Đang tải...
Tìm thấy 43 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bộ Nhẫn Cưới Glowing Beauty Vàng Hồng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Glowing Beauty

  Vàng Hồng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.935 crt - AAA

  30.112.590,00 ₫
  (Giá cả bộ)
 2. Nhẫn Consecratedness SET Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Consecratedness SET

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.824 crt - AA

  19.348.591,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 3. Bộ Nhẫn Cưới True Love Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA True Love

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.5 crt - AA

  20.892.099,00 ₫
  (Giá cả bộ)
 4. Bộ Nhẫn Cưới Crinkly Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Crinkly

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.23 crt - AAA

  42.347.908,00 ₫
  (Giá cả bộ)
 5. Bộ Nhẫn Cưới Htingi Vàng Trắng-Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Htingi

  Vàng Trắng-Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.994 crt - AA

  23.589.519,00 ₫
  (Giá cả bộ)
 6. Bộ Nhẫn Cưới Graceful Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Graceful

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.755 crt - AAA

  24.167.828,00 ₫
  (Giá cả bộ)
 7. Bộ Nhẫn Cưới Dreamy Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Dreamy

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.07 crt - AAA

  32.685.102,00 ₫
  (Giá cả bộ)
 8. Bảo hành trọn đời
 9. Bộ Nhẫn Cưới Swanky Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Swanky

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.94 crt - AAA

  49.613.668,00 ₫
  (Giá cả bộ)
 10. Bộ Nhẫn Cưới Keyser Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Keyser

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.135 crt - AAA

  16.769.590,00 ₫
  (Giá cả bộ)
 11. Bộ Nhẫn Cưới Perfect Match Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Perfect Match

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.174 crt - AAA

  21.541.784,00 ₫
  (Giá cả bộ)
 12. Bộ Nhẫn Cưới Xoden Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Xoden

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.65 crt - AA

  19.637.881,00 ₫
  (Giá cả bộ)
 13. Bộ Nhẫn Cưới Puffin Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Puffin

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.12 crt - AAA

  39.911.118,00 ₫
  (Giá cả bộ)
 14. Bộ Nhẫn Cưới Soulmates Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Soulmates

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.338 crt - AAA

  31.101.851,00 ₫
  (Giá cả bộ)
 15. Bộ Nhẫn Cưới Marvelous Vàng Hồng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Marvelous

  Vàng Hồng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.45 crt - AAA

  47.005.736,00 ₫
  (Giá cả bộ)
 16. Bộ Nhẫn Cưới Sumptuous Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Sumptuous

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.288 crt - AAA

  43.242.272,00 ₫
  (Giá cả bộ)
 17. Bộ Nhẫn Cưới Heavenly Vows Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Heavenly Vows

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.5 crt - AA

  27.692.292,00 ₫
  (Giá cả bộ)
 18. Bộ Nhẫn Cưới Blooming Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Blooming

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.23 crt - AAA

  39.493.676,00 ₫
  (Giá cả bộ)
 19. Nhẫn đính hôn
 20. Bộ Nhẫn Cưới Sinuous Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Sinuous

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.957 crt - AAA

  54.992.287,00 ₫
  (Giá cả bộ)
 21. Bộ Nhẫn Cưới Grande Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Grande

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.876 crt - AAA

  49.810.222,00 ₫
  (Giá cả bộ)
 22. Bộ Nhẫn Cưới Courteous Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Courteous

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.915 crt - AAA

  35.757.248,00 ₫
  (Giá cả bộ)
 23. Bộ Nhẫn Cưới Cuddly Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Cuddly

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  2.038 crt - AAA

  51.866.070,00 ₫
  (Giá cả bộ)
 24. Bộ Nhẫn Cưới Clover Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Clover

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.534 crt - AAA

  46.448.247,00 ₫
  (Giá cả bộ)
 25. Bộ Nhẫn Cưới Exquisite Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Exquisite

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.41 crt - AA

  40.075.229,00 ₫
  (Giá cả bộ)
 26. Bộ Nhẫn Cưới One Only Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA One Only

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.54 crt - AAA

  28.458.232,00 ₫
  (Giá cả bộ)
 27. Bộ Nhẫn Cưới Flamboyant Vàng Hồng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Flamboyant

  Vàng Hồng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.001 crt - AAA

  39.430.410,00 ₫
  (Giá cả bộ)
 28. Bộ Nhẫn Cưới Fashionable Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Fashionable

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.809 crt - AAA

  46.959.504,00 ₫
  (Giá cả bộ)
 29. Bộ Nhẫn Cưới Splendiferous Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Splendiferous

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.934 crt - AAA

  57.371.761,00 ₫
  (Giá cả bộ)
 30. Bộ Nhẫn Cưới Soft Life Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Soft Life

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.468 crt - AAA

  50.568.052,00 ₫
  (Giá cả bộ)
 31. Bộ Nhẫn Cưới Mannas Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Mannas

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.762 crt - AAA

  31.935.113,00 ₫
  (Giá cả bộ)
 32. Bộ Nhẫn Cưới Idan Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Idan

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.206 crt - AA

  32.439.070,00 ₫
  (Giá cả bộ)
 33. Bộ Nhẫn Cưới Sweold Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Sweold

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.792 crt - AAA

  29.618.905,00 ₫
  (Giá cả bộ)
 34. Bộ Nhẫn Cưới Polloc Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Polloc

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.638 crt - AA

  33.212.852,00 ₫
  (Giá cả bộ)
 35. Bộ Nhẫn Cưới Niliev Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Niliev

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.616 crt - AAA

  33.913.905,00 ₫
  (Giá cả bộ)
 36. Bộ Nhẫn Cưới Fnel Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Fnel

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.938 crt - AA

  25.671.592,00 ₫
  (Giá cả bộ)
 37. Bộ Nhẫn Cưới Bogd Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Bogd

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.218 crt - AA

  32.524.776,00 ₫
  (Giá cả bộ)
 38. Bộ Nhẫn Cưới Oferih Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Oferih

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.308 crt - AA

  29.649.456,00 ₫
  (Giá cả bộ)

You’ve viewed 43 of 43 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...