Đang tải...
Tìm thấy 42 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Pedrera Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Pedrera

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.24 crt - AA

  24.435.488,00 ₫
  Mới

 2. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Salteras Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Salteras

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.3 crt - AAA

  10.426.312,00 ₫
  Mới

 3. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Kounoupoi Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Kounoupoi

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  2.68 crt - AA

  37.200.989,00 ₫
  Mới

 4. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Umbrete Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Umbrete

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.6 crt - AAA

  11.382.859,00 ₫
  Mới

 5. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Galaroza Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Galaroza

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.924 crt - AAA

  25.326.067,00 ₫
  Mới

 6. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Saucejo Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Saucejo

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.12 crt - AAA

  8.600.275,00 ₫
  Mới

 7. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Beaunez Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Beaunez

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.5 crt - AAA

  15.084.951,00 ₫
  Mới

 8. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Eiffel Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Eiffel

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.8 crt - AAA

  20.355.968,00 ₫
  Mới

 9. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Hinojos Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Hinojos

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.592 crt - AAA

  14.330.907,00 ₫
  Mới

 10. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Aspronisi Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Aspronisi

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.608 crt - AAA

  14.862.442,00 ₫
  Mới

 11. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Bordeaux Vàng 585 & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Bordeaux

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  1.08 crt - AAA

  15.716.793,00 ₫
  Mới

 12. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Chaumont Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Chaumont

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.912 crt - AA

  23.581.137,00 ₫
  Mới

 13. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Elbeuf Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Elbeuf

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.52 crt - AAA

  33.449.150,00 ₫
  Mới

 14. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Utreva Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Utreva

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.92 crt - AA

  13.528.197,00 ₫
  Mới

 15. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Duygus Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Duygus

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.924 crt - AAA

  24.232.715,00 ₫
  Mới

 16. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Larochelle Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Larochelle

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.268 crt - AAA

  11.189.819,00 ₫
  Mới

 17. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Levitha Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Levitha

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.12 crt - AA

  21.150.565,00 ₫
  Mới

 18. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Loirevalley Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Loirevalley

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.388 crt - AAA

  13.840.467,00 ₫
  Mới

 19. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Losmolares Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Losmolares

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.3 crt - AAA

  14.772.952,00 ₫
  Mới

 20. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Marathos Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Marathos

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  1.68 crt - AAA

  13.460.606,00 ₫
  Mới

 21. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Metz Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Metz

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.954 crt - AAA

  24.249.208,00 ₫
  Mới

 22. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Moncoeur Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Moncoeur

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  2.288 crt - AA

  43.147.644,00 ₫
  Mới

 23. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Orleans Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Orleans

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.508 crt - AAA

  11.851.128,00 ₫
  Mới

 24. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Positively Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Positively

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  9.816.912,00 ₫
  Mới

 25. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Purchaser Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Purchaser

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.244 crt - AAA

  10.780.758,00 ₫
  Mới

 26. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Reconstruct Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Reconstruct

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  1.184 crt - AAA

  24.606.629,00 ₫
  Mới

 27. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Refocus Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Refocus

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.968 crt - AAA

  23.349.977,00 ₫
  Mới

 28. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Region Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Region

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.72 crt - AAA

  21.633.978,00 ₫
  Mới

 29. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Regional Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Regional

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski & Ngọc Trai Trắng

  0.304 crt - AAA

  12.191.789,00 ₫
  Mới

 30. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Regulate Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Regulate

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.88 crt - AAA

  15.570.255,00 ₫
  Mới

 31. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Regulator Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Regulator

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.592 crt - AAA

  15.322.602,00 ₫
  Mới

 32. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Reinvest Vàng Trắng 585 & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Reinvest

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Trai Trắng
  8.429.405,00 ₫
  Mới

 33. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Reside Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Reside

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.224 crt - AAA

  11.807.601,00 ₫
  Mới

 34. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Residential Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Residential

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.52 crt - AAA

  8.241.502,00 ₫
  Mới

 35. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Restricted Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Restricted

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  9.703.630,00 ₫
  Mới

 36. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Ronquillo Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Ronquillo

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.224 crt - AAA

  10.224.080,00 ₫
  Mới

 37. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Security Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Security

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.36 crt - AA

  18.373.388,00 ₫
  Mới

 38. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Tomares Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Tomares

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.084 crt - AAA

  27.529.532,00 ₫
  Mới

 39. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Reconstruction Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Reconstruction

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.476 crt - AAA

  16.470.567,00 ₫
  Mới

 40. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Reevaluate Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Reevaluate

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.756 crt - AAA

  18.957.645,00 ₫
  Mới

 41. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Trouville Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Trouville

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.896 crt - AAA

  18.650.782,00 ₫
  Mới

 42. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Vannes Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Vannes

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.428 crt - AAA

  12.847.420,00 ₫
  Mới

You’ve viewed 42 of 42 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...