Đang tải...
Tìm thấy 41 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Albright

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  1.776 crt - AAA

  147.794.863,00 ₫
  46.848.895  - 1.064.323.489  46.848.895 ₫ - 1.064.323.489 ₫
 2. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Blaces

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  1.216 crt - AAA

  109.124.764,00 ₫
  33.992.329  - 760.507.713  33.992.329 ₫ - 760.507.713 ₫
 3. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Coccinelles

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.384 crt - AAA

  96.903.502,00 ₫
  31.193.257  - 655.535.099  31.193.257 ₫ - 655.535.099 ₫
 4. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Kavila

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  1.336 crt - AAA

  93.062.953,00 ₫
  29.049.824  - 700.881.582  29.049.824 ₫ - 700.881.582 ₫
 5. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Kropi

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  2.22 crt - AAA

  109.974.099,00 ₫
  33.626.684  - 908.993.565  33.626.684 ₫ - 908.993.565 ₫
 6. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Ansanm

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  2.712 crt - AAA

  117.630.573,00 ₫
  35.681.859  - 1.002.851.378  35.681.859 ₫ - 1.002.851.378 ₫
 7. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Anchore

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.16 crt - AAA

  77.348.971,00 ₫
  26.112.059  - 529.045.362  26.112.059 ₫ - 529.045.362 ₫
 8. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Ashleyes

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.072 crt - AAA

  60.020.091,00 ₫
  22.583.099  - 406.959.388  22.583.099 ₫ - 406.959.388 ₫
 9. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Bakarra

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  2.116 crt - AAA

  86.772.322,00 ₫
  26.313.794  - 768.546.113  26.313.794 ₫ - 768.546.113 ₫
 10. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Bowlena

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.16 crt - AAA

  83.948.374,00 ₫
  28.356.360  - 573.251.285  28.356.360 ₫ - 573.251.285 ₫
 11. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Carrick

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.32 crt - AAA

  79.805.847,00 ₫
  26.755.089  - 556.428.020  26.755.089 ₫ - 556.428.020 ₫
 12. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Chakna

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.42 crt - AAA

  75.387.944,00 ₫
  25.368.161  - 538.902.159  25.368.161 ₫ - 538.902.159 ₫
 13. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Pienture

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.164 crt - AAA

  107.996.655,00 ₫
  35.177.521  - 709.532.005  35.177.521 ₫ - 709.532.005 ₫
 14. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Pissenlit

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.48 crt - AAA

  104.903.840,00 ₫
  34.067.979  - 721.667.799  34.067.979 ₫ - 721.667.799 ₫
 15. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Faisin

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.808 crt - AAA

  78.176.797,00 ₫
  25.796.848  - 582.440.154  25.796.848 ₫ - 582.440.154 ₫
 16. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Grapes

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  1.128 crt - AAA

  81.253.762,00 ₫
  25.948.149  - 629.486.158  25.948.149 ₫ - 629.486.158 ₫
 17. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Kusog

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  1.32 crt - AAA

  78.174.251,00 ₫
  25.305.119  - 619.848.706  25.305.119 ₫ - 619.848.706 ₫
 18. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Souhaiter

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.528 crt - AAA

  140.679.236,00 ₫
  45.815.003  - 938.421.725  45.815.003 ₫ - 938.421.725 ₫
 19. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Cloves

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.552 crt - AAA

  76.984.444,00 ₫
  25.506.855  - 553.181.098  25.506.855 ₫ - 553.181.098 ₫
 20. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Constrictor

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.176 crt - AAA

  78.740.285,00 ₫
  26.565.962  - 539.457.576  26.565.962 ₫ - 539.457.576 ₫
 21. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Malasi

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.32 crt - AAA

  80.621.503,00 ₫
  27.032.474  - 561.891.669  27.032.474 ₫ - 561.891.669 ₫
 22. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Mooring

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  1.08 crt - AAA

  81.083.953,00 ₫
  25.948.149  - 628.269.183  25.948.149 ₫ - 628.269.183 ₫
 23. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Tournesol

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.512 crt - AAA

  102.658.096,00 ₫
  32.996.262  - 702.822.369  32.996.262 ₫ - 702.822.369 ₫
 24. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Pigsa - B

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.9 crt - AAA

  78.132.081,00 ₫
  25.569.897  - 587.960.417  25.569.897 ₫ - 587.960.417 ₫
 25. GLAMIRA Apple Watch® Pigsa Set

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  1.08 crt - AAA

  116.091.524,00 ₫
  38.228.761  - 277.427.770  38.228.761 ₫ - 277.427.770 ₫
 26. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Pourtant

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  1.62 crt - AAA

  78.722.455,00 ₫
  25.645.547  - 652.874.727  25.645.547 ₫ - 652.874.727 ₫
 27. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Rattail

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  1.968 crt - AAA

  83.754.790,00 ₫
  26.288.577  - 731.313.748  26.288.577 ₫ - 731.313.748 ₫
 28. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Sapa

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  1.792 crt - AAA

  83.981.770,00 ₫
  26.818.131  - 693.065.338  26.818.131 ₫ - 693.065.338 ₫
 29. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Trilene

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.864 crt - AAA

  86.436.663,00 ₫
  27.498.986  - 626.240.658  27.498.986 ₫ - 626.240.658 ₫
 30. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Scarf

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.396 crt - AAA

  76.041.713,00 ₫
  25.494.246  - 538.272.440  25.494.246 ₫ - 538.272.440 ₫
 31. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Sterkte

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.64 crt - AAA

  76.828.501,00 ₫
  25.242.077  - 557.022.351  25.242.077 ₫ - 557.022.351 ₫
 32. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Tare

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  1.408 crt - AAA

  81.836.497,00 ₫
  25.809.457  - 580.226.252  25.809.457 ₫ - 580.226.252 ₫
 33. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Tautline

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  1.044 crt - AAA

  80.691.691,00 ₫
  25.872.499  - 563.694.493  25.872.499 ₫ - 563.694.493 ₫
 34. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Tsuzamen

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  1.056 crt - AAA

  110.818.341,00 ₫
  34.799.268  - 805.807.497  34.799.268 ₫ - 805.807.497 ₫
 35. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Truckers

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  1.008 crt - AAA

  80.744.898,00 ₫
  26.477.704  - 614.247.083  26.477.704 ₫ - 614.247.083 ₫
 36. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Uniek

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  1.08 crt - AAA

  81.289.141,00 ₫
  26.893.782  - 628.216.122  26.893.782 ₫ - 628.216.122 ₫
 37. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Xuntos

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  1.032 crt - AAA

  106.432.701,00 ₫
  33.336.690  - 774.395.385  33.336.690 ₫ - 774.395.385 ₫
 38. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Unigryw

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.88 crt - AAA

  85.409.594,00 ₫
  28.015.932  - 593.941.991  28.015.932 ₫ - 593.941.991 ₫
 39. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Unikalny

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.688 crt - AAA

  84.806.483,00 ₫
  28.003.324  - 614.863.352  28.003.324 ₫ - 614.863.352 ₫
 40. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Uniku

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  1.44 crt - AAA

  78.391.608,00 ₫
  25.658.155  - 636.708.061  25.658.155 ₫ - 636.708.061 ₫
 41. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Unyk

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.72 crt - AAA

  84.697.239,00 ₫
  27.927.673  - 616.316.653  27.927.673 ₫ - 616.316.653 ₫

You’ve viewed 41 of 41 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng