Đang tải...
Tìm thấy 154 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn trẻ em Eulay Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Eulay

  Bạc 925
  4.744.886,00 ₫
  4.744.886  - 47.448.862  4.744.886 ₫ - 47.448.862 ₫
 2. Nhẫn trẻ em Durero Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Durero

  Bạc 925
  3.061.600,00 ₫
  3.061.600  - 30.213.165  3.061.600 ₫ - 30.213.165 ₫
 3. Nhẫn trẻ em Responsively Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Responsively

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.15 crt - VS

  6.596.878,00 ₫
  4.542.113  - 58.560.817  4.542.113 ₫ - 58.560.817 ₫
 4. Nhẫn trẻ em Coliena Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Coliena

  Bạc 925
  2.897.219,00 ₫
  2.897.219  - 28.590.982  2.897.219 ₫ - 28.590.982 ₫
 5. Nhẫn trẻ em Hafwen Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Hafwen

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  4.044.103,00 ₫
  3.746.703  - 35.512.298  3.746.703 ₫ - 35.512.298 ₫
 6. Nhẫn trẻ em Efsa Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Efsa

  Bạc 925
  3.525.004,00 ₫
  3.525.004  - 32.240.895  3.525.004 ₫ - 32.240.895 ₫
 7. Nhẫn trẻ em Zelene Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zelene

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  12.247.484,00 ₫
  5.353.205  - 72.362.896  5.353.205 ₫ - 72.362.896 ₫
 8. Nhẫn trẻ em Ducky Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ducky

  Bạc 925 & Kim Cương Đen

  0.008 crt - AAA

  7.878.404,00 ₫
  7.797.295  - 84.245.393  7.797.295 ₫ - 84.245.393 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn trẻ em Proline Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Proline

  Bạc 925 & Đá Moissanite

  0.008 crt - VS

  2.883.160,00 ₫
  2.856.124  - 28.888.381  2.856.124 ₫ - 28.888.381 ₫
 11. Nhẫn trẻ em Paix Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Paix

  Bạc 925
  3.349.267,00 ₫
  3.349.267  - 33.051.982  3.349.267 ₫ - 33.051.982 ₫
 12. Nhẫn trẻ em Tegan Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tegan

  Bạc 925 & Đá Thạch Anh Tím

  0.004 crt - AAA

  3.618.549,00 ₫
  3.591.513  - 33.254.757  3.591.513 ₫ - 33.254.757 ₫
 13. Nhẫn trẻ em Welsa Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Welsa

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  4.709.738,00 ₫
  4.412.338  - 42.609.345  4.412.338 ₫ - 42.609.345 ₫
 14. Nhẫn trẻ em Wilona Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Wilona

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  4.076.545,00 ₫
  3.968.400  - 36.999.293  3.968.400 ₫ - 36.999.293 ₫
 15. Nhẫn trẻ em Lovie Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Lovie

  Bạc 925 & Đá Thạch Anh Tím

  0.16 crt - AAA

  7.910.847,00 ₫
  7.532.338  - 87.760.120  7.532.338 ₫ - 87.760.120 ₫
 16. Nhẫn trẻ em Micah Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Micah

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.06 crt - VS

  5.542.459,00 ₫
  4.758.404  - 49.963.242  4.758.404 ₫ - 49.963.242 ₫
 17. Nhẫn trẻ em Toyah Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Toyah

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  4.556.712,00 ₫
  4.367.458  - 40.649.213  4.367.458 ₫ - 40.649.213 ₫
 18. Nhẫn trẻ em Welss Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Welss

  Bạc 925 & Đá Garnet

  0.03 crt - AAA

  3.178.396,00 ₫
  3.043.215  - 29.848.172  3.043.215 ₫ - 29.848.172 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn trẻ em Adelido Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Adelido

  Bạc 925
  4.145.760,00 ₫
  4.145.760  - 37.918.537  4.145.760 ₫ - 37.918.537 ₫
 21. Nhẫn trẻ em Bumbleberry Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Bumbleberry

  Bạc 925 & Đá Thạch Anh Tím

  0.09 crt - AAA

  4.915.214,00 ₫
  4.455.596  - 49.801.028  4.455.596 ₫ - 49.801.028 ₫
 22. Nhẫn trẻ em Risley Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Risley

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  4.037.072,00 ₫
  3.901.891  - 36.931.703  3.901.891 ₫ - 36.931.703 ₫
 23. Nhẫn trẻ em Mondraka Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Mondraka

  Bạc 925
  6.726.653,00 ₫
  6.726.653  - 63.062.377  6.726.653 ₫ - 63.062.377 ₫
 24. Nhẫn trẻ em Flora Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Flora

  Bạc 925 & Kim Cương Đen

  0.07 crt - AAA

  8.712.476,00 ₫
  7.928.421  - 85.962.198  7.928.421 ₫ - 85.962.198 ₫
 25. Nhẫn trẻ em Missy Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Missy

  Bạc 925 & Đá Garnet

  0.25 crt - AAA

  7.313.342,00 ₫
  6.934.833  - 96.168.436  6.934.833 ₫ - 96.168.436 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn trẻ em Hajar Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Hajar

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  5.441.342,00 ₫
  4.278.778  - 43.352.848  4.278.778 ₫ - 43.352.848 ₫
 28. Nhẫn trẻ em Scirloc Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Scirloc

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.044 crt - VS

  6.699.617,00 ₫
  5.104.470  - 49.449.557  5.104.470 ₫ - 49.449.557 ₫
 29. Nhẫn trẻ em Zhane Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zhane

  Bạc 925
  3.383.874,00 ₫
  3.383.874  - 30.213.165  3.383.874 ₫ - 30.213.165 ₫
 30. Nhẫn trẻ em Pixie Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Pixie

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  7.070.015,00 ₫
  6.772.615  - 68.969.828  6.772.615 ₫ - 68.969.828 ₫
 31. Nhẫn trẻ em Verley Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Verley

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.032 crt - VS

  4.090.605,00 ₫
  3.658.023  - 36.269.314  3.658.023 ₫ - 36.269.314 ₫
 32. Nhẫn trẻ em Zanda Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zanda

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  4.601.592,00 ₫
  4.412.338  - 42.068.618  4.412.338 ₫ - 42.068.618 ₫
 33. Nhẫn trẻ em Debbie Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Debbie

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  8.581.350,00 ₫
  7.797.295  - 86.219.049  7.797.295 ₫ - 86.219.049 ₫
 34. Nhẫn trẻ em Gigi Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Gigi

  Bạc 925 & Kim Cương

  2.832 crt - VS

  86.813.850,00 ₫
  19.709.528  - 313.473.427  19.709.528 ₫ - 313.473.427 ₫
 35. Nhẫn trẻ em Lola Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Lola

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.465 crt - VS

  18.783.531,00 ₫
  7.401.211  - 110.754.570  7.401.211 ₫ - 110.754.570 ₫
 36. Nhẫn trẻ em Petunia Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Petunia

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  12.686.825,00 ₫
  7.198.438  - 103.752.144  7.198.438 ₫ - 103.752.144 ₫
 37. Nhẫn trẻ em Sweetie Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sweetie

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  12.125.820,00 ₫
  8.070.362  - 84.759.080  8.070.362 ₫ - 84.759.080 ₫
 38. Nhẫn trẻ em Aefre Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Aefre

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.039 crt - VS

  5.235.866,00 ₫
  4.722.175  - 44.272.087  4.722.175 ₫ - 44.272.087 ₫
 39. Nhẫn trẻ em Ajha Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ajha

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.065 crt - VS

  6.456.289,00 ₫
  5.104.470  - 51.017.667  5.104.470 ₫ - 51.017.667 ₫
 40. Nhẫn trẻ em Algan Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Algan

  Bạc 925 & Đá Tourmaline Hồng

  0.096 crt - AAA

  6.688.802,00 ₫
  6.229.184  - 66.833.953  6.229.184 ₫ - 66.833.953 ₫
 41. Nhẫn trẻ em Marigold Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Marigold

  Bạc 925 & Đá Thạch Anh Tím

  0.015 crt - AAA

  4.266.341,00 ₫
  4.212.269  - 39.770.528  4.212.269 ₫ - 39.770.528 ₫
 42. Nhẫn trẻ em Rainbo Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rainbo

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  15.064.675,00 ₫
  4.736.775  - 69.875.546  4.736.775 ₫ - 69.875.546 ₫
 43. Nhẫn trẻ em Riccia Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Riccia

  Bạc 925 & Đá Sapphire Vàng

  0.008 crt - AAA

  4.585.370,00 ₫
  4.477.225  - 42.676.936  4.477.225 ₫ - 42.676.936 ₫
 44. Nhẫn trẻ em Rigel Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rigel

  Bạc 925 & Hồng Ngọc

  0.06 crt - AAA

  6.269.738,00 ₫
  5.620.865  - 65.414.547  5.620.865 ₫ - 65.414.547 ₫
 45. Nhẫn trẻ em Sayresh Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sayresh

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  4.780.032,00 ₫
  4.455.596  - 43.880.058  4.455.596 ₫ - 43.880.058 ₫
 46. Nhẫn trẻ em Stanwyk Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Stanwyk

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  5.683.048,00 ₫
  4.520.484  - 46.597.213  4.520.484 ₫ - 46.597.213 ₫
 47. Nhẫn trẻ em Suellen Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Suellen

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.048 crt - VS

  4.484.254,00 ₫
  3.835.381  - 39.297.388  3.835.381 ₫ - 39.297.388 ₫
 48. Nhẫn trẻ em Sunniva Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sunniva

  Bạc 925 & Kim Cương Đen

  0.008 crt - AAA

  4.138.189,00 ₫
  4.057.080  - 37.810.388  4.057.080 ₫ - 37.810.388 ₫
 49. Nhẫn trẻ em Taina Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Taina

  Bạc 925 & Kim Cương Đen

  0.016 crt - AAA

  4.401.523,00 ₫
  4.212.269  - 39.932.747  4.212.269 ₫ - 39.932.747 ₫
 50. Nhẫn trẻ em Tiane Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tiane

  Bạc 925 & Đá Sapphire Vàng

  0.056 crt - AAA

  3.981.919,00 ₫
  3.414.155  - 36.147.653  3.414.155 ₫ - 36.147.653 ₫
 51. Nhẫn trẻ em Tomasina Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tomasina

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.004 crt - VS

  4.111.152,00 ₫
  4.057.080  - 37.512.987  4.057.080 ₫ - 37.512.987 ₫
 52. Nhẫn trẻ em Trixie Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Trixie

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  4.401.523,00 ₫
  4.212.269  - 39.229.801  4.212.269 ₫ - 39.229.801 ₫
 53. Nhẫn trẻ em Versie Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Versie

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  4.650.258,00 ₫
  4.433.967  - 41.419.749  4.433.967 ₫ - 41.419.749 ₫
 54. Nhẫn trẻ em Wenda Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Wenda

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  4.758.403,00 ₫
  4.433.967  - 42.663.423  4.433.967 ₫ - 42.663.423 ₫
 55. Nhẫn trẻ em Bolaria Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Bolaria

  Bạc 925
  4.044.644,00 ₫
  4.044.644  - 37.918.537  4.044.644 ₫ - 37.918.537 ₫
 56. Nhẫn trẻ em Josiah Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Josiah

  Bạc 925
  4.079.249,00 ₫
  4.079.249  - 37.310.212  4.079.249 ₫ - 37.310.212 ₫
 57. Nhẫn trẻ em Lodema Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Lodema

  Bạc 925
  4.282.564,00 ₫
  4.282.564  - 40.149.037  4.282.564 ₫ - 40.149.037 ₫
 58. Nhẫn trẻ em Makalah Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Makalah

  Bạc 925
  4.145.760,00 ₫
  4.145.760  - 37.918.537  4.145.760 ₫ - 37.918.537 ₫
 59. Nhẫn trẻ em Maniola Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Maniola

  Bạc 925
  4.801.662,00 ₫
  4.801.662  - 45.015.585  4.801.662 ₫ - 45.015.585 ₫
 60. Nhẫn trẻ em Taite Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Taite

  Bạc 925
  4.347.451,00 ₫
  4.347.451  - 40.757.355  4.347.451 ₫ - 40.757.355 ₫
 61. Nhẫn trẻ em Thayne Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Thayne

  Bạc 925
  4.131.160,00 ₫
  4.131.160  - 38.729.625  4.131.160 ₫ - 38.729.625 ₫
 62. Nhẫn trẻ em Tryna Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tryna

  Bạc 925
  3.924.061,00 ₫
  3.924.061  - 35.890.807  3.924.061 ₫ - 35.890.807 ₫
 63. Nhẫn trẻ em Yetta Bạc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Yetta

  Bạc 925
  4.347.451,00 ₫
  4.347.451  - 40.757.355  4.347.451 ₫ - 40.757.355 ₫

You’ve viewed 60 of 154 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng