Đang tải...
Tìm thấy 180 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Upoznati Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Upoznati

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  27.942.319,00 ₫
  7.195.720  - 79.315.660  7.195.720 ₫ - 79.315.660 ₫
 2. Nhẫn Kohtuda Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  24.299.883,00 ₫
  5.900.915  - 70.046.835  5.900.915 ₫ - 70.046.835 ₫
 3. Nhẫn Sumpay Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Sumpay

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  33.427.197,00 ₫
  7.600.718  - 96.834.440  7.600.718 ₫ - 96.834.440 ₫
 4. Nhẫn Hittast Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Hittast

  Bạch Kim 950
  20.173.487,00 ₫
  5.379.596  - 56.037.465  5.379.596 ₫ - 56.037.465 ₫
 5. Bông tai nữ Adzinstva Platin trắng

  Bông tai nữ Adzinstva

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  27.438.547,00 ₫
  6.622.609  - 92.532.575  6.622.609 ₫ - 92.532.575 ₫
 6. Bông tai nữ Batasuna Platin trắng

  Bông tai nữ Batasuna

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nâu

  0.18 crt - VS1

  23.252.719,00 ₫
  4.258.847  - 64.103.469  4.258.847 ₫ - 64.103.469 ₫
 7. Nhẫn Bondoflove Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.426 crt - VS

  42.387.532,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 8. Bông Tai Eenheid Platin trắng

  Bông Tai GLAMIRA Eenheid

  Bạch Kim 950
  21.396.123,00 ₫
  5.943.367  - 59.433.675  5.943.367 ₫ - 59.433.675 ₫
 9. Xỏ khuyên tai Elkarrekin Platin trắng

  Xỏ khuyên tai Elkarrekin

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  21.039.520,00 ₫
  5.349.030  - 69.678.909  5.349.030 ₫ - 69.678.909 ₫
 10. Bông tai nữ Enhed Platin trắng

  Bông tai nữ Enhed

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  20.408.392,00 ₫
  4.945.731  - 73.004.368  4.945.731 ₫ - 73.004.368 ₫
 11. Bông tai nữ Forhard Platin trắng

  Bông tai nữ Forhard

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  22.032.912,00 ₫
  5.624.973  - 72.438.332  5.624.973 ₫ - 72.438.332 ₫
 12. Bông tai nữ Forhold Platin trắng

  Bông tai nữ Forhold

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.156 crt - VS

  22.678.192,00 ₫
  5.709.878  - 76.230.766  5.709.878 ₫ - 76.230.766 ₫
 13. Bông tai nữ Jednota Platin trắng

  Bông tai nữ Jednota

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.456 crt - VS

  33.520.592,00 ₫
  7.471.662  - 122.942.806  7.471.662 ₫ - 122.942.806 ₫
 14. Nhẫn Kafala Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Kafala

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - VS

  31.723.431,00 ₫
  8.089.772  - 96.777.836  8.089.772 ₫ - 96.777.836 ₫
 15. Nhẫn Konexioa Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Konexioa

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  42.659.229,00 ₫
  9.915.518  - 127.655.050  9.915.518 ₫ - 127.655.050 ₫
 16. Vòng Tay Koup Platin trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Koup

  Bạch Kim 950
  59.985.562,00 ₫
  12.441.450  - 166.626.562  12.441.450 ₫ - 166.626.562 ₫
 17. Nhẫn Lidhje Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Lidhje

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.104 crt - VS

  36.653.596,00 ₫
  8.578.260  - 98.391.036  8.578.260 ₫ - 98.391.036 ₫
 18. Bông Tai Munosabat Platin trắng

  Bông Tai GLAMIRA Munosabat

  Bạch Kim 950
  25.293.276,00 ₫
  6.744.873  - 70.259.100  6.744.873 ₫ - 70.259.100 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Nexum Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Nexum

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  43.805.450,00 ₫
  10.191.460  - 130.838.995  10.191.460 ₫ - 130.838.995 ₫
 21. Nhẫn Passie Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Passie

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.066 crt - VS

  21.568.764,00 ₫
  5.370.257  - 61.796.873  5.370.257 ₫ - 61.796.873 ₫
 22. Nhẫn Pouto Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Pouto

  Bạch Kim 950
  17.040.483,00 ₫
  4.733.467  - 47.334.675  4.733.467 ₫ - 47.334.675 ₫
 23. Bông tai nữ Relasyon Platin trắng

  Bông tai nữ Relasyon

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.093 crt - VS

  18.251.799,00 ₫
  4.237.338  - 47.561.092  4.237.338 ₫ - 47.561.092 ₫
 24. Bông tai nữ Relatie Platin trắng

  Bông tai nữ Relatie

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.084 crt - VS

  26.654.589,00 ₫
  6.806.005  - 81.197.724  6.806.005 ₫ - 81.197.724 ₫
 25. Bông tai nữ Relationship Platin trắng

  Bông tai nữ Relationship

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  31.327.209,00 ₫
  7.478.454  - 93.042.009  7.478.454 ₫ - 93.042.009 ₫
 26. Bông tai nữ Rilato Platin trắng

  Bông tai nữ Rilato

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire

  0.132 crt - AAA

  21.353.669,00 ₫
  5.412.709  - 70.315.697  5.412.709 ₫ - 70.315.697 ₫
 27. Vòng đeo ngón tay Sambungan Platin trắng

  Vòng đeo ngón tay Sambungan

  Bạch Kim 950 & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  19.290.472,00 ₫
  5.264.125  - 55.245.016  5.264.125 ₫ - 55.245.016 ₫
 28. Bông Tai Samparka Platin trắng

  Bông Tai GLAMIRA Samparka

  Bạch Kim 950
  18.110.290,00 ₫
  5.030.636  - 50.306.362  5.030.636 ₫ - 50.306.362 ₫
 29. Nhẫn Spojeny Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Spojeny

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.096 crt - VS1

  30.710.229,00 ₫
  6.643.836  - 78.211.889  6.643.836 ₫ - 78.211.889 ₫
 30. Bông tai nữ Spolu Platin trắng

  Bông tai nữ Spolu

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.216 crt - VS

  30.605.513,00 ₫
  7.376.568  - 103.329.695  7.376.568 ₫ - 103.329.695 ₫
 31. Nhẫn Strasta Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Strasta

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.07 crt - VS

  20.218.769,00 ₫
  5.349.030  - 60.480.839  5.349.030 ₫ - 60.480.839 ₫
 32. Bông tai nữ Suhde Platin trắng

  Bông tai nữ Suhde

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  21.192.351,00 ₫
  5.391.483  - 70.103.439  5.391.483 ₫ - 70.103.439 ₫
 33. Nhẫn Tadafuq Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.42 crt - VS

  33.667.762,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 34. Bông Tai Unitetin Platin trắng

  Bông Tai GLAMIRA Unitetin

  Bạch Kim 950
  18.721.608,00 ₫
  5.200.446  - 52.004.467  5.200.446 ₫ - 52.004.467 ₫
 35. Nhẫn Verbintenis Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Verbintenis

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Đen

  0.102 crt - AAA

  22.052.724,00 ₫
  5.646.199  - 68.971.369  5.646.199 ₫ - 68.971.369 ₫
 36. Bông tai nữ Veza Platin trắng

  Bông tai nữ Veza

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.568 crt - VS

  41.179.046,00 ₫
  6.520.723  - 138.621.977  6.520.723 ₫ - 138.621.977 ₫
 37. Nhẫn Vezu Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Vezu

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.528 crt - VS

  50.725.229,00 ₫
  11.272.587  - 151.853.051  11.272.587 ₫ - 151.853.051 ₫
 38. Bông tai nữ Wahda Platin trắng

  Bông tai nữ Wahda

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  42.489.419,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 39. Xỏ khuyên tai Wananga Platin trắng

  Xỏ khuyên tai Wananga

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.134 crt - VS

  19.644.244,00 ₫
  4.945.731  - 57.749.723  4.945.731 ₫ - 57.749.723 ₫
 40. Bông tai nữ Yhteys Platin trắng

  Bông tai nữ Yhteys

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.74 crt - VS

  37.332.839,00 ₫
  6.989.400  - 508.200.419  6.989.400 ₫ - 508.200.419 ₫
 41. Bông tai nữ Zajedno Platin trắng

  Bông tai nữ Zajedno

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.492 crt - VS

  43.004.511,00 ₫
  9.679.199  - 161.164.326  9.679.199 ₫ - 161.164.326 ₫
 42. Bông tai nữ Aikya Platin trắng

  Bông tai nữ Aikya

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.324 crt - VS

  27.319.680,00 ₫
  6.346.668  - 96.183.505  6.346.668 ₫ - 96.183.505 ₫
 43. Nhẫn Chidones Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Chidones

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.228 crt - VS

  34.720.587,00 ₫
  8.436.186  - 115.839.068  8.436.186 ₫ - 115.839.068 ₫
 44. Bông tai nữ Dibana Platin trắng

  Bông tai nữ Dibana

  Bạch Kim 950 & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - AAA

  28.406.466,00 ₫
  6.755.627  - 94.796.714  6.755.627 ₫ - 94.796.714 ₫
 45. Dây chuyền nữ Harremana Platin trắng

  Dây chuyền nữ Harremana

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.264 crt - VS

  30.874.379,00 ₫
  7.274.682  - 92.730.686  7.274.682 ₫ - 92.730.686 ₫
 46. Bông Tai Hubungan Platin trắng

  Bông Tai GLAMIRA Hubungan

  Bạch Kim 950
  23.077.248,00 ₫
  6.153.932  - 64.103.467  6.153.932 ₫ - 64.103.467 ₫
 47. Bông tai nữ Huipu Platin trắng

  Bông tai nữ Huipu

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.704 crt - VS

  34.245.118,00 ₫
  6.316.950  - 504.478.737  6.316.950 ₫ - 504.478.737 ₫
 48. Bông Tai Jedinstvo Platin trắng

  Bông Tai GLAMIRA Jedinstvo

  Bạch Kim 950
  12.761.258,00 ₫
  3.592.057  - 35.447.940  3.592.057 ₫ - 35.447.940 ₫
 49. Dây Chuyền Konektado Platin trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Konektado

  Bạch Kim 950
  33.316.822,00 ₫
  8.020.716  - 92.546.730  8.020.716 ₫ - 92.546.730 ₫
 50. Nhẫn Kusangana Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Kusangana

  Bạch Kim 950
  16.964.070,00 ₫
  4.712.241  - 47.122.417  4.712.241 ₫ - 47.122.417 ₫
 51. Nhẫn Passione Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Passione

  Bạch Kim 950
  16.505.580,00 ₫
  4.584.883  - 45.848.835  4.584.883 ₫ - 45.848.835 ₫
 52. Nhẫn Passy Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Passy

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.054 crt - VS

  28.737.596,00 ₫
  7.471.662  - 81.339.230  7.471.662 ₫ - 81.339.230 ₫
 53. Bông tai nữ Rankontre Platin trắng

  Bông tai nữ Rankontre

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  25.666.857,00 ₫
  5.879.688  - 74.985.489  5.879.688 ₫ - 74.985.489 ₫
 54. Bông Tai Tavata Platin trắng

  Bông Tai GLAMIRA Tavata

  Bạch Kim 950
  21.396.123,00 ₫
  5.705.632  - 59.433.675  5.705.632 ₫ - 59.433.675 ₫
 55. Bông tai nữ Tutaki Platin trắng

  Bông tai nữ Tutaki

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  21.115.936,00 ₫
  5.370.257  - 69.891.174  5.370.257 ₫ - 69.891.174 ₫
 56. Nhẫn Ubuzima Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Ubuzima

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.138 crt - VS

  35.875.300,00 ₫
  8.313.922  - 103.527.810  8.313.922 ₫ - 103.527.810 ₫
 57. Dây chuyền nữ Aito Platin trắng

  Dây chuyền nữ Aito

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  33.557.386,00 ₫
  7.746.189  - 116.107.937  7.746.189 ₫ - 116.107.937 ₫
 58. Mặt dây chuyền nữ Bophelong Platin trắng

  Mặt dây chuyền nữ Bophelong

  Bạch Kim 950 & Hồng Ngọc

  0.096 crt - AAA

  19.681.035,00 ₫
  3.914.697  - 48.594.101  3.914.697 ₫ - 48.594.101 ₫
 59. Bông tai nữ Duruovo Platin trắng

  Bông tai nữ Duruovo

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.252 crt - VS

  32.614.938,00 ₫
  7.567.888  - 111.990.030  7.567.888 ₫ - 111.990.030 ₫
 60. Bông Tai Eluaeg Platin trắng

  Bông Tai GLAMIRA Eluaeg

  Bạch Kim 950
  29.343.257,00 ₫
  7.607.511  - 81.509.047  7.607.511 ₫ - 81.509.047 ₫
 61. Dây Chuyền Genwina Platin trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Genwina

  Bạch Kim 950
  30.871.551,00 ₫
  8.003.735  - 85.754.310  8.003.735 ₫ - 85.754.310 ₫

You’ve viewed 60 of 180 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng