Đang tải...
Tìm thấy 488 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Brezza

  Bông tai nữ Brezza

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.02 crt - AAAAA

  5.412.992,00 ₫
  3.140.361  - 32.631.913  3.140.361 ₫ - 32.631.913 ₫
 2. Bông tai nữ Manatua

  Bông tai nữ Manatua

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.104 crt - AAA

  7.657.321,00 ₫
  3.785.642  - 42.792.246  3.785.642 ₫ - 42.792.246 ₫
 3. Bông tai nữ Bohanan

  Bông tai nữ Bohanan

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.066 crt - AAAAA

  3.396.210,00 ₫
  2.581.119  - 29.886.648  2.581.119 ₫ - 29.886.648 ₫
 4. Khuyên kẹp vành tai Suilup

  GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Suilup

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  8.018.451,00 ₫
  3.699.604  - 54.905.396  3.699.604 ₫ - 54.905.396 ₫
 5. Bông tai nữ Providencia

  Bông tai nữ Providencia

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.14 crt - AAAAA

  4.613.185,00 ₫
  3.506.020  - 48.579.952  3.506.020 ₫ - 48.579.952 ₫
 6. Bông tai nữ Treibered

  Bông tai nữ Treibered

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  3.622.624,00 ₫
  2.753.194  - 56.660.105  2.753.194 ₫ - 56.660.105 ₫
 7. Bông tai nữ Calderone

  Bông tai nữ Calderone

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.04 crt - AAAAA

  3.481.115,00 ₫
  2.645.647  - 29.504.572  2.645.647 ₫ - 29.504.572 ₫
 8. Bông tai nữ Aur

  Bông tai nữ Aur

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.2 crt - AAAAA

  6.933.079,00 ₫
  4.022.244  - 58.032.737  4.022.244 ₫ - 58.032.737 ₫
 9. Bông tai nữ Zarembarad

  Bông tai nữ Zarembarad

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.165 crt - AAAAA

  4.216.961,00 ₫
  3.204.890  - 45.947.893  3.204.890 ₫ - 45.947.893 ₫
 10. Bông tai nữ Assuming

  Bông tai nữ Assuming

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.206 crt - AAA

  11.100.512,00 ₫
  5.561.294  - 75.112.848  5.561.294 ₫ - 75.112.848 ₫
 11. Bông tai nữ Meldrum

  Bông tai nữ Meldrum

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.114 crt - AAAAA

  3.820.736,00 ₫
  2.903.759  - 42.636.585  2.903.759 ₫ - 42.636.585 ₫
 12. Bông tai nữ Sbapna

  Bông tai nữ Sbapna

  Vàng 14K
  6.228.649,00 ₫
  3.613.567  - 35.660.205  3.613.567 ₫ - 35.660.205 ₫
 13. Bông tai nữ Rend

  Bông tai nữ Rend

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  4.584.883,00 ₫
  3.484.511  - 43.754.502  3.484.511 ₫ - 43.754.502 ₫
 14. Bông tai nữ Anguis

  Bông tai nữ Anguis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.184 crt - AAA

  11.654.942,00 ₫
  5.327.804  - 70.938.335  5.327.804 ₫ - 70.938.335 ₫
 15. Bông tai nữ Aquents

  Bông tai nữ Aquents

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  6.710.628,00 ₫
  3.893.188  - 47.787.507  3.893.188 ₫ - 47.787.507 ₫
 16. Bông tai nữ Paseduluran

  Bông tai nữ Paseduluran

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  10.367.779,00 ₫
  5.157.993  - 67.032.693  5.157.993 ₫ - 67.032.693 ₫
 17. Bông tai nữ Musgrove

  Bông tai nữ Musgrove

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.214 crt - AAAAA

  5.660.350,00 ₫
  4.301.866  - 65.801.570  4.301.866 ₫ - 65.801.570 ₫
 18. Bông tai nữ Hidalgo

  Bông tai nữ Hidalgo

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.12 crt - AAAAA

  3.962.245,00 ₫
  3.011.306  - 40.726.218  3.011.306 ₫ - 40.726.218 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuyên kẹp vành tai Brzina

  GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Brzina

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.166 crt - AAA

  9.430.424,00 ₫
  4.108.281  - 51.013.902  4.108.281 ₫ - 51.013.902 ₫
 21. Bông tai nữ Arredondos

  Bông tai nữ Arredondos

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.075 crt - AAAAA

  4.018.848,00 ₫
  3.054.324  - 36.650.763  3.054.324 ₫ - 36.650.763 ₫
 22. Bông tai nữ Issoria

  Bông tai nữ Issoria

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.279 crt - AAAAA

  9.113.164,00 ₫
  6.561.478  - 86.292.041  6.561.478 ₫ - 86.292.041 ₫
 23. Bông tai nữ Mailhotod

  Bông tai nữ Mailhotod

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.015 crt - AAAAA

  3.311.305,00 ₫
  2.516.591  - 26.136.667  2.516.591 ₫ - 26.136.667 ₫
 24. Bông tai nữ Forsyth

  Bông tai nữ Forsyth

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  3.792.434,00 ₫
  2.882.249  - 31.047.016  2.882.249 ₫ - 31.047.016 ₫
 25. Bông tai nữ Dansereaud

  Bông tai nữ Dansereaud

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.066 crt - AAAAA

  3.481.115,00 ₫
  2.645.647  - 30.523.435  2.645.647 ₫ - 30.523.435 ₫
 26. Bông tai nữ Ederastar

  Bông tai nữ Ederastar

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  8.214.299,00 ₫
  4.330.167  - 49.867.683  4.330.167 ₫ - 49.867.683 ₫
 27. Bông tai nữ Relasyon

  Bông tai nữ Relasyon

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.093 crt - AAA

  8.266.091,00 ₫
  4.237.338  - 47.561.092  4.237.338 ₫ - 47.561.092 ₫
 28. Bông tai nữ Kanisha

  Bông tai nữ Kanisha

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.33 crt - AAAAA

  3.820.736,00 ₫
  2.903.759  - 901.538.175  2.903.759 ₫ - 901.538.175 ₫
 29. Bông tai nữ Zalewski

  Bông tai nữ Zalewski

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.115 crt - AAAAA

  3.339.606,00 ₫
  2.538.100  - 35.716.805  2.538.100 ₫ - 35.716.805 ₫
 30. Bông tai nữ Musicke

  Bông tai nữ Musicke

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.056 crt - AAAAA

  3.339.606,00 ₫
  2.538.100  - 41.603.569  2.538.100 ₫ - 41.603.569 ₫
 31. Khuyên kẹp vành tai Vrijedan

  GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Vrijedan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  6.155.629,00 ₫
  3.226.399  - 36.254.538  3.226.399 ₫ - 36.254.538 ₫
 32. Bông tai nữ Graphy

  Bông tai nữ Graphy

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.02 crt - AAAAA

  5.603.747,00 ₫
  4.202.810  - 43.839.414  4.202.810 ₫ - 43.839.414 ₫
 33. Bông tai nữ Melamas

  Bông tai nữ Melamas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  4.535.921,00 ₫
  2.516.591  - 27.636.660  2.516.591 ₫ - 27.636.660 ₫
 34. Bông tai nữ Olympos

  Bông tai nữ Olympos

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  0.11 crt - AAA

  9.299.104,00 ₫
  5.242.899  - 58.627.073  5.242.899 ₫ - 58.627.073 ₫
 35. Bông tai nữ Chaparro

  Bông tai nữ Chaparro

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.075 crt - AAAAA

  3.792.434,00 ₫
  2.882.249  - 34.952.658  2.882.249 ₫ - 34.952.658 ₫
 36. Bông tai nữ Deandra

  Bông tai nữ Deandra

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.228 crt - AAAAA

  5.462.238,00 ₫
  4.151.300  - 68.928.916  4.151.300 ₫ - 68.928.916 ₫
 37. Bông tai nữ Brazeaus

  Bông tai nữ Brazeaus

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.115 crt - AAAAA

  3.877.340,00 ₫
  2.946.778  - 90.381.646  2.946.778 ₫ - 90.381.646 ₫
 38. Bông tai nữ Extralove

  Bông tai nữ Extralove

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.089 crt - AAA

  7.973.451,00 ₫
  3.936.207  - 44.391.293  3.936.207 ₫ - 44.391.293 ₫
 39. Bông tai nữ Benir

  Bông tai nữ Benir

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  5.672.520,00 ₫
  3.290.927  - 41.844.140  3.290.927 ₫ - 41.844.140 ₫
 40. Bông tai nữ Chubb

  Bông tai nữ Chubb

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  7.245.248,00 ₫
  5.433.936  - 67.584.580  5.433.936 ₫ - 67.584.580 ₫
 41. Bông tai nữ Roscoear

  Bông tai nữ Roscoear

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.17 crt - AAA

  9.028.540,00 ₫
  3.678.095  - 61.344.043  3.678.095 ₫ - 61.344.043 ₫
 42. Bông tai nữ Kalista

  Bông tai nữ Kalista

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  4.216.961,00 ₫
  3.204.890  - 40.995.087  3.204.890 ₫ - 40.995.087 ₫
 43. Bông tai nữ Dove

  Bông tai nữ Dove

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.7 crt - AAAAA

  6.451.100,00 ₫
  3.742.623  - 2.458.488.341  3.742.623 ₫ - 2.458.488.341 ₫
 44. Bông tai nữ Anthan

  Bông tai nữ Anthan

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  6.858.929,00 ₫
  3.979.226  - 48.636.560  3.979.226 ₫ - 48.636.560 ₫
 45. Bông tai nữ Vriller

  Bông tai nữ Vriller

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.016 crt - AAAAA

  4.634.411,00 ₫
  2.688.666  - 28.004.583  2.688.666 ₫ - 28.004.583 ₫
 46. Bông tai nữ Thelmo

  Bông tai nữ Thelmo

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.008 crt - AAAAA

  4.745.637,00 ₫
  2.753.194  - 28.018.732  2.753.194 ₫ - 28.018.732 ₫
 47. Bông Tai Shakita

  Bông Tai GLAMIRA Shakita

  Vàng Trắng 14K
  4.411.959,00 ₫
  2.559.610  - 25.259.310  2.559.610 ₫ - 25.259.310 ₫
 48. Bông tai nữ Plantz

  Bông tai nữ Plantz

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.151 crt - AAAAA

  3.849.038,00 ₫
  2.925.268  - 41.235.650  2.925.268 ₫ - 41.235.650 ₫
 49. Bông tai nữ Verset

  Bông tai nữ Verset

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.08 crt - AAAAA

  5.487.143,00 ₫
  3.183.380  - 38.773.397  3.183.380 ₫ - 38.773.397 ₫
 50. Bông tai nữ Veracite

  Bông tai nữ Veracite

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.016 crt - AAAAA

  5.598.368,00 ₫
  3.247.908  - 33.523.421  3.247.908 ₫ - 33.523.421 ₫
 51. Bông tai nữ Andover

  Bông tai nữ Andover

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.266 crt - AAA

  16.248.882,00 ₫
  4.796.580  - 81.211.872  4.796.580 ₫ - 81.211.872 ₫
 52. Bông tai nữ Decuman

  Bông tai nữ Decuman

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  6.339.874,00 ₫
  3.678.095  - 38.900.753  3.678.095 ₫ - 38.900.753 ₫
 53. Bông tai nữ Anca

  Bông tai nữ Anca

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.024 crt - AAAAA

  5.820.821,00 ₫
  3.376.965  - 35.929.073  3.376.965 ₫ - 35.929.073 ₫
 54. Bông Tai Grandene

  Bông Tai GLAMIRA Grandene

  Vàng Trắng 14K
  5.079.315,00 ₫
  2.946.778  - 29.080.050  2.946.778 ₫ - 29.080.050 ₫
 55. Bông tai nữ Bozelle

  Bông tai nữ Bozelle

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.156 crt - AAAAA

  3.679.227,00 ₫
  2.796.212  - 132.055.970  2.796.212 ₫ - 132.055.970 ₫
 56. Bông tai nữ Expectancy

  Bông tai nữ Expectancy

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  8.992.881,00 ₫
  4.775.920  - 55.117.660  4.775.920 ₫ - 55.117.660 ₫
 57. Bông tai nữ Conforti

  Bông tai nữ Conforti

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.13 crt - AAAAA

  4.047.150,00 ₫
  3.075.834  - 42.523.378  3.075.834 ₫ - 42.523.378 ₫
 58. Bông tai nữ Apsuvai

  Bông tai nữ Apsuvai

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.108 crt - AAAAA

  4.415.073,00 ₫
  3.355.455  - 43.216.772  3.355.455 ₫ - 43.216.772 ₫
 59. Bông tai nữ Expertise

  Bông tai nữ Expertise

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  7.588.831,00 ₫
  4.172.810  - 44.122.432  4.172.810 ₫ - 44.122.432 ₫
 60. Bông tai nữ Donte

  Bông tai nữ Donte

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.132 crt - AAAAA

  4.782.713,00 ₫
  2.774.703  - 36.240.393  2.774.703 ₫ - 36.240.393 ₫
 61. Bông tai nữ Francie

  Bông tai nữ Francie

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.016 crt - AAAAA

  4.931.014,00 ₫
  2.860.741  - 29.702.688  2.860.741 ₫ - 29.702.688 ₫

You’ve viewed 60 of 488 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng