Đang tải...
Tìm thấy 165 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Ifera Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Ifera

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.134 crt - AAA

  13.836.142,00 ₫
 2. Bông Tai Welkin Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Welkin

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.068 crt - AAA

  11.903.581,00 ₫
 3. Bông Tai Latipicco Vàng 750 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Latipicco

  Vàng 750 & Đá Swarovski

  1.2 crt - AAAAA

  11.229.834,00 ₫
 4. Bông Tai Crocon Vàng 750 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Crocon

  Vàng 750 & Đá Swarovski

  0.12 crt - AAAAA

  10.658.825,00 ₫
 5. Bông Tai Edesbo Vàng 750 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Edesbo

  Vàng 750 & Đá Swarovski

  0.222 crt - AAAAA

  11.372.586,00 ₫
 6. Bông Tai Edieren Vàng 750 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Edieren

  Vàng 750 & Đá Swarovski

  0.174 crt - AAAAA

  11.182.249,00 ₫
 7. Bông Tai Etirhpen Vàng 750 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Etirhpen

  Vàng 750 & Đá Swarovski

  0.204 crt - AAAAA

  11.420.170,00 ₫
 8. Bông Tai Florena Vàng 750 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Florena

  Vàng 750 & Đá Swarovski

  0.024 crt - AAAAA

  10.944.329,00 ₫
 9. Bông Tai Sneham Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Sneham

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.291 crt - AAA

  14.452.572,00 ₫
 10. Bông Tai Acus Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Acus

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.282 crt - AAA

  14.055.677,00 ₫
 11. Thiết kế mới nhất
 12. Bông Tai Farton Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Farton

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.099 crt - AAA

  13.916.170,00 ₫
 13. Bông Tai Lanu Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Lanu

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.028 crt - AAA

  11.907.907,00 ₫
 14. Bông Tai Gleor Vàng 750 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Gleor

  Vàng 750 & Đá Swarovski

  0.66 crt - AAAAA

  9.897.481,00 ₫
 15. Bông Tai Bonge Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Bonge

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  14.426.616,00 ₫
 16. Bông Tai Anthoy Vàng 750 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Anthoy

  Vàng 750 & Đá Swarovski

  0.332 crt - AAAAA

  10.087.816,00 ₫
 17. Bông Tai Aphaph Vàng 750 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Aphaph

  Vàng 750 & Đá Swarovski

  0.426 crt - AAAAA

  13.323.532,00 ₫
 18. Bông Tai Asdeop Vàng 750 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Asdeop

  Vàng 750 & Đá Swarovski

  0.048 crt - AAAAA

  10.516.073,00 ₫
 19. Bông Tai Bentarema Vàng 750 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Bentarema

  Vàng 750 & Đá Swarovski

  0.12 crt - AAAAA

  11.325.003,00 ₫
 20. Bông Tai Borke Vàng 750 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Borke

  Vàng 750 & Đá Swarovski

  0.2 crt - AAAAA

  9.088.552,00 ₫
 21. Bông Tai Brytta Vàng 750 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Brytta

  Vàng 750 & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  8.279.624,00 ₫
 22. Bông Tai Byldra Vàng 750 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Byldra

  Vàng 750 & Đá Swarovski

  0.25 crt - AAAAA

  9.802.312,00 ₫
 23. Bông Tai Cogese Vàng 750 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Cogese

  Vàng 750 & Đá Swarovski

  0.168 crt - AAAAA

  13.133.195,00 ₫
 24. Bông Tai Dellele Vàng 750 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Dellele

  Vàng 750 & Đá Swarovski

  0.008 crt - AAAAA

  8.898.216,00 ₫
 25. Bông Tai Digeal Vàng 750 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Digeal

  Vàng 750 & Đá Swarovski

  0.246 crt - AAAAA

  9.707.144,00 ₫
 26. Bông Tai Discea Vàng 750 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Discea

  Vàng 750 & Đá Swarovski

  0.054 crt - AAAAA

  9.516.809,00 ₫
 27. Bông Tai Domocr Vàng 750 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Domocr

  Vàng 750 & Đá Swarovski

  0.128 crt - AAAAA

  10.040.233,00 ₫
 28. Bông Tai Donbando Vàng 750 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Donbando

  Vàng 750 & Đá Swarovski

  0.286 crt - AAAAA

  11.229.834,00 ₫
 29. Bông Tai Dryrs Vàng 750 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Dryrs

  Vàng 750 & Đá Swarovski

  0.06 crt - AAAAA

  10.801.577,00 ₫
 30. Bông Tai Edwen Vàng 750 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Edwen

  Vàng 750 & Đá Swarovski

  0.248 crt - AAAAA

  10.516.073,00 ₫
 31. Bông Tai Elfco Vàng 750 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Elfco

  Vàng 750 & Đá Swarovski

  0.168 crt - AAAAA

  9.469.224,00 ₫
 32. Bông Tai Eoldo Vàng 750 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Eoldo

  Vàng 750 & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  9.469.224,00 ₫
 33. Bông Tai Eoted Vàng 750 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Eoted

  Vàng 750 & Đá Swarovski

  0.176 crt - AAAAA

  10.278.153,00 ₫
 34. Bông Tai Equing Vàng 750 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Equing

  Vàng 750 & Đá Swarovski

  0.112 crt - AAAAA

  9.040.968,00 ₫
 35. Bông Tai Essendora Vàng 750 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Essendora

  Vàng 750 & Đá Swarovski

  0.198 crt - AAAAA

  11.229.834,00 ₫
 36. Bông Tai Etarda Vàng 750 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Etarda

  Vàng 750 & Đá Swarovski

  0.53 crt - AAAAA

  12.086.347,00 ₫
 37. Bông Tai Euorma Vàng 750 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Euorma

  Vàng 750 & Đá Swarovski

  0.064 crt - AAAAA

  11.420.170,00 ₫
 38. Bông Tai Eyro Vàng 750 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Eyro

  Vàng 750 & Đá Swarovski

  0.132 crt - AAAAA

  8.517.542,00 ₫
 39. Bông Tai Farnicato Vàng 750 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Farnicato

  Vàng 750 & Đá Swarovski

  0.176 crt - AAAAA

  10.040.233,00 ₫
 40. Bông Tai Fedu Vàng 750 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Fedu

  Vàng 750 & Đá Swarovski

  0.018 crt - AAAAA

  8.232.039,00 ₫

You’ve viewed 60 of 165 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...