Đang tải...
Tìm thấy 139 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ lỗ tai Cneen

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.045 crt - AAA

  4.845.259,00 ₫
  2.581.119  - 8.015.055  2.581.119 ₫ - 8.015.055 ₫
 2. Xỏ lỗ tai Hriht

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.27 crt - AA

  6.778.551,00 ₫
  2.602.629  - 847.296.738  2.602.629 ₫ - 847.296.738 ₫
 3. Xỏ lỗ tai Elleo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.15 crt - AAA

  5.851.386,00 ₫
  2.688.666  - 153.961.533  2.688.666 ₫ - 153.961.533 ₫
 4. Xỏ lỗ tai Phlive

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  4.610.071,00 ₫
  2.559.610  - 8.729.391  2.559.610 ₫ - 8.729.391 ₫
 5. Xỏ lỗ tai Klifica

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.17 crt - AAA

  7.471.379,00 ₫
  2.774.703  - 31.472.680  2.774.703 ₫ - 31.472.680 ₫
 6. Xỏ lỗ tai Lalyp

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  4.758.372,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 7. Xỏ lỗ tai Malla

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.036 crt - AAA

  5.747.801,00 ₫
  2.989.796  - 11.338.812  2.989.796 ₫ - 11.338.812 ₫
 8. Xỏ lỗ tai Ddod

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  4.488.090,00 ₫
  2.538.100  - 7.179.586  2.538.100 ₫ - 7.179.586 ₫
 9. Xỏ lỗ tai Unurn

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  4.843.277,00 ₫
  2.645.647  - 8.334.298  2.645.647 ₫ - 8.334.298 ₫
 10. Xỏ khuyên tai Mahbub

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  4.583.750,00 ₫
  2.495.082  - 7.985.621  2.495.082 ₫ - 7.985.621 ₫
 11. Xỏ lỗ tai Ricg

  Vàng Trắng 14K
  4.671.486,00 ₫
  2.710.175  - 6.276.195  2.710.175 ₫ - 6.276.195 ₫
 12. Xỏ lỗ tai Tors

  Vàng Trắng 14K
  4.189.508,00 ₫
  2.430.554  - 5.628.652  2.430.554 ₫ - 5.628.652 ₫
 13. Xỏ lỗ tai Agendp

  Vàng Trắng 14K
  4.263.658,00 ₫
  2.473.572  - 5.728.273  2.473.572 ₫ - 5.728.273 ₫
 14. Xỏ lỗ tai Gossec

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.066 crt - AAA

  5.337.142,00 ₫
  2.538.100  - 10.292.779  2.538.100 ₫ - 10.292.779 ₫
 15. Xỏ lỗ tai Reki

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.114 crt - AAA

  7.066.098,00 ₫
  3.376.965  - 21.801.405  3.376.965 ₫ - 21.801.405 ₫
 16. Xỏ lỗ tai Minite

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.006 crt - AAA

  4.385.638,00 ₫
  2.495.082  - 6.513.930  2.495.082 ₫ - 6.513.930 ₫
 17. Xỏ khuyên tai Larapidite

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.05 crt - AAA

  5.066.862,00 ₫
  2.430.554  - 21.392.728  2.430.554 ₫ - 21.392.728 ₫
 18. Xỏ lỗ tai Ftea

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  6.419.118,00 ₫
  3.247.908  - 13.408.236  3.247.908 ₫ - 13.408.236 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xỏ lỗ tai Azid

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  4.311.487,00 ₫
  2.452.063  - 6.414.307  2.452.063 ₫ - 6.414.307 ₫
 21. Xỏ lỗ tai Pygou

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.164 crt - AAA

  8.330.902,00 ₫
  3.355.455  - 19.713.867  3.355.455 ₫ - 19.713.867 ₫
 22. Xỏ lỗ tai Anism

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  4.928.182,00 ₫
  2.645.647  - 10.626.740  2.645.647 ₫ - 10.626.740 ₫
 23. Xỏ lỗ tai Neferst

  Vàng Trắng 14K
  4.560.260,00 ₫
  2.645.647  - 6.126.762  2.645.647 ₫ - 6.126.762 ₫
 24. Xỏ lỗ tai Latisca

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  4.385.638,00 ₫
  2.495.082  - 6.513.930  2.495.082 ₫ - 6.513.930 ₫
 25. Xỏ lỗ tai Wrati

  Vàng Trắng 14K
  4.337.809,00 ₫
  2.516.591  - 5.827.896  2.516.591 ₫ - 5.827.896 ₫
 26. Xỏ lỗ tai Tred

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  4.411.959,00 ₫
  2.559.610  - 5.927.518  2.559.610 ₫ - 5.927.518 ₫
 27. Xỏ lỗ tai Uvass

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  4.535.921,00 ₫
  2.516.591  - 8.629.769  2.516.591 ₫ - 8.629.769 ₫
 28. Xỏ lỗ tai Asac

  Vàng Trắng 14K
  4.300.733,00 ₫
  2.495.082  - 5.778.085  2.495.082 ₫ - 5.778.085 ₫
 29. Xỏ lỗ tai Onor

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  5.555.632,00 ₫
  2.796.212  - 15.503.698  2.796.212 ₫ - 15.503.698 ₫
 30. Xỏ lỗ tai Hactub

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.066 crt - AAA

  5.485.444,00 ₫
  2.624.137  - 10.492.023  2.624.137 ₫ - 10.492.023 ₫
 31. Xỏ lỗ tai Arvise

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  4.200.262,00 ₫
  2.387.535  - 6.264.874  2.387.535 ₫ - 6.264.874 ₫
 32. Xỏ khuyên tai Distortion

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  4.200.262,00 ₫
  2.387.535  - 6.264.874  2.387.535 ₫ - 6.264.874 ₫
 33. Xỏ lỗ tai Fyht

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.015 crt - AAA

  4.228.564,00 ₫
  2.387.535  - 6.830.909  2.387.535 ₫ - 6.830.909 ₫
 34. Xỏ lỗ tai Boly

  Vàng Trắng 14K
  4.078.281,00 ₫
  2.366.025  - 5.479.217  2.366.025 ₫ - 5.479.217 ₫
 35. Xỏ lỗ tai Exem

  Vàng Trắng 14K
  4.411.959,00 ₫
  2.559.610  - 5.927.518  2.559.610 ₫ - 5.927.518 ₫
 36. Xỏ lỗ tai Khall

  Vàng Trắng 14K
  4.263.658,00 ₫
  2.473.572  - 5.728.273  2.473.572 ₫ - 5.728.273 ₫
 37. Xỏ lỗ tai Agens

  Vàng Trắng 14K
  4.819.787,00 ₫
  2.796.212  - 6.475.439  2.796.212 ₫ - 6.475.439 ₫
 38. Xỏ lỗ tai Rewi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  4.274.413,00 ₫
  2.430.554  - 6.364.497  2.430.554 ₫ - 6.364.497 ₫
 39. Xỏ lỗ tai Duvin

  Vàng Trắng 14K
  4.115.357,00 ₫
  2.387.535  - 5.529.029  2.387.535 ₫ - 5.529.029 ₫
 40. Xỏ lỗ tai Afrum

  Vàng Trắng 14K
  4.671.486,00 ₫
  2.710.175  - 6.276.195  2.710.175 ₫ - 6.276.195 ₫
 41. Xỏ lỗ tai Ftigen

  Vàng Trắng 14K
  4.374.883,00 ₫
  2.538.100  - 5.877.706  2.538.100 ₫ - 5.877.706 ₫
 42. Xỏ lỗ tai Lydrot

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.07 crt - AAA

  4.657.900,00 ₫
  2.538.100  - 12.868.238  2.538.100 ₫ - 12.868.238 ₫
 43. Xỏ lỗ tai Numbr

  Vàng Trắng 14K
  4.893.938,00 ₫
  2.839.231  - 6.575.062  2.839.231 ₫ - 6.575.062 ₫
 44. Xỏ lỗ tai Ulen

  Vàng Trắng 14K
  4.041.207,00 ₫
  2.344.517  - 5.429.408  2.344.517 ₫ - 5.429.408 ₫
 45. Xỏ khuyên tai Martiney

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  4.758.372,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 46. Xỏ khuyên tai Esters

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.038 crt - AAA

  5.176.955,00 ₫
  2.839.231  - 10.112.780  2.839.231 ₫ - 10.112.780 ₫
 47. Xỏ lỗ tai Pyrrit

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.17 crt - AAA

  7.005.813,00 ₫
  2.882.249  - 17.599.159  2.882.249 ₫ - 17.599.159 ₫
 48. Xỏ khuyên tai Koha

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - AAA

  4.645.165,00 ₫
  2.645.647  - 6.862.607  2.645.647 ₫ - 6.862.607 ₫
 49. Xỏ lỗ tai Cluv

  Vàng Trắng 14K
  4.337.809,00 ₫
  2.516.591  - 5.827.896  2.516.591 ₫ - 5.827.896 ₫
 50. Xỏ lỗ tai Henc

  Vàng Trắng 14K
  4.337.809,00 ₫
  2.516.591  - 5.827.896  2.516.591 ₫ - 5.827.896 ₫
 51. Xỏ lỗ tai Sidat

  Vàng Trắng 14K
  4.337.809,00 ₫
  2.516.591  - 5.827.896  2.516.591 ₫ - 5.827.896 ₫
 52. Xỏ khuyên tai Kirust

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  5.366.293,00 ₫
  2.817.722  - 10.204.478  2.817.722 ₫ - 10.204.478 ₫
 53. Xỏ lỗ tai Uppe

  Vàng Trắng 14K
  4.041.207,00 ₫
  2.344.517  - 5.429.408  2.344.517 ₫ - 5.429.408 ₫
 54. Xỏ lỗ tai Eskina

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.054 crt - AAA

  6.541.100,00 ₫
  3.269.418  - 14.193.894  3.269.418 ₫ - 14.193.894 ₫
 55. Xỏ lỗ tai Sype

  Vàng Trắng 14K
  4.337.809,00 ₫
  2.516.591  - 5.827.896  2.516.591 ₫ - 5.827.896 ₫
 56. Xỏ lỗ tai Onmun

  Vàng Trắng 14K
  4.152.432,00 ₫
  2.409.044  - 5.578.840  2.409.044 ₫ - 5.578.840 ₫
 57. Xỏ lỗ tai Berot

  Vàng Trắng 14K
  4.486.110,00 ₫
  2.602.629  - 6.027.141  2.602.629 ₫ - 6.027.141 ₫
 58. Xỏ lỗ tai Ulloon

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  4.869.598,00 ₫
  2.710.175  - 7.747.886  2.710.175 ₫ - 7.747.886 ₫
 59. Xỏ lỗ tai Sangr

  Vàng Trắng 14K
  4.634.411,00 ₫
  2.688.666  - 6.226.385  2.688.666 ₫ - 6.226.385 ₫
 60. Xỏ lỗ tai Toble

  Vàng Trắng 14K
  4.411.959,00 ₫
  2.559.610  - 5.927.518  2.559.610 ₫ - 5.927.518 ₫
 61. Xỏ lỗ tai Scyc

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  6.159.592,00 ₫
  3.097.343  - 13.059.559  3.097.343 ₫ - 13.059.559 ₫

You’ve viewed 60 of 139 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng