Đang tải...
Tìm thấy 36 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Ubwenzi

  Nhẫn GLAMIRA Ubwenzi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.324 crt - AAA

  19.034.059,00 ₫
  7.983.924  - 121.669.229  7.983.924 ₫ - 121.669.229 ₫
 2. Nhẫn Available

  Nhẫn GLAMIRA Available

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.352 crt - AAA

  21.869.329,00 ₫
  10.143.347  - 141.055.932  10.143.347 ₫ - 141.055.932 ₫
 3. Bông tai nữ Manatua

  Bông tai nữ Manatua

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.104 crt - AAA

  7.657.321,00 ₫
  3.785.642  - 42.792.246  3.785.642 ₫ - 42.792.246 ₫
 4. Vòng tay nữ Contextualization

  Vòng tay nữ Contextualization

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.236 crt - AAA

  15.244.171,00 ₫
  4.750.448  - 101.051.401  4.750.448 ₫ - 101.051.401 ₫
 5. Nhẫn Unelma

  Nhẫn GLAMIRA Unelma

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.086 crt - AAA

  31.142.398,00 ₫
  13.107.107  - 184.003.840  13.107.107 ₫ - 184.003.840 ₫
 6. Bông tai nữ Assuming

  Bông tai nữ Assuming

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.206 crt - AAA

  11.100.512,00 ₫
  5.561.294  - 75.112.848  5.561.294 ₫ - 75.112.848 ₫
 7. Vòng tay Availability

  Vòng tay GLAMIRA Availability

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.408 crt - AAA

  41.383.670,00 ₫
  14.617.855  - 86.973.548  14.617.855 ₫ - 86.973.548 ₫
 8. Bông tai nữ Sbapna

  Bông tai nữ Sbapna

  Vàng 14K
  6.228.649,00 ₫
  3.613.567  - 35.660.205  3.613.567 ₫ - 35.660.205 ₫
 9. Dây chuyền nữ Damgo

  Dây chuyền nữ Damgo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.228 crt - AAA

  17.230.671,00 ₫
  7.693.548  - 93.367.478  7.693.548 ₫ - 93.367.478 ₫
 10. Bông tai nữ Paseduluran

  Bông tai nữ Paseduluran

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  10.367.779,00 ₫
  5.157.993  - 67.032.693  5.157.993 ₫ - 67.032.693 ₫
 11. Vòng cổ Paperclip Assume

  Vòng cổ Paperclip Assume

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.236 crt - AAA

  36.318.505,00 ₫
  14.540.307  - 57.205.198  14.540.307 ₫ - 57.205.198 ₫
 12. Vòng tay Memwa

  Vòng tay GLAMIRA Memwa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.785 crt - AAA

  63.612.998,00 ₫
  19.829.622  - 115.989.636  19.829.622 ₫ - 115.989.636 ₫
 13. Nhẫn Hakili

  Nhẫn GLAMIRA Hakili

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  19.673.679,00 ₫
  9.786.745  - 120.310.743  9.786.745 ₫ - 120.310.743 ₫
 14. Nhẫn Kasetyan

  Nhẫn GLAMIRA Kasetyan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.082 crt - AAA

  13.160.030,00 ₫
  6.983.457  - 73.853.418  6.983.457 ₫ - 73.853.418 ₫
 15. Nhẫn Beneficiary

  Nhẫn GLAMIRA Beneficiary

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  22.553.948,00 ₫
  11.114.098  - 138.947.452  11.114.098 ₫ - 138.947.452 ₫
 16. Nhẫn Loyalitet

  Nhẫn GLAMIRA Loyalitet

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  17.251.048,00 ₫
  8.843.731  - 105.367.420  8.843.731 ₫ - 105.367.420 ₫
 17. Bông tai nữ Mechta

  Bông tai nữ Mechta

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  6.834.589,00 ₫
  3.850.169  - 39.466.788  3.850.169 ₫ - 39.466.788 ₫
 18. Bông tai nữ Geheugen

  Bông tai nữ Geheugen

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.508 crt - AAA

  23.649.226,00 ₫
  9.768.349  - 159.522.823  9.768.349 ₫ - 159.522.823 ₫
 19. Bông tai nữ Ametsa

  Bông tai nữ Ametsa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.624 crt - AAA

  20.854.994,00 ₫
  8.875.429  - 162.791.679  8.875.429 ₫ - 162.791.679 ₫
 20. Mặt dây chuyền nữ Authoritatively

  Mặt dây chuyền nữ Authoritatively

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.38 crt - AAA

  29.049.199,00 ₫
  9.400.426  - 151.088.900  9.400.426 ₫ - 151.088.900 ₫
 21. Nhẫn Mohopolo

  Nhẫn GLAMIRA Mohopolo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.264 crt - AAA

  20.209.432,00 ₫
  9.846.179  - 134.136.155  9.846.179 ₫ - 134.136.155 ₫
 22. Nhẫn Authoritative

  Nhẫn GLAMIRA Authoritative

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.364 crt - AAA

  26.100.723,00 ₫
  11.644.755  - 152.871.913  11.644.755 ₫ - 152.871.913 ₫
 23. Nhẫn Beneficial

  Nhẫn GLAMIRA Beneficial

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.628 crt - AAA

  25.927.517,00 ₫
  10.688.156  - 150.466.265  10.688.156 ₫ - 150.466.265 ₫
 24. Mặt dây chuyền nữ Makarfi

  Mặt dây chuyền nữ Makarfi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  23.345.548,00 ₫
  8.241.470  - 104.178.749  8.241.470 ₫ - 104.178.749 ₫
 25. Mặt dây chuyền nữ Mimpi

  Mặt dây chuyền nữ Mimpi

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.231 crt - AAA

  22.638.569,00 ₫
  7.726.378  - 108.367.405  7.726.378 ₫ - 108.367.405 ₫
 26. Airpods® Context

  Airpods® GLAMIRA Context

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  16.696.051,00 ₫
  7.983.924  - 105.409.875  7.983.924 ₫ - 105.409.875 ₫
 27. Mặt dây chuyền nữ Assumption

  Mặt dây chuyền nữ Assumption

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.092 crt - AAA

  29.280.992,00 ₫
  9.984.858  - 130.895.601  9.984.858 ₫ - 130.895.601 ₫
 28. Vòng tay nữ Lealdade

  Vòng tay nữ Lealdade

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.212 crt - AAA

  53.239.558,00 ₫
  17.753.689  - 89.021.463  17.753.689 ₫ - 89.021.463 ₫
 29. Bông tai nữ Teriya

  Bông tai nữ Teriya

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  17.165.294,00 ₫
  8.340.525  - 107.023.070  8.340.525 ₫ - 107.023.070 ₫
 30. Airpods® Erinnerunq

  Airpods® GLAMIRA Erinnerunq

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.52 crt - AAA

  17.851.895,00 ₫
  7.478.454  - 125.730.533  7.478.454 ₫ - 125.730.533 ₫
 31. Airpods® Contextual

  Airpods® GLAMIRA Contextual

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  9.861.461,00 ₫
  4.818.089  - 65.207.233  4.818.089 ₫ - 65.207.233 ₫
 32. Vòng tay Authority

  Vòng tay GLAMIRA Authority

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  8.646 crt - AAA

  93.672.573,00 ₫
  23.408.379  - 954.671.322  23.408.379 ₫ - 954.671.322 ₫
 33. Nhẫn Yuxu

  Nhẫn GLAMIRA Yuxu

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.238 crt - AAA

  20.896.314,00 ₫
  10.182.970  - 131.037.107  10.182.970 ₫ - 131.037.107 ₫
 34. Nhẫn Unistus

  Nhẫn GLAMIRA Unistus

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.366 crt - AAA

  17.237.746,00 ₫
  8.089.772  - 117.041.890  8.089.772 ₫ - 117.041.890 ₫
 35. Bông tai nữ Dreemen

  Bông tai nữ Dreemen

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  17.022.653,00 ₫
  8.657.505  - 111.494.747  8.657.505 ₫ - 111.494.747 ₫
 36. Vòng tay Nqimpi

  Vòng tay GLAMIRA Nqimpi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  40.941.880,00 ₫
  16.218.036  - 55.627.659  16.218.036 ₫ - 55.627.659 ₫

You’ve viewed 36 of 36 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng