Đang tải...
Tìm thấy 99 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn đeo ngón út Siunata

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Siunata

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  8.352.694,00 ₫
  4.796.580  - 48.070.520  4.796.580 ₫ - 48.070.520 ₫
 2. Nhẫn Niarti

  Nhẫn GLAMIRA Niarti

  Vàng 14K
  10.863.061,00 ₫
  5.970.537  - 62.193.097  5.970.537 ₫ - 62.193.097 ₫
 3. Nhẫn Phoenix

  Nhẫn GLAMIRA Phoenix

  Vàng 14K
  9.380.049,00 ₫
  5.370.257  - 53.702.572  5.370.257 ₫ - 53.702.572 ₫
 4. Nhẫn Blagoslovi

  Nhẫn GLAMIRA Blagoslovi

  Vàng 14K
  8.156.564,00 ₫
  4.669.788  - 46.697.887  4.669.788 ₫ - 46.697.887 ₫
 5. Nhẫn Insula

  Nhẫn GLAMIRA Insula

  Vàng 14K
  8.898.070,00 ₫
  5.094.315  - 50.943.150  5.094.315 ₫ - 50.943.150 ₫
 6. Nhẫn Bendith

  Nhẫn GLAMIRA Bendith

  Vàng 14K
  7.415.058,00 ₫
  4.301.866  - 42.452.625  4.301.866 ₫ - 42.452.625 ₫
 7. Nhẫn Zegenen

  Nhẫn GLAMIRA Zegenen

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.066 crt - AAA

  16.118.129,00 ₫
  8.578.826  - 95.447.653  8.578.826 ₫ - 95.447.653 ₫
 8. Nhẫn Lingua

  Nhẫn GLAMIRA Lingua

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.174 crt - AAA

  15.721.339,00 ₫
  7.722.982  - 98.872.170  7.722.982 ₫ - 98.872.170 ₫
 9. Nhẫn Excessively

  Nhẫn GLAMIRA Excessively

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.296 crt - AAA

  18.244.724,00 ₫
  8.456.563  - 103.174.036  8.456.563 ₫ - 103.174.036 ₫
 10. Nhẫn Crepusculum

  Nhẫn GLAMIRA Crepusculum

  Vàng 14K
  9.973.254,00 ₫
  5.709.878  - 57.098.782  5.709.878 ₫ - 57.098.782 ₫
 11. Nhẫn Dateless

  Nhẫn GLAMIRA Dateless

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.332 crt - AAA

  19.747.263,00 ₫
  9.251.276  - 113.574.926  9.251.276 ₫ - 113.574.926 ₫
 12. Nhẫn Castout

  Nhẫn GLAMIRA Castout

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.338 crt - AAA

  16.169.072,00 ₫
  6.389.120  - 80.617.537  6.389.120 ₫ - 80.617.537 ₫
 13. Nhẫn Sempiternal

  Nhẫn GLAMIRA Sempiternal

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.198 crt - AAA

  17.176.048,00 ₫
  8.538.072  - 99.438.204  8.538.072 ₫ - 99.438.204 ₫
 14. Nhẫn đeo ngón út Stature

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Stature

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  13.919.084,00 ₫
  7.152.418  - 81.126.972  7.152.418 ₫ - 81.126.972 ₫
 15. Nhẫn Emphasis

  Nhẫn GLAMIRA Emphasis

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  11.941.357,00 ₫
  6.431.573  - 72.410.033  6.431.573 ₫ - 72.410.033 ₫
 16. Nhẫn Immortale

  Nhẫn GLAMIRA Immortale

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.092 crt - AAA

  13.406.822,00 ₫
  7.238.172  - 76.938.309  7.238.172 ₫ - 76.938.309 ₫
 17. Nhẫn Benedica

  Nhẫn GLAMIRA Benedica

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.062 crt - AAA

  11.346.171,00 ₫
  6.155.631  - 67.301.565  6.155.631 ₫ - 67.301.565 ₫
 18. Nhẫn Allurement

  Nhẫn GLAMIRA Allurement

  Vàng 14K
  14.459.364,00 ₫
  7.726.378  - 82.782.622  7.726.378 ₫ - 82.782.622 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Jabuka

  Nhẫn GLAMIRA Jabuka

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  10.060.140,00 ₫
  5.646.199  - 59.263.868  5.646.199 ₫ - 59.263.868 ₫
 21. Nhẫn Noend

  Nhẫn GLAMIRA Noend

  Vàng 14K
  10.195.705,00 ₫
  5.837.235  - 58.372.357  5.837.235 ₫ - 58.372.357 ₫
 22. Nhẫn Mugisha

  Nhẫn GLAMIRA Mugisha

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.264 crt - AAA

  21.926.781,00 ₫
  10.400.894  - 133.739.930  10.400.894 ₫ - 133.739.930 ₫
 23. Nhẫn Fenestr

  Nhẫn GLAMIRA Fenestr

  Vàng 14K
  8.341.941,00 ₫
  4.775.920  - 47.759.205  4.775.920 ₫ - 47.759.205 ₫
 24. Nhẫn Epistula

  Nhẫn GLAMIRA Epistula

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.141 crt - AAA

  10.789.193,00 ₫
  5.561.294  - 63.763.846  5.561.294 ₫ - 63.763.846 ₫
 25. Nhẫn Moshtnost

  Nhẫn GLAMIRA Moshtnost

  Vàng 14K
  12.531.449,00 ₫
  6.887.514  - 71.744.940  6.887.514 ₫ - 71.744.940 ₫
 26. Nhẫn Abysmal

  Nhẫn GLAMIRA Abysmal

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.256 crt - AAA

  15.663.886,00 ₫
  7.768.830  - 101.235.365  7.768.830 ₫ - 101.235.365 ₫
 27. Nhẫn Fascination

  Nhẫn GLAMIRA Fascination

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.248 crt - AAA

  16.055.016,00 ₫
  7.906.377  - 104.942.898  7.906.377 ₫ - 104.942.898 ₫
 28. Nhẫn Oomph

  Nhẫn GLAMIRA Oomph

  Vàng 14K
  12.902.201,00 ₫
  7.091.286  - 73.867.567  7.091.286 ₫ - 73.867.567 ₫
 29. Nhẫn Yibariki

  Nhẫn GLAMIRA Yibariki

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  11.618.433,00 ₫
  6.198.083  - 67.867.595  6.198.083 ₫ - 67.867.595 ₫
 30. Nhẫn Tenacity

  Nhẫn GLAMIRA Tenacity

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  18.392.459,00 ₫
  9.449.955  - 109.343.821  9.449.955 ₫ - 109.343.821 ₫
 31. Nhẫn Valsigna

  Nhẫn GLAMIRA Valsigna

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.158 crt - AAA

  12.330.789,00 ₫
  6.346.668  - 78.042.082  6.346.668 ₫ - 78.042.082 ₫
 32. Nhẫn Unending

  Nhẫn GLAMIRA Unending

  Vàng 14K
  9.083.446,00 ₫
  5.200.446  - 52.004.467  5.200.446 ₫ - 52.004.467 ₫
 33. Nhẫn Prutegge

  Nhẫn GLAMIRA Prutegge

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  11.891.546,00 ₫
  6.516.478  - 68.844.012  6.516.478 ₫ - 68.844.012 ₫
 34. Nhẫn Permatentin

  Nhẫn GLAMIRA Permatentin

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.548 crt - AAA

  45.533.557,00 ₫
  11.148.060  - 204.055.635  11.148.060 ₫ - 204.055.635 ₫
 35. Nhẫn Pelindung

  Nhẫn GLAMIRA Pelindung

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  12.966.729,00 ₫
  7.132.041  - 74.999.637  7.132.041 ₫ - 74.999.637 ₫
 36. Nhẫn Korgoo

  Nhẫn GLAMIRA Korgoo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  14.310.496,00 ₫
  7.301.851  - 90.678.808  7.301.851 ₫ - 90.678.808 ₫
 37. Nhẫn Jinasi

  Nhẫn GLAMIRA Jinasi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  18.145.667,00 ₫
  9.212.219  - 109.004.192  9.212.219 ₫ - 109.004.192 ₫
 38. Nhẫn Indefinite

  Nhẫn GLAMIRA Indefinite

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  15.055.965,00 ₫
  7.599.020  - 96.254.256  7.599.020 ₫ - 96.254.256 ₫
 39. Nhẫn Eternal

  Nhẫn GLAMIRA Eternal

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.148 crt - AAA

  15.159.266,00 ₫
  7.600.718  - 86.730.714  7.600.718 ₫ - 86.730.714 ₫
 40. Nhẫn Boundless

  Nhẫn GLAMIRA Boundless

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  15.111.437,00 ₫
  7.621.095  - 85.612.796  7.621.095 ₫ - 85.612.796 ₫
 41. Nhẫn Bierku

  Nhẫn GLAMIRA Bierku

  Vàng 14K
  17.907.367,00 ₫
  8.885.334  - 102.523.095  8.885.334 ₫ - 102.523.095 ₫
 42. Nhẫn Beannaigh

  Nhẫn GLAMIRA Beannaigh

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  16.599.542,00 ₫
  7.987.886  - 103.074.981  7.987.886 ₫ - 103.074.981 ₫
 43. Nhẫn Aizsargs

  Nhẫn GLAMIRA Aizsargs

  Vàng 14K
  8.972.221,00 ₫
  5.136.768  - 51.367.680  5.136.768 ₫ - 51.367.680 ₫
 44. Nhẫn Onnistama

  Nhẫn GLAMIRA Onnistama

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.28 crt - AAA

  16.039.451,00 ₫
  7.804.491  - 107.023.074  7.804.491 ₫ - 107.023.074 ₫
 45. Nhẫn Manus

  Nhẫn GLAMIRA Manus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  12.683.995,00 ₫
  6.516.478  - 79.881.696  6.516.478 ₫ - 79.881.696 ₫
 46. Nhẫn Javaid

  Nhẫn GLAMIRA Javaid

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  11.274.001,00 ₫
  6.049.499  - 68.589.293  6.049.499 ₫ - 68.589.293 ₫
 47. Nhẫn Harena

  Nhẫn GLAMIRA Harena

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.19 crt - AAA

  15.736.905,00 ₫
  7.824.868  - 90.876.927  7.824.868 ₫ - 90.876.927 ₫
 48. Nhẫn Estrange

  Nhẫn GLAMIRA Estrange

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.558 crt - AAA

  26.459.306,00 ₫
  9.707.500  - 131.405.031  9.707.500 ₫ - 131.405.031 ₫
 49. Nhẫn Comeliness

  Nhẫn GLAMIRA Comeliness

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  12.896.540,00 ₫
  6.962.230  - 77.716.605  6.962.230 ₫ - 77.716.605 ₫
 50. Nhẫn Abraxas

  Nhẫn GLAMIRA Abraxas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  20.564.617,00 ₫
  9.945.235  - 128.631.459  9.945.235 ₫ - 128.631.459 ₫
 51. Nhẫn Tekelakayi

  Nhẫn GLAMIRA Tekelakayi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  17.682.367,00 ₫
  8.925.240  - 109.159.854  8.925.240 ₫ - 109.159.854 ₫
 52. Nhẫn Pushtetin

  Nhẫn GLAMIRA Pushtetin

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.54 crt - AAA

  24.056.206,00 ₫
  10.480.138  - 138.721.038  10.480.138 ₫ - 138.721.038 ₫
 53. Nhẫn Puipui

  Nhẫn GLAMIRA Puipui

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.332 crt - AAA

  21.461.216,00 ₫
  10.499.949  - 134.744.637  10.499.949 ₫ - 134.744.637 ₫
 54. Nhẫn Prutettore

  Nhẫn GLAMIRA Prutettore

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.22 crt - AAA

  14.881.343,00 ₫
  7.450.436  - 85.457.140  7.450.436 ₫ - 85.457.140 ₫
 55. Nhẫn Poverenje

  Nhẫn GLAMIRA Poverenje

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.292 crt - AAA

  19.305.190,00 ₫
  9.210.522  - 220.980.082  9.210.522 ₫ - 220.980.082 ₫
 56. Nhẫn Muhofiz

  Nhẫn GLAMIRA Muhofiz

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.14 crt - AAA

  15.768.036,00 ₫
  8.028.640  - 96.707.084  8.028.640 ₫ - 96.707.084 ₫
 57. Nhẫn Kuvimba

  Nhẫn GLAMIRA Kuvimba

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.18 crt - AAA

  16.751.523,00 ₫
  8.538.072  - 105.749.496  8.538.072 ₫ - 105.749.496 ₫
 58. Nhẫn Kaitiaki

  Nhẫn GLAMIRA Kaitiaki

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.408 crt - AAA

  19.077.926,00 ₫
  8.945.617  - 232.230.027  8.945.617 ₫ - 232.230.027 ₫
 59. Nhẫn Bashitsn

  Nhẫn GLAMIRA Bashitsn

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.4 crt - AAA

  18.121.611,00 ₫
  7.004.683  - 94.669.359  7.004.683 ₫ - 94.669.359 ₫
 60. Nhẫn Babeslea

  Nhẫn GLAMIRA Babeslea

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  18.490.382,00 ₫
  9.027.126  - 215.248.975  9.027.126 ₫ - 215.248.975 ₫
 61. Nhẫn đeo ngón út Vikela

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Vikela

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  16.916.522,00 ₫
  8.395.431  - 105.848.554  8.395.431 ₫ - 105.848.554 ₫

You’ve viewed 60 of 99 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng