Đang tải...
Tìm thấy 424 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Calderone Bạc 925 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Calderone

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.04 crt - AAAAA

  2.465.718,00 ₫
 2. Bông Tai Brezza Bạc 925 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Brezza

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.02 crt - AAAAA

  2.938.314,00 ₫
 3. Bông Tai Thelmo Bạc 925 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Thelmo

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.008 crt - AAAAA

  2.568.456,00 ₫
 4. Bông Tai Vulcanite Bạc 925 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Vulcanite

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.016 crt - AAAAA

  2.404.075,00 ₫
 5. Bông Tai Decuman Bạc 925 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Decuman

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  3.431.458,00 ₫
 6. Bông Tai Kanisha Bạc 925 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Kanisha

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.33 crt - AAAAA

  2.712.290,00 ₫
 7. Bông Tai Amandier Bạc 925 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Amandier

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.07 crt - AAAAA

  2.815.028,00 ₫
 8. Bông Tai Despain Bạc 925 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Despain

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.016 crt - AAAAA

  2.506.813,00 ₫
 9. Bông Tai Lonaxz Bạc 925 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Lonaxz

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.12 crt - AAAAA

  3.760.220,00 ₫
 10. Bông Tai Chambers Bạc 925 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Chambers

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.01 crt - AAAAA

  2.650.647,00 ₫
 11. Bông Tai Rend Bạc 925 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Rend

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  3.225.981,00 ₫
 12. Bông Tai Codn Bạc 925 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Codn

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.048 crt - AAAAA

  2.547.909,00 ₫
 13. Bông Tai Chaparro Bạc 925 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Chaparro

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.075 crt - AAAAA

  2.671.194,00 ₫
 14. Bông Tai Vassar Bạc 925 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Vassar

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.6 crt - AAAAA

  3.657.482,00 ₫
 15. Bông Tai Veneration Bạc 925 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Veneration

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.14 crt - AAAAA

  2.938.314,00 ₫
 16. Bông Tai Goncalves Bạc 925 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Goncalves

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  2.609.551,00 ₫
 17. Bông Tai Guertin Bạc 925 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Guertin

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  2.691.742,00 ₫
 18. Bông Tai Bohanan Bạc 925 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Bohanan

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.066 crt - AAAAA

  2.424.623,00 ₫
 19. Bông Tai Kula Bạc 925 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Kula

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.02 crt - AAAAA

  2.321.885,00 ₫
 20. Bông Tai Callaham Bạc 925 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Callaham

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.13 crt - AAAAA

  3.390.363,00 ₫
 21. Bông Tai Azzie Bạc 925 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Azzie

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.38 crt - AAAAA

  3.205.433,00 ₫
 22. Bông Tai Kyoko Bạc 925 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Kyoko

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  3.020.505,00 ₫
 23. Bông Tai Zarembarad Bạc 925 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Zarembarad

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.165 crt - AAAAA

  2.999.957,00 ₫
 24. Bông Tai Deandra Bạc 925 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Deandra

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.228 crt - AAAAA

  3.862.959,00 ₫
 25. Bông Tai Tancredi Bạc 925 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Tancredi

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.06 crt - AAAAA

  3.548.526,00 ₫
 26. Bông Tai Gwendolyn Bạc 925 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Gwendolyn

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.43 crt - AAAAA

  3.328.720,00 ₫
 27. Bông Tai Zwen Bạc 925 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Zwen

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  2.917.766,00 ₫
 28. Bông Tai Broach Bạc 925 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Broach

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.14 crt - AAAAA

  2.589.004,00 ₫
 29. Bông Tai Poucheres Bạc 925 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Poucheres

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  2.547.909,00 ₫
 30. Bông Tai Francie Bạc 925 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Francie

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.016 crt - AAAAA

  2.671.194,00 ₫
 31. Bông Tai Grunewald Bạc 925 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Grunewald

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.132 crt - AAAAA

  2.589.004,00 ₫
 32. Bông Tai Regine Bạc 925 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Regine

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.048 crt - AAAAA

  2.568.456,00 ₫
 33. Bông Tai Bozelle Bạc 925 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Bozelle

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.156 crt - AAAAA

  2.609.551,00 ₫
 34. Bông Tai Corrigan Bạc 925 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Corrigan

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.112 crt - AAAAA

  2.630.100,00 ₫
 35. Bông Tai Gadd Bạc 925 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Gadd

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.066 crt - AAAAA

  2.794.481,00 ₫
 36. Bông Tai Musicke Bạc 925 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Musicke

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.056 crt - AAAAA

  2.362.979,00 ₫
 37. Bông Tai Nunnally Bạc 925 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Nunnally

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.2 crt - AAAAA

  3.143.790,00 ₫
 38. Bông Tai Studstill Bạc 925 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Studstill

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.098 crt - AAAAA

  2.773.933,00 ₫
 39. Bông Tai Apsuvai Bạc 925 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Apsuvai

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.108 crt - AAAAA

  3.102.696,00 ₫
 40. Bông Tai Conforti Bạc 925 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Conforti

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.13 crt - AAAAA

  2.876.671,00 ₫
 41. Bông Tai Delima Bạc 925 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Delima

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.128 crt - AAAAA

  3.184.886,00 ₫
 42. Bông Tai Forel Bạc 925 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Forel

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.166 crt - AAAAA

  3.102.696,00 ₫
 43. Bông Tai Foutch Bạc 925 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Foutch

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  2.568.456,00 ₫
 44. Bông Tai Gaskell Bạc 925 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Gaskell

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.115 crt - AAAAA

  2.445.170,00 ₫
 45. Bông Tai Hidalgo Bạc 925 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Hidalgo

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.12 crt - AAAAA

  2.794.481,00 ₫
 46. Bông Tai Marianela Bạc 925 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Marianela

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  3.431.458,00 ₫
 47. Bông Tai Suther Bạc 925 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Suther

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.096 crt - AAAAA

  3.924.602,00 ₫
 48. Bông Tai Allanek Bạc 925 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Allanek

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  2.835.575,00 ₫
 49. Bông Tai Godasse Bạc 925 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Godasse

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.036 crt - AAAAA

  2.506.813,00 ₫

You’ve viewed 60 of 424 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...