Đang tải...
Tìm thấy 165 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Ferch Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Ferch

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.464 crt - AAAAA

  8.327.208,00 ₫
 2. Bông Tai Ifera Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Ifera

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.134 crt - AAA

  8.678.681,00 ₫
 3. Bông Tai Pillasres Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Pillasres

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.04 crt - AAAAA

  6.434.661,00 ₫
 4. Bông Tai Latipicco Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Latipicco

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  1.2 crt - AAAAA

  6.380.588,00 ₫
 5. Bông Tai Crocon Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Crocon

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.12 crt - AAAAA

  6.056.151,00 ₫
 6. Bông Tai Edesbo Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Edesbo

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.222 crt - AAAAA

  6.461.697,00 ₫
 7. Bông Tai Edieren Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Edieren

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.174 crt - AAAAA

  6.353.551,00 ₫
 8. Bông Tai Etirhpen Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Etirhpen

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.204 crt - AAAAA

  6.488.733,00 ₫
 9. Bông Tai Florena Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Florena

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.024 crt - AAAAA

  6.218.369,00 ₫
 10. Thiết kế mới nhất
 11. Bông Tai Acus Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Acus

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.282 crt - AAA

  9.679.027,00 ₫
 12. Bông Tai Lanu Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Lanu

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.028 crt - AAA

  6.894.279,00 ₫
 13. Bông Tai Gleor Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Gleor

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.66 crt - AAAAA

  5.623.569,00 ₫
 14. Bông Tai Bonge Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Bonge

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  8.570.535,00 ₫
 15. Bông Tai Anthoy Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Anthoy

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.332 crt - AAAAA

  5.731.714,00 ₫
 16. Bông Tai Aphaph Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Aphaph

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.426 crt - AAAAA

  7.570.189,00 ₫
 17. Bông Tai Asdeop Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Asdeop

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.048 crt - AAAAA

  5.975.042,00 ₫
 18. Bông Tai Bentarema Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Bentarema

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.12 crt - AAAAA

  6.434.661,00 ₫
 19. Bông Tai Borke Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Borke

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.2 crt - AAAAA

  5.163.950,00 ₫
 20. Bông Tai Brytta Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Brytta

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  4.704.332,00 ₫
 21. Bông Tai Byldra Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Byldra

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.25 crt - AAAAA

  5.569.496,00 ₫
 22. Bông Tai Cogese Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Cogese

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.168 crt - AAAAA

  7.462.043,00 ₫
 23. Bông Tai Dellele Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Dellele

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.008 crt - AAAAA

  5.055.805,00 ₫
 24. Bông Tai Digeal Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Digeal

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.246 crt - AAAAA

  5.515.423,00 ₫
 25. Bông Tai Discea Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Discea

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.054 crt - AAAAA

  5.407.278,00 ₫
 26. Bông Tai Domocr Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Domocr

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.128 crt - AAAAA

  5.704.678,00 ₫
 27. Bông Tai Donbando Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Donbando

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.286 crt - AAAAA

  6.380.588,00 ₫
 28. Bông Tai Dryrs Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Dryrs

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.06 crt - AAAAA

  6.137.260,00 ₫
 29. Bông Tai Edwen Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Edwen

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.248 crt - AAAAA

  5.975.042,00 ₫
 30. Bông Tai Elfco Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Elfco

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.168 crt - AAAAA

  5.380.241,00 ₫
 31. Bông Tai Eoldo Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Eoldo

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  5.380.241,00 ₫
 32. Bông Tai Eoted Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Eoted

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.176 crt - AAAAA

  5.839.860,00 ₫
 33. Bông Tai Equing Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Equing

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.112 crt - AAAAA

  5.136.914,00 ₫
 34. Bông Tai Essendora Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Essendora

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.198 crt - AAAAA

  6.380.588,00 ₫
 35. Bông Tai Etarda Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Etarda

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.53 crt - AAAAA

  6.867.243,00 ₫
 36. Bông Tai Euorma Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Euorma

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.064 crt - AAAAA

  6.488.733,00 ₫
 37. Bông Tai Eyro Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Eyro

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.132 crt - AAAAA

  4.839.513,00 ₫

You’ve viewed 60 of 165 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...