Đang tải...
Tìm thấy 48 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Albright

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Trắng

  1.776 crt - AAA

  202.656.395,00 ₫
  46.848.895  - 1.064.323.489  46.848.895 ₫ - 1.064.323.489 ₫
 2. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Blaces

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Trắng

  1.216 crt - AAA

  148.583.068,00 ₫
  33.992.329  - 760.507.713  33.992.329 ₫ - 760.507.713 ₫
 3. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Coccinelles

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.384 crt - AAA

  132.175.976,00 ₫
  31.193.257  - 655.535.099  31.193.257 ₫ - 655.535.099 ₫
 4. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Kavila

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Trắng

  1.336 crt - AAA

  131.519.375,00 ₫
  29.049.824  - 700.881.582  29.049.824 ₫ - 700.881.582 ₫
 5. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Kropi

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Trắng

  2.22 crt - AAA

  153.817.760,00 ₫
  33.626.684  - 908.993.565  33.626.684 ₫ - 908.993.565 ₫
 6. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Ansanm

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Trắng

  2.712 crt - AAA

  165.304.875,00 ₫
  35.681.859  - 1.002.851.378  35.681.859 ₫ - 1.002.851.378 ₫
 7. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Anchore

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  104.460.635,00 ₫
  26.112.059  - 529.045.362  26.112.059 ₫ - 529.045.362 ₫
 8. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Ashleyes

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  81.201.124,00 ₫
  22.583.099  - 406.959.388  22.583.099 ₫ - 406.959.388 ₫
 9. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Bakarra

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Trắng

  2.116 crt - AAA

  119.521.695,00 ₫
  26.313.794  - 768.546.113  26.313.794 ₫ - 768.546.113 ₫
 10. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Bowlena

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  113.327.008,00 ₫
  28.356.360  - 573.251.285  28.356.360 ₫ - 573.251.285 ₫
 11. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Carrick

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.32 crt - AAA

  108.302.882,00 ₫
  26.755.089  - 556.428.020  26.755.089 ₫ - 556.428.020 ₫
 12. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Chakna

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.42 crt - AAA

  103.078.378,00 ₫
  25.368.161  - 538.902.159  25.368.161 ₫ - 538.902.159 ₫
 13. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Pienture

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.164 crt - AAA

  146.048.361,00 ₫
  35.177.521  - 709.532.005  35.177.521 ₫ - 709.532.005 ₫
 14. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Pissenlit

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.48 crt - AAA

  143.674.411,00 ₫
  34.067.979  - 721.667.799  34.067.979 ₫ - 721.667.799 ₫
 15. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Faisin

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.808 crt - AAA

  108.536.087,00 ₫
  25.796.848  - 582.440.154  25.796.848 ₫ - 582.440.154 ₫
 16. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Grapes

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Trắng

  1.128 crt - AAA

  110.124.380,00 ₫
  25.948.149  - 629.486.158  25.948.149 ₫ - 629.486.158 ₫
 17. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Kusog

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Trắng

  1.32 crt - AAA

  110.782.114,00 ₫
  25.305.119  - 619.848.706  25.305.119 ₫ - 619.848.706 ₫
 18. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Souhaiter

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.528 crt - AAA

  190.053.059,00 ₫
  45.815.003  - 938.421.725  45.815.003 ₫ - 938.421.725 ₫
 19. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Cloves

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.552 crt - AAA

  105.296.103,00 ₫
  25.506.855  - 553.181.098  25.506.855 ₫ - 553.181.098 ₫
 20. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Constrictor

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  106.395.342,00 ₫
  26.565.962  - 539.457.576  26.565.962 ₫ - 539.457.576 ₫
 21. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Tahi

  Vàng Hồng 18K
  191.390.035,00 ₫
  47.063.238  - 905.725.423  47.063.238 ₫ - 905.725.423 ₫
 22. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Lakas

  Vàng Hồng 18K
  90.905.228,00 ₫
  23.010.385  - 453.234.874  23.010.385 ₫ - 453.234.874 ₫
 23. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Mafashoni

  Vàng Hồng 18K
  111.228.150,00 ₫
  28.154.624  - 554.560.808  28.154.624 ₫ - 554.560.808 ₫
 24. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Malasi

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.32 crt - AAA

  109.398.725,00 ₫
  27.032.474  - 561.891.669  27.032.474 ₫ - 561.891.669 ₫
 25. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Mooring

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Trắng

  1.08 crt - AAA

  109.897.967,00 ₫
  25.948.149  - 628.269.183  25.948.149 ₫ - 628.269.183 ₫
 26. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Nerth

  Vàng Hồng 18K
  106.695.343,00 ₫
  27.007.258  - 531.961.156  27.007.258 ₫ - 531.961.156 ₫
 27. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Tournesol

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.512 crt - AAA

  140.346.125,00 ₫
  32.996.262  - 702.822.369  32.996.262 ₫ - 702.822.369 ₫
 28. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Pigsa - B

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.9 crt - AAA

  103.960.261,00 ₫
  25.569.897  - 587.960.417  25.569.897 ₫ - 587.960.417 ₫
 29. GLAMIRA Apple Watch® Pigsa Set

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Trắng

  1.08 crt - AAA

  155.612.091,00 ₫
  38.228.761  - 277.427.770  38.228.761 ₫ - 277.427.770 ₫
 30. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Poachers

  Vàng Hồng 18K
  81.939.234,00 ₫
  23.967.225  - 408.532.260  23.967.225 ₫ - 408.532.260 ₫
 31. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Pourtant

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Trắng

  1.62 crt - AAA

  112.381.729,00 ₫
  25.645.547  - 652.874.727  25.645.547 ₫ - 652.874.727 ₫
 32. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Rattail

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Trắng

  1.968 crt - AAA

  117.299.443,00 ₫
  26.288.577  - 731.313.748  26.288.577 ₫ - 731.313.748 ₫
 33. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Sapa

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Trắng

  1.792 crt - AAA

  120.636.784,00 ₫
  26.818.131  - 693.065.338  26.818.131 ₫ - 693.065.338 ₫
 34. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Trilene

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.864 crt - AAA

  120.326.597,00 ₫
  27.498.986  - 626.240.658  27.498.986 ₫ - 626.240.658 ₫
 35. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Scarf

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.396 crt - AAA

  103.406.677,00 ₫
  25.494.246  - 538.272.440  25.494.246 ₫ - 538.272.440 ₫
 36. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Sterkte

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.64 crt - AAA

  102.750.077,00 ₫
  25.242.077  - 557.022.351  25.242.077 ₫ - 557.022.351 ₫
 37. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Tare

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Trắng

  1.408 crt - AAA

  112.067.014,00 ₫
  25.809.457  - 580.226.252  25.809.457 ₫ - 580.226.252 ₫
 38. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Tautline

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Trắng

  1.044 crt - AAA

  109.485.894,00 ₫
  25.872.499  - 563.694.493  25.872.499 ₫ - 563.694.493 ₫
 39. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Tsuzamen

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Trắng

  1.056 crt - AAA

  150.497.398,00 ₫
  34.799.268  - 805.807.497  34.799.268 ₫ - 805.807.497 ₫
 40. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Truckers

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Trắng

  1.008 crt - AAA

  112.867.387,00 ₫
  26.477.704  - 614.247.083  26.477.704 ₫ - 614.247.083 ₫
 41. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Tugevus

  Vàng Hồng 18K
  99.572.357,00 ₫
  25.204.252  - 496.447.405  25.204.252 ₫ - 496.447.405 ₫
 42. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Unica

  18K Vàng Hồng với Rhodium Đen
  101.963.289,00 ₫
  25.809.457  - 508.368.102  25.809.457 ₫ - 508.368.102 ₫
 43. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Uniek

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Trắng

  1.08 crt - AAA

  113.633.799,00 ₫
  26.893.782  - 628.216.122  26.893.782 ₫ - 628.216.122 ₫
 44. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Xuntos

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Trắng

  1.032 crt - AAA

  144.549.502,00 ₫
  33.336.690  - 774.395.385  33.336.690 ₫ - 774.395.385 ₫
 45. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Unigryw

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.88 crt - AAA

  118.010.382,00 ₫
  28.015.932  - 593.941.991  28.015.932 ₫ - 593.941.991 ₫
 46. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Unikalny

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.688 crt - AAA

  116.262.465,00 ₫
  28.003.324  - 614.863.352  28.003.324 ₫ - 614.863.352 ₫
 47. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Uniku

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Trắng

  1.44 crt - AAA

  111.214.565,00 ₫
  25.658.155  - 636.708.061  25.658.155 ₫ - 636.708.061 ₫
 48. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Unyk

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.72 crt - AAA

  116.218.316,00 ₫
  27.927.673  - 616.316.653  27.927.673 ₫ - 616.316.653 ₫

You’ve viewed 48 of 48 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng