Đang tải...
Tìm thấy 204 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Airpods® GLAMIRA Jasny

  Vàng 18K & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  0.471 crt - AAA

  24.279.505,00 ₫
  8.925.240  - 132.480.498  8.925.240 ₫ - 132.480.498 ₫
 2. Airpods® GLAMIRA Escuchar

  18K Vàng và Rhodium Đen
  19.027.833,00 ₫
  7.567.888  - 81.084.517  7.567.888 ₫ - 81.084.517 ₫
 3. Airpods® GLAMIRA Cuidar

  Vàng 18K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.23 crt - AAA

  15.537.660,00 ₫
  6.367.893  - 185.404.774  6.367.893 ₫ - 185.404.774 ₫
 4. Airpods® GLAMIRA Esperarte

  Vàng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.244 crt - AAA

  28.691.182,00 ₫
  10.420.704  - 124.357.893  10.420.704 ₫ - 124.357.893 ₫
 5. Airpods® GLAMIRA Something

  18K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  0.593 crt - AAA

  31.558.716,00 ₫
  10.265.045  - 156.282.269  10.265.045 ₫ - 156.282.269 ₫
 6. Airpods® GLAMIRA Tendenza

  Vàng 18K & Đá Swarovski

  0.236 crt - AAAAA

  41.691.876,00 ₫
  14.923.796  - 193.569.829  14.923.796 ₫ - 193.569.829 ₫
 7. Airpods® GLAMIRA Kukuman

  Vàng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  17.046.710,00 ₫
  6.516.478  - 85.032.615  6.516.478 ₫ - 85.032.615 ₫
 8. Airpods® GLAMIRA Intrepide

  Vàng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  11.872.017,00 ₫
  4.733.467  - 56.164.821  4.733.467 ₫ - 56.164.821 ₫
 9. Airpods® GLAMIRA Novus

  Vàng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.273 crt - AAA

  22.287.062,00 ₫
  7.600.718  - 95.023.128  7.600.718 ₫ - 95.023.128 ₫
 10. Airpods® GLAMIRA Unexampled

  Vàng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.549 crt - AAA

  26.002.515,00 ₫
  8.439.582  - 117.961.699  8.439.582 ₫ - 117.961.699 ₫
 11. Airpods® GLAMIRA Berezia

  Vàng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.174 crt - AAA

  23.784.791,00 ₫
  8.716.939  - 114.735.302  8.716.939 ₫ - 114.735.302 ₫
 12. Airpods® GLAMIRA Phecda

  Vàng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.388 crt - AAA

  22.057.251,00 ₫
  7.356.191  - 104.702.328  7.356.191 ₫ - 104.702.328 ₫
 13. Airpods® GLAMIRA Firgun

  Vàng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  20.134.996,00 ₫
  7.519.209  - 98.192.925  7.519.209 ₫ - 98.192.925 ₫
 14. Airpods® GLAMIRA Avvio

  18K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.28 crt - AAA

  25.639.123,00 ₫
  9.050.900  - 132.395.596  9.050.900 ₫ - 132.395.596 ₫
 15. Airpods® GLAMIRA Autore

  18K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.581 crt - AAA

  23.655.735,00 ₫
  7.824.868  - 112.131.543  7.824.868 ₫ - 112.131.543 ₫
 16. Airpods® GLAMIRA Autonomo

  18K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.156 crt - AAA

  26.361.381,00 ₫
  9.087.692  - 119.376.785  9.087.692 ₫ - 119.376.785 ₫
 17. Airpods® GLAMIRA Orora

  18K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.055 crt - AAA

  16.108.223,00 ₫
  6.439.214  - 72.169.461  6.439.214 ₫ - 72.169.461 ₫
 18. Airpods® GLAMIRA Attitudino

  18K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.495 crt - AAA

  26.009.307,00 ₫
  8.915.051  - 141.480.455  8.915.051 ₫ - 141.480.455 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Airpods® GLAMIRA Attecehire

  18K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.07 crt - AAA

  15.923.697,00 ₫
  6.398.460  - 73.641.157  6.398.460 ₫ - 73.641.157 ₫
 21. Airpods® GLAMIRA Assemblea

  18K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.156 crt - AAA

  17.793.875,00 ₫
  6.561.478  - 82.867.528  6.561.478 ₫ - 82.867.528 ₫
 22. Airpods® GLAMIRA Avidita

  18K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.156 crt - AAA

  39.262.452,00 ₫
  11.934.282  - 174.352.940  11.934.282 ₫ - 174.352.940 ₫
 23. Airpods® GLAMIRA Kumirika

  Vàng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.3 crt - AAA

  26.770.060,00 ₫
  9.667.878  - 118.301.323  9.667.878 ₫ - 118.301.323 ₫
 24. Airpods® GLAMIRA Termes

  Vàng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.296 crt - AAA

  27.750.432,00 ₫
  9.945.235  - 133.782.377  9.945.235 ₫ - 133.782.377 ₫
 25. Airpods® GLAMIRA Sumunar

  Vàng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.052 crt - AAA

  13.118.427,00 ₫
  5.349.030  - 56.292.180  5.349.030 ₫ - 56.292.180 ₫
 26. Airpods® GLAMIRA Sijatsi

  Vàng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.028 crt - AAA

  18.940.663,00 ₫
  7.621.095  - 80.886.404  7.621.095 ₫ - 80.886.404 ₫
 27. Airpods® GLAMIRA Risplendere

  Vàng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.068 crt - AAA

  19.201.038,00 ₫
  7.519.209  - 84.777.893  7.519.209 ₫ - 84.777.893 ₫
 28. Airpods® GLAMIRA Pesona

  18K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Đen

  0.108 crt - AAA

  18.495.758,00 ₫
  7.172.795  - 83.631.671  7.172.795 ₫ - 83.631.671 ₫
 29. Airpods® GLAMIRA Mandrum

  Vàng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.11 crt - AAA

  20.830.088,00 ₫
  8.150.904  - 91.103.340  8.150.904 ₫ - 91.103.340 ₫
 30. Airpods® GLAMIRA Knossos

  Vàng 18K & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  0.304 crt - AAA

  25.302.898,00 ₫
  9.984.858  - 134.942.753  9.984.858 ₫ - 134.942.753 ₫
 31. Airpods® GLAMIRA Hypoge

  Vàng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.232 crt - AAA

  18.184.441,00 ₫
  6.941.004  - 90.749.568  6.941.004 ₫ - 90.749.568 ₫
 32. Airpods® GLAMIRA Heillaser

  18K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Đen

  0.236 crt - AAA

  22.876.870,00 ₫
  8.293.545  - 107.079.677  8.293.545 ₫ - 107.079.677 ₫
 33. Airpods® GLAMIRA Glans

  Vàng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.028 crt - AAA

  24.668.939,00 ₫
  8.995.712  - 106.570.248  8.995.712 ₫ - 106.570.248 ₫
 34. Airpods® GLAMIRA Fascino

  18K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.116 crt - AAA

  18.907.832,00 ₫
  7.295.059  - 85.641.098  7.295.059 ₫ - 85.641.098 ₫
 35. Airpods® GLAMIRA Encanto

  18K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  17.054.635,00 ₫
  6.826.382  - 74.051.533  6.826.382 ₫ - 74.051.533 ₫
 36. Airpods® GLAMIRA Caang

  Vàng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  13.734.273,00 ₫
  5.370.257  - 59.193.111  5.370.257 ₫ - 59.193.111 ₫
 37. Airpods® GLAMIRA Amarols

  18K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.032 crt - AAA

  20.242.544,00 ₫
  8.130.527  - 87.636.373  8.130.527 ₫ - 87.636.373 ₫
 38. Airpods® GLAMIRA Alabanda

  Vàng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.406 crt - AAA

  25.195.350,00 ₫
  8.639.958  - 122.546.586  8.639.958 ₫ - 122.546.586 ₫
 39. Airpods® GLAMIRA Manaaki

  Vàng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  22.425.175,00 ₫
  8.375.054  - 109.315.517  8.375.054 ₫ - 109.315.517 ₫
 40. Airpods® GLAMIRA Entrancement

  Vàng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  12.256.922,00 ₫
  4.945.731  - 56.815.765  4.945.731 ₫ - 56.815.765 ₫
 41. Airpods® GLAMIRA Dalitsani

  Vàng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.228 crt - AAA

  26.873.078,00 ₫
  9.945.235  - 117.763.586  9.945.235 ₫ - 117.763.586 ₫
 42. Airpods® GLAMIRA Witchery

  Vàng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.304 crt - AAA

  21.390.463,00 ₫
  7.743.359  - 108.622.126  7.743.359 ₫ - 108.622.126 ₫
 43. Airpods® GLAMIRA Witchcraft

  Vàng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.228 crt - AAA

  23.840.263,00 ₫
  8.142.414  - 98.645.755  8.142.414 ₫ - 98.645.755 ₫
 44. Airpods® GLAMIRA Ireti

  Vàng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.28 crt - AAA

  19.810.092,00 ₫
  7.050.532  - 99.197.639  7.050.532 ₫ - 99.197.639 ₫
 45. Airpods® GLAMIRA Gilt

  Vàng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.304 crt - AAA

  21.779.894,00 ₫
  7.763.736  - 108.834.383  7.763.736 ₫ - 108.834.383 ₫
 46. Airpods® GLAMIRA Busis

  Vàng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.11 crt - AAA

  15.237.662,00 ₫
  6.155.631  - 72.226.069  6.155.631 ₫ - 72.226.069 ₫
 47. Airpods® GLAMIRA Bariki

  Vàng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  23.684.036,00 ₫
  8.598.072  - 213.338.605  8.598.072 ₫ - 213.338.605 ₫
 48. Airpods® GLAMIRA Viltus

  Vàng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.062 crt - AAA

  16.284.827,00 ₫
  6.418.837  - 72.608.145  6.418.837 ₫ - 72.608.145 ₫
 49. Airpods® GLAMIRA Itseka

  Vàng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.132 crt - AAA

  13.031.256,00 ₫
  5.179.220  - 61.754.418  5.179.220 ₫ - 61.754.418 ₫
 50. Airpods® GLAMIRA Beneir

  Vàng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.042 crt - AAA

  17.795.009,00 ₫
  7.152.418  - 78.608.115  7.152.418 ₫ - 78.608.115 ₫
 51. Airpods® GLAMIRA Captivated

  Vàng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  13.359.558,00 ₫
  5.463.370  - 62.009.138  5.463.370 ₫ - 62.009.138 ₫
 52. Airpods® GLAMIRA Hagid

  Vàng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.094 crt - AAA

  21.391.594,00 ₫
  8.334.299  - 95.504.257  8.334.299 ₫ - 95.504.257 ₫
 53. Airpods® GLAMIRA Anwansi

  Vàng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.062 crt - AAA

  22.909.701,00 ₫
  8.875.429  - 100.839.142  8.875.429 ₫ - 100.839.142 ₫
 54. Airpods® GLAMIRA Context

  Vàng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  23.123.661,00 ₫
  8.499.015  - 110.928.712  8.499.015 ₫ - 110.928.712 ₫
 55. Airpods® GLAMIRA Erinnerunq

  Vàng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.52 crt - AAA

  23.522.151,00 ₫
  7.886.000  - 129.975.796  7.886.000 ₫ - 129.975.796 ₫
 56. Airpods® GLAMIRA Contextual

  Vàng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  13.162.578,00 ₫
  5.011.674  - 67.117.603  5.011.674 ₫ - 67.117.603 ₫
 57. Airpods® GLAMIRA Acapella

  Vàng 18K
  15.889.735,00 ₫
  6.500.346  - 67.711.942  6.500.346 ₫ - 67.711.942 ₫
 58. Airpods® GLAMIRA Adagios

  Vàng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.178 crt - AAA

  17.753.121,00 ₫
  6.174.310  - 87.042.038  6.174.310 ₫ - 87.042.038 ₫
 59. Airpods® GLAMIRA Agilenn

  Vàng 18K
  17.284.446,00 ₫
  7.070.909  - 73.655.310  7.070.909 ₫ - 73.655.310 ₫
 60. Airpods® GLAMIRA Agitato

  Vàng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  14.281.063,00 ₫
  6.049.499  - 61.230.837  6.049.499 ₫ - 61.230.837 ₫
 61. Airpods® GLAMIRA Ajastin

  Vàng 18K
  14.594.646,00 ₫
  5.970.537  - 62.193.097  5.970.537 ₫ - 62.193.097 ₫

You’ve viewed 60 of 204 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng