Đang tải...
Tìm thấy 134 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Caligo

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  6.226.385,00 ₫
  4.581.487  - 46.683.738  4.581.487 ₫ - 46.683.738 ₫
 2. Bông Tai GLAMIRA Zashtitavat

  Vàng 9K
  7.981.094,00 ₫
  5.985.820  - 59.858.205  5.985.820 ₫ - 59.858.205 ₫
 3. Bông tai nữ Varandus

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.26 crt - AAA

  12.905.598,00 ₫
  7.947.131  - 106.952.318  7.947.131 ₫ - 106.952.318 ₫
 4. Xỏ khuyên tai Valoa

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  6.226.385,00 ₫
  4.581.487  - 48.013.920  4.581.487 ₫ - 48.013.920 ₫
 5. Bông tai nữ Twyla

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.288 crt - AAA

  15.707.471,00 ₫
  9.370.710  - 126.890.907  9.370.710 ₫ - 126.890.907 ₫
 6. Bông tai nữ Turtas

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  11.349.002,00 ₫
  7.702.604  - 87.593.920  7.702.604 ₫ - 87.593.920 ₫
 7. Bông tai nữ Tehoa

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  9.565.992,00 ₫
  6.686.289  - 74.221.345  6.686.289 ₫ - 74.221.345 ₫
 8. Bông tai nữ Svitlo

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.124 crt - AAA

  10.273.534,00 ₫
  6.792.420  - 79.414.711  6.792.420 ₫ - 79.414.711 ₫
 9. Bông tai nữ Snaga

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  11.235.794,00 ₫
  7.376.568  - 86.858.075  7.376.568 ₫ - 86.858.075 ₫
 10. Bông tai nữ Shakti

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  14.745.211,00 ₫
  9.628.255  - 113.178.702  9.628.255 ₫ - 113.178.702 ₫
 11. Bông Tai GLAMIRA Saige

  Vàng 9K
  8.632.034,00 ₫
  6.474.025  - 64.740.255  6.474.025 ₫ - 64.740.255 ₫
 12. Bông tai nữ Rosani

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  8.632.034,00 ₫
  6.176.857  - 67.372.322  6.176.857 ₫ - 67.372.322 ₫
 13. Bông tai nữ Ringan

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  9.481.086,00 ₫
  6.325.441  - 75.027.944  6.325.441 ₫ - 75.027.944 ₫
 14. Bông tai nữ Putenza

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.256 crt - AAA

  15.169.738,00 ₫
  9.014.107  - 120.126.784  9.014.107 ₫ - 120.126.784 ₫
 15. Bông Tai GLAMIRA Potencia

  Vàng 9K
  10.103.725,00 ₫
  7.274.682  - 75.777.937  7.274.682 ₫ - 75.777.937 ₫
 16. Bông tai nữ Nordika

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  12.113.149,00 ₫
  7.295.059  - 87.876.937  7.295.059 ₫ - 87.876.937 ₫
 17. Bông tai nữ Muki

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.526 crt - AAA

  20.094.242,00 ₫
  9.053.730  - 126.041.847  9.053.730 ₫ - 126.041.847 ₫
 18. Bông tai nữ Mirenne

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.456 crt - AAA

  15.028.229,00 ₫
  6.198.083  - 84.792.044  6.198.083 ₫ - 84.792.044 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Lorillis

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.456 crt - AAA

  13.754.650,00 ₫
  5.242.899  - 75.240.202  5.242.899 ₫ - 75.240.202 ₫
 21. Bông tai nữ Liek

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  12.905.598,00 ₫
  7.886.000  - 104.221.202  7.886.000 ₫ - 104.221.202 ₫
 22. Bông tai nữ Lente

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.018 crt - AAA

  7.415.058,00 ₫
  5.349.030  - 55.697.843  5.349.030 ₫ - 55.697.843 ₫
 23. Bông Tai GLAMIRA Kuwala

  Vàng 9K
  6.113.178,00 ₫
  4.646.015  - 45.848.835  4.646.015 ₫ - 45.848.835 ₫
 24. Bông tai nữ Kuvva

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.118 crt - AAA

  15.169.738,00 ₫
  9.925.424  - 116.985.293  9.925.424 ₫ - 116.985.293 ₫
 25. Bông tai nữ Kuasa

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  11.773.528,00 ₫
  8.049.018  - 88.259.013  8.049.018 ₫ - 88.259.013 ₫
 26. Bông tai nữ Kekuatan

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  10.132.027,00 ₫
  7.025.910  - 79.089.246  7.025.910 ₫ - 79.089.246 ₫
 27. Bông Tai GLAMIRA Ivelle

  Vàng 9K
  8.547.129,00 ₫
  6.410.346  - 64.103.467  6.410.346 ₫ - 64.103.467 ₫
 28. Bông tai nữ Imole

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  5.999.971,00 ₫
  4.409.412  - 46.315.815  4.409.412 ₫ - 46.315.815 ₫
 29. Bông tai nữ Hasker

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.368 crt - AAA

  15.226.341,00 ₫
  8.802.977  - 125.546.573  8.802.977 ₫ - 125.546.573 ₫
 30. Bông tai nữ Golau

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.728 crt - AAA

  14.433.892,00 ₫
  7.280.625  - 129.721.081  7.280.625 ₫ - 129.721.081 ₫
 31. Bông Tai GLAMIRA Giel

  Vàng 9K
  11.037.683,00 ₫
  7.947.131  - 82.782.622  7.947.131 ₫ - 82.782.622 ₫
 32. Bông tai nữ Gawwa

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  15.311.246,00 ₫
  9.727.312  - 119.843.767  9.727.312 ₫ - 119.843.767 ₫
 33. Bông tai nữ Gaisma

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.19 crt - AAA

  8.603.732,00 ₫
  5.624.973  - 67.938.353  5.624.973 ₫ - 67.938.353 ₫
 34. Bông tai nữ Fjader

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.212 crt - AAA

  12.141.451,00 ₫
  7.478.454  - 88.287.315  7.478.454 ₫ - 88.287.315 ₫
 35. Bông tai nữ Falldown

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  9.565.992,00 ₫
  6.091.952  - 77.108.124  6.091.952 ₫ - 77.108.124 ₫
 36. Bông tai nữ Energia

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  12.169.752,00 ₫
  8.334.299  - 91.230.693  8.334.299 ₫ - 91.230.693 ₫
 37. Bông Tai GLAMIRA Dzala

  Vàng 9K
  8.122.603,00 ₫
  6.091.952  - 60.919.522  6.091.952 ₫ - 60.919.522 ₫
 38. Bông tai nữ Cuprum

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  6.962.230,00 ₫
  4.990.164  - 54.848.792  4.990.164 ₫ - 54.848.792 ₫
 39. Bông tai nữ Clavis

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.124 crt - AAA

  10.216.931,00 ₫
  6.749.967  - 78.990.188  6.749.967 ₫ - 78.990.188 ₫
 40. Xỏ khuyên tai Bonge

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  9.594.294,00 ₫
  6.516.478  - 75.466.622  6.516.478 ₫ - 75.466.622 ₫
 41. Bông tai nữ Bogatstvo

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  10.047.121,00 ₫
  6.948.645  - 77.985.474  6.948.645 ₫ - 77.985.474 ₫
 42. Bông Tai GLAMIRA Bellamy

  Vàng 9K
  7.584.869,00 ₫
  5.688.651  - 56.886.517  5.688.651 ₫ - 56.886.517 ₫
 43. Bông tai nữ Babestu

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.448 crt - AAA

  14.405.590,00 ₫
  7.356.191  - 319.059.802  7.356.191 ₫ - 319.059.802 ₫
 44. Bông tai nữ Awood

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  15.650.868,00 ₫
  9.588.633  - 124.810.726  9.588.633 ₫ - 124.810.726 ₫
 45. Bông tai nữ Aviothic

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.236 crt - AAA

  14.830.117,00 ₫
  9.093.352  - 119.221.129  9.093.352 ₫ - 119.221.129 ₫
 46. Bông tai nữ Argia

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.616 crt - AAA

  16.471.619,00 ₫
  8.721.468  - 143.150.263  8.721.468 ₫ - 143.150.263 ₫
 47. Bông tai nữ Arawn

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.152 crt - AAA

  12.509.373,00 ₫
  8.089.772  - 98.645.752  8.089.772 ₫ - 98.645.752 ₫
 48. Bông tai nữ Aramissing

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  11.830.131,00 ₫
  7.429.209  - 95.688.221  7.429.209 ₫ - 95.688.221 ₫
 49. Bông tai nữ Rieka

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.18 crt - AAA

  11.207.492,00 ₫
  7.009.777  - 89.546.738  7.009.777 ₫ - 89.546.738 ₫
 50. Bông tai nữ Znaniye

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.416 crt - AAA

  19.924.433,00 ₫
  10.743.344  - 162.225.641  10.743.344 ₫ - 162.225.641 ₫
 51. Bông tai nữ Uporstva

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  1.522 crt - AAA

  37.188.502,00 ₫
  11.000.891  - 216.253.690  11.000.891 ₫ - 216.253.690 ₫
 52. Bông Tai GLAMIRA Raini

  Vàng 9K
  12.226.357,00 ₫
  8.558.449  - 91.697.677  8.558.449 ₫ - 91.697.677 ₫
 53. Xỏ khuyên tai Orabelle

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.182 crt - AAA

  10.358.440,00 ₫
  6.728.741  - 77.759.059  6.728.741 ₫ - 77.759.059 ₫
 54. Bông Tai GLAMIRA Narah

  Vàng 9K
  11.971.641,00 ₫
  8.380.148  - 89.787.307  8.380.148 ₫ - 89.787.307 ₫
 55. Bông tai nữ Jeject

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.856 crt - AAA

  21.056.502,00 ₫
  7.050.532  - 123.735.259  7.050.532 ₫ - 123.735.259 ₫
 56. Bông tai nữ Jaisoif

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  1.232 crt - AAA

  31.782.867,00 ₫
  13.853.990  - 246.409.201  13.853.990 ₫ - 246.409.201 ₫
 57. Bông tai nữ Emmera

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.632 crt - AAA

  20.858.390,00 ₫
  8.915.051  - 134.518.224  8.915.051 ₫ - 134.518.224 ₫
 58. Bông tai nữ Darkside

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  1.384 crt - AAA

  30.509.288,00 ₫
  14.870.306  - 305.857.034  14.870.306 ₫ - 305.857.034 ₫
 59. Bông tai nữ Waiwai

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.448 crt - AAA

  14.235.780,00 ₫
  7.233.927  - 317.786.227  7.233.927 ₫ - 317.786.227 ₫
 60. Bông tai nữ Vlust

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.448 crt - AAA

  18.905.569,00 ₫
  9.565.992  - 352.809.644  9.565.992 ₫ - 352.809.644 ₫
 61. Bông tai nữ Swerte

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.122 crt - AAA

  8.377.318,00 ₫
  5.033.183  - 56.292.184  5.033.183 ₫ - 56.292.184 ₫

You’ve viewed 60 of 134 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng