Đang tải...
Tìm thấy 42 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bộ Nhẫn Cưới Blessing

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.3 crt - AAA

  28.884.766,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  14.009.367  - 1.219.324.402  14.009.367 ₫ - 1.219.324.402 ₫
 2. Bộ Nhẫn Cưới Keyser

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.135 crt - AAA

  18.916.323,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  9.865.990  - 118.046.604  9.865.990 ₫ - 118.046.604 ₫
 3. Bộ Nhẫn Cưới Crinkly

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.23 crt - AAA

  41.455.839,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  17.626.331  - 303.677.802  17.626.331 ₫ - 303.677.802 ₫
 4. Bộ Nhẫn Cưới Sinuous

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.957 crt - AAA

  44.086.488,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  18.390.478  - 546.917.218  18.390.478 ₫ - 546.917.218 ₫
 5. Bộ Nhẫn Cưới Dreamy

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  1.07 crt - AAA

  35.712.000,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.427.752  - 246.748.829  16.427.752 ₫ - 246.748.829 ₫
 6. Bộ Nhẫn Cưới Grande

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Kim Cương

  1.876 crt - AAA

  62.686.117,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  20.824.429  - 443.743.179  20.824.429 ₫ - 443.743.179 ₫
 7. Bộ Nhẫn Cưới Puffin

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.12 crt - AAA

  40.471.221,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  17.473.501  - 311.474.934  17.473.501 ₫ - 311.474.934 ₫
 8. Bộ Nhẫn Cưới Marvelous

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.45 crt - AAA

  46.181.099,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  19.596.133  - 444.960.151  19.596.133 ₫ - 444.960.151 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bộ Nhẫn Cưới Cuddly

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  2.038 crt - AAA

  41.228.858,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  18.322.554  - 546.110.613  18.322.554 ₫ - 546.110.613 ₫
 11. Bộ Nhẫn Cưới Fashionable

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.809 crt - AAA

  40.744.900,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  19.533.869  - 440.856.399  19.533.869 ₫ - 440.856.399 ₫
 12. Bộ Nhẫn Cưới Blooming

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.23 crt - AAA

  40.229.524,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  18.304.157  - 314.956.046  18.304.157 ₫ - 314.956.046 ₫
 13. Bộ Nhẫn Cưới Precious Moments

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.945 crt - AAA

  37.361.708,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  17.513.124  - 259.951.594  17.513.124 ₫ - 259.951.594 ₫
 14. Bộ Nhẫn Cưới Snazy

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.77 crt - AAA

  34.976.154,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.427.752  - 238.399.811  16.427.752 ₫ - 238.399.811 ₫
 15. Bộ Nhẫn Cưới True Love

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.5 crt - AAA

  24.449.599,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  11.387.209  - 212.645.211  11.387.209 ₫ - 212.645.211 ₫
 16. Bộ Nhẫn Cưới Graceful

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.755 crt - AAA

  25.993.177,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  13.306.351  - 186.494.395  13.306.351 ₫ - 186.494.395 ₫
 17. Bộ Nhẫn Cưới Heavenly Vows

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.5 crt - AAA

  32.717.390,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  14.298.045  - 259.979.893  14.298.045 ₫ - 259.979.893 ₫
 18. Bộ Nhẫn Cưới Swanky

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.94 crt - AAA

  45.408.745,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  18.594.251  - 463.993.081  18.594.251 ₫ - 463.993.081 ₫
 19. Bộ Nhẫn Cưới Sumptuous

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.288 crt - AAA

  45.913.931,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  20.787.637  - 303.734.405  20.787.637 ₫ - 303.734.405 ₫
 20. Bộ Nhẫn Cưới Elegance

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.51 crt - AAA

  39.192.548,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  18.840.476  - 283.852.421  18.840.476 ₫ - 283.852.421 ₫
 21. Bộ Nhẫn Cưới One Only

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Sapphire Trắng

  0.54 crt - AAA

  32.006.733,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.076.343  - 190.088.714  15.076.343 ₫ - 190.088.714 ₫
 22. Bộ Nhẫn Cưới Exquisite

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.41 crt - AAA

  38.006.138,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  18.726.703  - 537.492.729  18.726.703 ₫ - 537.492.729 ₫
 23. Bộ Nhẫn Cưới Perfect Match

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.174 crt - AAA

  23.918.658,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  12.695.033  - 137.928.584  12.695.033 ₫ - 137.928.584 ₫
 24. Bộ Nhẫn Cưới Glowing Beauty

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  0.935 crt - AAA

  32.713.711,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.066.437  - 213.126.344  15.066.437 ₫ - 213.126.344 ₫
 25. Nhẫn đính hôn
 26. Bộ Nhẫn Cưới Clover

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.534 crt - AAA

  41.383.670,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  17.541.426  - 444.210.154  17.541.426 ₫ - 444.210.154 ₫
 27. Bộ Nhẫn Cưới Courteous

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.915 crt - AAA

  38.360.760,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  19.454.624  - 278.489.244  19.454.624 ₫ - 278.489.244 ₫
 28. Bộ Nhẫn Cưới Flamboyant

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.001 crt - AAA

  43.325.170,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  20.106.979  - 309.550.414  20.106.979 ₫ - 309.550.414 ₫
 29. Bộ Nhẫn Cưới Soft Life

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.468 crt - AAA

  50.051.646,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  19.457.454  - 371.262.384  19.457.454 ₫ - 371.262.384 ₫
 30. Bộ Nhẫn Cưới Splendiferous

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.934 crt - AAA

  56.318.788,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  23.331.964  - 410.743.334  23.331.964 ₫ - 410.743.334 ₫
 31. Nhẫn Consecratedness SET

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.824 crt - AAA

  19.522.829,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.190.144  - 1.163.046.370  9.190.144 ₫ - 1.163.046.370 ₫
 32. Bộ Nhẫn Cưới Idan

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.206 crt - AAA

  28.243.733,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  13.690.972  - 2.658.963.809  13.690.972 ₫ - 2.658.963.809 ₫
 33. Bộ Nhẫn Cưới Syfig

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.17 crt - AAA

  27.865.054,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  13.733.424  - 1.518.884.302  13.733.424 ₫ - 1.518.884.302 ₫
 34. Bộ Nhẫn Cưới Sweold

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.792 crt - AAA

  30.985.040,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.940.962  - 198.041.512  15.940.962 ₫ - 198.041.512 ₫
 35. Bộ Nhẫn Cưới Htingi

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.994 crt - AAA

  23.820.734,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  11.823.057  - 1.483.592.023  11.823.057 ₫ - 1.483.592.023 ₫
 36. Bộ Nhẫn Cưới Grede

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.138 crt - AAA

  27.908.922,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  13.839.556  - 1.517.002.238  13.839.556 ₫ - 1.517.002.238 ₫
 37. Bộ Nhẫn Cưới Polloc

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.638 crt - AAA

  33.323.331,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  18.106.046  - 1.056.178.955  18.106.046 ₫ - 1.056.178.955 ₫
 38. Bộ Nhẫn Cưới Niliev

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.616 crt - AAA

  33.669.745,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  18.190.951  - 245.220.535  18.190.951 ₫ - 245.220.535 ₫
 39. Bộ Nhẫn Cưới Fendr

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  28.085.524,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  13.924.461  - 1.218.333.841  13.924.461 ₫ - 1.218.333.841 ₫
 40. Bộ Nhẫn Cưới Fnel

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.938 crt - AAA

  26.745.720,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  13.627.293  - 1.496.483.471  13.627.293 ₫ - 1.496.483.471 ₫
 41. Bộ Nhẫn Cưới Bogd

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.218 crt - AAA

  28.494.485,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  13.818.330  - 2.672.888.267  13.818.330 ₫ - 2.672.888.267 ₫
 42. Bộ Nhẫn Cưới Oferih

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.308 crt - AAA

  27.944.865,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  13.632.387  - 2.147.126.612  13.632.387 ₫ - 2.147.126.612 ₫
 43. Bộ Nhẫn Cưới Scump

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.378 crt - AAA

  29.404.953,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  13.966.914  - 2.689.091.025  13.966.914 ₫ - 2.689.091.025 ₫
 44. Bộ Nhẫn Cưới Xoden

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.65 crt - AAA

  21.358.765,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  11.207.493  - 1.445.795.031  11.207.493 ₫ - 1.445.795.031 ₫

You’ve viewed 42 of 42 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng