Đang tải...
Tìm thấy 208 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Athar

  Bông tai nữ Athar

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  14.048.988,00 ₫
  6.928.268  - 88.358.064  6.928.268 ₫ - 88.358.064 ₫
 2. Bông tai nữ Vatosoa

  Bông tai nữ Vatosoa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.176 crt - AAA

  12.751.353,00 ₫
  6.474.025  - 80.928.857  6.474.025 ₫ - 80.928.857 ₫
 3. Bông tai nữ Wiksel

  Bông tai nữ Wiksel

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  14.453.987,00 ₫
  6.948.645  - 92.985.402  6.948.645 ₫ - 92.985.402 ₫
 4. Bông tai nữ Parcha

  Bông tai nữ Parcha

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  13.972.007,00 ₫
  6.962.230  - 90.225.980  6.962.230 ₫ - 90.225.980 ₫
 5. Bông tai nữ Kalender

  Bông tai nữ Kalender

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.04 crt - AAA

  8.618.165,00 ₫
  4.753.562  - 49.089.386  4.753.562 ₫ - 49.089.386 ₫
 6. Bông tai nữ Iparele

  Bông tai nữ Iparele

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.112 crt - AAA

  8.580.241,00 ₫
  4.452.431  - 54.240.302  4.452.431 ₫ - 54.240.302 ₫
 7. Bông tai nữ Mudan

  Bông tai nữ Mudan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  13.162.861,00 ₫
  6.907.891  - 76.372.278  6.907.891 ₫ - 76.372.278 ₫
 8. Bông tai nữ Meinhardt

  Bông tai nữ Meinhardt

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.052 crt - AAA

  12.966.729,00 ₫
  6.846.759  - 73.924.171  6.846.759 ₫ - 73.924.171 ₫
 9. Bông tai nữ Piraso

  Bông tai nữ Piraso

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  9.020.333,00 ₫
  4.559.977  - 58.245.002  4.559.977 ₫ - 58.245.002 ₫
 10. Bông tai nữ Lefigaro

  Bông tai nữ Lefigaro

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.384 crt - AAA

  15.764.074,00 ₫
  6.367.893  - 82.386.394  6.367.893 ₫ - 82.386.394 ₫
 11. Bông tai nữ Mwanga

  Bông tai nữ Mwanga

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.6 crt - AAA

  16.820.580,00 ₫
  7.280.625  - 137.900.288  7.280.625 ₫ - 137.900.288 ₫
 12. Bông tai nữ Bagian

  Bông tai nữ Bagian

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  9.798.914,00 ₫
  5.011.674  - 62.702.530  5.011.674 ₫ - 62.702.530 ₫
 13. Bông tai nữ Biruhi

  Bông tai nữ Biruhi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.172 crt - AAA

  9.495.519,00 ₫
  4.753.562  - 62.815.736  4.753.562 ₫ - 62.815.736 ₫
 14. Bông tai nữ Geneviev

  Bông tai nữ Geneviev

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.608 crt - AAA

  28.525.617,00 ₫
  7.356.191  - 333.776.713  7.356.191 ₫ - 333.776.713 ₫
 15. Bông tai nữ Mattias

  Bông tai nữ Mattias

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  13.506.443,00 ₫
  6.785.627  - 75.523.221  6.785.627 ₫ - 75.523.221 ₫
 16. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Aureli - B

  Bông tai nữ Aureli - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  11.281.926,00 ₫
  5.794.783  - 71.193.055  5.794.783 ₫ - 71.193.055 ₫
 17. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Aureli - A

  Bông tai nữ Aureli - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  10.063.252,00 ₫
  5.242.899  - 62.730.827  5.242.899 ₫ - 62.730.827 ₫
 18. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Aureli - SET

  Bông tai nữ Aureli - SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  10.686.740,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  5.518.841  - 66.961.941  5.518.841 ₫ - 66.961.941 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Isora

  Bông tai nữ Isora

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.036 crt - AAA

  8.504.958,00 ₫
  4.753.562  - 50.193.155  4.753.562 ₫ - 50.193.155 ₫
 21. Bông tai nữ Keriuhan

  Bông tai nữ Keriuhan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  13.981.630,00 ₫
  6.969.023  - 87.310.903  6.969.023 ₫ - 87.310.903 ₫
 22. Bông tai nữ Lineach

  Bông tai nữ Lineach

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.18 crt - AAA

  15.336.151,00 ₫
  7.091.286  - 112.754.174  7.091.286 ₫ - 112.754.174 ₫
 23. Bông tai nữ Harianon

  Bông tai nữ Harianon

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.104 crt - AAA

  9.531.463,00 ₫
  5.051.862  - 60.367.636  5.051.862 ₫ - 60.367.636 ₫
 24. Bông tai nữ Putih

  Bông tai nữ Putih

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.24 crt - AAA

  13.149.558,00 ₫
  6.410.346  - 86.178.834  6.410.346 ₫ - 86.178.834 ₫
 25. Bông tai nữ Emmerich

  Bông tai nữ Emmerich

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  13.245.785,00 ₫
  6.969.023  - 75.650.581  6.969.023 ₫ - 75.650.581 ₫
 26. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Suvd - A

  Bông tai nữ Suvd - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.56 crt - AAA

  12.747.674,00 ₫
  5.985.820  - 115.782.468  5.985.820 ₫ - 115.782.468 ₫
 27. Bông tai nữ Brenhinol

  Bông tai nữ Brenhinol

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.496 crt - AAA

  20.434.429,00 ₫
  8.756.561  - 139.442.730  8.756.561 ₫ - 139.442.730 ₫
 28. Bông tai nữ Ilachar

  Bông tai nữ Ilachar

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.66 crt - AAA

  17.179.728,00 ₫
  7.259.399  - 139.669.145  7.259.399 ₫ - 139.669.145 ₫
 29. Bông tai nữ Sumorot

  Bông tai nữ Sumorot

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.3 crt - AAA

  14.754.552,00 ₫
  6.989.400  - 100.824.992  6.989.400 ₫ - 100.824.992 ₫
 30. Bông tai nữ Parili

  Bông tai nữ Parili

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.24 crt - AAA

  11.888.998,00 ₫
  5.688.651  - 78.961.884  5.688.651 ₫ - 78.961.884 ₫
 31. Bông tai nữ Wofiira

  Bông tai nữ Wofiira

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.288 crt - AAA

  33.269.840,00 ₫
  13.218.050  - 203.517.897  13.218.050 ₫ - 203.517.897 ₫
 32. Bông tai nữ Victorie

  Bông tai nữ Victorie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  7.983.924,00 ₫
  4.516.959  - 46.046.951  4.516.959 ₫ - 46.046.951 ₫
 33. Bông tai nữ Isabeau

  Bông tai nữ Isabeau

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  10.518.062,00 ₫
  5.179.220  - 67.414.769  5.179.220 ₫ - 67.414.769 ₫
 34. Bông tai nữ Arachad

  Bông tai nữ Arachad

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  13.914.271,00 ₫
  7.301.851  - 86.263.735  7.301.851 ₫ - 86.263.735 ₫
 35. Bông tai nữ Menyorot

  Bông tai nữ Menyorot

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  8.754.863,00 ₫
  4.602.997  - 51.311.076  4.602.997 ₫ - 51.311.076 ₫
 36. Bông tai nữ Toutp

  Bông tai nữ Toutp

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  8.844.579,00 ₫
  4.753.562  - 54.268.607  4.753.562 ₫ - 54.268.607 ₫
 37. Bông tai nữ Verdifulle

  Bông tai nữ Verdifulle

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.024 crt - AAA

  11.349.001,00 ₫
  6.113.178  - 66.282.698  6.113.178 ₫ - 66.282.698 ₫
 38. Bông tai nữ Umaaraw

  Bông tai nữ Umaaraw

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.704 crt - AAA

  24.756.108,00 ₫
  10.143.347  - 173.433.137  10.143.347 ₫ - 173.433.137 ₫
 39. Bông tai nữ Makea

  Bông tai nữ Makea

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.312 crt - AAA

  12.058.809,00 ₫
  5.688.651  - 90.735.413  5.688.651 ₫ - 90.735.413 ₫
 40. Bông tai nữ Fluida

  Bông tai nữ Fluida

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.384 crt - AAA

  14.169.837,00 ₫
  5.455.162  - 73.259.082  5.455.162 ₫ - 73.259.082 ₫
 41. Bông tai nữ Motuya

  Bông tai nữ Motuya

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.496 crt - AAA

  22.139.894,00 ₫
  9.667.878  - 149.206.837  9.667.878 ₫ - 149.206.837 ₫
 42. Bông tai nữ Kutapira

  Bông tai nữ Kutapira

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.07 crt - AAA

  13.150.124,00 ₫
  7.009.777  - 79.244.900  7.009.777 ₫ - 79.244.900 ₫
 43. Bông tai nữ Hylif

  Bông tai nữ Hylif

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.416 crt - AAA

  16.417.845,00 ₫
  6.580.157  - 86.065.626  6.580.157 ₫ - 86.065.626 ₫
 44. Bông tai nữ Robah

  Bông tai nữ Robah

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  15.068.418,00 ₫
  7.784.113  - 91.386.354  7.784.113 ₫ - 91.386.354 ₫
 45. Bông tai nữ Calanaya

  Bông tai nữ Calanaya

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  7.498.264,00 ₫
  3.742.623  - 41.377.155  3.742.623 ₫ - 41.377.155 ₫
 46. Bông tai nữ Dinamica

  Bông tai nữ Dinamica

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.22 crt - AAA

  10.290.233,00 ₫
  4.065.263  - 50.787.492  4.065.263 ₫ - 50.787.492 ₫
 47. Bông tai nữ Rosalare

  Bông tai nữ Rosalare

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.336 crt - AAA

  16.962.088,00 ₫
  6.989.400  - 89.164.669  6.989.400 ₫ - 89.164.669 ₫
 48. Bông tai nữ Roshanee

  Bông tai nữ Roshanee

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  9.813.632,00 ₫
  4.839.599  - 63.381.772  4.839.599 ₫ - 63.381.772 ₫
 49. Bông tai nữ Bucata

  Bông tai nữ Bucata

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  9.859.480,00 ₫
  4.818.372  - 64.372.329  4.818.372 ₫ - 64.372.329 ₫
 50. Bông tai nữ Xandalis

  Bông tai nữ Xandalis

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.368 crt - AAA

  15.103.229,00 ₫
  6.686.289  - 121.060.746  6.686.289 ₫ - 121.060.746 ₫
 51. Bông tai nữ Barbaras

  Bông tai nữ Barbaras

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  8.351.847,00 ₫
  4.516.959  - 47.631.849  4.516.959 ₫ - 47.631.849 ₫
 52. Bông Tai Cahya

  Bông Tai GLAMIRA Cahya

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.28 crt - AAA

  9.548.161,00 ₫
  4.882.617  - 76.145.858  4.882.617 ₫ - 76.145.858 ₫
 53. Bông Tai Diniwed

  Bông Tai GLAMIRA Diniwed

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.168 crt - AAA

  10.818.627,00 ₫
  5.221.673  - 70.443.060  5.221.673 ₫ - 70.443.060 ₫
 54. Bông Tai Kahayag

  Bông Tai GLAMIRA Kahayag

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  6.970.154,00 ₫
  4.043.754  - 39.905.467  4.043.754 ₫ - 39.905.467 ₫
 55. Bông tai nữ Gamer

  Bông tai nữ Gamer

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.084 crt - AAA

  11.062.305,00 ₫
  5.879.688  - 64.457.237  5.879.688 ₫ - 64.457.237 ₫
 56. Bông tai nữ Gona

  Bông tai nữ Gona

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  9.797.783,00 ₫
  5.285.352  - 55.910.109  5.285.352 ₫ - 55.910.109 ₫
 57. Bông tai nữ Linha

  Bông tai nữ Linha

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.568 crt - AAA

  18.290.854,00 ₫
  6.113.178  - 94.244.830  6.113.178 ₫ - 94.244.830 ₫
 58. Bông tai nữ Padhong

  Bông tai nữ Padhong

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.22 crt - AAA

  11.068.815,00 ₫
  4.516.959  - 55.245.020  4.516.959 ₫ - 55.245.020 ₫
 59. Bông tai nữ Paluga

  Bông tai nữ Paluga

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - AAA

  9.331.369,00 ₫
  5.115.541  - 56.759.162  5.115.541 ₫ - 56.759.162 ₫
 60. Bông tai nữ Perlas

  Bông tai nữ Perlas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.24 crt - AAA

  13.097.766,00 ₫
  6.558.930  - 88.004.295  6.558.930 ₫ - 88.004.295 ₫
 61. Bông tai nữ Priscillax

  Bông tai nữ Priscillax

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  13.617.669,00 ₫
  6.846.759  - 84.565.630  6.846.759 ₫ - 84.565.630 ₫

You’ve viewed 60 of 208 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng