫ - 90.749.568 ₫
 44. Airpods® GLAMIRA Heillaser

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.236 crt - VS

  18.599.061,00 ₫
  8.293.545  - 107.079.677  8.293.545 ₫ - 107.079.677 ₫
 45. Airpods® GLAMIRA Glans

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.028 crt - VS

  18.497.741,00 ₫
  8.995.712  - 106.570.248  8.995.712 ₫ - 106.570.248 ₫
 46. Airpods® GLAMIRA Fascino

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  15.055.965,00 ₫
  7.295.059  - 85.641.098  7.295.059 ₫ - 85.641.098 ₫
 47. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Farnakia - A

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  14.675.589,00 ₫
  7.089.588  - 85.612.797  7.089.588 ₫ - 85.612.797 ₫
 48. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Farnakia - B

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  14.935.116,00 ₫
  6.948.645  - 87.098.637  6.948.645 ₫ - 87.098.637 ₫
 49. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Farnakia - C

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.08 crt - VS

  9.696.462,00 ₫
  4.968.655  - 56.391.235  4.968.655 ₫ - 56.391.235 ₫
 50. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Farnakia - D

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  9.879.857,00 ₫
  5.140.729  - 57.353.494  5.140.729 ₫ - 57.353.494 ₫
 51. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Farnakia - SET

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.472 crt - VS

  38.203.968,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.599.925  - 223.414.033  15.599.925 ₫ - 223.414.033 ₫
 52. Airpods® GLAMIRA Encanto

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.032 crt - VS

  12.873.051,00 ₫
  6.826.382  - 74.051.533  6.826.382 ₫ - 74.051.533 ₫
 53. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Shaselis

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.466 crt - VS

  41.861.687,00 ₫
  12.070.584  - 305.913.638  12.070.584 ₫ - 305.913.638 ₫
 54. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Altamente

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.862 crt - VS

  54.542.852,00 ₫
  16.909.730  - 327.323.912  16.909.730 ₫ - 327.323.912 ₫
 55. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Agenda

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.82 crt - VS

  93.564.459,00 ₫
  31.358.341  - 546.987.966  31.358.341 ₫ - 546.987.966 ₫
 56. Kẹp tóc GLAMIRA Scheinen

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.504 crt - VS

  21.257.726,00 ₫
  7.548.076  - 105.551.378  7.548.076 ₫ - 105.551.378 ₫
 57. Airpods® GLAMIRA Alabanda

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.406 crt - VS

  22.257.628,00 ₫
  8.639.958  - 122.546.586  8.639.958 ₫ - 122.546.586 ₫
 58. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Tradition - A

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  11.531.831,00 ₫
  5.646.199  - 65.377.046  5.646.199 ₫ - 65.377.046 ₫
 59. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Tradition - B

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.056 crt - AAA

  10.161.742,00 ₫
  5.412.709  - 59.278.013  5.412.709 ₫ - 59.278.013 ₫
 60. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Tradition - C

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.032 crt - AAA

  6.624.873,00 ₫
  3.613.567  - 38.603.587  3.613.567 ₫ - 38.603.587 ₫

You’ve viewed 60 of 69 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng