Đang tải...
Tìm thấy 185 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn GLAMIRA Lorenz

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.049 crt - AAA

  11.741.264,00 ₫
  6.495.252  - 67.386.470  6.495.252 ₫ - 67.386.470 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Mirkos

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.049 crt - AAA

  8.367.411,00 ₫
  4.137.715  - 48.070.520  4.137.715 ₫ - 48.070.520 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Campania

  Vàng 14K
  9.602.500,00 ₫
  5.497.614  - 54.976.147  5.497.614 ₫ - 54.976.147 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Giorgetta

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.022 crt - AAA

  7.911.754,00 ₫
  4.409.412  - 44.985.633  4.409.412 ₫ - 44.985.633 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Histomania

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.17 crt - AAA

  9.844.197,00 ₫
  4.151.300  - 66.013.836  4.151.300 ₫ - 66.013.836 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Lytop

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.05 crt - AAA

  8.551.939,00 ₫
  4.452.431  - 59.702.541  4.452.431 ₫ - 59.702.541 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Varenza

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.049 crt - AAA

  10.369.478,00 ₫
  5.709.878  - 59.532.732  5.709.878 ₫ - 59.532.732 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Lutande

  Vàng 14K
  7.303.832,00 ₫
  4.237.338  - 41.815.837  4.237.338 ₫ - 41.815.837 ₫
 9. Nhẫn GLAMIRA Rozarano

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.07 crt - AAA

  8.031.753,00 ₫
  4.495.450  - 51.353.527  4.495.450 ₫ - 51.353.527 ₫
 10. Nhẫn GLAMIRA Nanina

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.11 crt - AAA

  14.321.251,00 ₫
  7.259.399  - 77.914.721  7.259.399 ₫ - 77.914.721 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Pleka

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  8.291.280,00 ₫
  4.646.015  - 48.056.371  4.646.015 ₫ - 48.056.371 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Ylua

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.07 crt - AAA

  8.662.033,00 ₫
  4.861.108  - 54.962.002  4.861.108 ₫ - 54.962.002 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Gitano

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.094 crt - AAA

  12.113.997,00 ₫
  6.643.836  - 76.032.653  6.643.836 ₫ - 76.032.653 ₫
 14. Nhẫn GLAMIRA Wrapup

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.29 crt - AAA

  25.902.611,00 ₫
  11.644.755  - 150.211.547  11.644.755 ₫ - 150.211.547 ₫
 15. Nhẫn GLAMIRA Thrya

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  11.285.323,00 ₫
  4.839.599  - 60.070.467  4.839.599 ₫ - 60.070.467 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Folio

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.274 crt - AAA

  14.141.252,00 ₫
  6.070.725  - 95.320.300  6.070.725 ₫ - 95.320.300 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Tenger

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.802 crt - AA

  30.837.586,00 ₫
  12.141.451  - 1.370.144.443  12.141.451 ₫ - 1.370.144.443 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Kartinia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.11 crt - AAA

  9.612.688,00 ₫
  4.624.505  - 50.957.299  4.624.505 ₫ - 50.957.299 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn đính hôn Repica

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  16.125.488,00 ₫
  7.478.454  - 102.947.623  7.478.454 ₫ - 102.947.623 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Sanmarina

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.11 crt - AAA

  9.723.915,00 ₫
  4.689.034  - 51.594.094  4.689.034 ₫ - 51.594.094 ₫
 22. Nhẫn đính hôn Serviro

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  17.180.578,00 ₫
  9.014.107  - 105.947.607  9.014.107 ₫ - 105.947.607 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Gandorhun

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.124 crt - AAA

  15.898.791,00 ₫
  8.069.395  - 95.546.716  8.069.395 ₫ - 95.546.716 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Barketa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  19.313.962,00 ₫
  8.974.485  - 121.202.248  8.974.485 ₫ - 121.202.248 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Feuille

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.15 crt - AAA

  16.097.751,00 ₫
  8.334.299  - 101.164.607  8.334.299 ₫ - 101.164.607 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Mjalte

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.15 crt - AAA

  10.758.909,00 ₫
  5.699.972  - 70.598.717  5.699.972 ₫ - 70.598.717 ₫
 27. Nhẫn đính hôn Meringata

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.44 crt - AA

  13.606.348,00 ₫
  6.282.988  - 842.882.791  6.282.988 ₫ - 842.882.791 ₫
 28. Nhẫn GLAMIRA Alcosta

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.046 crt - AAA

  13.706.254,00 ₫
  7.315.436  - 80.476.031  7.315.436 ₫ - 80.476.031 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Ankrida

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.14 crt - AAA

  10.960.135,00 ₫
  5.291.295  - 60.339.334  5.291.295 ₫ - 60.339.334 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Numrana

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.33 crt - AA

  14.702.193,00 ₫
  6.537.704  - 938.259.697  6.537.704 ₫ - 938.259.697 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Kalimbia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.17 crt - AAA

  20.633.108,00 ₫
  9.588.633  - 127.782.411  9.588.633 ₫ - 127.782.411 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Nilam

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.13 crt - AAA

  12.781.353,00 ₫
  7.025.910  - 82.428.853  7.025.910 ₫ - 82.428.853 ₫
 33. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Govinde

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  9.429.860,00 ₫
  5.355.823  - 55.655.393  5.355.823 ₫ - 55.655.393 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Comejp

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.126 crt - AAA

  19.832.735,00 ₫
  9.826.368  - 111.622.109  9.826.368 ₫ - 111.622.109 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Calivita

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.222 crt - AAA

  18.155.855,00 ₫
  8.578.826  - 104.985.343  8.578.826 ₫ - 104.985.343 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Plumatte

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.67 crt - AA

  23.204.603,00 ₫
  9.707.500  - 1.192.126.418  9.707.500 ₫ - 1.192.126.418 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Verdot

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.454 crt - AAA

  24.024.790,00 ₫
  10.856.552  - 292.017.479  10.856.552 ₫ - 292.017.479 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Osimiri

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.57 crt - AAA

  23.161.020,00 ₫
  9.292.031  - 141.791.778  9.292.031 ₫ - 141.791.778 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Hostoa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.188 crt - AAA

  10.806.739,00 ₫
  5.678.463  - 73.499.646  5.678.463 ₫ - 73.499.646 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Ginolinda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  15.235.681,00 ₫
  7.280.625  - 97.853.308  7.280.625 ₫ - 97.853.308 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Madhu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.36 crt - AAA

  16.708.787,00 ₫
  8.448.072  - 117.933.398  8.448.072 ₫ - 117.933.398 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Gunillaess

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.152 crt - AAA

  14.814.834,00 ₫
  7.768.830  - 91.669.372  7.768.830 ₫ - 91.669.372 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Giraldo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.21 crt - AAA

  33.924.744,00 ₫
  8.479.205  - 149.518.158  8.479.205 ₫ - 149.518.158 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Prakas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.164 crt - AAA

  18.477.365,00 ₫
  9.449.955  - 117.834.346  9.449.955 ₫ - 117.834.346 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Sayang

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.188 crt - AAA

  20.018.111,00 ₫
  9.925.424  - 123.721.111  9.925.424 ₫ - 123.721.111 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Hugging

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.117 crt - AAA

  15.467.472,00 ₫
  7.987.886  - 88.867.502  7.987.886 ₫ - 88.867.502 ₫
 47. Nhẫn GLAMIRA Aduka

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.33 crt - AAA

  13.563.047,00 ₫
  5.011.674  - 65.447.800  5.011.674 ₫ - 65.447.800 ₫
 48. Nhẫn GLAMIRA Cortese

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.304 crt - AAA

  19.174.436,00 ₫
  9.169.767  - 123.480.541  9.169.767 ₫ - 123.480.541 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Kujeclahay

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.624 crt - AAA

  23.817.339,00 ₫
  10.290.517  - 164.588.840  10.290.517 ₫ - 164.588.840 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Dugos

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.332 crt - AAA

  23.168.945,00 ₫
  10.777.307  - 144.904.969  10.777.307 ₫ - 144.904.969 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Twistmore

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.126 crt - AAA

  13.641.160,00 ₫
  6.983.457  - 76.174.162  6.983.457 ₫ - 76.174.162 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Fengmi

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.818 crt - AAAAA

  17.759.066,00 ₫
  9.760.708  - 165.805.812  9.760.708 ₫ - 165.805.812 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Miod

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.188 crt - AAA

  16.627.560,00 ₫
  8.578.826  - 106.824.958  8.578.826 ₫ - 106.824.958 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Ranates

  Vàng 14K
  9.231.748,00 ₫
  5.285.352  - 52.853.520  5.285.352 ₫ - 52.853.520 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Acwella

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.2 crt - AAA

  17.234.917,00 ₫
  7.886.000  - 109.994.759  7.886.000 ₫ - 109.994.759 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Kuyaykim

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.464 crt - AAA

  23.896.016,00 ₫
  10.757.495  - 157.937.924  10.757.495 ₫ - 157.937.924 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Athismons

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.87 crt - AA

  26.125.061,00 ₫
  10.678.250  - 1.067.952.478  10.678.250 ₫ - 1.067.952.478 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Tainan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  9.826.934,00 ₫
  5.561.294  - 56.914.822  5.561.294 ₫ - 56.914.822 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Dicirana

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.17 crt - AAA

  17.592.934,00 ₫
  8.191.658  - 110.376.831  8.191.658 ₫ - 110.376.831 ₫
 60. Nhẫn GLAMIRA Boltony

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  23.184.229,00 ₫
  11.450.889  - 142.555.927  11.450.889 ₫ - 142.555.927 ₫
 61. Nhẫn GLAMIRA Enclasp

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.126 crt - AAA

  16.162.280,00 ₫
  8.089.772  - 90.608.054  8.089.772 ₫ - 90.608.054 ₫

You’ve viewed 60 of 185 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng