Đang tải...
Tìm thấy 52 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nữ Jhaddeus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.14 crt - AAA

  13.883.988,00 ₫
  5.242.899  - 63.240.259  5.242.899 ₫ - 63.240.259 ₫
 2. Mặt dây chuyền nữ Musfaro

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.062 crt - AAA

  8.988.917,00 ₫
  2.817.722  - 37.513.967  2.817.722 ₫ - 37.513.967 ₫
 3. Dây chuyền nữ Zagreus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  11.352.115,00 ₫
  5.025.258  - 54.098.797  5.025.258 ₫ - 54.098.797 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Navicula

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  10.451.552,00 ₫
  3.419.983  - 45.070.535  3.419.983 ₫ - 45.070.535 ₫
 5. Dây chuyền nữ Pwoteksyon

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  17.637.366,00 ₫
  8.895.240  - 105.324.965  8.895.240 ₫ - 105.324.965 ₫
 6. Dây chuyền nữ Konfiantza

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  9.752.782,00 ₫
  4.573.562  - 40.131.881  4.573.562 ₫ - 40.131.881 ₫
 7. Mặt dây chuyền nữ Debout

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.38 crt - AAA

  19.668.301,00 ₫
  7.030.154  - 96.041.992  7.030.154 ₫ - 96.041.992 ₫
 8. Dây chuyền nữ Deese

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.126 crt - AAA

  17.224.729,00 ₫
  8.538.638  - 97.966.513  8.538.638 ₫ - 97.966.513 ₫
 9. Dây chuyền nữ Suikerell

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.36 crt - AAA

  19.762.829,00 ₫
  9.093.352  - 121.711.683  9.093.352 ₫ - 121.711.683 ₫
 10. Mặt dây chuyền nữ Mphamvu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  11.324.662,00 ₫
  4.172.810  - 49.556.368  4.172.810 ₫ - 49.556.368 ₫
 11. Dây chuyền nữ Isodle

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.124 crt - AAA

  14.745.493,00 ₫
  6.884.400  - 68.985.514  6.884.400 ₫ - 68.985.514 ₫
 12. Mặt dây chuyền nữ Penna

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.062 crt - AAA

  10.360.704,00 ₫
  3.613.567  - 45.367.705  3.613.567 ₫ - 45.367.705 ₫
 13. Mặt dây chuyền nữ Zadiez

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.488 crt - AAA

  19.056.133,00 ₫
  5.773.557  - 96.820.288  5.773.557 ₫ - 96.820.288 ₫
 14. Dây chuyền nữ Lovelie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.148 crt - AAA

  16.282.279,00 ₫
  7.521.190  - 78.211.887  7.521.190 ₫ - 78.211.887 ₫
 15. Dây chuyền nữ Confiar

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.448 crt - AAA

  17.298.028,00 ₫
  7.924.490  - 113.773.038  7.924.490 ₫ - 113.773.038 ₫
 16. Dây chuyền nữ Caligari

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  13.355.312,00 ₫
  5.842.613  - 68.674.195  5.842.613 ₫ - 68.674.195 ₫
 17. Dây chuyền nữ Konfidi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.528 crt - AAA

  17.658.027,00 ₫
  7.897.320  - 120.197.535  7.897.320 ₫ - 120.197.535 ₫
 18. Dây chuyền nữ Vendari

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.56 crt - AAA

  22.741.872,00 ₫
  9.290.050  - 360.833.194  9.290.050 ₫ - 360.833.194 ₫
 19. Dây chuyền nữ Vanovond

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.257 crt - AAA

  36.129.449,00 ₫
  14.549.364  - 217.951.789  14.549.364 ₫ - 217.951.789 ₫
 20. Dây chuyền nữ Sieghild

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.328 crt - AAA

  15.214.170,00 ₫
  6.374.969  - 86.730.713  6.374.969 ₫ - 86.730.713 ₫
 21. Mặt dây chuyền nữ Makt

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  10.213.253,00 ₫
  3.807.151  - 42.834.700  3.807.151 ₫ - 42.834.700 ₫
 22. Dây chuyền nữ Limjae

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.281 crt - AAA

  13.462.859,00 ₫
  6.346.668  - 81.749.612  6.346.668 ₫ - 81.749.612 ₫
 23. Dây chuyền choker nữ Eunoia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.152 crt - AAA

  14.788.514,00 ₫
  7.396.945  - 86.192.985  7.396.945 ₫ - 86.192.985 ₫
 24. Mặt dây chuyền nữ Dusha

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.142 crt - AAA

  14.514.269,00 ₫
  5.230.163  - 66.735.527  5.230.163 ₫ - 66.735.527 ₫
 25. Dây chuyền nữ Amuseren

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.27 crt - AAA

  19.480.661,00 ₫
  9.350.898  - 125.235.252  9.350.898 ₫ - 125.235.252 ₫
 26. Dây chuyền nữ Tillit

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.194 crt - AAA

  15.445.114,00 ₫
  7.139.117  - 78.042.082  7.139.117 ₫ - 78.042.082 ₫
 27. Dây chuyền nữ Druzhba

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.628 crt - AAA

  19.947.922,00 ₫
  5.283.370  - 80.957.160  5.283.370 ₫ - 80.957.160 ₫
 28. Dây chuyền nữ Whisperar

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.292 crt - AAA

  21.316.030,00 ₫
  9.195.239  - 119.787.164  9.195.239 ₫ - 119.787.164 ₫
 29. GLAMIRA Vòng Cổ Ubomi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  2.26 crt - AAA

  107.952.505,00 ₫
  33.291.351  - 715.468.303  33.291.351 ₫ - 715.468.303 ₫
 30. GLAMIRA Vòng Cổ Hupenyu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  2.218 crt - AAA

  97.873.402,00 ₫
  30.451.270  - 710.954.172  30.451.270 ₫ - 710.954.172 ₫
 31. Dây chuyền nữ Seduisante

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.292 crt - AAA

  18.705.193,00 ₫
  8.558.449  - 121.131.499  8.558.449 ₫ - 121.131.499 ₫
 32. GLAMIRA Vòng Cổ Dikost

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  3.052 crt - AAA

  116.236.711,00 ₫
  35.087.097  - 762.746.379  35.087.097 ₫ - 762.746.379 ₫
 33. GLAMIRA Vòng Cổ Vertroue

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.98 crt - AAA

  91.814.844,00 ₫
  27.942.320  - 607.921.642  27.942.320 ₫ - 607.921.642 ₫
 34. Dây chuyền nữ Mijn

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.07 crt - AAA

  21.070.652,00 ₫
  10.117.875  - 123.140.917  10.117.875 ₫ - 123.140.917 ₫
 35. Dây chuyền nữ Iwosan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  36.076.808,00 ₫
  14.454.270  - 215.659.351  14.454.270 ₫ - 215.659.351 ₫
 36. Dây chuyền choker nữ Tenista

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.324 crt - AAA

  14.590.683,00 ₫
  6.806.005  - 93.933.513  6.806.005 ₫ - 93.933.513 ₫
 37. Dây Chuyền GLAMIRA Paglunas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.064 crt - AAA

  12.721.919,00 ₫
  6.904.495  - 74.023.229  6.904.495 ₫ - 74.023.229 ₫
 38. Dây Chuyền GLAMIRA Ryuu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.404 crt - AAA

  18.019.159,00 ₫
  8.721.468  - 124.952.236  8.721.468 ₫ - 124.952.236 ₫
 39. Dây chuyền nữ Resanigo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.15 crt - AAA

  17.242.274,00 ₫
  8.578.260  - 99.324.994  8.578.260 ₫ - 99.324.994 ₫
 40. Dây chuyền nữ Kuporesa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.798 crt - AAA

  20.959.144,00 ₫
  8.756.562  - 144.650.255  8.756.562 ₫ - 144.650.255 ₫
 41. Dây chuyền nữ Raisondetre

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  2.196 crt - AAA

  142.351.305,00 ₫
  42.881.400  - 822.123.460  42.881.400 ₫ - 822.123.460 ₫
 42. Mặt dây chuyền nữ Bizitza

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.848 crt - AAA

  21.749.612,00 ₫
  7.722.982  - 128.051.277  7.722.982 ₫ - 128.051.277 ₫
 43. Dây chuyền nữ Capillus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.936 crt - AAA

  42.780.928,00 ₫
  15.215.021  - 250.612.015  15.215.021 ₫ - 250.612.015 ₫
 44. Dây chuyền nữ Cauda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.422 crt - AAA

  20.281.034,00 ₫
  8.467.883  - 119.235.275  8.467.883 ₫ - 119.235.275 ₫
 45. Dây chuyền nữ Cerasum

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.576 crt - AAA

  24.622.806,00 ₫
  10.504.195  - 160.456.780  10.504.195 ₫ - 160.456.780 ₫
 46. Dây chuyền nữ Cosaint

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.306 crt - AAA

  14.923.229,00 ₫
  6.629.684  - 79.117.541  6.629.684 ₫ - 79.117.541 ₫
 47. Dây chuyền nữ Daioni

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.462 crt - AAA

  11.281.925,00 ₫
  4.853.184  - 67.881.750  4.853.184 ₫ - 67.881.750 ₫
 48. Dây Chuyền GLAMIRA Denara

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.392 crt - AAA

  30.151.837,00 ₫
  14.402.761  - 190.371.737  14.402.761 ₫ - 190.371.737 ₫
 49. Dây chuyền nữ Iachau

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.028 crt - AAA

  29.501.744,00 ₫
  11.411.266  - 205.555.623  11.411.266 ₫ - 205.555.623 ₫
 50. Dây chuyền nữ Jaromir

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.54 crt - AAA

  27.819.206,00 ₫
  11.500.416  - 186.749.111  11.500.416 ₫ - 186.749.111 ₫
 51. Dây chuyền nữ Laime

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.29 crt - AAA

  12.797.201,00 ₫
  5.584.501  - 67.853.445  5.584.501 ₫ - 67.853.445 ₫
 52. Dây chuyền nữ Soisfier

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.392 crt - AAA

  21.306.407,00 ₫
  9.140.333  - 123.438.087  9.140.333 ₫ - 123.438.087 ₫

You’ve viewed 52 of 52 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng