Đang tải...
Tìm thấy 134 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Caligo

  Bông tai nữ Caligo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  7.761.471,00 ₫
  4.387.903  - 44.773.368  4.387.903 ₫ - 44.773.368 ₫
 2. Bông tai nữ Aviothic

  Bông tai nữ Aviothic

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.236 crt - AAA

  17.856.140,00 ₫
  8.558.449  - 113.490.026  8.558.449 ₫ - 113.490.026 ₫
 3. Bông tai nữ Bahati Set

  Bông tai nữ Bahati Set

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.524 crt - AAA

  17.424.537,00 ₫
  7.274.682  - 325.371.092  7.274.682 ₫ - 325.371.092 ₫
 4. Bông tai nữ Gaisma - B

  Bông tai nữ Gaisma - B

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.06 crt - AAAAA

  7.229.681,00 ₫
  4.139.130  - 46.995.054  4.139.130 ₫ - 46.995.054 ₫
 5. Bông tai nữ Falldown

  Bông tai nữ Falldown

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  11.639.094,00 ₫
  5.837.235  - 74.560.959  5.837.235 ₫ - 74.560.959 ₫
 6. Bông tai nữ Gaisma

  Bông tai nữ Gaisma

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.19 crt - AAA

  10.409.666,00 ₫
  5.327.804  - 64.966.665  5.327.804 ₫ - 64.966.665 ₫
 7. Bông tai nữ Thabo

  Bông tai nữ Thabo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.276 crt - AAA

  13.152.388,00 ₫
  6.622.609  - 84.848.648  6.622.609 ₫ - 84.848.648 ₫
 8. Bông tai nữ Delaney

  Bông tai nữ Delaney

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.246 crt - AAA

  13.186.634,00 ₫
  6.431.573  - 86.985.435  6.431.573 ₫ - 86.985.435 ₫
 9. Bông tai nữ Teutum

  Bông tai nữ Teutum

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  16.099.733,00 ₫
  8.043.357  - 97.952.361  8.043.357 ₫ - 97.952.361 ₫
 10. Bông Tai Pulvis

  Bông Tai GLAMIRA Pulvis

  Vàng 14K
  11.493.341,00 ₫
  6.316.950  - 65.801.572  6.316.950 ₫ - 65.801.572 ₫
 11. Bông tai nữ Gisteol

  Bông tai nữ Gisteol

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  17.894.064,00 ₫
  8.835.806  - 109.386.268  8.835.806 ₫ - 109.386.268 ₫
 12. Bông tai nữ Clavis

  Bông tai nữ Clavis

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.124 crt - AAA

  12.413.712,00 ₫
  6.410.346  - 75.593.978  6.410.346 ₫ - 75.593.978 ₫
 13. Bông tai nữ Coeruleus

  Bông tai nữ Coeruleus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  8.775.240,00 ₫
  4.797.147  - 53.575.217  4.797.147 ₫ - 53.575.217 ₫
 14. Bông Tai Sudum

  Bông Tai GLAMIRA Sudum

  Vàng 14K
  10.900.136,00 ₫
  5.990.914  - 62.405.362  5.990.914 ₫ - 62.405.362 ₫
 15. Bông tai nữ Lysander

  Bông tai nữ Lysander

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.208 crt - AAA

  17.937.083,00 ₫
  8.677.316  - 112.103.236  8.677.316 ₫ - 112.103.236 ₫
 16. Bông tai nữ Lorillis

  Bông tai nữ Lorillis

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.456 crt - AAA

  15.476.811,00 ₫
  4.988.183  - 72.693.044  4.988.183 ₫ - 72.693.044 ₫
 17. Bông tai nữ Cuprum

  Bông tai nữ Cuprum

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  8.589.863,00 ₫
  4.753.562  - 52.513.899  4.753.562 ₫ - 52.513.899 ₫
 18. Bông tai nữ Babestu

  Bông tai nữ Babestu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.448 crt - AAA

  16.868.408,00 ₫
  6.969.023  - 315.026.804  6.969.023 ₫ - 315.026.804 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Gaisma - A

  Bông tai nữ Gaisma - A

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.32 crt - AAAAA

  11.382.115,00 ₫
  6.516.478  - 85.428.839  6.516.478 ₫ - 85.428.839 ₫
 21. Bông tai nữ Gutta

  Bông tai nữ Gutta

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.428 crt - AAA

  18.893.681,00 ₫
  8.517.695  - 128.178.633  8.517.695 ₫ - 128.178.633 ₫
 22. Bông tai nữ Znaniye

  Bông tai nữ Znaniye

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.416 crt - AAA

  23.750.547,00 ₫
  10.099.480  - 154.796.434  10.099.480 ₫ - 154.796.434 ₫
 23. Bông Tai Raini

  Bông Tai GLAMIRA Raini

  Vàng 14K
  14.978.419,00 ₫
  8.003.735  - 85.754.310  8.003.735 ₫ - 85.754.310 ₫
 24. Bông tai nữ Glacies

  Bông tai nữ Glacies

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  14.357.194,00 ₫
  7.315.436  - 87.975.996  7.315.436 ₫ - 87.975.996 ₫
 25. Bông tai nữ Shakti

  Bông tai nữ Shakti

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  17.896.894,00 ₫
  9.033.919  - 106.810.812  9.033.919 ₫ - 106.810.812 ₫
 26. Bông Tai Kuwala

  Bông Tai GLAMIRA Kuwala

  Vàng 14K
  7.674.585,00 ₫
  4.452.431  - 43.938.465  4.452.431 ₫ - 43.938.465 ₫
 27. Bông Tai Zashtitavat

  Bông Tai GLAMIRA Zashtitavat

  Vàng 14K
  9.936.178,00 ₫
  5.688.651  - 56.886.517  5.688.651 ₫ - 56.886.517 ₫
 28. Bông tai nữ Varandus

  Bông tai nữ Varandus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.26 crt - AAA

  15.548.698,00 ₫
  7.519.209  - 102.494.791  7.519.209 ₫ - 102.494.791 ₫
 29. Xỏ khuyên tai Valoa

  Xỏ khuyên tai Valoa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  7.761.471,00 ₫
  4.387.903  - 46.103.550  4.387.903 ₫ - 46.103.550 ₫
 30. Bông tai nữ Twyla

  Bông tai nữ Twyla

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.288 crt - AAA

  18.856.323,00 ₫
  8.835.806  - 121.159.797  8.835.806 ₫ - 121.159.797 ₫
 31. Bông tai nữ Turtas

  Bông tai nữ Turtas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  13.923.895,00 ₫
  7.295.059  - 83.348.657  7.295.059 ₫ - 83.348.657 ₫
 32. Bông tai nữ Tehoa

  Bông tai nữ Tehoa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  11.773.527,00 ₫
  6.367.893  - 71.037.392  6.367.893 ₫ - 71.037.392 ₫
 33. Bông tai nữ Svitlo

  Bông tai nữ Svitlo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.124 crt - AAA

  12.487.862,00 ₫
  6.452.799  - 76.018.501  6.452.799 ₫ - 76.018.501 ₫
 34. Bông tai nữ Snaga

  Bông tai nữ Snaga

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  13.744.460,00 ₫
  7.009.777  - 83.037.335  7.009.777 ₫ - 83.037.335 ₫
 35. Bông Tai Saige

  Bông Tai GLAMIRA Saige

  Vàng 14K
  10.677.684,00 ₫
  6.113.178  - 61.131.780  6.113.178 ₫ - 61.131.780 ₫
 36. Bông tai nữ Rosani

  Bông tai nữ Rosani

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  10.629.004,00 ₫
  5.858.462  - 64.188.369  5.858.462 ₫ - 64.188.369 ₫
 37. Bông tai nữ Ringan

  Bông tai nữ Ringan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  11.576.547,00 ₫
  6.028.272  - 72.056.256  6.028.272 ₫ - 72.056.256 ₫
 38. Bông tai nữ Putenza

  Bông tai nữ Putenza

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.256 crt - AAA

  18.197.741,00 ₫
  8.499.015  - 114.607.939  8.499.015 ₫ - 114.607.939 ₫
 39. Bông Tai Potencia

  Bông Tai GLAMIRA Potencia

  Vàng 14K
  12.494.373,00 ₫
  6.867.136  - 71.532.675  6.867.136 ₫ - 71.532.675 ₫
 40. Bông tai nữ Nordika

  Bông tai nữ Nordika

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  14.586.721,00 ₫
  6.928.268  - 84.056.197  6.928.268 ₫ - 84.056.197 ₫
 41. Bông tai nữ Muki

  Bông tai nữ Muki

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.526 crt - AAA

  23.065.642,00 ₫
  8.499.015  - 120.098.479  8.499.015 ₫ - 120.098.479 ₫
 42. Bông tai nữ Mirenne

  Bông tai nữ Mirenne

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.456 crt - AAA

  17.033.974,00 ₫
  5.879.688  - 81.608.099  5.879.688 ₫ - 81.608.099 ₫
 43. Bông tai nữ Liek

  Bông tai nữ Liek

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  15.559.453,00 ₫
  7.478.454  - 99.975.939  7.478.454 ₫ - 99.975.939 ₫
 44. Bông tai nữ Lente

  Bông tai nữ Lente

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.018 crt - AAA

  9.255.238,00 ₫
  5.136.768  - 53.575.216  5.136.768 ₫ - 53.575.216 ₫
 45. Bông tai nữ Kuvva

  Bông tai nữ Kuvva

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.118 crt - AAA

  18.415.948,00 ₫
  9.311.276  - 110.405.130  9.311.276 ₫ - 110.405.130 ₫
 46. Bông tai nữ Kuasa

  Bông tai nữ Kuasa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  14.386.344,00 ₫
  7.580.340  - 83.376.955  7.580.340 ₫ - 83.376.955 ₫
 47. Bông tai nữ Kekuatan

  Bông tai nữ Kekuatan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  12.405.789,00 ₫
  6.665.062  - 75.480.771  6.665.062 ₫ - 75.480.771 ₫
 48. Bông Tai Ivelle

  Bông Tai GLAMIRA Ivelle

  Vàng 14K
  10.566.458,00 ₫
  6.049.499  - 60.494.992  6.049.499 ₫ - 60.494.992 ₫
 49. Bông tai nữ Imole

  Bông tai nữ Imole

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  7.501.944,00 ₫
  4.237.338  - 44.617.710  4.237.338 ₫ - 44.617.710 ₫
 50. Bông tai nữ Hasker

  Bông tai nữ Hasker

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.368 crt - AAA

  18.163.778,00 ₫
  8.334.299  - 120.664.516  8.334.299 ₫ - 120.664.516 ₫
 51. Bông tai nữ Golau

  Bông tai nữ Golau

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.728 crt - AAA

  16.850.012,00 ₫
  6.941.004  - 126.324.871  6.941.004 ₫ - 126.324.871 ₫
 52. Bông Tai Giel

  Bông Tai GLAMIRA Giel

  Vàng 14K
  13.569.557,00 ₫
  7.458.077  - 77.688.307  7.458.077 ₫ - 77.688.307 ₫
 53. Bông tai nữ Gawwa

  Bông tai nữ Gawwa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  18.506.796,00 ₫
  9.132.974  - 113.475.869  9.132.974 ₫ - 113.475.869 ₫
 54. Bông tai nữ Fjader

  Bông tai nữ Fjader

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.212 crt - AAA

  14.656.909,00 ₫
  7.091.286  - 84.254.310  7.091.286 ₫ - 84.254.310 ₫
 55. Bông tai nữ Energia

  Bông tai nữ Energia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  14.868.323,00 ₫
  7.845.245  - 86.136.378  7.845.245 ₫ - 86.136.378 ₫
 56. Bông Tai Dzala

  Bông Tai GLAMIRA Dzala

  Vàng 14K
  10.084.479,00 ₫
  5.773.557  - 57.735.570  5.773.557 ₫ - 57.735.570 ₫
 57. Xỏ khuyên tai Bonge

  Xỏ khuyên tai Bonge

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  11.768.717,00 ₫
  6.219.309  - 72.494.934  6.219.309 ₫ - 72.494.934 ₫
 58. Bông tai nữ Bogatstvo

  Bông tai nữ Bogatstvo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  12.371.544,00 ₫
  6.581.855  - 74.164.742  6.581.855 ₫ - 74.164.742 ₫
 59. Bông Tai Bellamy

  Bông Tai GLAMIRA Bellamy

  Vàng 14K
  9.417.124,00 ₫
  5.391.483  - 53.914.837  5.391.483 ₫ - 53.914.837 ₫
 60. Bông tai nữ Awood

  Bông tai nữ Awood

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  18.896.229,00 ₫
  9.053.730  - 119.079.616  9.053.730 ₫ - 119.079.616 ₫
 61. Bông tai nữ Argia

  Bông tai nữ Argia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.616 crt - AAA

  19.448.114,00 ₫
  8.293.545  - 138.692.735  8.293.545 ₫ - 138.692.735 ₫

You’ve viewed 60 of 134 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng