Annabel Pesant X Bộ sưu tập GLAMIRA
XEM LỰA CHỌN CỦA ANNABEL PESANT

Cristina Surdu X Bộ sưu tập GLAMIRA
XEM LỰA CHỌN CỦA CRISTINA SURDU

Eliza Armand X Bộ sưu tập GLAMIRA
XEM LỰA CHỌN CỦA ELIZA ARMAND

Iryna Fedchenko X Bộ sưu tập GLAMIRA

Isabel Tonelli X Bộ sưu tập GLAMIRA
XEM LỰA CHỌN CỦA ISABEL TONELLI

Rachele Moscatelli X Bộ sưu tập GLAMIRA
XEM LỰA CHỌN CỦA RACHELE MOSCATELLI

Sonia Marí Andrés X Bộ sưu tập GLAMIRA
XEM SỰ LỰA CHỌN CỦA SONIA MARÍ ANDRÉS

Lee Ann Wiemers X Bộ sưu tập GLAMIRA
XEM SỰ LỰA CHỌN CỦA LEE ANN WIEMERS

AuthenticChica X Bộ sưu tập GLAMIRA
XEM LỰA CHỌN CỦA AuthenticChica

Bộ sưu tập Desirée Santana X GLAMIRA

Julia Mateian X GLAMIRA Bộ sưu tập
XEM LỰA CHỌN CỦA JULIA MATEIAN
 

Malika Mydailyfdose X Bộ sưu tập GLAMIRA
XEM LỰA CHỌN CỦA MALIKA MYDAILYFDOSE'S
 

Simone Cipolloni X Bộ sưu tập GLAMIRA