Đang tải...
Tìm thấy 192 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Brilhando Palladium trắng

  Bông tai nữ Brilhando

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.312 crt - VS

  92.093.899,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 2. Xỏ khuyên tai Acus Palladium trắng

  Xỏ khuyên tai Acus

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.282 crt - VS

  52.740.308,00 ₫
  4.710.543  - 64.598.742  4.710.543 ₫ - 64.598.742 ₫
 3. Bông tai nữ Blenken Palladium trắng

  Bông tai nữ Blenken

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.206 crt - VS

  45.268.650,00 ₫
  4.237.338  - 50.476.173  4.237.338 ₫ - 50.476.173 ₫
 4. Bông tai nữ Cjace Palladium trắng

  Bông tai nữ Cjace

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.412 crt - VS

  55.245.015,00 ₫
  4.904.127  - 137.546.511  4.904.127 ₫ - 137.546.511 ₫
 5. Bông tai nữ Claritas Palladium trắng

  Bông tai nữ Claritas

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.448 crt - VS

  63.777.991,00 ₫
  5.497.614  - 83.306.200  5.497.614 ₫ - 83.306.200 ₫
 6. Bông tai nữ Csillogo Palladium trắng

  Bông tai nữ Csillogo

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.472 crt - VS

  103.853.274,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 7. Bông tai nữ Geminos Palladium trắng

  Bông tai nữ Geminos

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.492 crt - VS

  79.202.452,00 ₫
  6.771.194  - 106.060.816  6.771.194 ₫ - 106.060.816 ₫
 8. Bông tai nữ Ignis Palladium trắng

  Bông tai nữ Ignis

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  67.938.352,00 ₫
  6.049.499  - 84.098.653  6.049.499 ₫ - 84.098.653 ₫
 9. Nhẫn Iunctura Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Iunctura

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.324 crt - VS

  89.334.475,00 ₫
  7.845.245  - 106.796.657  7.845.245 ₫ - 106.796.657 ₫
 10. Nhẫn Lacus Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Lacus

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.396 crt - VS

  94.032.570,00 ₫
  8.049.018  - 110.419.285  8.049.018 ₫ - 110.419.285 ₫
 11. Bông tai nữ Ljus Palladium trắng

  Bông tai nữ Ljus

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.715 crt - VS

  85.089.217,00 ₫
  6.989.400  - 103.343.847  6.989.400 ₫ - 103.343.847 ₫
 12. Xỏ khuyên tai Loistaa Palladium trắng

  Xỏ khuyên tai Loistaa

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.481 crt - VS

  61.556.306,00 ₫
  5.349.030  - 77.660.003  5.349.030 ₫ - 77.660.003 ₫
 13. Bông tai nữ Mutaio Palladium trắng

  Bông tai nữ Mutaio

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.146 crt - VS

  107.037.226,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 14. Bông tai nữ Persici Palladium trắng

  Bông tai nữ Persici

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.933 crt - VS

  87.240.147,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 15. Nhẫn Rocky Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Rocky

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.283 crt - VS

  90.820.316,00 ₫
  7.417.322  - 127.046.559  7.417.322 ₫ - 127.046.559 ₫
 16. Nhẫn Shinnig Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Shinnig

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.432 crt - VS

  94.881.621,00 ₫
  8.375.054  - 165.211.477  8.375.054 ₫ - 165.211.477 ₫
 17. Bông tai nữ Skinner Palladium trắng

  Bông tai nữ Skinner

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.608 crt - VS

  67.103.452,00 ₫
  5.646.199  - 156.169.068  5.646.199 ₫ - 156.169.068 ₫
 18. Nhẫn Uniquella Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Uniquella

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.206 crt - VS

  64.796.858,00 ₫
  6.134.404  - 70.004.381  6.134.404 ₫ - 70.004.381 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Unmatched Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Unmatched

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.359 crt - VS

  86.122.229,00 ₫
  7.702.604  - 134.518.226  7.702.604 ₫ - 134.518.226 ₫
 21. Nhẫn Ventus Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Ventus

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.212 crt - VS

  73.782.661,00 ₫
  6.877.325  - 84.990.155  6.877.325 ₫ - 84.990.155 ₫
 22. Nhẫn Vertere Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Vertere

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.273 crt - VS

  95.688.220,00 ₫
  8.599.204  - 107.405.145  8.599.204 ₫ - 107.405.145 ₫
 23. Nhẫn Adventure Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Adventure

  Palladium 950 & Kim Cương

  1.706 crt - VS

  187.951.934,00 ₫
  8.517.695  - 190.810.411  8.517.695 ₫ - 190.810.411 ₫
 24. Bông tai nữ Afflatus Palladium trắng

  Bông tai nữ Afflatus

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.41 crt - VS

  82.825.076,00 ₫
  7.396.945  - 98.504.248  7.396.945 ₫ - 98.504.248 ₫
 25. Bông tai nữ Apex Palladium trắng

  Bông tai nữ Apex

  Palladium 950 & Hồng Ngọc

  0.18 crt - AAA

  43.400.735,00 ₫
  4.237.338  - 50.334.664  4.237.338 ₫ - 50.334.664 ₫
 26. Nhẫn Bolshoy Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Bolshoy

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.271 crt - VS

  106.485.336,00 ₫
  9.132.974  - 112.315.497  9.132.974 ₫ - 112.315.497 ₫
 27. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Brilliantami A Palladium trắng

  Bông tai nữ Brilliantami A

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.962 crt - VS

  79.909.993,00 ₫
  6.558.930  - 113.277.759  6.558.930 ₫ - 113.277.759 ₫
 28. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Brilliantami B Palladium trắng

  Bông tai nữ Brilliantami B

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.562 crt - VS

  69.211.932,00 ₫
  5.964.594  - 83.391.110  5.964.594 ₫ - 83.391.110 ₫
 29. Bông tai nữ Brilliantami Set Palladium trắng

  Bông tai nữ Brilliantami Set

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.762 crt - VS

  74.560.966,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  6.261.762  - 98.334.438  6.261.762 ₫ - 98.334.438 ₫
 30. Dây chuyền nữ Carbunculus Palladium trắng

  Dây chuyền nữ Carbunculus

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.75 crt - VS

  79.060.940,00 ₫
  6.378.082  - 289.484.470  6.378.082 ₫ - 289.484.470 ₫
 31. Nhẫn Changing Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Changing

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.204 crt - VS

  93.777.853,00 ₫
  8.459.393  - 103.994.787  8.459.393 ₫ - 103.994.787 ₫
 32. Mặt dây chuyền nữ Charta Palladium trắng

  Mặt dây chuyền nữ Charta

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.202 crt - VS

  49.259.197,00 ₫
  3.376.965  - 53.504.460  3.376.965 ₫ - 53.504.460 ₫
 33. Dây chuyền nữ Citrum Palladium trắng

  Dây chuyền nữ Citrum

  Palladium 950 & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - AAA

  41.009.231,00 ₫
  4.616.581  - 54.565.770  4.616.581 ₫ - 54.565.770 ₫
 34. Bông tai nữ Craze Palladium trắng

  Bông tai nữ Craze

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.828 crt - VS

  83.603.374,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 35. Bông tai nữ Elation Palladium trắng

  Bông tai nữ Elation

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  60.438.384,00 ₫
  5.582.520  - 73.683.605  5.582.520 ₫ - 73.683.605 ₫
 36. Bông tai nữ Expectance Palladium trắng

  Bông tai nữ Expectance

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.196 crt - VS

  51.749.751,00 ₫
  4.521.204  - 77.249.630  4.521.204 ₫ - 77.249.630 ₫
 37. Mặt dây chuyền nữ Experience Palladium trắng

  Mặt dây chuyền nữ Experience

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.878 crt - VS

  94.471.241,00 ₫
  7.580.340  - 125.971.091  7.580.340 ₫ - 125.971.091 ₫
 38. Bông tai nữ Extralove Palladium trắng

  Bông tai nữ Extralove

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.089 crt - VS

  40.598.858,00 ₫
  3.936.207  - 44.391.293  3.936.207 ₫ - 44.391.293 ₫
 39. Bông tai nữ Honear Palladium trắng

  Bông tai nữ Honear

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.352 crt - VS

  93.042.007,00 ₫
  8.221.658  - 107.674.014  8.221.658 ₫ - 107.674.014 ₫
 40. Nhẫn Honorable Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.501 crt - VS

  91.471.263,00 ₫
  7.743.359  - 959.457.716  7.743.359 ₫ - 959.457.716 ₫
 41. Dây chuyền nữ Ianua Palladium trắng

  Dây chuyền nữ Ianua

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.514 crt - VS

  59.065.755,00 ₫
  5.674.501  - 171.253.902  5.674.501 ₫ - 171.253.902 ₫
 42. Vòng đeo ngón tay Incomparable Palladium trắng

  Vòng đeo ngón tay Incomparable

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.516 crt - VS

  71.306.260,00 ₫
  6.219.309  - 86.560.905  6.219.309 ₫ - 86.560.905 ₫
 43. Nhẫn Intermittent Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Intermittent

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.22 crt - VS

  63.127.058,00 ₫
  6.007.047  - 75.494.925  6.007.047 ₫ - 75.494.925 ₫
 44. Bông tai nữ Ladybug Palladium trắng

  Bông tai nữ Ladybug

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.226 crt - VS

  54.112.946,00 ₫
  5.094.315  - 84.339.217  5.094.315 ₫ - 84.339.217 ₫
 45. Vòng tay nữ Lilium Palladium trắng

  Vòng tay nữ Lilium

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.326 crt - VS

  66.777.980,00 ₫
  6.049.499  - 85.825.060  6.049.499 ₫ - 85.825.060 ₫
 46. Bông tai nữ Lucens Palladium trắng

  Bông tai nữ Lucens

  Palladium 950 & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.82 crt - AAA

  91.273.148,00 ₫
  7.376.568  - 115.018.318  7.376.568 ₫ - 115.018.318 ₫
 47. Vòng tay nữ Matchlessea Palladium trắng

  Vòng tay nữ Matchlessea

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.302 crt - VS

  82.244.892,00 ₫
  7.528.266  - 131.376.734  7.528.266 ₫ - 131.376.734 ₫
 48. Bông tai nữ Mirth Palladium trắng

  Bông tai nữ Mirth

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.484 crt - VS

  166.216.191,00 ₫
  11.803.528  - 244.300.726  11.803.528 ₫ - 244.300.726 ₫
 49. Bông tai nữ Mondiney Palladium trắng

  Bông tai nữ Mondiney

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.308 crt - VS

  78.424.149,00 ₫
  7.009.777  - 86.207.131  7.009.777 ₫ - 86.207.131 ₫
 50. Bông tai nữ Notatum Palladium trắng

  Bông tai nữ Notatum

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.292 crt - VS

  56.079.919,00 ₫
  4.945.731  - 73.060.970  4.945.731 ₫ - 73.060.970 ₫
 51. Bông tai nữ Oriri Palladium trắng

  Bông tai nữ Oriri

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.404 crt - VS

  72.905.307,00 ₫
  6.367.893  - 96.112.745  6.367.893 ₫ - 96.112.745 ₫
 52. Mặt dây chuyền nữ Pallium Palladium trắng

  Mặt dây chuyền nữ Pallium

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - VS

  42.749.795,00 ₫
  3.463.002  - 54.353.513  3.463.002 ₫ - 54.353.513 ₫
 53. Vòng đeo ngón tay Parvus Palladium trắng

  Vòng đeo ngón tay Parvus

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.386 crt - VS

  62.674.226,00 ₫
  5.540.067  - 85.259.025  5.540.067 ₫ - 85.259.025 ₫
 54. Nhẫn Podend Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Podend

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.336 crt - VS

  78.693.017,00 ₫
  6.948.645  - 98.277.830  6.948.645 ₫ - 98.277.830 ₫
 55. Vòng tay nữ Persicum Palladium trắng

  Vòng tay nữ Persicum

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.456 crt - VS

  82.259.036,00 ₫
  5.582.520  - 85.570.341  5.582.520 ₫ - 85.570.341 ₫
 56. Xỏ khuyên tai Pinkflower Palladium trắng

  Xỏ khuyên tai Pinkflower

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  53.716.721,00 ₫
  5.076.201  - 64.499.688  5.076.201 ₫ - 64.499.688 ₫
 57. Vòng tay nữ Pluit Palladium trắng

  Vòng tay nữ Pluit

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.146 crt - VS

  67.202.506,00 ₫
  5.963.178  - 75.693.032  5.963.178 ₫ - 75.693.032 ₫
 58. Bông tai nữ Poesiana Palladium trắng

  Bông tai nữ Poesiana

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.368 crt - VS

  95.518.413,00 ₫
  8.241.470  - 109.414.573  8.241.470 ₫ - 109.414.573 ₫
 59. Bông tai nữ Precedence Palladium trắng

  Bông tai nữ Precedence

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.444 crt - VS

  75.042.095,00 ₫
  6.771.194  - 85.004.312  6.771.194 ₫ - 85.004.312 ₫
 60. Nhẫn Ramantical Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Ramantical

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.089 crt - VS

  57.155.385,00 ₫
  5.540.067  - 60.947.820  5.540.067 ₫ - 60.947.820 ₫
 61. Bông tai nữ Violetlove Palladium trắng

  Bông tai nữ Violetlove

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.712 crt - VS

  70.669.473,00 ₫
  6.155.631  - 100.414.615  6.155.631 ₫ - 100.414.615 ₫

You’ve viewed 60 of 192 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng