Đang tải...
Tìm thấy 67 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây chuyền nữ Lumturi

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  0.478 crt - AAA

  13.000.974,00 ₫
  5.950.442  - 83.306.200  5.950.442 ₫ - 83.306.200 ₫
 2. Dây chuyền nữ Suikerell

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.36 crt - AAA

  20.159.053,00 ₫
  9.093.352  - 121.711.683  9.093.352 ₫ - 121.711.683 ₫
 3. Dây chuyền nữ Konfiantza

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.024 crt - AAA

  9.809.386,00 ₫
  4.573.562  - 40.131.881  4.573.562 ₫ - 40.131.881 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Musfaro

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.062 crt - AAA

  9.243.633,00 ₫
  2.817.722  - 37.513.967  2.817.722 ₫ - 37.513.967 ₫
 5. Mặt dây chuyền nữ Penna

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.062 crt - AAA

  10.615.420,00 ₫
  3.613.567  - 45.367.705  3.613.567 ₫ - 45.367.705 ₫
 6. Dây chuyền nữ Ndoba

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.304 crt - AAA

  23.440.358,00 ₫
  7.917.697  - 203.220.728  7.917.697 ₫ - 203.220.728 ₫
 7. Mặt dây chuyền nữ Mphamvu

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.048 crt - AAA

  11.494.473,00 ₫
  4.172.810  - 49.556.368  4.172.810 ₫ - 49.556.368 ₫
 8. Dây chuyền nữ Lovelie

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.148 crt - AAA

  16.565.297,00 ₫
  7.521.190  - 78.211.887  7.521.190 ₫ - 78.211.887 ₫
 9. Dây chuyền nữ Konfidi

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.528 crt - AAA

  20.601.409,00 ₫
  7.897.320  - 120.197.535  7.897.320 ₫ - 120.197.535 ₫
 10. Dây chuyền nữ Isodle

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.124 crt - AAA

  15.453.037,00 ₫
  6.884.400  - 68.985.514  6.884.400 ₫ - 68.985.514 ₫
 11. Dây chuyền nữ Doverie

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.254 crt - AAA

  18.289.722,00 ₫
  5.519.973  - 171.282.200  5.519.973 ₫ - 171.282.200 ₫
 12. Dây chuyền nữ Deese

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.126 crt - AAA

  17.620.953,00 ₫
  8.538.638  - 97.966.513  8.538.638 ₫ - 97.966.513 ₫
 13. Mặt dây chuyền nữ Navicula

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  10.677.966,00 ₫
  3.419.983  - 45.070.535  3.419.983 ₫ - 45.070.535 ₫
 14. Dây chuyền nữ Vendari

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.56 crt - AAA

  33.553.142,00 ₫
  9.290.050  - 360.833.194  9.290.050 ₫ - 360.833.194 ₫
 15. Dây chuyền nữ Pwoteksyon

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  18.146.798,00 ₫
  8.895.240  - 105.324.965  8.895.240 ₫ - 105.324.965 ₫
 16. Dây chuyền nữ Protettur

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.808 crt - AAA

  58.022.553,00 ₫
  15.753.887  - 586.214.200  15.753.887 ₫ - 586.214.200 ₫
 17. Dây chuyền nữ Milinzi

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.848 crt - AA

  30.059.854,00 ₫
  7.471.662  - 2.971.457.607  7.471.662 ₫ - 2.971.457.607 ₫
 18. Dây chuyền nữ Dionadoir

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.212 crt - AAA

  20.872.258,00 ₫
  8.044.773  - 200.758.479  8.044.773 ₫ - 200.758.479 ₫
 19. Dây chuyền choker nữ Beskyddare

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.352 crt - AAA

  21.967.253,00 ₫
  7.702.604  - 213.225.399  7.702.604 ₫ - 213.225.399 ₫
 20. Mặt dây chuyền nữ Zadiez

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.488 crt - AAA

  19.084.435,00 ₫
  5.773.557  - 96.820.288  5.773.557 ₫ - 96.820.288 ₫
 21. Dây chuyền nữ Vanovond

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.257 crt - AAA

  36.412.467,00 ₫
  14.549.364  - 217.951.789  14.549.364 ₫ - 217.951.789 ₫
 22. Dây chuyền nữ Tshepo

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.412 crt - AAA

  26.845.059,00 ₫
  6.714.590  - 299.107.064  6.714.590 ₫ - 299.107.064 ₫
 23. Dây chuyền nữ Sieghild

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.328 crt - AAA

  15.525.490,00 ₫
  6.374.969  - 86.730.713  6.374.969 ₫ - 86.730.713 ₫
 24. Dây chuyền nữ Rakshak

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  1.44 crt - AAA

  82.426.588,00 ₫
  17.148.597  - 965.797.306  17.148.597 ₫ - 965.797.306 ₫
 25. Dây chuyền nữ Ochrance

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.396 crt - AAA

  24.188.940,00 ₫
  8.479.205  - 228.083.822  8.479.205 ₫ - 228.083.822 ₫
 26. Mặt dây chuyền nữ Makt

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.012 crt - AAA

  10.269.856,00 ₫
  3.807.151  - 42.834.700  3.807.151 ₫ - 42.834.700 ₫
 27. Dây chuyền nữ Limjae

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.281 crt - AAA

  13.774.179,00 ₫
  6.346.668  - 81.749.612  6.346.668 ₫ - 81.749.612 ₫
 28. Dây chuyền choker nữ Eunoia

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.152 crt - AAA

  15.580.963,00 ₫
  7.396.945  - 86.192.985  7.396.945 ₫ - 86.192.985 ₫
 29. Mặt dây chuyền nữ Dusha

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.142 crt - AAA

  15.278.416,00 ₫
  5.230.163  - 66.735.527  5.230.163 ₫ - 66.735.527 ₫
 30. Dây chuyền nữ Confiar

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.448 crt - AAA

  19.930.091,00 ₫
  7.924.490  - 113.773.038  7.924.490 ₫ - 113.773.038 ₫
 31. Dây chuyền nữ Amuseren

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.27 crt - AAA

  20.471.222,00 ₫
  9.350.898  - 125.235.252  9.350.898 ₫ - 125.235.252 ₫
 32. Dây chuyền nữ Zagreus

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.108 crt - AAA

  11.720.038,00 ₫
  5.025.258  - 54.098.797  5.025.258 ₫ - 54.098.797 ₫
 33. Dây chuyền nữ Tillit

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.194 crt - AAA

  16.322.468,00 ₫
  7.139.117  - 78.042.082  7.139.117 ₫ - 78.042.082 ₫
 34. Mặt dây chuyền nữ Jhaddeus

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.14 crt - AAA

  14.817.946,00 ₫
  5.242.899  - 63.240.259  5.242.899 ₫ - 63.240.259 ₫
 35. Dây chuyền nữ Imineti

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.768 crt - AAA

  36.850.295,00 ₫
  10.146.177  - 372.408.607  10.146.177 ₫ - 372.408.607 ₫
 36. Dây chuyền nữ Druzhba

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.628 crt - AAA

  19.976.224,00 ₫
  5.283.370  - 80.957.160  5.283.370 ₫ - 80.957.160 ₫
 37. Mặt dây chuyền nữ Debout

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.38 crt - AAA

  22.243.761,00 ₫
  7.030.154  - 96.041.992  7.030.154 ₫ - 96.041.992 ₫
 38. Dây chuyền nữ Caligari

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.168 crt - AAA

  13.949.648,00 ₫
  5.842.613  - 68.674.195  5.842.613 ₫ - 68.674.195 ₫
 39. Dây chuyền nữ Labestiba

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.462 crt - AA

  17.850.479,00 ₫
  5.692.047  - 931.806.898  5.692.047 ₫ - 931.806.898 ₫
 40. Dây chuyền nữ Whisperar

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.292 crt - AAA

  21.853.763,00 ₫
  9.195.239  - 119.787.164  9.195.239 ₫ - 119.787.164 ₫
 41. GLAMIRA Vòng Cổ Ubomi

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  2.26 crt - AAA

  119.443.017,00 ₫
  33.291.351  - 715.468.303  33.291.351 ₫ - 715.468.303 ₫
 42. GLAMIRA Vòng Cổ Hupenyu

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  2.218 crt - AAA

  98.863.963,00 ₫
  30.451.270  - 710.954.172  30.451.270 ₫ - 710.954.172 ₫
 43. Dây chuyền nữ Seduisante

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.292 crt - AAA

  19.242.926,00 ₫
  8.558.449  - 121.131.499  8.558.449 ₫ - 121.131.499 ₫
 44. GLAMIRA Vòng Cổ Dikost

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  3.052 crt - AAA

  134.208.324,00 ₫
  35.087.097  - 762.746.379  35.087.097 ₫ - 762.746.379 ₫
 45. GLAMIRA Vòng Cổ Vertroue

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  1.98 crt - AAA

  91.956.353,00 ₫
  27.942.320  - 607.921.642  27.942.320 ₫ - 607.921.642 ₫
 46. Dây chuyền nữ Kaitsta

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.672 crt - AAA

  43.218.756,00 ₫
  10.982.494  - 490.370.314  10.982.494 ₫ - 490.370.314 ₫
 47. Dây chuyền nữ Mijn

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.07 crt - AAA

  21.098.954,00 ₫
  10.117.875  - 123.140.917  10.117.875 ₫ - 123.140.917 ₫
 48. Dây Chuyền GLAMIRA Gijimas

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  10.426.082,00 ₫
  5.786.009  - 59.900.655  5.786.009 ₫ - 59.900.655 ₫
 49. Dây chuyền nữ Iwosan

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  36.303.222,00 ₫
  14.454.270  - 215.659.351  14.454.270 ₫ - 215.659.351 ₫
 50. Dây chuyền choker nữ Tenista

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.324 crt - AAA

  15.666.150,00 ₫
  6.806.005  - 93.933.513  6.806.005 ₫ - 93.933.513 ₫
 51. Dây Chuyền GLAMIRA Paglunas

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Ngọc Trai Trắng

  0.064 crt - AAA

  12.948.333,00 ₫
  6.904.495  - 74.023.229  6.904.495 ₫ - 74.023.229 ₫
 52. Dây Chuyền GLAMIRA Ryuu

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.404 crt - AAA

  19.490.850,00 ₫
  8.721.468  - 124.952.236  8.721.468 ₫ - 124.952.236 ₫
 53. Dây chuyền nữ Resanigo

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.15 crt - AAA

  18.459.249,00 ₫
  8.578.260  - 99.324.994  8.578.260 ₫ - 99.324.994 ₫
 54. Dây chuyền nữ Kuporesa

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.798 crt - AAA

  27.242.133,00 ₫
  8.756.562  - 144.650.255  8.756.562 ₫ - 144.650.255 ₫
 55. Dây chuyền nữ Raisondetre

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  2.196 crt - AAA

  158.596.511,00 ₫
  42.881.400  - 822.123.460  42.881.400 ₫ - 822.123.460 ₫
 56. Mặt dây chuyền nữ Bizitza

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.848 crt - AAA

  28.513.731,00 ₫
  7.722.982  - 128.051.277  7.722.982 ₫ - 128.051.277 ₫
 57. Dây chuyền nữ Capillus

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.936 crt - AAA

  49.460.141,00 ₫
  15.215.021  - 250.612.015  15.215.021 ₫ - 250.612.015 ₫
 58. Dây chuyền nữ Cauda

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.422 crt - AAA

  20.535.750,00 ₫
  8.467.883  - 119.235.275  8.467.883 ₫ - 119.235.275 ₫
 59. Dây chuyền nữ Cerasum

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.576 crt - AAA

  27.594.490,00 ₫
  10.504.195  - 160.456.780  10.504.195 ₫ - 160.456.780 ₫
 60. Dây chuyền nữ Cosaint

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.306 crt - AAA

  16.083.601,00 ₫
  6.629.684  - 79.117.541  6.629.684 ₫ - 79.117.541 ₫

You’ve viewed 60 of 67 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng