Đang tải...
Tìm thấy 85 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nữ Jhaddeus

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.14 crt - AAA

  11.716.924,00 ₫
  5.242.899  - 63.240.259  5.242.899 ₫ - 63.240.259 ₫
 2. Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tigris

  Vàng 9K
  6.594.308,00 ₫
  2.323.007  - 26.886.662  2.323.007 ₫ - 26.886.662 ₫
 3. Mặt dây chuyền nữ Musfaro

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.062 crt - AAA

  7.839.584,00 ₫
  2.817.722  - 37.513.967  2.817.722 ₫ - 37.513.967 ₫
 4. Dây Chuyền GLAMIRA Nerissa

  Vàng 9K
  9.226.371,00 ₫
  5.398.559  - 46.627.135  5.398.559 ₫ - 46.627.135 ₫
 5. Dây chuyền nữ Lovelie

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.148 crt - AAA

  13.641.443,00 ₫
  7.521.190  - 78.211.887  7.521.190 ₫ - 78.211.887 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Penna

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.062 crt - AAA

  8.886.749,00 ₫
  3.613.567  - 45.367.705  3.613.567 ₫ - 45.367.705 ₫
 7. Dây chuyền nữ Konfiantza

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  8.349.016,00 ₫
  4.573.562  - 40.131.881  4.573.562 ₫ - 40.131.881 ₫
 8. Dây chuyền nữ Zagreus

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  9.764.104,00 ₫
  5.025.258  - 54.098.797  5.025.258 ₫ - 54.098.797 ₫
 9. Dây Chuyền GLAMIRA Povjerenje

  Vàng 9K
  12.792.392,00 ₫
  7.795.434  - 73.372.292  7.795.434 ₫ - 73.372.292 ₫
 10. Dây chuyền nữ Ndoba

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.304 crt - AAA

  15.594.264,00 ₫
  7.917.697  - 203.220.728  7.917.697 ₫ - 203.220.728 ₫
 11. Mặt dây chuyền nữ Mphamvu

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  9.622.595,00 ₫
  4.172.810  - 49.556.368  4.172.810 ₫ - 49.556.368 ₫
 12. Dây Chuyền GLAMIRA Lovelyn

  Vàng 9K
  8.518.827,00 ₫
  4.917.712  - 41.320.555  4.917.712 ₫ - 41.320.555 ₫
 13. Dây chuyền nữ Konfidi

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.528 crt - AAA

  14.745.211,00 ₫
  7.897.320  - 120.197.535  7.897.320 ₫ - 120.197.535 ₫
 14. Dây chuyền nữ Kelaya

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.258 crt - AAA

  23.320.643,00 ₫
  13.087.296  - 171.027.487  13.087.296 ₫ - 171.027.487 ₫
 15. Dây chuyền nữ Isodle

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.124 crt - AAA

  12.367.864,00 ₫
  6.884.400  - 68.985.514  6.884.400 ₫ - 68.985.514 ₫
 16. Dây chuyền nữ Doverie

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.254 crt - AAA

  11.575.415,00 ₫
  5.519.973  - 171.282.200  5.519.973 ₫ - 171.282.200 ₫
 17. Dây Chuyền GLAMIRA Doverba

  Vàng 9K
  13.358.427,00 ₫
  8.202.979  - 77.617.555  8.202.979 ₫ - 77.617.555 ₫
 18. Dây chuyền nữ Deese

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.126 crt - AAA

  13.443.332,00 ₫
  8.538.638  - 97.966.513  8.538.638 ₫ - 97.966.513 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Razum

  Vàng 9K
  9.962.216,00 ₫
  4.818.372  - 52.145.972  4.818.372 ₫ - 52.145.972 ₫
 21. Mặt dây chuyền nữ Navicula

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  9.056.559,00 ₫
  3.419.983  - 45.070.535  3.419.983 ₫ - 45.070.535 ₫
 22. Dây chuyền nữ Vendari

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.56 crt - AAA

  18.311.233,00 ₫
  9.290.050  - 360.833.194  9.290.050 ₫ - 360.833.194 ₫
 23. Dây chuyền nữ Pwoteksyon

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  13.698.046,00 ₫
  8.895.240  - 105.324.965  8.895.240 ₫ - 105.324.965 ₫
 24. Dây chuyền nữ Protettur

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.808 crt - AAA

  34.528.136,00 ₫
  15.753.887  - 586.214.200  15.753.887 ₫ - 586.214.200 ₫
 25. Dây chuyền nữ Milinzi

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.848 crt - AA

  16.613.127,00 ₫
  7.471.662  - 2.971.457.607  7.471.662 ₫ - 2.971.457.607 ₫
 26. Dây chuyền nữ Dionadoir

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.212 crt - AAA

  12.622.581,00 ₫
  8.044.773  - 200.758.479  8.044.773 ₫ - 200.758.479 ₫
 27. Dây chuyền choker nữ Beskyddare

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.352 crt - AAA

  13.726.349,00 ₫
  7.702.604  - 213.225.399  7.702.604 ₫ - 213.225.399 ₫
 28. Mặt dây chuyền nữ Zadiez

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.488 crt - AAA

  16.669.730,00 ₫
  5.773.557  - 96.820.288  5.773.557 ₫ - 96.820.288 ₫
 29. Dây chuyền nữ Vanovond

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.257 crt - AAA

  28.075.337,00 ₫
  14.549.364  - 217.951.789  14.549.364 ₫ - 217.951.789 ₫
 30. Dây chuyền nữ Tshepo

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.412 crt - AAA

  14.688.608,00 ₫
  6.714.590  - 299.107.064  6.714.590 ₫ - 299.107.064 ₫
 31. Dây chuyền nữ Sieghild

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.328 crt - AAA

  13.047.106,00 ₫
  6.374.969  - 86.730.713  6.374.969 ₫ - 86.730.713 ₫
 32. Dây chuyền nữ Rakshak

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  1.44 crt - AAA

  43.386.585,00 ₫
  17.148.597  - 965.797.306  17.148.597 ₫ - 965.797.306 ₫
 33. Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Puture

  Vàng 9K
  8.915.052,00 ₫
  4.086.773  - 44.292.242  4.086.773 ₫ - 44.292.242 ₫
 34. Dây chuyền nữ Ochrance

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.396 crt - AAA

  15.509.359,00 ₫
  8.479.205  - 228.083.822  8.479.205 ₫ - 228.083.822 ₫
 35. Dây chuyền nữ Nascha

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  1.084 crt - AAA

  30.028.158,00 ₫
  9.106.088  - 163.909.595  9.106.088 ₫ - 163.909.595 ₫
 36. Dây Chuyền GLAMIRA Memercayai

  Vàng 9K
  8.688.637,00 ₫
  5.046.767  - 42.594.130  5.046.767 ₫ - 42.594.130 ₫
 37. Mặt dây chuyền nữ Makt

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  8.660.336,00 ₫
  3.807.151  - 42.834.700  3.807.151 ₫ - 42.834.700 ₫
 38. Dây chuyền nữ Limjae

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.281 crt - AAA

  10.839.570,00 ₫
  6.346.668  - 81.749.612  6.346.668 ₫ - 81.749.612 ₫
 39. Dây chuyền choker nữ Eunoia

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.152 crt - AAA

  11.603.718,00 ₫
  7.396.945  - 86.192.985  7.396.945 ₫ - 86.192.985 ₫
 40. Mặt dây chuyền nữ Dusha

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.142 crt - AAA

  12.198.054,00 ₫
  5.230.163  - 66.735.527  5.230.163 ₫ - 66.735.527 ₫
 41. Dây chuyền nữ Confiar

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.448 crt - AAA

  14.490.495,00 ₫
  7.924.490  - 113.773.038  7.924.490 ₫ - 113.773.038 ₫
 42. Dây chuyền nữ Amuseren

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.27 crt - AAA

  15.339.549,00 ₫
  9.350.898  - 125.235.252  9.350.898 ₫ - 125.235.252 ₫
 43. Dây chuyền nữ Tillit

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.194 crt - AAA

  12.962.202,00 ₫
  7.139.117  - 78.042.082  7.139.117 ₫ - 78.042.082 ₫
 44. Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Oryn

  Vàng 9K
  10.584.855,00 ₫
  5.285.352  - 56.815.765  5.285.352 ₫ - 56.815.765 ₫
 45. Dây chuyền nữ Imineti

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.768 crt - AAA

  23.009.323,00 ₫
  10.146.177  - 372.408.607  10.146.177 ₫ - 372.408.607 ₫
 46. Dây chuyền nữ Floraison

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  1.225 crt - AAA

  45.367.708,00 ₫
  15.405.209  - 282.479.787  15.405.209 ₫ - 282.479.787 ₫
 47. Dây chuyền nữ Druzhba

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.628 crt - AAA

  18.254.629,00 ₫
  5.283.370  - 80.957.160  5.283.370 ₫ - 80.957.160 ₫
 48. Dây Chuyền GLAMIRA Dreyden

  Vàng 9K
  7.924.490,00 ₫
  4.466.015  - 36.863.027  4.466.015 ₫ - 36.863.027 ₫
 49. Mặt dây chuyền nữ Debout

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.38 crt - AAA

  16.641.429,00 ₫
  7.030.154  - 96.041.992  7.030.154 ₫ - 96.041.992 ₫
 50. Dây chuyền nữ Caligari

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  11.433.907,00 ₫
  5.842.613  - 68.674.195  5.842.613 ₫ - 68.674.195 ₫
 51. Dây chuyền nữ Labestiba

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.462 crt - AA

  13.698.046,00 ₫
  5.692.047  - 931.806.898  5.692.047 ₫ - 931.806.898 ₫
 52. Dây chuyền nữ Whisperar

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.292 crt - AAA

  17.745.198,00 ₫
  9.195.239  - 119.787.164  9.195.239 ₫ - 119.787.164 ₫
 53. GLAMIRA Vòng Cổ Ubomi

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  2.26 crt - AAA

  85.018.463,00 ₫
  33.291.351  - 715.468.303  33.291.351 ₫ - 715.468.303 ₫
 54. GLAMIRA Vòng Cổ Hupenyu

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  2.218 crt - AAA

  76.895.861,00 ₫
  30.451.270  - 710.954.172  30.451.270 ₫ - 710.954.172 ₫
 55. Dây chuyền nữ Seduisante

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.292 crt - AAA

  14.915.023,00 ₫
  8.558.449  - 121.131.499  8.558.449 ₫ - 121.131.499 ₫
 56. Dây chuyền nữ Snachala

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  4.141 crt - AAA

  76.188.315,00 ₫
  16.055.018  - 511.851.343  16.055.018 ₫ - 511.851.343 ₫
 57. GLAMIRA Vòng Cổ Dikost

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  3.052 crt - AAA

  92.065.600,00 ₫
  35.087.097  - 762.746.379  35.087.097 ₫ - 762.746.379 ₫
 58. GLAMIRA Vòng Cổ Vertroue

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  1.98 crt - AAA

  72.565.691,00 ₫
  27.942.320  - 607.921.642  27.942.320 ₫ - 607.921.642 ₫
 59. Dây chuyền nữ Kaitsta

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.672 crt - AAA

  23.207.436,00 ₫
  10.982.494  - 490.370.314  10.982.494 ₫ - 490.370.314 ₫
 60. Dây chuyền nữ Mijn

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.07 crt - AAA

  16.245.204,00 ₫
  10.117.875  - 123.140.917  10.117.875 ₫ - 123.140.917 ₫
 61. Dây Chuyền GLAMIRA Stesti

  Vàng 9K
  10.698.062,00 ₫
  6.502.327  - 57.664.817  6.502.327 ₫ - 57.664.817 ₫

You’ve viewed 60 of 85 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng