Đang tải...
Tìm thấy 45 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bộ Nhẫn Cưới Perfect Match Kim Cương

  Bộ Nhẫn Cưới Perfect Match

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  25.164.660,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  11.037.335  - 120.055.088  11.037.335 ₫ - 120.055.088 ₫
 2. Bộ Nhẫn Cưới Keyser Kim Cương

  Bộ Nhẫn Cưới Keyser

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.135 crt - VS

  20.933.194,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  8.440.761  - 102.224.591  8.440.761 ₫ - 102.224.591 ₫
 3. Bộ Nhẫn Cưới Grede Kim Cương

  Bộ Nhẫn Cưới Grede

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.138 crt - VS

  101.696.841,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  12.328.593  - 1.440.255.572  12.328.593 ₫ - 1.440.255.572 ₫
 4. Nhẫn Consecratedness SET Kim Cương

  Nhẫn Consecratedness SET

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.824 crt - VS

  70.663.661,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.078.473  - 1.103.747.137  8.078.473 ₫ - 1.103.747.137 ₫
 5. Bộ Nhẫn Cưới Glowing Beauty Kim Cương

  Bộ Nhẫn Cưới Glowing Beauty

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.935 crt - VS

  59.393.001,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  12.969.356  - 182.901.180  12.969.356 ₫ - 182.901.180 ₫
 6. Bộ Nhẫn Cưới Crinkly Kim Cương

  Bộ Nhẫn Cưới Crinkly

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.23 crt - VS

  109.587.411,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.297.189  - 267.403.418  15.297.189 ₫ - 267.403.418 ₫
 7. Bộ Nhẫn Cưới One Only Kim Cương

  Bộ Nhẫn Cưới One Only

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.54 crt - VS

  51.060.655,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  13.039.651  - 166.368.427  13.039.651 ₫ - 166.368.427 ₫
 8. Bộ Nhẫn Cưới Sweold Kim Cương

  Bộ Nhẫn Cưới Sweold

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.792 crt - VS

  45.327.048,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  14.031.886  - 177.223.538  14.031.886 ₫ - 177.223.538 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bộ Nhẫn Cưới Fendr Kim Cương

  Bộ Nhẫn Cưới Fendr

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.06 crt - VS

  80.706.329,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  12.369.148  - 1.154.534.995  12.369.148 ₫ - 1.154.534.995 ₫
 11. Bộ Nhẫn Cưới Gemmiferous Kim Cương

  Bộ Nhẫn Cưới Gemmiferous

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.592 crt - VS

  99.917.035,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.079.893  - 273.351.423  16.079.893 ₫ - 273.351.423 ₫
 12. Bộ Nhẫn Cưới Soulmates Kim Cương

  Bộ Nhẫn Cưới Soulmates

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.338 crt - VS

  40.699.770,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.651.366  - 198.974.315  15.651.366 ₫ - 198.974.315 ₫
 13. Bộ Nhẫn Cưới Dreamy Kim Cương

  Bộ Nhẫn Cưới Dreamy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.07 crt - VS

  78.890.294,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  14.111.643  - 213.276.562  14.111.643 ₫ - 213.276.562 ₫
 14. Bộ Nhẫn Cưới True Love Kim Cương

  Bộ Nhẫn Cưới True Love

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - SI

  56.634.208,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  9.735.804  - 189.957.678  9.735.804 ₫ - 189.957.678 ₫
 15. Bộ Nhẫn Cưới Elegance Kim Cương

  Bộ Nhẫn Cưới Elegance

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.51 crt - VS

  90.662.750,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.200.205  - 248.815.900  16.200.205 ₫ - 248.815.900 ₫
 16. Bộ Nhẫn Cưới Swanky Kim Cương

  Bộ Nhẫn Cưới Swanky

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.94 crt - VS

  221.781.405,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.173.168  - 421.402.700  16.173.168 ₫ - 421.402.700 ₫
 17. Bộ Nhẫn Cưới Snazy Kim Cương

  Bộ Nhẫn Cưới Snazy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.77 crt - VS

  73.940.742,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  14.164.365  - 208.829.081  14.164.365 ₫ - 208.829.081 ₫
 18. Bộ Nhẫn Cưới Scump Kim Cương

  Bộ Nhẫn Cưới Scump

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.378 crt - VS

  168.060.907,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  12.369.148  - 2.559.129.574  12.369.148 ₫ - 2.559.129.574 ₫
 19. Bộ Nhẫn Cưới Graceful Kim Cương

  Bộ Nhẫn Cưới Graceful

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.755 crt - VS

  64.776.487,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  11.485.058  - 163.516.087  11.485.058 ₫ - 163.516.087 ₫
 20. Bộ Nhẫn Cưới Flamboyant Kim Cương

  Bộ Nhẫn Cưới Flamboyant

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.001 crt - VS

  84.121.564,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  17.257.327  - 272.661.994  17.257.327 ₫ - 272.661.994 ₫
 21. Bộ Nhẫn Cưới Sumptuous Kim Cương

  Bộ Nhẫn Cưới Sumptuous

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.288 crt - VS

  92.989.232,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  17.766.964  - 262.185.398  17.766.964 ₫ - 262.185.398 ₫
 22. Bộ Nhẫn Cưới Courteous Kim Cương

  Bộ Nhẫn Cưới Courteous

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.915 crt - VS

  96.102.472,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.578.714  - 242.705.677  16.578.714 ₫ - 242.705.677 ₫
 23. Bộ Nhẫn Cưới Heavenly Vows Kim Cương

  Bộ Nhẫn Cưới Heavenly Vows

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - SI

  63.434.401,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  12.101.488  - 228.890.080  12.101.488 ₫ - 228.890.080 ₫
 24. Bộ Nhẫn Cưới Blessing Kim Cương

  Bộ Nhẫn Cưới Blessing

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.3 crt - VS

  164.980.651,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  12.308.316  - 1.154.061.859  12.308.316 ₫ - 1.154.061.859 ₫
 25. Nhẫn đính hôn
 26. Bộ Nhẫn Cưới Soft Life Kim Cương

  Bộ Nhẫn Cưới Soft Life

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.468 crt - VS

  138.409.286,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.758.506  - 327.018.661  16.758.506 ₫ - 327.018.661 ₫
 27. Bộ Nhẫn Cưới Precious Moments Kim Cương

  Bộ Nhẫn Cưới Precious Moments

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.945 crt - VS

  82.999.285,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.130.915  - 227.092.161  15.130.915 ₫ - 227.092.161 ₫
 28. Bộ Nhẫn Cưới Marvelous Kim Cương

  Bộ Nhẫn Cưới Marvelous

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.45 crt - VS

  211.441.066,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.724.710  - 399.124.712  16.724.710 ₫ - 399.124.712 ₫
 29. Bộ Nhẫn Cưới Blooming Kim Cương

  Bộ Nhẫn Cưới Blooming

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.23 crt - VS

  104.813.597,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.745.993  - 279.961.825  15.745.993 ₫ - 279.961.825 ₫
 30. Bộ Nhẫn Cưới Grande Kim Cương

  Bộ Nhẫn Cưới Grande

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.876 crt - VS

  226.357.855,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  17.819.685  - 396.056.086  17.819.685 ₫ - 396.056.086 ₫
 31. Bộ Nhẫn Cưới Clover Kim Cương

  Bộ Nhẫn Cưới Clover

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.534 crt - VS

  246.733.831,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.070.084  - 402.206.866  15.070.084 ₫ - 402.206.866 ₫
 32. Bộ Nhẫn Cưới Puffin Kim Cương

  Bộ Nhẫn Cưới Puffin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.12 crt - VS

  119.965.871,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  14.924.087  - 273.932.706  14.924.087 ₫ - 273.932.706 ₫
 33. Bộ Nhẫn Cưới Exquisite Kim Cương

  Bộ Nhẫn Cưới Exquisite

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.41 crt - SI

  234.683.171,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.903.886  - 492.778.775  15.903.886 ₫ - 492.778.775 ₫
 34. Bộ Nhẫn Cưới Sinuous Kim Cương

  Bộ Nhẫn Cưới Sinuous

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.957 crt - VS

  335.630.024,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.751.401  - 498.131.978  15.751.401 ₫ - 498.131.978 ₫
 35. Bộ Nhẫn Cưới Cuddly Kim Cương

  Bộ Nhẫn Cưới Cuddly

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.038 crt - VS

  336.126.684,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.781.141  - 501.552.086  15.781.141 ₫ - 501.552.086 ₫
 36. Bộ Nhẫn Cưới Fashionable Kim Cương

  Bộ Nhẫn Cưới Fashionable

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.809 crt - VS

  249.678.364,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.843.670  - 398.624.540  16.843.670 ₫ - 398.624.540 ₫
 37. Bộ Nhẫn Cưới Splendiferous Kim Cương

  Bộ Nhẫn Cưới Splendiferous

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.934 crt - VS

  152.404.674,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  20.147.518  - 360.259.903  20.147.518 ₫ - 360.259.903 ₫
 38. Bộ Nhẫn Cưới Mannas Kim Cương

  Bộ Nhẫn Cưới Mannas

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.762 crt - VS

  46.345.509,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  14.580.184  - 183.969.115  14.580.184 ₫ - 183.969.115 ₫
 39. Bộ Nhẫn Cưới Idan Kim Cương

  Bộ Nhẫn Cưới Idan

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.206 crt - VS

  163.457.420,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  12.024.434  - 2.529.538.242  12.024.434 ₫ - 2.529.538.242 ₫
 40. Bộ Nhẫn Cưới Syfig Kim Cương

  Bộ Nhẫn Cưới Syfig

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.17 crt - VS

  102.205.936,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  12.186.652  - 1.441.647.945  12.186.652 ₫ - 1.441.647.945 ₫
 41. Bộ Nhẫn Cưới Htingi Kim Cương

  Bộ Nhẫn Cưới Htingi

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.994 crt - VS

  95.073.737,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  10.564.469  - 1.409.961.297  10.564.469 ₫ - 1.409.961.297 ₫
 42. Bộ Nhẫn Cưới Polloc Kim Cương

  Bộ Nhẫn Cưới Polloc

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.638 crt - VS

  59.573.334,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.120.447  - 997.196.716  16.120.447 ₫ - 997.196.716 ₫
 43. Bộ Nhẫn Cưới Niliev Kim Cương

  Bộ Nhẫn Cưới Niliev

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.616 crt - VS

  55.056.364,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.181.279  - 222.293.197  16.181.279 ₫ - 222.293.197 ₫
 44. Bộ Nhẫn Cưới Fnel Kim Cương

  Bộ Nhẫn Cưới Fnel

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.938 crt - VS

  96.236.573,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  12.004.157  - 1.419.437.553  12.004.157 ₫ - 1.419.437.553 ₫
 45. Bộ Nhẫn Cưới Bogd Kim Cương

  Bộ Nhẫn Cưới Bogd

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.218 crt - VS

  163.786.454,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  12.166.375  - 2.543.042.921  12.166.375 ₫ - 2.543.042.921 ₫
 46. Bộ Nhẫn Cưới Oferih Kim Cương

  Bộ Nhẫn Cưới Oferih

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.308 crt - VS

  197.491.371,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  11.971.713  - 2.040.179.570  11.971.713 ₫ - 2.040.179.570 ₫
 47. Bộ Nhẫn Cưới Xoden Kim Cương

  Bộ Nhẫn Cưới Xoden

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.65 crt - VS

  85.390.384,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  9.834.486  - 1.372.434.787  9.834.486 ₫ - 1.372.434.787 ₫

You’ve viewed 45 of 45 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng